GOESSCRE COURANT. 42s,e Jaargang. 2 APRIL. NATIONALE MILITIE. 1*55. GEMEENTE-RAAD TE GOES, BEKENDMAKING. i\0. 27. 'A.'' Oe uitg awe dezer Cöurdnt geschiedt Maai (dug* en Dom. avonds, uitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f .*,7.5, franco per post t .1,90. De inzending 'vertei/Uen moet geschieden róór drie uren des nam Gewone ndvertentien worden d "20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-, huwelijks- en doodberigtcn. ran .1 6 regels d f beha! re hef zegel regf. dduss K» OPENS X S E ÏEB6A U K li I M G vari oen ten kaadiiuizk aldaar ÓP ÓOSDRROAÓ DEN 5 APRIL J85Ö DES avonds ten 7 ure. PINTEN VAN BEHANDELING. 1. Bezwaren van Heeren Gedeputeerde Staten tegen het verleenen van subsidie aan het algemeen of burger lijk armbestuur. 2. Beraadslaging over, de gew ijzigde begrooting venr het dienstjaar jSü.3. 3. Magtiging tot regeling van gemeenschappelijk hulp betoon met omliggende gemeentenbij brand. 4. "Verzoek van den heer E. de Meiji.meéster, tot het behouden van lichtramen in zijne brouwerij de Gans. Mededeeling van den opbrengst eu de overstorting der collecte voor noodlijdende door den watersnood. Idem van het niet goedkeuren door Heeren'Gede puteerde Staten van het raadsbesluit tot het beta len van eene gratificatie aan den secretaris voor buitengewone werkzaamheden in 1852 en 1853. Mededeeling van ingekoniene stukken. He BURGEMEESTER van GOES brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat het suppletoir kohier, over het derde kwartaal van het dienstjaar 1854—J 855, wegens het'PATENT- REGT. voor deze gemeente, door den heer commissa ris des konings in deze provincie, den 14 dezer execu toir verklaardheden aan den ontvanger van 's rijks belastingenter invordering volgens de wet toegezon den is. Wordende ieder belastingschuldige mitsdien vermaand en gelast, om, na bekomene kennisgeving van gemel- den ontv angerzijn verschuldigde overeenkomstig de bepalingen der wet, te voldoen op straffe van daartoe anderzins te zullen worden gedwongen. Terwijl diegenen, welke hun aanslag-biliet niët zullen ontvangen of verloren hebbenzich van een dubbeld van hetzelve, ten kantore van den ontvanger zullen ktinnen voorzien en zij die zouden verxneenen dat hun aanslag te hoog, of niet overeenkomstig is met hunne opgave, zich des wegens, met inachtneming van de voor schriften te dien aahzieö wegens de directe belastingen in het algemeen bestaande door tusschenkomst van den controleur der divisie, kunnen beklagen. En opdat niemand hieromtrent onwetendheid voor wende, zal deze worden afgekondigd en in de Goesscke Courant geplaatst. Gedaan te Goes, den 31 Maart 1855. De Burgemeester voornoemd J. W. van KERKWIJK. WAJLUSCmiWlNG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, brengen, bij deze ter kennis van allen die het aangaat, dat'Se militie raad, krachtens art. 125 der wet op de na tionale milftie, van 8 Jannarij 1817, Staatsblad n° 1) over dezen jare, zijnu 3e zitting tot aanneming van plaatsvervangers of die van nummer willen verwisselen overeenkomstig art; 37 der wet van 27 April 1820 (Staatsblad n°. 11) zal houden te Middelburg, hoofd plaats dezer provincie, op Woensdag den 18 April 1854, des morgens ten half tien urein de abdij aldaar en dat 'op den 26 defzelfde maand, ure en plaatse, alle zoo danige zaken zullen worden onderzocht, waaromtrent de raad in den, loop der le, 2e en 3e zitting geene defini tive uitspraak zal hebben gedaan. Zullende de commissie uit den gemeente-raadtot de afgifte der attesten, benoodigd voor plaatsvervangers of nummerverwisselaars vaceren op vrijdag den 13 te voren des namiddags ten half een ure. En opdat niemand, hiervso onkundig blij re, zal deze worden gepubliceerd en geanigeerd, mitsgaders geplaatst in de (j'oessc/m Courant Gedaan ten -ïaadhuize van Goes, deu 2 April' 1855 Burgemeester en Wethouders voornoemd M. V. BLAAIJBEEN. l)e Secretaris, II. C PILAAR, De KAMER van KOOPHANDEL f.n FA BRIJ- KEN te GOES, maakt; door deze bekend, dat bij haar van regeringswege weder zijn ingekomen eenige, stukken betreflende den handel, de scheepvaart en de nijverheid, en die van heden af gedurende acilt dagen bij den Voorzitter der Kamer ter i.nzage zullen liggen Onder dezelve komen voor Statistiek van Belgie, bevattende een algemeen over- zigt'van deszelfs handel met het. buitenland, gedu rende het jaar ,853. Opgaven betrekkelijk den handel en de scheepvaart in het koningrijk Engeland, loopende tot, 10 Oc tober 1854. c. Gelijke opgaven loopende tot 5 November 1854. d. Gelijke opgaven over den toestand der Hanzesteden, voornamelijk betreffende Hamburg. e: Verzameling van wetten voor het koningrijk Han nover jaargang 1,854. (vervolg.) f. Staat van katoenen-goederen gedurende October en November 1854, in dit rijk ter'.verzending naar Nederlandsch-I ndie. opgegeven. Goes, 2 April 1855. Op last der Kamer De Voorzitter, O. VERHAGEN. itj jtlïfiuv jMWirjg 'IB.1L'Wi! 'ïi sxMMsL O j&v Sw&Z SsïöiïS GOES, 2 April. Door de onderstaande gemeenten in ons arrondisse- mentis in de rijks-collecte tot leniging der rampen van den watersnoodbijgedragen als volgt Axelf 107,11 Kloetinge - 144,213 Baarland - 30,- Koewacht - Borsselen - 64,—r Kortgene - 86,75 Bosch-Kapellé. - 2,50 Krabbendijke - 30,223 Glihge - 13,7 3 3 Kruiningen - 79,50 Colijnsplaat - 52.62 Neuzen 171,99 Driewegen - 22,04 Nisse - 29,60 Ellewoutsdijk- 22,1.0 Ossenisse - 7,92 Fort Bath- 52,40 Oudelande - 17,15-5 Goes. - 565,70 Overslagh - .5.10 Graauw- 35,64 Ovezande - 29,80 's Gravenpolder - 44,80 Philippine - 11,93 'sH. Abtskerke c.a- 26,52 Rilland 36,65 'sH. Arendskerke - 68,78 Sas van Gent. - 40,50 'sHeerenhoek - 27,14 Schore -T' 's lieer Hendriks St. Jansteen - 31,45 kinderen c. a. - 3,68 Stoppeldijk - 30,1 Cl Heinkenszand- 76 78 s Waarde - 41,923 Hengstdijk - 6,58 Wemeldinge - 48,83 Hoedekenskerke - 85,- Westdorpe - 47, Hoek - 51,42 3 Wissekerke - 155,66 Hontenisse. - 150,813 Wolphaartsdijk - 97,33 Hulst - 126,— Yerseke. - 27,— Kapelle- 97,63 Zaamslag - 151,03 Kats- 23,10 Zniddorpe - 25,79 Kattendijke - 70,^- De door den boekhandelaar de Foute verkoéinè exemplaren van het Winteravondliedje, door den grijzen volksdichter 11. Tollens Cs.en geheet ten voordeele der armen verkrijgbaar, gesteldhebben te dezer stede f 10,50 opgebragtwaarvan op lieden 'Vt of 7,87'"' aan het algemeen armbestuur .eu l/jof 2,62* aan de hervormde diaconie is ter hand gesteld. -Verleden Zaterdag middag beviel te Rotterdam de echtgenoote van den bootsman -Hagen» au twee zonen en eene dochter. De moeder en hare drielingen bevinden zich zeer wel. De afwezige vader, die zijne vrouw met drie kinderen achter liet, kan bij behouden avrivement zijn kroost verdubbeld vinden. Uit Amersfoort wordt geschreven dd, 28 Maart: dat de landlieden die tijdens de overstrooming in de stad een toevlugtsoovd gezocht hebben en aldaar ver zorgd werden, weder naar hunne woningen zijn terug gekeerd. De landen zijn weder vrij van water Sedert den laatsteu tijd hoort men te Assen van brieven met geldswaardedie op de post zijn gedaan doch niet met die geldswaarde zijn overgekomen. Den lOden- dezer heeft de lieer B- ASmidl een' brief op de post gedaanbestemd naar Sneek, waaruit bij ile aankomst de geldswaardige papieren werden vermist. Voor eenige dagen móest een ingezeten der gemeente Norg, die aldaar een'brief der post verzond, het zelfde ondervinden de brief is wel overgekomen maar het papier daarin niet. Uit Veendam wordt gemeld, dat, het voornemen bestaat, den goeden vrijdag, als rustdag, den Heere ge wijd, in die gemeente te vieren. De vooijaars- of palmmarkt te Oosterhimfc is niet druk bezocht geweest. De aanvoer van varkens was belangrijk; tot. hooge prijzen werden zij vlug verkocht. Ook linnen was er veel aangevoerd en daarin de handel levendig. In de laatste veertien dagen heerscht er eene ongewone bedrijvigheid in den hooihandel te Waspik. Met de herstelde scheepvaart is de handel in vlas te Dussen wel iets levendiger geworden doch de verzending nog niet belangrijk te noemen. Naar kwaliteit zijn de prijzen nu van 26 tot 35 stuivers de steen (3 ned. pd.) Onze. lezers hebben wel reeds kennis gemaakt, met de 'bekende advertentiën van het huis Mozes and Son te Londen. Uit huis maakt van alle staat kundige en andere omstandigheden gebruik om de aandacht van het publiek op zijne advertentiën te trek ken. Verleden jaar meldde het zijne koopwaar onder den titel: Inneming van Sebastopel, Thans leest mëïÉ' in de nieuwsbladen: Committé van onderzoek. Hét commité van onderzoek nopens den staat van het leger voor Sebastopol hêeft besloten, dat de kleedingstukken van het huis Mozes and Sonde officieren en soldaten tegen alle onguurheden van het klimaat van de Erim beschutten enzenz Het gezamenlijk bedrag van het gecollecteerde in onze provincie wordt opgegeven ter som van f 18,370,73'/-. Noord-Braband/14,882,41 'A. Gelderland/46,250,29 Zuid-Holland/147.868,65.Noord-Holland/T21,250,21. Utreeht /25,726,45. Vriesland 27,925,21. Overijssel 18,840,31 y2. Groningen f 19,8S5,56. Drenthe 4,879,19. Limburg 8,813,59, te zamen behalve de kleedingstukken, mond- en andere behoeften f442,892,62. met de latere ingekomene bijzondere giften/451,918,26 RUSLAND TURKIJE. Het Journal des Débats bevat een uitvoerig be schouwend artikel over de weener conferentie, hetwelk eitidigd met de overtuiging dat hij alle mogendheden goede wil bestaat, en dat, bijaldien deze blijft bestaan, de vrede aan Europa hergeven zal worden. Wanneer de grondslagen van den vrede bepaaldelijk door de mogendheden aangenomen zijnen er niets meer te regelen overig blijft, dan de bijzonderheden, meer onderschikte punten, dan eerst zou welligt met gunstig gevolg de schorsing van alle vijandelijkheden kunnen worden voorgesteld tot dat men tot eene volkomene en bepaalde schikking is geraakt. Een legerberigt van generaal Osten Sacken meldt, dat de russen in den nacht van 22 op 28 dezer een kraehtigen uitval uit Sebastopol hebben gedaan, om de werkzaamheden van den vijand in de approcben naar de rigting der lunet Kamscbata te doen steken. De operatie was zeer gelukkig afgeloopen de russen waren er ,jn geslaagd de werken, in de laatste dagen dooïjc fransehen npgerigt, te vernielen. Van beide zijden

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1