Nu. 9. 42"" Jaargang. MAANDAG JAN U ADI J. lomtvr. De uitgave dezer Courant geshiedt Maandags en Donderdags j avondsuitgezomerd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f f75, franco per post f J,9Ö. J De inzending Gewone adverteiitieii. worden a 20 ets. de regel geplaatst. Geboortehuw.eUjhs- en doodberigtenvan d— óregels d f J,20. 'kehalve het zegelregt. van advertentieu moet geschieden vóór drie uren des namiddags. OPENBAR K 'r ER GA D IC R IN G DEN GEMEENTE RAAD TE GOES, TEN RAATHUIZE ALIIAAI! OP DOHDEBDAG 1JBN J FEBRU^tRIJ J855 DES AVfNDS TEN 6 tl HE. PUNTEN .'AN BEHANDELING. 1. Instructie geneesleer, heelmeester en vroedvrouw der gemeente. 2. Voorstel in verbind met den aftrek der jaarwedde van den secretans 1852 en 1853. 3. Idem om.trent liet overnemen van bestedelingen der diaconie door let burgerlijk armbestuur. -t. Bedenkingen on de gemeente-begrooting voor 1S55 en verdaging van vaststelling. 5. Nieuwe begroeting voor het armbestuur voor dat jaar. 6 Voorstel tot 'mandeling en verbetering der school- localen. 7. Voorstel tot regeling der verantwoording van de somlVien begrepen in hoofdstuk 3, afdeeling 1 en 2 der gèmeentc-begrooting. ■S. Rapport der nieuwejaars-bedeeling en verzoek res titutie van de gemeente-ópcenten van den accijns op het bedeelde brood. 9. Gelijk verzoek om restitutie ten behoeve de gods huizen over de laatste 9 maanden van 1854. 3 0. Verzoek om voldoening van verplegings kosten van eene veroordeelde bedelaarster 1 1. Rekening van de leenbank over 1854 12. Idem van de fondsen der vernietigde gilden 18 Aanbeveling ter benoeming van leden van het al gemeen armbestuur. .14 Overlegging staat van veranderingen in de eigen dommen der gemeente 15. Idem van de in de gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid. 16. Idem van de kas-qpneming bij den gemeente-ont vanger. 3 7. Verzoeken om remissie van hoofdelijken omslag, uithoofde van vertrek uit of verblijf buiten de gemeente. 3 8. Voorstel tot aanvraag van magtiging tot het daar- stellen eener gemeenschappelijke verordening met eenige naburige gemeenten tot hulpbetoon bij brand. 19. Voorstel tot aanvraag om autorisatie tot verkoop voor verblaak dpr twee waterpoorten en koepoort. 20 Voorstel tot af- en overschrijving op eenige pos ten van de begrooting dienst 1854. 21. Voorstel tot. nadet' 1 adres bekotning telegraaph kantoor: Mededeeling ingekomene stukken. GOES 29 Januarij. De post die gisteren avond arriveerde bragt de holland- sche tijdingen van zaturdag, voor het afdrukken dezer kwam geen later aan, wij zijn dus nog 2 dagen ten achteren. .Velen reeds warén' getuigen van de kunstverrig- tingen van het hondje Lelie voor meerderen die nog gaarne zijne schranderheid zullen bewonderen bestaat blij kens achterstaande advertentie daartoe de gelegenheid. Algemeen wordt door hen die bewijzen van het ver nuftige beestje zagen verklaard, dat daarvan niet te veel is gezegddat wél de beéte aanbeveling is. Gisterenwerden onze arme ingezetenen aange naam verblijd met eene bedeeling van p. m. 500 dekens, doof het bestuur en commissarissen van de Goessche Tom bola, waarvan in ons nummer van 18 December jl. werd gewaagd. - Kon immer eenige dekking en verwarming te pas komen dan is het zeker in deze dagen nn de koude zich in hoogen graad gevoelen doet. Nog ver neemt men dat uit den opbrengst van gezegde Tombola eene bedeeling zal worden gedaan, doch waarin die be staan en wanneer die plaats hebben zal, is nog onbekend. In ons vorig nummer maakten wij melding van bet door schipper Osehatz geleden verliesook onze beurtman op Bergen-op-Zjoom Jan van Nispen, verkeerde naar wij later vernamenDonderdag in ge vaar. Hij verliet dien morgen Aiet zijn schip, aan boord waarvan zich tevens zijn schoonvader en knecht bevon den het goessche sasten einde bij onverhoeds in vallen van de vorst, te Bergeu-op-Zoom in veilige haven te kunnen geTaken; hij kon het nogtans dien dag niet verder brengen dan tot het zoogenaamde Princessen- plaatje, alwaar zij met angst hun lot, te midden van ontzettende ijsschollen, verbeidden. Yier wakkere schip pers gezellen van Berger.-op-Zoom, genaamd G. de Jager, A. en J. Touw en Ch Willéms, wisten dat van Nispen van Goes was afgevaren en begaven zich in een bootje, roeiden hein, met het drijfijs kampende te gemoet en mogten er in slagen des avonds ten 5 uren het schip te bereiken, waar zij i als reddende engelen werden ont vangen en smaakten de voldoening na een geheelen nacht in levensgevaar met liet ijs geworsteld te hebben, Vrijdag morgen ten drie ure met behouden schip en lading daar aan te komen. Door den kerkeraad der Hervormde Gemeente te B'orsselen, werd verleden Vrijdag beroepen, uit het geformeerde 6 tal TT. Cannenburg van Ingen, C. P. de Meijer, J. JF. F. RoelB. I. Ovinkkandidaten bij de onderschei dene kerkbesturenM. Lotspredikant te Ellewouts- dijk, JF. Hofmanpredikant te Baarland. 3 talJF. Cannenburg van IngenO. P. de Meijer en B. I Ovink. Tot Herder en Leeraar aldaar dhr. JF. Cannenburg van Ingenkandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Noord-Braband. Uit Rotterdam schrijft men aat do diligence van van Gend en Loosdie gewoonlijk des avonds tegen 8 ure te 's Hage aankomtverleden Donderdag nacht eerst ten vier uren aankwambespannen met zeven paarden. Hoewel de diligence bijna geene goederen of passagiers medebragt, veroorzaakte het toch veel moeite, bij de vele gevallene sneeuwde reis voort te zetten. Tengevolge van de massa gevallen sneeuw is in den nacht van den 24 te Eindhoven het paardenspel van den hi-er Blanus ingestort. Gelukkig was er geen publiek aanwezig en heeft men ook geene ongelukken te betreuren. Uit Bergen-op-Zoom schrijft men, dat de gepro jecteerde stoombootdienst van daal' op Rotterdam geen voortgang zal hebben en op verzoek de concessie is ingetrokken terwijl ook de stoomboot op Middelburg haar station naar Tholen heeft verlegd. Men schrijft een en ander toe aan de moeijelijkheid van lange vaar tuigen om door de kronkelende vestingwerken te gera ken en een oponthoud van eenige minuten dikwijls oorzaak kan zijn, dat de boot op stroom moet blijven liggen en de passagiers een goed emdweegs geroeid worden. Bij de plaats gehad hebbende opening der in- schrijvings-biljetten voor de aanneming van het in vlot water brengen van het rijks stoomschip Cycloop, bij Zandvoort gestrandis gebleken dat de lieereti G. de Groot en J. Conijn, reeders te Egmond -aan Zeede laagste inschrijvers waren en wel voor de som van 17,700. RUSLAND TURKIJE. Het Journal de Constantinople van den 8sten dezer deelt mededat in weerwil van het gestrenge jaarge tijde, de geallieerde legers in de Krim zeer goed ver zorgd worden. Hunne regeringen hebben hen goed voorzien van flanelvan wollen kousen klompen, ge voerde kapotjassen en verder van allerlei mondbehoefte en deze wel van goede hoedanigheid. De Times daarentegen hangt op nieuw een allerjam- merlijkst tafereel op van den ellendigen toestand, waarin het britsche leger in de Krim verkeert. Volgens dat blad, zou het britsche leger in de Krim vreeselijk ge dund zijn; van eene afdeeling van 14,000 man zouden slechts tweeduizend in staat zijn de wapenen te dragen. De sterfte bedroeg 60 man daags en wekelijks werdén er 1000 man buiten gevecht gesteld. Het blad dat de waarheid van het medegedeelde waarborgtvaart dan ook bevig tegen de regering uit. Men kan begrijpen, welken indruk deze ontmoedigende berigten te Londen gemaakt hebben.*" «i ieder franscm^soldaat, ja zelfs de hoofdofficieren, ii amuletten vocfrzienop wier kracht en be,- ing zij een onbegrensd vertrouwen stellen. Mén verzekert dat ook de generaals Bousquet en Forey ze dragen Het is bekend dat Canrobert beweert, dat zijpp, amulette hem het leven heeft gered bij de Almahij gaat nu voor onkwetsbaar door. Prins Napoleon draagt, zegt men, mede pene amulette van gelijke, kracht.. (Men lette wel op, dat dit gezegd wordt van de franschendie zicji zoo gaarne den uaam willen toe- eigenen van de beschaafdste en verlichtste natie der wereld te zijn.) Men zegt, dat te Londen en te Parijs door hoog geplaatste personen onder den invloed van het pruis- sische kabinet, ijverige pogingen worden gedaan om een wapenstilstand te bewerken. Volgens een telegraphisch berigt uit Bucharest van den 18 had er eene beweging onder de Softa's plaats gehad. Talrijke gewonden en soldaten met be vroren ledematen waren in de turksche hoofdstad uit de Krim aangekomen. De batterijen met de mortieren hadden het vuur geopend. Op den 13 en 15 hebben de russen met goed gevolg twee uitvallen gedaan, een tegen de loopgraven der engelschen en een tegen die der franschen. Bij die gelegenheid zijn 34 engelschen en 9 franschen krijgsgevangen gemaaktterwijl een aanzienlijk aantal van hunne manschappen door de ba jonet gedood zijn en eene menigte geweren buit ge maakt is. DUITSCHLAND. Naar men uit Weenen verneemt, heeft ook Pruissen van zijne zijde voor de toetreding tot het December- verdrag onderscheidene voorwaarden gemaakt, welke door Oostenrijk en de westersche mogendheden voor onaan neembaar zijn verklaard. De houding van Pruissen schijnt thans meer bepaald russisch te worden. De heer Drouin de Lhuys heeft den heer von Haltzfeld namelijk gevraagd ofdes ge- vorderd, geallieerde- troepen over pruissisch grondgebied zullen mogen trekken; het antwoord daarop luide stellig weigerend. Ook te Weenen, moet Pruissen eene voor' de westelijke mogendheden meer vijandelijke ljoudin'g aangenomen hebben. i Van de Oder wordt gemeld dat de vervolging van poolsche vlugtelingen die zich aan de russische ligting hebben onttrokken en de wijk over de grenzen hebben genomen thans ook op pruissisch gebied zal plaats hebben en dat dienaangaande de noodige bevelen door de pruissisehe overheden zijn gegeven. Dezer dagen is de bekende dr. Bchópffer met een dwangbevel van Potsdam naar zijne woonplaats Qued- lenburg overgebragt. Hij was n. 1, onlangs derwaarts gereisd om ook in de tweede residentie van Pruissen te bewijzen 1) dat de aarde stilstaat en 2) dat bij alle ziekten het geloof op beterschap krachtiger is dan artsenij. De roep, die van de wonderkuren van dr. Schöpffer uitging, had zich in Potsdam zoo verbreid, dat op den morgen van den llden dezer de woning van den wonderdoctor door hulpzoekenden werkelijk werd bestormd. Eene groote nood bedreigt onsgebrek aap papier namelijk, want er is overal gebrek aap lompen en niettegenstaande men boomwoloud touw en 'het geen men overigens ter vervanging van de gewone pa- pierstoffen aanwendt, gebruikt heeft, worden de lompen in Frankrijk, Engeland, Belgie Duitschland met eiken dag schaarscher. Het verbruik van het papier staat in geenerlei verhouding tot de productie van lompen In Engeland en Frankrijk hebben de dagbladen wegens de prijsverhooging van het papier hunne abonnements prijzen moeten verhoogen. Zekere heer Jobard, directeur

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1