stel en het personeel, bestemd tot wegruiming der in de haven van Sebastopol gezonken schepen. ENGELAND Londen. Archibald Ruid, een mijnwerkersknaap geraak te dezer dagen in eene kolenmijn te Airdriein Schot land verdwaald. Na twee dagen en twee nachten in onderaardsche duisternis te hebben rondgezworven kwam hij aan eene plaats waar zijn vader en oom aan het werk waren. De jongen had gedurende dien ttijcl geen voedsel gebruikt en zijne krachten wareu zoo uit geput, dat hij spoedig had moeten bezwijken. De vreugd der ontmoeting laat zich beter gevoelen dan beschrijven. DUITSCHLAND. Te Keulén is onlangs eene paardenslagterij opge- ngtdie zoo veel debiet heeftdat zij naauwelijks in staat is aan de aanvragen der arbeiders-familien te voldoenzoodat dai» ook de prijs reeds eenige pennin gen het pond geklommen is. FRANKRIJK. De keizer heeft héden op het paleis der Tuileriëii de zittiilg van den staatsraad gepresideerd. De beraad slagingen liepen over het ontwerp van wet nopens het instellen eener dotatie van het leger, nopens de rem placering en betreffende de militaire pensioenen. Het ging in deze zitting zeer levendig toe. De keizer blijft staan op eene geheèle afschaffing der tegenwoordige remplacering door particulieren terwijl de staatsraad de tegenwoordige wijze slechts gedeeltelijk wil wijzi gen en opheffen. Men heeft zich veroorloofd meer te gen te spreken dan gewoonlijk, maar bijna met geen beter gevolg, daar de keizer aan een eenmaal opgevat denkbeeld pleegt vast te houden. Daarom gelooft men ook, dat het nog eenmaal tot de overname van al de spoorwegen door den staat zal komen, hoewel de kei zer tot nu toe door de eenstemmige oppositie van zij nen raad dit lievelingsplan heeft moeten laten varen. Men zegt dat het belgische gouvernement drin gend aangemaand zal worden om tot het tractaat van •Z December toe te treden; dat ook Zweden zich reeds aangesloten heeft en 4(1,000 man zal leveren Schoon het russische manifest in vredelievenden zin wordt uit gelegd zijn daarentegen de benoeming van den gene- xaal licrgtot opporbovellieVber van ^Finland o»» Ao overige krachtige vcrdedigings-maatregelen aan die zijde, minder vredelievende verschijnselen. De oostenrijksche gezant zou Petersburg verlaten omdat de Czaar alle concessie weigert. De Constilulionnel noemt het manifest oorlogzuchtig en stelt den czaar voor God en de geschiedenis ver antwoordelijk bij de voortzetting van den krijg. EENE GROOTE MACHINE. Met waarheid kan men zeggen in eenen gewigtigen tijd te leven. Het zal onzen lezers misschien onge- loofelijk voorkomen wanneer wij zeggendat in het San Jose, in Californië, eene oogst-macbine in werking is, welke dagelijks den oogst van 20 akkers afmaait. Wij zagen haar in beweging op hare zware raderen gelijk den wagen van Juggernaut in Indië en de halmen bogen zich voor haar en werden gansch ver nietigd want deze machine maait niet alleenmaar zij dorscht en maakt de vrucht ook schoonsorteert dezelve en doet dezelve in zakken en wel alles tege lijkertijd Een span van 20 paarden trekt deze magtige oogst- machine bestendig door het veld. De messen nemen iederen halm zuiver weg en brengen hem onder een' linnen trommel in den sorteerder en van daar het graan door een trechter in de zakken. Deze worden gevuld, toegenaaid en vervolgens achter de machine op het veld gelegd- Bij het einde des dagwerks ziet de oogster over 20 akkers gcdorscht stroo, terwijl de vrucht in goed ge vulde zakkengelijk zoo vele honderden schapen op het veld verspreid liggen. Dit is eene der wondervolste uitvindingen dezer eeuw. Californisch Nieuwsblad) INGEZONDEN- Goes, den 5 Januarij 1855 De Directie van het Weeshuis, heeft het genoegen hieronder weder verslag fe doen van den staat van der weeskinderen spaarpot of zoogenaamden gemeenen scho tel, over het nfgeloopen jaar. Het bedrag van dit fonds, was op den laatsten De cember 1853 476,08' Gedurende het jaar 1854 is ingekomen aan Wekelijksche bijdragen der weezen 5 een cent ieder f 41,09 Particuliere giften 134,47 Renten (na aftrek der kosten van nieuwe stellen coupons) - 18,18* f 193,74s Geheele ontvang f 669,83 Uitgekeerd aan zes kinderen bij het ver laten van het gesticht, voor hun aandeel 32,11 Zoodat op ultimo December 1854, aan saldo in den gemeenen schotel overig bleef f 637,72 Welk bedrag aanwezig is, in: Certificaten werkelijke schuldvoor f 800,rentende 2j pCt. aangekocht voor 465,45s en voor 200,rentende 8 pCt. aange kocht voor- 135,75 Specie36,51' Als boven 637,72 Het is voor de directiè eene aangename taak, open lijk haren dank toe te brengen aan de milde gevers van de ruime bijdragen in het afgeloopen jaar ontvan gen en zij beveelt de weezenaan hare zorg toever trouwd, verder aan de belangstelling Van hare geachte stadgenooten. vnii <ie volgende IDIliPlllffi artikelen te Goes, van den 16 tot en met den 31 December. Met inbegrip der rijks- en plaatselijke belastingen. Tarwe f 13,75. Rogge 10,60. Yroege gerst f 5,80. Late gerst f 5,65. Haver f 3,75. Paardeboonen f 7,70. Tarwe'meel f 15,75. Rogge meel f 12,25. per mud. Boter f i,Noord-Hollandsche kaasjf,50. Stolksche kaas f,50. Leidsche kaas f ,50. Witte brood f,35. Tarwe brood f ,24. Rogge brood f ,15. Ossen vleesch f ,60. Koeijen vleesch f ,60. Kalfs vleesch f ,60. Schapen vleesch f ,50. Lams vleesch f ,50. Versch varken vleesch f ,80. Gerookt varken vleesch f ,90. per ned pond. Yroege aardappelen f 3, Late aardappelen f3,-per mud. IJpen hout f7, Esschen hout f 7,de wisse. Groote takkebossen f 14,Kleine f 7,per honderd. Turf f ,60. de dubb. mud. Kaarsen f ,70 h TmOQTYPUJJZTVNT naar de vroegere zetting. Tarwen brood 24 ct.l Masteluin brood Tarwen kropbrood. 20 'Rogge brood 17 ct. 14 MIDDELEN VAN VERVOER. STOOMBOOT DE SCHELDE. deen van vertrek ix db maand DECEMBER 1851. (Dagelijks uitgenomen des Zondags.) van VLISSINGEN naai' BRESKENS voonnidd. 7ure Terug: voorin: 71 ure. van VLISSINGEN naar NKIIZEN voormidd. 8; ure. Terug van Neuzen 'smiddags 12ure. van NEUZEN naar HOEDKKENSKKRKE voorm. 101 ure. Terug van Hoedekensk. voonnidd. lli ure. Te Vlissingen in de Rammekenspoort is een hord het welk aanduidt het vertrek uit de Wester- of Marinehaven. GENTSCHE SCHROEFSTOOMBOOT. Van Gent naar Rotterdam. Alle Zondagen om 41 ure 's morgens (om des avonds in Rotterdam aan te komen.) Van Rotterdam naar Gent: Alle Woensdagen 's morgens 3 ure, en neemt dan te Neu zen wederom passagiers voor Gent, enz. op. 2a5sle Staats-Loterij. PRIJZEN VAN 1000 KN DAARBOVEN. 3de Klasse. lste Lijst. No. 12901, f -2500. No. 3280, 13248, 4646 en 14755, ieder 1000. 2de Lijst. No. 3773, f 25000. No. J0804 en 618, ieder f 1000. 3de Lijst. No. 4939 f 1250. No. 1417, 5000. No.' 15677, 19004 en 3966, ieder 1000. rariETiiwfiio De ondergeteekende maakt bij deze bekenddat hij heeft gehuurd de X<!c VRUCHTEN, oogst A°- 1854, in Jan de Jongeshoek, onder Ovezandemet inbegrip van 5 p rantsoenpenningen voor f 239,66'/a waarop is be taald f 209,68. Wie op de resterende 29,98 'A aan spraak heeft, gelieve zulks te komen of laten ontvangen. m. m. bosdxjb •Cv Op Woensdag 28 Februarij J855 ver- kooping van eenen kapitalen ttOEHEW IW/1A, ten verzoeke van den WelEd.G. Heer de LEEUW JrAN COOLWIJKop deszelfs hofstede in Nissestelle. Bij uit te zetten billetten uitvoeriger omschreven. ttiïiiES TE HM XV DIRECTEUREN der AFGEBRANDE MEESTOOF DE DRIE KWARTIEREN te krabbendijlceprovincie Zeeland, zijn voornemens op Donderdag den 18 Januarij 1855, des namiddags ten een ure, in het gemeentehuis aldaar publiek aan te besteden 1». DEN HERBOUW VAN GEMELDE MEE STOOF. en 2'. HET NIÉUW MOLEN WERK, met STAM PERS, BAK en TOEBEHOOREN. Nadere informatien zijn op franco aanvrage te beko men bij den Ingenieur en Architect L. Ph. de LANNÉE de BETRANCOURT, te Goes, bij wien ook uitge zonderd des Zondags, na één nre des namiddags, in zage der plans en inlichtingen te verkrijgen zijnals ook dagelijks mede uitgenomen des Zondagsbij den heer G. van DOORN, boekhouder va:i gemelde mee stoot te Krabbenilijke. Directeuren voornoemd Wi> van LIERE, Voorzitter. G. van DOORN, Boekhouder. Oil tllHOOSIAL SHAVING SOU», die IViscli en lekker van geur is en oogenblikkelijk een dik. staand schuim geeft. TÏZlfH» SCHEKISMKS8KX. dit: alle andere soor ten aan fijnheid van snee overtreffen, en De gunstig hekende SC'HEERRIKMKN van den lieer S. P. Goldsohmidt, als ook de con)|iositie waarmede te hestreken zijn, zijn in onderstaande dépots te verkrijgen. Verder eeue exquise partij lekkere chinesclie G KM BKR in orginele verpakking, ongeopende kisten en potten. Lekkere SOYA in zwarte glaskruikjes, VINA1GRK aromatique. Engel, schedrooge MOSTERD, fijne bordeaux MOSTERD in glazen ton netjes, Dusseldorpsche MOSTERD. ZoliBROODJES fijne GENUA OLIE, Engelsche PICKLES. Mooije handige sterke REISKOFFERSsuliede moderne REISZAKKEN; sierlijke PI.UCHKT ASSEN, SPOOIUV EGT ASSEN, goed iugerigte HOEDENDOZEN, loiletkistjes, trousses. SCHEER- DOZEN, schuijers, etuis voor parapluies spoorwegglazeu, spons zakken, cfijsu de voijage, reiscassetten. lite preservers, pistolen revnl»-«i-s_ Needhains. nalent snoren er Larwae=e>» -- verse andere reisbenoodigheden. Amsterdam. Verkoophuis. Mddelhurg. dépot van het ei-koop huis. Axel, j. AV. Verbeek Vrolijk. Goes, AVed. C. Vieeke. Tho len. T. .1. Maas Vlissingen, A. M. Kalhlleiscli. Zierikzee. P. I). J. Quanjer. I n in de bekende dépóts in de andere steden. 'JOZIAS NIJSSEN, mr. Hoefsmid te IVu- meldingen vraagt een LEERJONGEN om terstond in dienst tc treden. De boekhandelaars F. KLEEUWKNS ZOON te Goes, hebben uitgegeven en verkrijgbaar gesteld NAAMWIJZER der STAD GOES en eilanden ZUID- en NOORD-BEVELAND C. A voor 1855, gebonden in pergamentwaarbij de Goessche almanak voor 8855, tafel van vergelijking der oude GRAAN MAAT met de nieuwe nederlandschenederlandsche STEDENIVIJZER, SPECIEBOEE, tafel der hooge en lage WATERGETIJ DEN en andere geriefelijk heden in zakformaat a 80 cent en f 1, De Naamwijzer alleen gecartonneerd 50 cent. ingenaaid 40 De pillen van HOLLOWAY, gebruike men voor hoofdpijnen gal ziejuen, en gebrek aan spijsvertering. Uittreksel uit eenen brief van den heer- W. Folk es, sche- Xtli^S=i®S^3WPi' mist tc Nyde bij Manschester, gedagteekend 25 September 1852, aan dén pro fessor HOIaIaOW'AY- «Mijn heer! het is mij zeer aange naam ter uwer kennis te brengen, dat uwe zalf en pillen aan velen in deze omstreken van groot nut zijn geweest. Een persoon in het bijzondere spreekt van uwe pillen met de vlijenste bewoordiugen. Sedert lang was hij onderhevig aan hevige hoofdpijnen voorkomende uit gebrek aan spijs vertering; van dit ongemak konde hij niet herstellen, tot dat hij uwe voortreffelijke pillen gebruikte, doormiddel aan welke hij binnen kort eene volmaakte gezondheid herkreeg. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt, Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85, f3,00, f 6,75f 13.50, f 20^0. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05. f 13,85. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant té bekomen hij J. W. Verheek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te, Bev- gén-op-Zoom. Den heer J. Straatmanhoofd-depóthoudor te 'sBóschalsmede te Londen Strant 244, HOLLOWAY'S éta blissement. «cm bij f. klbeuwens 7-oon

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2