\o. 10. 12s"" Jaargang, V J y Dt uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f .1.75franco per post f DONDERDAG 1 FEBRUARIJ. ~y, l)f inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. Gewone advertentien worden a "20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-huwelijks- en iloodberigtenvan J 6 regels ri f .1.20. behalve het zegelregt. GOES 1 February. Bij het afdrukken waren de holtandsche posten van gisteren en heden nog niet aangekomenook de vlaathAche van gisteren en de middelburgscha van heden ontbraken even als de morgen-diligence. Heden avond ten 6 ure raadsvergadering, waarvan het gewone ver-lag in ons volgend nummer. De bedeeling door de tombolawaarvan sprake was iii ons'vorig nummer, zal morgen bestaan in een e buitengewone van soep door de commissie der (Econo mischs Spijs ui tdeeling en eene dito van turf' door de diaconie der hervormde gemeente alhier. Dingsdag avond had het geanonceerde concert van den heer Ahrensmann plaats; al roemt men steeds algemeen den ijver waarmede ZEd. de muzijk voorstaat en de vele moeite welke ZEd. zich als onderwijzer ge troost, was de belangstelling die daaraan eenigzins kon te gemoet komen1 niet bijzonder groot. Als gewoonlijk schonk liet aan de bezoekers een genoeglijken avond waartoe afwisselende zang en spel van eenige dilettanten niet weinig bijdroeg. Gisteren had te Borsselen een droevig ongeluk plaats. Het betrof een liefhebber der jagt, namelijk A Knzee beurtschipper van dhar op Botterdam, die zijne overtreding der wet zwaar boette. Circa 10 uren des voormiddags het spoor van eenen haas ontdekt hebbende, haalde hij zijn geweer, 'tgeèh nogthans tot iweemalen weigerde vuur te geven; van een nieuwen vuursteen voorzien, ging hetten derden male aanleggende, af, doch terzelfder tijde sprong dit in stukken met dat gevolg dat de staarfschroet'hem met het dikke in het voorhoofd drong zoodat hij onmid- delijk nederzeeg. Zoowel zijn nabij zijnden zoon als anderen schoten spoedig te hulpdoch hoewel heden morgen (de laatste berigten) nog levend, is de hoop op zijn herstel geving. Niettegenstaande zijn' wanhopigen toestand informeerde hij met volle bewustzijn nog over het al of niet döeltreffeu van het schot, dat werkelijk den baas geveld had. Bij de op gisteren gehoudene besteding van den herbouw der afgebrande meestoof de drie Kwartieren te Krabbendijke, is zulks volgens een vijfde gewijzigd ont werp aangenomen door den heer J. van der Made Dz te Klundert, voor 13,040, het molen en stampwerk, een afzonderlijk perceel uitmakende is aangehouden Den 24 Januarij is aan de hoogeschool te U- trecht bevorderd tot doctor in de verloskunde, den heer J. H. van der Meer Mohrmed. doet. na verdediging van eenige qutzsliones argumenli obstetricië. Op de markt te Hontenisse van 2T Januarij jl. onderging de prijs van het vlas eene merkbare daling. Het ter markt gebragte ruimde van 30 tot 34 stuivers per steen langzaam op. Voor groote partijen van gelijke kleur en góede hoedanigheid was gedurende de week en werd ook dien dag nog 35 tot 38 stuivers per steen van 3 ned. pd. besteed. Onder begunstiging van goed winterweder hadden dezer da'gen in Noord-Holland, Friesland en Groningen vele hardrijderijen op schaatsen en met arresleden plaats. Wel lezenswaardig zijn de berigten omtrent deze nationale vermakelijkheden; meermalen werd van des morgens tot schemeravond om den prijs gekamptdaar keur van ontelbare arresleden met de sehoonste paarde» bespannen en gevuld met bekoorlijke rijk versierde vrouwen en meisjes in hunne nationale kleederdrngten van duizende toeschouwers de aandacht trokken. Naar men wilzal Mw. Goldsmith-Jenny Lind eerstdaags Nederland met een bezoek vereeren. Of deze wereldberoemde zangeres zich in het openbaar zal doen hooren is nog niet bekend. Verleden Vrijdag nacht vond men te 'stlngeop «en der grachten, in de sneeuw, het lijkje van een pas geboren kind'in eenen toestand waarvan schier geen voorbeeld bestaat, als zijnde het geheel en al naakt Men meent te weten zegt de Gravenhaagsche JKituwsbodedat sedert de laatste dagen onderhande lingen zijn geopend met den hoofd-inspecteur van het loodswezen, den schout-bij-nacht Coertsentot, het aan vaarden van de portefeuiW vin het departement van Marine. Een allerijsselijkst voorval heeft de bewoners van Ohe en Laak, met schrik vervuld Er leefde daal' een gelukkig huisgezin, bestaande in man, vrouw en vijf kinderen, zijnde welgestelde en gunstig bekende lieden. De man had onlangs aan zenuwzinkings-koorts geleden, doch was weder genoegzaam hersteld, toen hij plotseling in razernij ontstak en zijne vrouw, met wieu hij alleen te huis was, met een mes aanviel, haar zoodanig won dende dat men voor haar leven beducht is. Daarop poogde de man zich te verdrinkendoch werd gevat en in bewaring gesteld. Den 25 der vorige maand echter nam hij het oogeiiblik waar, dat twee zijner bewakers even het huis verlieten, om den derde te overompelen, dien het gelukt was het huis uit te komen waarop de ongelukkige met een broodmes een einde, aan zijn leven heeft gemaakt. De wonde moet zoo verschrikkelijk zijn, dat het naauwelijks te gelooven is dal iemand zicli- zelvcn die kan toebrengen zijnde nagenoeg het hoofd van de romp gescheiden. Te Oostwold in het Oldampt is eene vrouw be vallen van vier voldragens en wel gevoede kinderen zijnde twee van het mannelijk, en twee van het vrou welijk geslacht. Een dezer kinderen is dood geboren; de overige drie, zoo wel als de moeder, bt-viiiden zich naar omstandigheden wel. Nog dient hierbij als eene bijzonderheid vermeld te worden, dat-een dezer kinde ren bij de geboorte reeds vier tandjes had. NOORD-AMERIKA. Het congres der Unie heeft zich vereenigd met eene wet die rbor het gouvernement naar aanleiding der ontzettende lampen van het afgeloopen jaar voorgedra gen was: zij strekt tot bewaring van het leven en de goederen der op de Noord-Ameiikaansche kust schip breuk lijdende personen en magtigd het eedgenoot- schappelijk gouvernement om te dien einde op gevaar lijke punten der kust reddingsbooteu te plaatsen onder bestuur van openbare beamten. Het schijnt dat het schaatsenrijden in het aan uitspanningen en volksvermaken zoo armzalig bedeelde Amerika ook in de mode zal komen. xAlthans hebben in het laatst van December tien personen van Wis consin's hoofdstad Madison ten aanschouwe van meer dan duizend heeren en damesop schaatsen gereden riail' eene aan een' langen stok hangende beurs, inhou dende 10 dollars. Op het geroffel der Irom staken de tien prijsrijders van «alreden eene halve mijl moesten dan bij een' paal omdraaijen en op de halve mijl rugwaarts koude een den prijs grijpen. Slechts door twee personen werd deze betwist daar de overi ge acht al spoedig met de beenen omhoog lagen. De mijl werd door den winner in 1 min. 56 sec. afgelegd. RUSLAND TURKIJE. Volgens ontvangen berigten is de inscheping der turksche troepen te Varna, den 14den dezer afgeloopen, zoodat het geheele turksche expeditie-korps den 17den of den 18den in de Knm kan zijn aangekomen. Men meent echterdat de generaal Canrobertalvorens te handelen de aankomst zal afwachten van de brigade der keizerlijke garde en die der generaals Pelissier en Hiel. welke onlangs van Marseille zijn vertrokken. Eupatoria is thans versterkt en omringd door eene gracht, welke de turken hebben aangelegd, onder het toezigt van fransche officieren en onderofficieren der genie. De kozakken, ten getale van omstreeks 7000 welker voorposten in het gezigt van de stad zijnwachten zich wel om haar aan te tasten en worden van tijd tot tijd bestookt door de manschappen der bezetting. De Milil.-Zeit. meldt, dat de grootvorsten Nikolaas en Michael Petersburg hebben verlaten, om zich weder naar het leger in de Krim te begeven. Volgens brieven uit Gdessa van den 9denwerden deze grootvorsten aldaar elk oogenblik verwacht. In een brief uit het fransche legerkamp voor Sebastopol leest men o. a. het volgende: Uit alle ons geworden narigten blijkt, dat de vesting zich zal ver weren zoolang maar immer mogelijk isen die den generaal Oslen-Sacken kennen, zeggen dat de verdedi ging door eene vaste hand zal bestierd worden Aan gaande het russische leger te velde schijnt het dat deszelfs getalsterkte thans niet dan met groote moeite kan worden vermeerderdwant iedere vermeerdering van het aantal manschappen vereischt eene evenredige vermeerdering van den toevoer tan levensmiddelen, en hierin is de groote moeijelrjkheid gelegen. in berigten van franschen oorsprong wordt ver zekerd, dat de russische bevelhebber vorst Menschikoff, bij zekere gelegenheidzoude hebben te kennen gege ven, dat hij zich vooreerst tot maatregelen van verde diging zoude bepalen en de generaals Januarij, Februari) en Maart in-zijn belang zoude laten vechten, als welke zich beter dan eenig ander met die taak kunnen be lasten. Dit is alles, wat van eenig bel,-mg vaji liet oor- logstooiieel wordt medegedeeld. Men ziet er uitdat het nog wel eenigen tijd zal aanhouden, voor dat weder tijdingen van daar zullen komendie eenigermate aan de algemeene nieuwsgierigheid voldoen. Op het veld der diplomatie schijnt daarentegen de vraag van vrede óf oorlog weldra een' grooten stap voorwaarts te zullen doen. Wel zijn tot heden door de gezanten der groote mogendheden te Weenen nog geene conl'erentiën gehouden en wachten de fransche en engelsclie gezanten nog altijd op hunne volmagten *en einde deel te kunnen nemen aan de met prins Gortschakoff te openen onderhandelingeven als ook de turksche gezant nog zijne instruktiën afwacht maar de jongste berigten uit Weenen verzekeren ten stelligste dat de vredes-conferentien aldaar werkelijk voortgang zullen hebbendat het getal der daaraan namehs de geallieerden deel te nemen vertegenwoordi gers zal worden verdubbeld en dat men de opening te gen het begin der volgende maand mag te gemoet zien. Tot zoolang dienen de vrienden van den vrede (en deze worden bij den dag talrijker) nog hun geduld op de proef te stellen. Uit Konstantinopel wordt van den 12den gemeld, dat in weevw'l van de patrouiljes die de stad doorkrui sen, men den vorigen dag in do straten van Galata vier franschen en zeven eng-elsehen met dolksteken ver moord vond liggen. Reeds is men de bedrijvers dier schandelijke daad op het spoor. Het feit is gepleegd door eene georganiseerde bende van 14 grieken en 8 Armeniërs, die in een afgelegen huis in Pera geheime zamenkomsten hielden. Te Marseille zijn per telegraaf' berigten uit Kon stantinopel ontvangen van den 18den. Het weder ver traagde de ontscheping der turken in de Krim. De bommen bragten veel schade aan de binnenwerken toe. EX'I RAGT uit de registers van den Burger- lijken Stand der stad Gors, gedurende de maand Januarij 1855. Gehuwd Johannes de Jonge en Catharina Klisabel/t Dirricks. Gebouen Den 3den. Cornells, zoon van Gerrit Cornells van der Str iate en Jasperina van de Cel te. den 5den. Ma rinas Karei, zoon van Jacobus Ëduwardus erbist en Digna Jacomina Hazè. Abigael Anna Catharina dochter van Fred,rik Willem Goossen en Catharina de Waard, den JJden. Johannes, zoon van acob Ortelee en Maria de longe. den Jöden. Jacomina, dochter van Johannes d.i Vriend en Geerlruit Kloosterman, den J8tlen. Maatje, dochter van Cornells den Hollander en Cornelia AUemekindets. -Cornelia Johannadochter van Marinns Gaossen en Johanna Anna van Riet. den QJsten. Gerard, zoon van lllizabclh Johanna de Jonge. den°22sten. Judoën», zoon van Jacobus Verhaa- gen en Johanna de Groot. Jacobus, zoon van Ma rinns Johannes de Jongh en Wi.lhelmina Johanna Vin- centia Callenfels. den 29slenJohanna Maria, dochter

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1