GOESSCHE COIIRANT. mmmM No. 5. 42ste Jaargang. 'W MAANDAG 15 JANUARIJ. PUBLICATIE rm 115® -Elf De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgèzonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is i' J,75franco per post J,90. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. Gewone advertentien worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-huwelijks- en doodberigtenvan .1—6 regels d f j,20. behalve het zege.lregt. BEKENDMAXIlBïG. BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van GOES, maken bij deze den ingezetenen en verdere belangheb benden bekend datvolgens circulaire van Z. E. den StaatsraadCommissaris des Konings in de provincie Zeeland, van den 22 October 1850, A, no. 6583', 3de afdeeling Provinciaal Blad no. 144,) door hen jaarlijks vóór of op den 31 Januarij aan de Heeren Controleur der Directe Belastingen en van het Kadas ter te Middelburg en den bewaarder der Hijpotheken en vaii het Kadaster te Goesopgaven behooren te worden ingezonden, betrekkelijk: Indijking van legen de zeeo/ legen de vrij ill zee uHstroomende rivieren, liggende buitengrondenontginning van woeste gronden, droogmaking van met boezemwater bezette eigendommen, slic/dingherbouwbijbouw of vertimmeringsplitsing van percetlengeheele of gedeeltelijke slooping van gebouwen. En noodigen mitsdien een ieder dien het aangaat uit, om hun, door eene tijdige inzending ter secretarie dezer gemeenteuiterlijk op den 27 der loopende maand van de daartoe benoodigde opgaven, voor zoo veel deze gemeente betreft, in staat te stellen hieraan zoo volledig mogelijk te voldoen; zullende diegene welke hierin nalatig iszich zelven de nadeelen te wijten hebben die daaruit zullen ontstaan. En opdat niemand onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigdaangeplakt en geplaatst in de (,'oessche Courant. Gedaan te Goesden 13 Januarij 1853. Uurgetneester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN De Secretaris H. C. PILAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van- GOES, roepen een iegelijk op, welke van die gemeente over het afgeloopen jaar 1854, iets te vorderen heeft, wegens gedane WERKZAAMHEDEN, LEVERANTI EN en dergelijkeom zijne declaratie daarvan vóór het einde der volgende maand bij hen in te dienenzullende diegenewelke verzuimen mogt hieraan te voldoen zich zelven de onaangenaamheden te wijten hebben j daaruit voortvloeiende. j Gedaan ten Raadhuize van Goes, den 13 Januarij 1835. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris H. C. PILAAR. De BURGEMEESTER van GOESgelet op de 2de alinea van art. 7 der wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad No. 37), tot regeling van het Kiesregt en de benoeming van Afgevaardigden ter Eerste en Twee de Kamer der staten-generaalnoodigt de ingezetenen dezer gemeente uit, om, zij elders in de Directe Belas tingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den J5 Febru rry eerstkomende, ter Secretarie der Gemeente te doen Wij ken, Gedaan te Goes, den 13 Januarij 1855. De Burgemeester voornoemd M. P BLAAUBEEN GOES 15 Januarij. Onder de jongelingen die dit jaar aan de loting dei- nationale militie alhier moeten deelnemen bevindt er zich een van slechts 116 duimen lengte, zijn propor- tiën zijn goed. Men meldt als eene bijzonderheid dat jl. zondag even buiten de gemeente Zierikzeeeen reiger met de hand gevangen is, het dier .was zoodanig in de struiken verward dat het niet konde,ontvlpgten, t Te Raalte valt reeds het zachte weder op het plantenrijk in het oog. Op een aleker waarvan koolzaad geoogst isstaat thans een nieuwe struik van dat ge was in vollen heerlijken bloei, welke veel aansehonwers trekt. De jongste berigten uit Italië leveren weder nieuwe bewijzen op van bet aldaar heerschende bijge loof en domheid. Zoo was te Oneglia, alwaar in den naeht van 29 December eene hevige aardbeveving plaats had, dit verschijnsel op rekening gesteld van den pro- testantschen geestelijke aldaar. Een hoop oude vrouwen en straatjongens verzamelde zich voor het huis van dezen leeraai en men was reeds goed op weg om tot dadelijkheden over te slaantoen nog tijdig de gen darmes aanrukten en de razende troep uit een dreef. Aan de RoHereamsche Courant van eergisteren wordt uit Brouwershaven geschreven Het berigt in de A. Cl. (in de onze overgenomen,) dat op den Banjaard de romp van het schip de Ilen- drica zou aanwezig zijn waarin men nog lijken uit den top van den mast heeft zien liggen, is onjuist, daar er weinige dagen na het stranden van voornoemd schip niets meer van het casco te zien was. Dearrondissements-regtbank te Middelburg, tweede kamer, vonnissende in corr. zaken, heeft den uitgever van het dagblad de Eksterter zake in het no. 372 van 4 October 11. gezegd wordt, «dat de ministers gelogen hebben als tandentrekkerswel niet schuldig verklaard aan laster, maar toch, overwegende dat hier meer is verrigt dan loutere beoordeeling van regerings daden en de uitdrukking «gelogen hebbenv geacht moet worden aan te duiden onwaarheid spreken ter kwader trouw, hem schuldig verklaard aan belediging des mi nisters, overtreding, waartegen voorzien is bij art. 375 van het wetboek van strafregt on art. 2 der wet van 16 Mei J829 staatsblad no 34 en dien tengevolge hem vero.ordeeld tot eene geldboete van ƒ25,en de kosten van het geding. De aanvoer van vlas was den 10 te Dokkum tamelijk groot. De handel was slap waardoor veel on verkocht s gebleven. Als eene zonderlinge ironie van het toeval ver dient opmerking datterwijl den 8 de weener beurs met hoop op vrede zoo bijzonder willig was en de spe culanten op rijzing van vreugde buiten zichzelven waren, twintig karren met mortier-bommen geladen, de beurs voorbij naar liet station van den noorder-spoorweg reden, om naar Krakau te worden verzonden. Zeker beer .lose Maria Golla te Panamalooft aan elke europesche familie, die zich gedurende het jaar 1855 op de landengte van Panama komt vestigen, eene belooning uit van honderd gouden piasterswanneer deze huisgezinnen namelijk voorzien zijn van een ge tuigschrift van zedelijk gedrag en arbeidzaamheid. Alle moeten het een of ander beroep uitoefenen. De land bouwers zullen vijftig zilvepen piasterstwee ossen of paarden en twintig morgen vruchtbaar landgeschikt tot uitoefening van den landbouw, ontvangen. s BoscliJ2 Januarij. Gisteren avond omstreeks 10'/-, ure verspreidde zich in de beurzenstraat alhier de alarmkreet van brandbrandOogenblikkelijk snelden de geburen ter hulp en vonden eene vrouw bewusteloos op straat liggen en een kind schreeuwende, terwijl de deur van hare woning open en het bed in brand stondhet gelukte hun echter weldra de vlam meester te worden waarna zij van de inmiddels tot haar zelve gekomen vrouw, eene weduwe en haar tien jarig dochtertjedie onlangs uit Nuland alhier zijn komen wonen het volgende vernamen Het kind lag reeds te bedtoen de moeder binnen kwam zoodra zij de deur harer woning gesloten had sprongen twee mannen eensklaps onder het bed uit: de een sprong de vrouw van achter toe en bedekte met zijne handen haren mond en hare oogen; terwijl zij den sleutel van de kist vorderden en haar bedreigden zoo zij gerucht durfde maken. De weerlooze vrouw moest eindelijk, ge dwongen, toegeven en hoorde haar kofter openen, waar uit de dieven eene som van f 70 wegnamen, het over schot van den kleinen inboedel welke zij na den dood baars mans verkocht had, om in deze stad eene kleine negotie te gaan beginnen. De dieven, welke het kind niet heeft erkend, namen alsdan in allerijl met het geroofde geld de vlugt. Welke de eigenlijke oorzaak van den brand is, is niet bekend, men vermeent echter dat de lamp, welke nabij het bed stond omgevallen en vuur aan een of ander stuk medegedeeld heeft. De waakzame policie onzer stad doet ijverig nazoek om de daders op het spoor te komen reeds isnaar men ons meldteene vrouw in hechtenis genomen, die gewoon was alle avon den te komen buurtenmaar zich gisteren avond bij uitzondering niet had laten zien. RUSLAND TURKIJE. Een vooorname turkdie dezer dagen te Berlijn doorreisde en van wien men vertrouwen mag dat hij met kennis van zaken spreektzou zieh aldaar uitge laten hebben dat men te Konstantiuopel met de tus- schenkomst der geallieerden niet zeer tevreden meer is; naardien zij zich daar een oppergezag aanmatigen bet- welk met de zelfstandigheid der Porte in sterke twee spraak dreigt te geraken. Is dit zooeu de ver schillende moordaanslagendie tegen de onderdanen van Engeland en Prankrijk gepleegd worden, doen het ook vermoeden dan zou men veilig inogen aanne men dat de Sultan zich zeer geneigd betoonen zou in eene minnelijke schikking met Rusland te komen. Luidens telegrafisch berigt uit Braidla van 10 dezer, zijn "de russen den Douau overgetrokken en hebben een uitval in de Dobrutscha gedaan en Toult- scha en Babadagh ingenomen. Eerstgenoemde werd door Sadyk-pacha tot het uiterste verdedigddoch moest zich overgeven. Men verneemt dat Pruissen is toegetreden tot het tractaatden 2 December tusschen Oostenrijk en de westersche mogendheden gesloten. DUITSCHLAND. Hoever sommige russischgezinde dagbladen gaan in hunne oordeelvellingen over Engeland en Prankrijk, kan weder blijken uit de volgende woorden voorkomende in het volksblad van Halle, geredigeerd door prof. Leo, die zegt: «De onschendbaarheid van Turkije te willen behouden, .grenst aan godslastering; de legers en vloten van Engeland en Frankrijk staan op dit oogenblik klaarblijkelijk in dienst van den duivel; het gebed van eiken chisten moet zijndat God hen op alle moge lijke wijzen veruietige en uitdelge, waarmede Hij door zijnen doodsengelde cholera, dan ook reeds een aan vang heeft gemaakt." Li weerwil van de vredesgeruchten zet Pruissen zijne wapneing voort en worden zijne vestingen instaat van verdediging gebragt. Verscheidene officieren der landsmagt zijn onder de wapens geroepen. In de nabijheid van Bern werden dezer dagen een aantal keltische en romeinsche munten uitgegraven, afkomstig uit de tijden van Julius Cesar. ENGELAND Londen. De Morning Post zegtdat den eersten Februari) te Weenen een congres zal geopend worden waartoe de verschillende mogendheden nieuwe vertegenwoordi gers zullen afvaardigen. Het blad beweert echter, dat zonder den val van Sebastopol geene vrede denkbaar is. Brieven uit Koppenhagen melden, dat de bedrei ging der Amerikanenom hunne koopvaardijschepen onder geleide van gewapende vaartuigen door de Sond te zenden en alzoo de betaling van den tol te weige ren, tot. ernstige verwikkelingen kan leiden. Overigens heeft de deensche regering verscheiden stukken zwaar geschut op de wallen van Elzeneur doen plaatsen er»

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1