GOtSSCM No. 7. mnmm kmimmmm. BEKENDMAKING. BiiMisL, mmmsmm. Jaargang. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdag avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f J,75, franco per post t' J,90. De inzt «m-iii1 -■ i De BURGEMEESTER, van GOES, brengt bij deze ter kennis van een ieder die bet aangaat Dat het kohier der GRONDBELASTING,, op de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor deze ge meente over den loopenden jarebekleed met alle de formaliteiten bij de wet gevorderd, op heden is gesteld in handen van den ontvanger dier belastingen, binnen deze gemeente. Dat derhalven de oontribnabelen verpligt zijn de sommen, waarvoor zij zijn aangeslagen, behoorlijk vol gens de wet te voldoen, op pcene van bij gebreke daarvan, tot de betaling te worden genoodzaakt. Wordende de contribuabelen herinnerd dat alle re clames wegens bezwaren tegen den aanslag binnen drie maanden na de dagteekening dezester plaatse waai- zulks behoort zullen moeten geschied zijn. En opdat niemand onwetendheid zoude kunnen voor wenden zal deze worden gepubliceerdgeaffigeerd en geplaatst in de (loessche Courant Gedaan ten raadhuize vail Goes, den 20 Januarij 1855. De burgemeester voornoemd M. P. BLAAUBEEN. GOES '2% Januarij. Verleden Zaturdag werd men hier brand gewaar bij Jde Honddoor spoedig aangebragte hulp bep-ialde de zelve zich tot den schoorsteen waarin zij door niet be hoorlijk schoonhouden ontstaan was. De vorst heeft hier reeds eene ongeregelde aan komst der posten veroorzaakt, de gisteren en eer gisteren gevallene sneeuw verbetert zulks niet, de liol- landsche post van Zaturdag arriveerde nagenoeg 24 uren later als naar gewoonte, die van gisteren was heden avond bij het afdrukken der couranten nog niet aangekomen. Bij de laatst gehoudene verkooping van vaste goederen, jl. Zaturdag alhier gehouden, golden er pcr- ceelen van 10.00 tot f 1050 per bunder. Op de vergadering van ingelanden der watering ïleinkeuszand gehouden op heden is tot ontvanger- griffier tengevolge van het overlijden van den lieer L. de Touw, Jz. benoemd, de heer mr. A. van Di.s- hoeck, notaris te Heinkenszand. Op de voordragt ter vervulling der vacature vau .deurwaarder bij de arrondissements-regtbank alhier, ont staan door het verleend eervol ontslag aan den heer Vermande, zijn geplaatst de lleeren J. C. A. Vermande, I. "Polderman beide te Heinkenszand en I). C. Keet- ilaer alhier. Dezer dagen is door het hoofdbestuur der zei-uw- sche maatschappij van landbouw aan de le len toege zonden: eenige mededeelingen van den beer C. Pierssens te Hulst, omtrent eenige door hem geiiomcne proeven met het droogleggen van gronden door middel van buizen. Uit Bergen-op-Zoom schrijft men van den 16 aan de Amsl. Courant: Naar wij vernemen zullen, zoodia het weder zulks toelaat de indijkings-werken op de Schelde worden .hervat, onder de leiding van engelsche ingenieurs. Z. M. heeft bij besluit van 10 dezer op voor stel van den minister van oorlogbepaalddat de .strafschuldige adelborst en 15 kadets, welke tengevolge der ongeregeldheden, die op den 11 December 11., aan ■de koninklijke akademie voor de zee- en landmagt hebben plaats gehad niet met wegzending zoo nis dit volgens het reglement was voorgedragen, zullen worden gestraft, maar met 11 of .'/2 jaar detachering als kadetten bij "de regementen infanterie, volgens de drie .cathegorien waarin zij zijn geplaatst, ten einde als sol- Raat dienst te doen, om na dien tijd, bij goed gedrag, wederom naar de akademie terug te komen, om hunne studiën te vp-'m-ë.— MAANPAÖ 22 JANUAÏUJ. 1 aiding van udvertentien'vioet 'geschieden vóór drie uren des nam Z. M, de Koning heeft deze welwilleude beschikking genomen, omdat eene. verwijdering niet alleen voor de ouders of' voogden eene gröoïe teleurstelling zou wezen, maar ook de toekomst dier jongelieden zelfs grootelijks zou vernielen. Verder is daarbij bepaalddat voor de zedelijke opleiding en vorming van de te detacheren kadetten over de 8 regementen infanteriegedurende hun verblijf bij die corpsen zoo veel immer mogelijk en met de uiterste zorg. zai worden gewaaktdat zij met de onder-officieren logeren en aan de onder-officiers tafel eten zullendat zij geen raudaels zullen dragen en wijders dat. aan hun zoo veel mogelijk de gelegen heid zal worden verschaft om hunne studiën voort te zetten üe nederlandsehe boekhandel tot liet besluit gekomen, om zich krachtig op de aanstaande parijssche tentoonstelling te doen vertegenwoordigen heeft zich vereenigd tot het zenden van oorspronkelijke neder landsehe werken ten einde den vreemden een bewijs te geven, dat Nederland noch uitsluitend het land van den nadruk, noch dat der vertalingen is. Reeds hebben 108 nederlandsehe uitgevers daartoe bijgedragen. Doorliet vriezend weder zijnde rivieren in Hol land met drijfijs als overdekt en is de scheepvaart be lemmerd. Volgens de berigten is menig liefhebber van het ijsvermaakook daarvan reeds het offer. In de gemeente Aalst is een tweejarig kind bij den haard aan het vuur gezeten, door liet vlam vatten der kleederen jammerlijk verbrand. Onder Rottum viel eene.gehuwde vrouw van 42 jaren met hare twee nog jonge kinderen huiswaarts keerende, ongelukkig van den wal in de Delthe. Door dat zij beladen was met 5 kop zand welke zij in haar voorschoot gebonden hadzonk zij dadelijk en de spoedig aangebragte hulp belette niet dat de kinderen slechts het lijk bruiner moeder zagen opgehaald De kamer van koophandel te Luik heeft eenige opmerking-en gerigt tot de kamer van vertegenwoordi gers, aangaande de wet op het zegel van handelspapier, waarvan zij eene herziening verlangt. Een der plannen van de luiksclie kamer isom voor het publi.ek ten behoeve van het zegelen van handelspapier, stempels van gegomd papier voorhanden te stellen, zoo als die voor liet frankeren der brieven verkrijgbaar zijn. RUSLAND TURKIJE. Araar luid der jongste tijdingen, was tot den lü dezer niets merkwaardigs voor Sebastopol voorgevallen. Uit Kischeneff schrijft men den 10 dezer, dat, tengevolge der dringende aanvrage van vorst Menzïkoff om eene versterking van 40,000 man, 35,000 man uit Bessarabie en uit Uman eene stad in de Ukraine en 5000 man kavallerie naar de Krim zijn afgemarcheerd. Uit Petersburg wordt gemeld, dat, bij het bom bardement van Sebastopol, de boekerij der marine aan zienlijk is beschadigd en dat de Keizer uit zijne eigene middelen 25,000 zilveren roebels beeft aangebodenom die schade te vergoeden, Russische officieren, die uit Sebastopol in Gdessa zijn gekomen beweren dat elk huis in die stad als 'tware in staat van verdediging is gesteld, en dat, zoo als de zaken thans staan gelijk zij zieh uitdrukken de eng-elschen inet hunne stoomwerktuigen de zwarte zee eerder zullen kunnen droogmakendan Sebastopol vermeesteren. Ten aanzien van de afleiding, welke uT de komst van het turksche leger te Eupatoria van die zijde wordt te gemoet gezienwordt alsnu gemeld, dat in het laatst van December aldaar een corps van omtrent 8000 man turken .was aangenomen, doch alleen be staande uit troepen die in Varna 'en in Schumla in bezetting hadden gelegenen dat daarbij nog geene troepen van het leger van den Donan aanwezig waren als welke, ten gevolge van het ongunstig weder en de Gewone advertentie)/ worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-, huwelijks- en doodberigten, van d óregels d f J.'tO. behalve het zege leegt. iddags. slechte wegen, de plaats der inscheping nog -niet had den kunnen bereiken. Daar zal nog een geruime tijd moeten verloopen, alvorens de te Eupatöria te vereeui- gen krijgsmagt iets wezenlijks tegen de russen,, dié dagelijks versterking bekomen, zal kunnen uitriglen ENGELAND Londen. De Times behelst eene redenering over de toe treding vau Sardinië tot het verbond der westersche mogendheden. Sardinië is niet alleen tot het trac- taat tusschen Oostenrijk, Engeland en Frankrijk van 2 December toegetreden, maar heeft ook. een bijzonder tractaat van offensive en defensive alliantie met de wes tersche mogendheden gesloten, tengevolge waarvan een corps van 15.000 man piemontesche troepen zich Zat voeg-eu bij de krijgsmagt der geallieerden in het Oosten. Deze troepen staan bekend als uitmuntende krijgslieden en zullen eene belangrijke versterking van lord Raglan's leger opleveren aan 't welk zij als eene bijzondere di visie toegevoegd zullen worden. Naar men verzekert, is er thans eene regtstreek- sche telegrafische gemeenschap geopend tusschen Londen en Bucharest. Als zeker wordt vermeld dat er een vaartuigmet de vereischte benoodigdheden voor den aanleg van een onderzeeschen telegraaf tusschen Varna en Balaclava naar de Zwartè-zec onder weg is en dat men er op rekentom dit middel van verkeer nog in den loop der maand Februari) in werking te zullen kunnen brengen FRANKRIJK. Behalve de twee protestantsche godsdienst-leeraard de predikanten Frossaut en Roeterig zullen er spoedig nog meerderen naar liet oostersche leger vertrekken. Zij worden gezondenop kosten van de fransche pro testanten, die daartoe eetie onderlinge inschrijving heb ben geopend. In den Moniteur wordt'officieel medegedeeld, dat het cijfer der inschrijvingen voor de leening de sterkste verwachting overtreft en zondei' nog te rekenen de bij dragen van Algerie, Corsica en andere verwijderde de partementen 2175 millioenen beloopt. Nooit (dus eindigt bet verslag van den minister van financien aan den keizer) heeft eenig land een zoo overtuigend blijk opgeleverd van zijnen rijkdom en kracht; nooit heeft eenig volk aan zijnen souverein.een zóó schitterend blijk van vertrouwen en aanhankelijk heid gegeven. De eerste Napoleon, zegt men, wist capi.lales (hoofd steden) te veroveren de derde Napoleon daarentegen capilaux (kapitalen); deze kwinkslag wordt thans van mond tot mond herhaald. De commissaris van policie Rmulrot heeft zioli naar eene woning- alhier begevendie als een speelhuis was aangewezen. Hij vond een talrijk gezelschap dat rond om eene tafel lotto speelde. Een agent, een oud werk tuigkundige, de tafel onderzoekende, ontdekte eene pen, die hij omdraaide, waarop hij dadelijk eene gvoote ver andering te weeg bragt,. Het blad dat de tafel be dekte werd door een ander vervangen en men zag eene andere tafel voor zich,» bedekt met al de gereedschappen der verbodene spelenzonder den rijken inleg er van uit te zonderen. Toen de policie-beambten den trap opklommen had een persoon die er zich bevond en die men voor een bediende had gehoudenmet eene harde stem het rvoordj quine uitgeroepen Dit woord was denkelijk een bepaald teeken om de pen om te draaijen en alzoo de gedaanteverwisseling der tafel te verkrijgen. Ct.) In de zitting der wetgevende kamer van 16 dezer is het. wetsontwerp, waarbij de regering wordt gemagtigd tot het onder de wapenen roepen van 140,000 man, behoorende tot de ligting van 1855, met algemeene stemmen aangenomen. De klagten over onveiligheid der openbare wegen in Zwitserland, vermeerderen. Iu onderscheidene kan tons hebben zich talrijke rooverbenderr georganiseerd,

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1