VERLOREN, een completen Boeren-f nspan, AROMATISCHE TAK DEK ZEEP waren aanzienlijke verliezen geledendie der vijanden Varen echter aanmerkelijker dan die van de russen. Een kolonel en een kapitein der franschen en een engelsch kapitein bevinden zich onder de gemaakte krijgsgevan genen. Van weerszijden worden ontzagchelijke werken van aanval en verdediging daargesteld, Volgens berigten uit Bourgasvan 12 dezer door het dagblad van Konstantinöpel medegedeeld, waren aldaar nog 2000 paarden aanwezig en gereed om naar Eupatoria te wordenj overgescheeptten einde voor de bespanning der artillerie van het turksche leger te dienen, alsmede 500 buffels, welke voor de wagens van den veldtros bestemd waren. Zoodra in het overbrengen van een en ander zoude zijn voorzien, zoude het leger van Owter-bassa, begroot op 60,000 man, het noodige hebben erlangdom te velde te trekken. Uit Rusland wordt gemeld, dat eene aanzienlijke versterking van russische ruiterij naar de Krim in aantogt is. Brieven uit de Krim melden dat de spoorweg van Ballaklava naar het legerkamp voor Sebastopol thans gereed is èn de oorlogsbenoodigdheden tot aan de lpop- graven worden gevoerd. Te Konstantinopel worden voortdurend toebe reidselen gemaakt voor de ontvangst van Napo'eon III. Indien de keizer werkelijk komt, dan zal hem de Sultan naar de Krim vergezellen. DUITSCHLAND. Be geleerde penningkundige -/. Krathy, een van de beroemdste reizigers in Afrika, is van zijne reis terug gekeerd en alhier aangekomen. Hij is in 't bezit van meer dan 2000 riiuntstukken, die meer dan 4000jaren oüd zijn. Vooral heeft hij op het terrein van Kar- thagodaar waar de tempel van Diana stond, opgra vingen gedaan en belangrijke ontdekkingen gemaakt. Te Antonin, bij Ostrowo, heeft een postbeambte van 19 jaren, Helm. genaamd, het postkantoor in brand gestoken en zich toen door een pistoolschot «vari het leven beroofd. De brand werd spoedig gebluscht doch alle boeken en gewigtige papieren zijn vernield. Geld- verduistering moet aanleiding tot de daad gegeven hebben. ENGELAND Londen. Uit de omstreken van het Zoutmeer, in de vereenigde Statenschrijft mendat de profeet der Mormonen Erigbam Youngaldaar twee groote fraaije gebouwen doet oprigten, dewijl zijn gezin te talrijk is om in één gebouw behoorlijk huisvesting te vinden. De navolger van Joe Smith is met meer dan 50 vrouwen gehuwd en heeft een zwerm kinderen. Een ander geestelijke van dezelfde secte, Kimball genaamd, heeft 7 2 vrouwen. CORRESPONDENTIE. Gisteren ontbraken in de po$t-pakkclten de N. Rolt. Cou ranten van 1 Aprildie ook beden daarin niet gevonden xiju. De bijvoegsels van het Handelsbladwerden eerst des avonds over Middelburg ine', de diligence ontvangen." Bet exemplaar der Goessche Courant dat voor G. te K. aan. het postkantoor was blijven liggen, ontstond naar opgaaf in eene vergissing bij de distributie. Nopens de vermiste exemplaren van P. te H., is een onderzoek door den lieer Directeur alhier ingesteld, zijnde deze, buiten de schuld van iet postkantoor alhier, zoek geraakt, voorts zal een naauw toezigt op de distributie bij de hulpkantoren gehouden worden. MIDDELEN VAN VERVOER. STOOMBOOT: DE STAD VLISSINGEN. No. 2. april 1855. van Rotterdam. ■GOESSCHE MAATSCHAPPIJ voor STOOM- en ZEILVAART. april 1855. van Goes. van Rotterdam. Woensdag 4 'smorg. 1130. Dingsdag 3 'smorg. 7. Maandag 9 4. Zaturdag 7 9. Woensdag 11 5. Dingsdag 10 a 12. [Zalui'.dag 14 a 4—30. AGENTEN te Goesde beer \V. de Focw te Rotterdam. de beer G.C. Weldrager te Dordrechtde beer J. Roest, Aanlegplaats Ie Botterdam aan liét Öuïle Hoofd te Dord recht aan het Groote Hoofd. Te Goes in het pakhuis der maatschappij en te Botterdam in een li'gter der maatschappij worden koopmans goederen kosteloos geborgen. VAN VlISSINGEN. Woensd. 4 'smorg. 10—30. Vrijdag 6 330. 9 5. lederen Dingsdag, Donderdag en Zaturdag van Rotterdam des morgens ten 9 urena aankomst van den eersten t re tri uit 's/lage. Er bestaan gelegenheden tot" overbrenging van passagiers en goederen van Middelburg naar Vlissingenvan Goes naar bet Catssche Veervan Zierihzee naar Zijpe. ZEEUWSCHE STOOMVAART MAATSCHAPPIJ GEVESTIGD TE MIDDELBURG. tuss.'Middelburg, Zierihzee en Bergen-op-Zoom{Tholen), benevens WolphaartsdijhCortgeneCatssche veer, Sas v. Goes en Gorishoek van Middelburg. van Thoien Vrijdag 6 'sntidd. 130|Dingsdag 3 'sinorg. 10. Maandag 9 tsmorg 4. jzaturdag 7 'smidd. 1. Bevallen van eerie DOCHTER. E. BROES van DORT, Snoep. Goes. 31 Maart 1855^ Hedèn beviel voorspoedig van eene DOCH TER, S. A. VISSER, echtgenoote van B. van ASPEREN VERVENNE. Goes, den 31 Maart 1855. Ons geliefd jongste kindje GEERTRUID SUZANNA, overleed heden morgen in den ouderdom van circa 1 >/3 jaar. H. K. D IMINICUS van den BUSSCHE, G. M. DOMINICUS van den BUSSCHE, Goes, 2 April 1855. de Jongh. Op Donderdag den 12 April 1855, des morgens te 10 ure, zal de eerzame PIETER HOLE AZ, op de als nog door hem bewoonde hafstede te Kruinïngen, ten overstaan van den notaris A. IE. Rembges, resi derende aldaar publiek verkoopen begaande in6 uitmuntende werkpaarden van 511 jaren, waaronder een veulendragend9 baatge- vende MELKKOETJEN1 kalfdragende VAARS 1 driejarig- en 2 tweejarige runders, 2 jaar lingen, 2 aanbouw kalvers, 7 varkens, l mestputloopers)voorts bouw- melk-stal- en zolder-gereedschaëpen, wagen- en ploegharnassen, hooi, stroo en andere goederen meer. Stra ndvonderij. Ter gemeente 's lieer Arenthkcrlce zijn geborgen de navolgende STRANDGOEDEREN, als: Een defect WATERVAT, eene SCHEEPS STENG lang 10,50 Ned ell. en eene VIERRIEMS-SLOEP geschilderd zwart met een rood randje, waarin twee trossen TOUW. Waartoe tegthebbenden ter reclame worden opgeroepen. 'sHeeil Ahendskeuke, 30 Maart 1855. De Burgemeester' van \s Heer Arendskerke, BUTEUX. DIENST TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM- april 1855. van Middelburg. Dingsdag Woensd. Donderd. Vrijdag Zaturdag Zondag s morg. 11 'smidd. 12. a 12- 3. 3- 3. 30. 30. smorg. van Rotterdam. Din{jsda{f 3 'smorg. 7. Woensd. 4 7. "Donderd* 5 9* Vrijdag 6 9. Zaturdag 7 9. Zondag 8 9. Op de dus* gemerkte dagen kan men voor de afvaart te Rotterdam met den spoortrein aankomen. In correspondentie met diligence diensten iusschen Mid delburg en VlissingenGoes en het Veer van Wolphaartsdijk Zieriktee en be* Veer te Zijpe. van De. SUTN DE BOUTEMARD, chemisch onderzocht en aanbevolen door den kon- Medici- naalraad Dr. MAGNUSden Kou. Pr. Kreitsphisicus Dr. ES- CHENBACH, en andere artsen en scheikundigen. Deze TANDKNZKEP is zaïnengesteld uit hes'tanddeelen, die do eigenschap bezitten het tandvleesch te sterken, voor ziekelijke aandoening le bewaren het vuil en de aangroei- jingen der landen weg te nemen, ze hagelwit te maken zonder het émail aan te doen den adem frisch te houden en eenen heilzatnen invloed op de mondholte uit te oefenen. Zij kost 40 en 80 cents, in onderstaande depóts. Door hare duurzaamheid is zij BEZUINIGEND; de kleine stukken zijn:voldoende voor een HALFJAAR. AROMATISCIIMEDICINISCHE KRlilDEAZEEP van Dr BorckaRdt, geneesheer te Berlijn, zamengesteld uit aromatische en etherische pian^lenotiën en etherische en delf- stoffelijke bestanddeelen; alle -aandoeningen der huid, lever vlekken, zomersproeten, zonnebrand knobbels, puisten en j schubben worden door haar gebruik verwijderd en de huid behoudt door alle jaargetijden dat fluweelige, veerkrachtige en frische voorkomen, dat voor een schoonen tint een ver- eischteis. Het best gebruikt men ze meteen wollen lapje, waarmede men de huid naar verkiezing eens of meermalen daags wascht. Dr. ARNOLD beveelt ze aan tegen eene gele drooge huid en bij andere huidziekten. Ze kost 40 cents, in onderstaande depóts. Amsterdam, Verkoophuis. Bergen op-Zoon D. Póuwels^n C. H* Veraart, boxmeer, G. Muller. Goes, Wed. C. Vreeke. Middelburg. Dépot van het Verkoophuis. Schooudijke, A. J. Bronswijk. Thoien, T. J. Maas. Vlissingen, A- M. Kalbflejsch Ziprikzee, C. van Schaick. Kn in de bekende depóts iu de andere steden. donderdag 29 Maart jl. een GËËLE SMOUSHOND met een koperen halsband, waarop de naam Si.otemakeb. Diehem teregt brengt bij den predikant C. G.'SÉOTEMAKER, te Cat*, zal eene .-billijke belooffïng oathmgen. Hij luistert naar den naam Schenk. De ondergeteekeude berigtdat/zij ingevolge vroegere annonce,'thans eene SCHOOL geopend heeft .waterm aan kinderen onderwijs in het BREliJEN WOLLEN-NAAIJEN, alsmede anijere VROUWE LIJKE HANDWERKEN zal^rdtm gegevéiV'^waar- toe zij zich bij hare stadgenooten aanbeveelt. Zij herinnert tevensdat het aan-de verkiezing der ouders blijft overgelaten, hunne kinderen het verlangde werk mede te geven, en belooft alles te zullen aanwen den wat tot eene goede leiding" strékken kan. Goesïi VISSER, gèb. Schrijver. 2 April 1855, .Lange Kerkstraat, C n°. 9. van Kruinïngen, I van Krabben dijke. van Yerteke. LIVERPOOL23 Maart 1855. Wij ondergeieëkénde passagiers, ge contracteerd hebbende met de heeren P. YERTREGT, VINESRERG A CORP., voor den overtogt naar Noord-Amerika, betuigen bij deze onze algemeene tevredenheid over de goede bèhattde- ling en sneile overtogt; kunnende met vertrouwen alle onze vroegere landslieden tot gelijk doel die genoemde heeren aanbevelen. t» Aan boord van het schip Ida nick, geteekënd als hoofden van huisgezinnen. ;r W. BLOM.Cz. A. J. van EERDEN. van MlddelbuT9- G. van LI ERE, i P. QUINTEN, van Wemeldinge. J. MIER AS, L. de MOL, i J. KOOLE, van Hissenkerke, N.-ll. C. KOOLE, 1 JAN JANSSEN. PIËTER JANSSEN", CORN8. JANSSEN, i PAUI.US JANSSEN, ANTHONIJ van 't LEVEN, JACOB KARMAN, J. de REGT, jT J M. van de REEPE, V8n Kevnkeneeand. J. van BOVEN, CORN3. STRAM, C. de EOU Wvan Nieuwdorp. MARIA RIBBE, van Cortgene. J. SCHOUTEN, van Kloetinge. C. M. PAISvan Ovezande. Den 16 April e. k. zullen weder om eenige famiüen uit Zeeland de reis naar hun nieuw^gekozen wereld deel AMERIKA aannemen. Reeds liggen tot hun vertrek met passagiers op 5 en, 20 April te Rotterdam zeilree, twee in geriefe lijkheid en vaart uitmuntende driemast-schependie genen welke nog van deze gelegenheden willen gebruik makenvervoegen zich bij den ondergeteekenden of aan de kantoren te Rotterdam en Goes, waar men alle noodige inlichtingen kan ontvangen. P. VKRTREGT, Agent van het kantoor VJNESBERG C®. De zalf en pil len van HOLLÖ- WAÏ, hebben we der eene bewon- derenswaêrdigé genezing ten gevol ge gehad van éen leer of ópen been- Uittreksel uit een- nen brief van den lieer C. poilartdroogist te Devenport catliarinastraat no. 30, gedagteekead 19Mei 1853. Aanden professor HÓl.LOWAYt uMijnlieer (Irheer Bilskir te Charl- iottestieet bij Devonport, was sedert', zereui jaar lijdende aan eene wond in het regterbeen, hij beproefde alle bedeakeltj- ke middelendoch te vergeefs. Eindelijk nam bë cjjno toevlugt tot uwe zalf en pillen, #aar doos' b^.Voren weinige weken werd genezen en thans bevind Üjj. :gtjf9T in den besten staat van gezondheid. t? Doorhet-vermeerderd debiet zijn' de prijzen als volgt Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85, f 3.00. 16,754 f13:85, f 20i50: Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3.80-fr7!06r f 19,50. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te "bekomen bij J. W. Verbeek Vrolijk, teAxel. J. P. VerbmUjnj-tt' B«r- gen-op-7.oom. Den heer J. Straatman, hoofd-depótbouder te s'Bosch. alsmede te Londen Strant 244, HÖULÖW-AY'S dia- blissement. X t* GOES, BIJ t. KT.B1UWBWS' »N ZOON;

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2