COBIMXE 6. nOM)ERI>.4(ji 18 J4NIJARIJ. t V t)e uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags :,v avonds, uitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is 1' .1.75. franco per post. i' J,90. De inzt GOES 18 Januarij. Bij het onvoorzigtig uithalen van zaagsel aan den molen der heeren gebr. Harinclc, werd gisteren de hand van zekeren S. nagenoeg verbrijzeld, althans zoodanig geiyond dat er weinig hoop op behoud bestaat, zijnde Ti ij ter verpleging in het gasthuis opgenomen. Ook vroeger hebben meermalen personen zich op deze wijze gekwetst en belangrijke verwondingen bekomen en wij halen dit voorbeeld aan ter waarschuwing van hen welke daarmede belast zijn opdat zij bij dat werkdat bij liet iu werking zijn der molen hoogst gevaarlijk is, toch ómzigtig te werk gaan. Bij 'L M. besluit van 12 dezer 110. 35is de heer J. F iSmi/lt erkend als vice-consul van Belgie te te Terneuzen Te Hontenisse is eene vrouw van twee dochters bevallen: eene derzelve werd den 10 dezer des namid dags ten vier ure en het andere den 12 des morgens ten zes ure geboren. Beiden zijn weinige minuten na dé geboorte overleden. -Bij de nieuwjaars-godsdienstoefening is As. Z. C Meijerpredikant bij de hervormde gemeente te Hon tenisse, voor het eerst in het nieuwe, door de synode aanbévolene ambtsgewaad voor de ge neen te opgetreden. Als kerkelijk eigendom uit de fondsen der gemeente welwillend bekostigd; heeft deze daardoor medegewerkt om door dit deftige en indrukwekkende gewaad het plegtstatige der openbare godsdienstoefening te verhoogeu. ]n den polder Zuid-Kraaijert (eiland Walcheren,) is op den 8 dezer, in het rijswerk aan den zeedijk, een paling gevangen ter zwaarte van 25 lied. pd. bij eene lengte vaii 1,80 el en eenen omtrek ven 55 duim. - Men leest het volgende in de Provinciale reut- nc/ie Courant Dezer dagen schreef eene weduwe uit 's Bosch aan hare te Koevovden wonende dochter, dat zij hoop koes terde zich eindelijk in het bezit te zien gesteld eener kleine erfenisnagelaten door haar oom lord Hamil ton voormaals generaal in eugelsche dienst, een som metje van '1-,400,000 pond sterling of twee en vijftig millioen en achtmaal honderd duizend guldens bedra gende. lteeds voor'omstreeks 3 jaren zou het tijdstip daar geweest zijn, waarin zij het in ontvangst zou ne men, toen zich weder een ander met eischen zou heb ben opgedaan; deze zwarigheid zou thans uit den weg geruimd zijn, en onomstootelijk zou het thans zijn uit gemaakt dat zij de eenige erfgenaam is. ln de gemeente Barradeel is door een' landbouwer •èene proef genomen inet het verbouwen van russische •tarwe Als resultaat hiervan wordt medegedeeld dat rib twee uitgezaaide zakken hebben opgebragt 17 mudden ,p,er bunder, welke tarwe door gedachten landbouwer is verkocht voor 14,50 de mudde. iMen meldt uit Utrecht Een merkwaardig en schoon voorbeeld van de juiste opvatting der afmen-wét, van den edelen en krachtigen geest, waar mede men haar wenscht na te leven, werd onlangs door het diaconie-bestuur der nederduitsch 'hervormde 'gemeente te 's Gravenhage gegeven Dit bestnur, vroeger rijkelijk gesubsidieerd, heeft den moed gehad den raad der stad voor eene jaarlijksche subsi die van ongeveer f 18,000 te bedanken. Het he- greep teregtdat de nieuwe wet voor de liefdadigheid een eigen en onafhankelijk veld wil openen, maar dat zij ook trachten moet dat voorregt deelachtig te worden. Het begreep dat de opbrengsten der burgerij aan de stedelijke kas op deze wijze met 18,000 kunnende verminderd worden toch even goed in vermeerderde liefdegiften den armen kunnen ten besten komen. Naar men verneemt is dezer dagen op de zuider jee een noordkaper (groote haringsoort) gevangen. Dit is, de eerste noordkaper die sedert 1824 of 1825 op genoemde zee gevangen isin welke jaren de vangst van dien visch zoo overvloedig wasdat men er de landerijen mede bemeste. 42*'* Jaargang. I iding van advertcnlien moet geschieden vóór drie uren des nam Uit- eene zeer goede bron verneemt men, dat het voovnemen bestaat, te Alkmaar een klooster op te rigten. Belangrijke aanbiedfngen"1hjri er. gedaan om een per ceel in handen te krijgenmet welks bezit de ver wezenlijking van dit plan in naauw verband staat. De verkoopingen van boomen in Belgie brengen thans het dubbele op der prijzen van vorige jaren. De bosschen verdwijnen voor en na in Belgie. Te Brussel zijn valsche vijf flankstukken uitge geven die zeer behendig uitgehold en met antimonie gevuld wareu. Reizigers, die zich thans door Belgie naar Frankrijk begevenmoeten voorzien zijn van een buitenlandseh paspoortgeviseerd door een fracsch agent. - Gedurende het jaar .1854 hebben 210,745 land verhuizers op 959 schepen zich van Liverpool iiaar Amerika ingescheept. In een1 brief uit Noord-Amcrika wordt aan het Goudsc/i Kronijkxke geschreven dat de zaak van ka pitein Gibson weldra haar beslag zal krijgen. Den 21 December werd de correspondentie daarover tusseheu het Nederlandsche en Amerikaanschc gouvernement, in hef huis der afgevaardigden overgelegd, en zal hierover door het comité voor de buitenlandsche zaken rapport worden uitgebragt. u Uit eene zeer goede bron heb ik evenwel verno men zoo vervolgt de briefschrijverdat dit rapport ten nadeele van Gibson zal uitvallen en dat men tot de conclusie zal komen dat hij geene ondersteuning verdient. De moraliteit van. Gibson 's. maar al te goed, en vooral in New-York bekend waar hij nooit rekening en verantwoording heeft gedaan van het schip waarmee hij naar Oost-lndië ging' en dat hij aldaar verkocht of zocht te verkoopen. Maar behalve d.t zegt de amerikaansche minister in China, mr. Marshei,l, in een zijner rapporten, 'twelk ik in druk gelezen heb: Ik heb de papieren gelezen mij door kapitein Gibson gegeven, en indien zijne hand het niet heeft uitgevoerd, dan heeft hij iu zijn hart een ontwerp gesmeed zeer strafwaardig reprehensible in eenen Amerikaanschen burger.'/ Brieven uit New-York zeggen, dat aldaar groote drukte heerscht met de inscheping van levensmidde len ten behoeve der geallieerde legers. BM'lliL SÏIOTWBISM RUSLAND TURKIJE. De oostersche aangelegenheden bieden bijna niets ter vermelding aanzoowel uit het diplomatisch oog punt als wat betreft de militaire operatien. Men spreekt veel over den inval der rossen in de Dobrutseha. Volgens een legerberigt van prins ifentschikojf, was tot den Ssten voor Sevastopol niets van belang voorgevallen. Op dien dag viel er veel sneeuw De bezetting deed steeds nachtelijke uitvallen die nu en dan eenig verlies aan de geallieerden toebragten. Volgens een brief van een duitschen arts te Sebas- topolworden van tijd tot tijd eenige duizende fies- schen dousche wijn aan de manschappen van het gar nizoen uitgedeeld; tweemaal k weeks ontvangen zij ossen vleesch, dagelijks eene toereikende portie soep, gort en scheepsbeschuit, wijders een pint heete met brandewijn vermengde thee. Dit krachtige-en ruime voedsel draagt niet weinig bij, om bunnen moed staande te houden. De franschen hebben, volgens te Konstantinopel ont vangen berigten uit de Knm, het vuur tegen de groote vlag-batterij geopend. Te Eupatoria zijn twee griek- sche priesters gearresteerd, omdat zij,., ter verspreiding, eene proclamatie van prins Mentschikojfbi] zich hadden waarbij aan de inwoners bevolen werd de stad in brand te steken. De Frankfurter Fost-Zeitmg zegt in haar no. van 13 dezer //Wij verblijden ons in staat te zijn, aan onze lezers Gewone advertenties, worden a 20 ets. de regel geplaatst, li'boni ti -huwelijks- en doodberigten, van .t'6 vrgels d ÏJ.W. behalve het zcgelregt. iddugs. uit eene bron, wier geloofwaardigheid boven allen twijfel verheven is, te verzekeren, dat de russische gezant zich gemagtigd heeft verklaard, om de bedoelde vier punten, zoo als zij door de geallieerden zijn voorgesteld, aan te nemen dat zij door hem in overeenstemming met de gezanten der verbonden mogendheden geformuleerd zijnen dat Engeland en Frankrijk de magtiging tot het openen der onderhandelingen op die grondslagen reeds aan hunne gezanten in Weenen verleend hebben.- De oostersche kwestie bevindt zich thans op een keerpuntdat zoowel op vrede nitloopen als tot een hernieuwden hardnekkigen oorlog leiden kan. Door Ruslands aanneming van de vier punten van waarborg is de eerste groote stap gedaan om tot vrede te komen; deze is mogelijk geworden nu men een1 gemeenschap- pel ijken grondslag heeft kunnen vinden. Dit is reeds veeldit is meer dan kon worden verwacht. Mogen de westersche mogendheden even gematigd en Rusland even toegevend blijven als zij zich nu hebben betoond, dan zal men zich, onder Gods gunst, omtrent den vrede kunnen verstaangelijk men zich thans reeds heeft verstaan omtrent den gemeenschappelijken grond waarop die vrede zal worden opgebouwd Het gewigt van het oogenblik wordt dai: ook leven dig gevoeld; alle andere belangen treden thans pp den achtergrond; aller oogen zijn thans gevestigd op hetgeen de conferentiën in Weenen '/.uilen aanbrengen, Ook de gezanten van Engeland en Frankrijk aldaar hebben reeds de gevraagde volmagteu vuil hunne regeringen hekomen gelijk prins Gortschakoff die van Rusland bezit. Elk oogenblik dus kunnen die onderhandelingen worden aangevangen. Volgens deri Morniwj Post, was er géén Jjvijfel meer aan het bezwijken van Seba-topol. De beruchte valsche tijding der inneming van Sebastopol die in Europa zooveel sensatie .gemaakt heeft, bereikte San Francisco in Australië den 20 Sep tember, en terstond lieten de gezagvoerders der fransche en eugelsche schepen aldaar vreugdeschoten lossen. Maar ttien acht dagen later de tijding aankwam dat het een valsch gerucht was geweestliet de russische consul op zijne beurt een-en-twintig kanonschoten lossen en gaf bovendien een groot banket. DUITSCULAND. ]n een schrijven uit Krakau van den 2 Jnnuarij leest men het volgende De reerutering door de russische autoriteiten in Polen van Israëlieten en bovenal ,de opligting van israëlitische kinderen van acht- en fienjarigen leeftijd voor de mi litaire établissementen veroorzaakt onder de belijders dier godsdienst aldaareen onbeschrijffelijken schrik en droefenis. Li al de vlekken in den omtrekvan Kielcé hoort men niets dan geween en gesnik, gelijk ten tijde van Herodotus en Bethlehem. De moeders rukken zich de haren uit het hoofd en slaan zich het hoofd tegen de steenen uit wanhoop half stuk De vaders verzamelen hunnen katsten penning om .hunne zoons vrij te koopen. Een dier ongelukkige, vaders zag zich zijn oudsten zoon ontrukken, die kort te voren was verloofdhij begeeft zich daarop met zijn jongeren zoon naar de hoofdplaats, ten einde dén oud sten daardoor te vervangen; maar de russen ontnamen hem nu ook den tweeden knaapzonder den' eerste terug te geven de vader diep geschoktwerd ziek en stierf na verloop van drie dagen De wijze waarop die ongelukkige rekruten bovendien behandeld worden is werkelijk barbaarseh. Om hen b. v. aan het'genees- kundig onderzoek te onderwerpen, heeft wen ze geheel naakt in lange reijen in de straten van Kielcé geplaatst, waar ieder te midden eener gestrenge Decemberkoude zijne beurt om geëxamineerd te worden, geheel verstijfd en meer dood dan levendmoest verbeiden. Weenen, 41 Januari], de fransche keizer zal volgens de angsb. Zeil. bij de eerstkomende vacture tot kolo nel en chef van een oostenrijksch regem. worden be-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1