AAIVHESTEMHWG. REMONTPAARDEN. BIÏMSLllïlI'gSTyiliSISo De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j w I Gewone advertent ten worden d 20 ets. de regel geplaatst. avondsuitgezonderd op feestdagen. DONDERDAG JANUARIJ. Geboortehuwelijks- en doodberigtend6 regels d f dflO. pe prijs per kwartaal is f d.75. franco per post F J,90. J behalve het zegelregt De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. LEVERANCIE VAN DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE ZEELAND maakt bekend, dat op den 5 Eebruarij aanstaande des middags ten 12 ure, te Zutphen, sGravenhageHaar lem, Deventer, Tilburg, Utrecht en Leijden zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding der levering van remontpaarden voor de kavallerie en artillerie van het leger, dat een derde gedeelte der te leveren paarden van inlandschcn oorsprong moet zijn; dat de besteding bij de korpsen niet bij loten of partijenmaar voor het getal in eens zal geschieden en dat de voorwaarden van aanbesteding voor gegadigden ter lezing liggen omler anderen ter provinciale griffie van Zeeland, alwaar ook inlichtingen omtrent de getalen der voor elk korps te leveren paarden kunnen worden verkregen. Middelburg den 20 Januarij 1855, De commissaris des konings voornoemd VAN TETS. GOES 25 Januarij. Wij deelen onzen lezers mede, dat de heer van Slraalen, wiens hondje dezer dagen op zoovele plaatsen door zijne voorstellingen de algemeene opmerkzaamheid tot zich trok, alhier is gearriveerd. De schranderheid en vatbaarheid van het beestje, zoo in het domino- als kaartspelentrekt aller bewonderingniet minder het geduld van zijnen meester, om het tot deze touren af te rigten. Naar wij vernemen heeft de heer van Slraalen het voornemen het publiek in staat te stellen om tegen eenig entree-geld zich van een en ander te overtuigen en zulks bij nader te zenden adviesjes be kend te maken. Dewijl de gelegenheid tot het sleden en arren zich zelden zoo gunstig voordoet als thansbehoeft men óók de liefhebbers niet te zoeken, die overal van goed gebaande wegen kunnen gebruik maken. Naar men verneemt is er hier een plan ontwor pen om eene geregelde diligence-dienst van Goes op den Yersekendam en verder naar Bergen-op-Zoom daar te stellen in verband met het vertrekken en aankomen der hollandsche posten, de daartoe benoodigde con- óèsèie zou worden aangevraagd. Verleden donderdag werd onze stadgenoot schip per A. J. Oschal% door het verlies zijner schuit, van het middel beroofd om in de behoeften van zijn huisgezin te voorzien. De poonschuit Zorg en Vlijt in de breede beurt bevarende, verliet bij des woensdags met een n. ,o. wind Rotterdam en bereikte de kil zonder letsel van het ijs. Den volgenden nacht 3 uren verliet hij de kil met veel ijs'twelk mede in massa buiten de kil drijvende was. Spoedig ontdekte men door de schuring eene zware lek in den boeg, doch bekwam niettegen staande hij den gauschen dag de noodvlag heesch en zóo digt de Klundert genaderd was dat hij nagenoeg de menschen aan den wal konde beroepen, geene hulp. De naderende nacht en de ongerustheid dat zijne na genoeg vol water geloopene schuit aan de eene of andere plaat mogt vastrakenwaarvan een omslaan het gevolg zoude zijn deed hem besluiten met zijn' knecht de zelve te verlaten en te trachten met de boot de wal te bereiken, 'tgeer, hem ter hoogte van het Strijensche Sas in den laten avond gelukte. Slechts een bed en hunne kleederen hebben zij kunnen redden, Van een en ander is zoo in de Willemstad als (e Klundert kennis ge geven doch daar hij tot heden niets vernam vau 'tgeen verder van de schuit en toebehooren geworden is, wordt in 'tbélang van den van bestaan beroofden huisvader verzocht dit berigt over te nemen, opdat dit welligt hem verder op het spoor lei de. De hollandsche posten die heden voor- en na middag arriveerden, bragten slechts de brieven en cou ranten van Dingsdag; dil 'zijn dt laatste hollandsche berigten. Den 20 dezer had in de concertzaal der sociëteit van ongenuchten vrij alhier, eene vergadering, plaats der vennooten van de maatschappij van verbeterde meekrap- bereiding in Zeeland. Jhr. P. D. van Zillers zat voor. Er waren verschenen 28 vennooten, vertegenwoordigende f 122,000 kapitaal en uitbrengende 101 stemmen. De daartoe benoemde commissie doet rapport op de reke ning en verantwoording van den afgetredenen adminis trateur, den heer fransen van de Putte. De heer van de Putte voornoemdde hoofd-directeur O. Ver hagen, en de voorzitter geven antwoord op eenige door de commissie geopperde bezwaren. Wordt met alge meene stemmen besloten, onder voorbehoud vandereg- ten der maatschappij tegen derden de rekening goed te keuren en den voormaligen administrateur, overeen komstig zijnen wensch, eervol te ontslaan. Zijn zoon, de heer J. A. A. fransen van de Putte, is met alge meene stemmen tot administrateur benoemd. Daar al de geldschieters der vier percents leening, groot/ 100,000, zijnde allen vennooten, bleken in het geven van hypo theek te hebben bewilligdis alsnu (overeenkomstig het op 30 September 11. beslotene, om zoo mogelijk 100,000 tegen eerste hypotheekten hoogste a 5 procento 'sjaars, op te nemen, of wel gedeeltelijk, naar het noodig mogt zijn tegen '/2 proc. 's maands te beleenen) magtiging verleend tot het sluiten van hypo theek ten behoeve der heeren Enthoven Sp comp. en wel voor f 57000, eerste hypotheek, om bij verdere leve- rantien van gelden of geldswaarde daarvoor tweede hy potheek aan genoemde heeren te verleenenalles om de zaken der maatschappij tot effenen staat te brengen, meerdere molens te stellendroogtoreus in orde te brengen eri zich liet benoodigde bedrijfkapitaal te ver schaffen. Het bedoelde hypotheek is bedongen tegen 5 ten honderd in het jaar. Het zal in de eerste vijf jaren wel geheel of gedeeltelijk mogen worden afgelegd, maar niet opgeëischt. Daarna, behoudens vrijheid tot meerderen afleg, zal er slechts 3000 'sjaars behoeven te worden afgelost. De bovengemelde leeners der f 100,000 5 4% 'sjaars, die in de vestiging van dit hypotheek hebben bewilligdzullenzoolang het niet zal zijn aangezuizerd cn hunne eigene rente getrouw betaald wordthun kapitaal niet opzeggenmaar van de eventuele overwinsten der maatschappij zal jaarlijks de helft worden afgezonderd tot delging dier zonder hypotheekstelling ten laste der maatschappij gevestigde hoofdschuld, behoudens de bevoegdheid dier vroegere geldschietersom hunne vordering in actiën te doen couverteren, tot geheele of gedeeltelijke aanvulling van het oorspronkelijk op300,000 geraamde, doch slechts tot 200,000 tot nog toe volteekende maatschappelijk kapitaal. Nadat de notulen waren gesteld en goedge keurd betuigde de heer Z, Snijdernamens de ver gadering, haren dank aan den voorzitter voor de goede leiding der deliberatienwaarop door dezen in gepaste bewoordingen werd geantwoord. Bij besluit van Z. M. dato 19 dezer is benoemd tot regter in de arrondissements-regtbank te Zierikzee, mr. J. P. van der Bilt, thans kantonregter te Tholen. Bij besluit van 19 Januarij jl, no 77, heeft Z. M. goedgevonden te benoemen tot gezworen bij den polder Ellewoutsdijk c. a., den heer D. Looij, Jz., tot gezworen bij den Nieuwen Neuzenpolder, den heer J. Lensen. Door den commissaris des konings in de provincie Zeeland zijn voor het jaar 1855 de zittingen van den militie-raad bepaald als volgt1ste zitting op den 12 Eebruarij, 2de óp den 26 Maart, 3de op den lOden April en 4den op den 28 April aanstaande. Dezer dagen zonden hier naar wij vernemen twee brieven ontvangen zijn van een korporaal dienende bij het leger der geallieerden in de Krim, geadresseerd aan een gevangene te dezer stede aan de echtheid det be rigten, meestal overeenkomende met het reeds medege deelde in de verschillende nieuwsbladenschijnt nog- thans te worden getwijfeld bij het totaal gemis aan adressen en postmerken. Wij lezen in de Provinciale Zeeuwsche en Mid- delburgsche Stads-Courant van gisteren In den vroegen morgen van heden werden de inwo ners dezer stad uit deu slaap gewektdoor het slaan der trom en het geroep van brand Al spoedig bespeurde men waar die was dé sedert tien jaren opgerigte stoom-gort- en pelmolen in. do Seisstraatstond in ligt laaije vlam. Dadelijk waren de brandspuiten, de schutterij en'het garnizoen in de weer, om zoo mogelijk het gebouw te redden; doch dit bleek reeds dadelijk te vergeefs te zijn daar men alle krachten moest inspannen om de belendende woningen te bewaren. De machinist had den moedniet tegenstaande het gevaarvolle van z.ulk eene daad, de klep der stoomketel te openen, waardoor vele ongelukken voorgekomen zijn. Gelukkig was er weinig windanders had de ramp niet overzien kunnen wordendaar de brand dan al ligt zich verder had kunnen uitbreiden en de naburige houttuinen en woningen kunnen bedreigen. De oorzaak van den brand is vooralsnog onbekend. Het gebouw is geheel uitgebrand en met hetzelve eene groote partij granen, enz. De paarden en het voer tuig zijn nog gered kunnen worden. Men verneemt dat slechts een derde der gebouwen tegen brandschade was verzekerd. De minister van binnenlandsche zaken, lettende op art. 10 der armenwet, heeft het volgende besloten: 1°. De besturen van alle instellingen van weldadig heid zullen de opgaven, bij het aangehaald wets-artikel bedoeld, jaarlijks aan de gemeente besturen doen vóór of uiterlijk op den vijftienden Maart volgende op het jaarlot hetwelk de opgaven betrekkelijk zijn 2°. Die opgaven zullen worden gedaan door inzen ding van eene door ieder bestuurvoor zooveel het zelve aangaatnaauwkeurig voor het telkens laatst afgeloopen dienstjaar, ingevulde tabel, ingerigt in den vorm, aangewezen in de modellen voor de onderschei den soorten van instellingen aan dit besluit gehecht, onder de nommers 1 tot en met 9 voor de instellingen bedoeld bij litt. a. en d; 10 n 18 voor die bedoeld bij litt b, en 1v u 27 c van art. 2 der aangehaalde wet. Er kan niets zoo bespottelijks uitgedacht worden of het vindt altijd nog geloovige toehoorders. Hiervan levert de Zoltkamp en naburige plaatsen thans een tref fend bewijswaar namelijk het volgende zonderlinge gerucht van moud tot mond gaat: Dat de beminde eu heldhaftige koning Wii.t.em II zou overleden zijn, is slechts een voorwendsel geweest. Hij had n. 1. berouw gehad zoo spoedig, ten gevolge der gebeurtenissen in Frankrijk, een nieuw ontwerp van grondwet te hebben aangeboden, was toen de regering moede geworden en wilde de teugels van het bewind gaarne aan zijn' zoon nu Wxu.EM III overdragen. Om daartoe langs den kortsten weg te geraken werd zijn onverwachte dood te Tilburg door zijne vertrouwde vrienden verspreid en om de ontdekking van dit geheim te voorkomenbe geerde de koning uitdrukkelijk, dat men geen geeste lijke bij zijn sterfbed zoude toelatenzijn ligchaam met zoude balsemen en de kist waarin men zijn lijk naar den vorstelijken grafkelder te Delft vervoerde niet zonde worden geopend. Men had dan ook sleehts eene doodkist zonder het lijk van hem in gezegden grafkelder bijgezet en Wiij.em II was in alle stilte en incognito naar Rusland vertrokken en aldaar bij zijn' zwager keizer Nikoi.aas I met open armen ontvangen. Hij bevindt zich ihans onder den naam van vorst Mentj zikoïf te Sebastopol in de. Krim Zoo als wij zeiden, vindt dit zonderlinge verbaal in de Marne en wel onder de afgescheidenen en eenige

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1