«IIWIS 42"" Jaargang. l)O^Ï)BHI>.Ui li JANUARIJ. BEEMtmtÊAmmQ mmwmmmw. 4. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f .1.7.'). franco per post I .1.90. De. inzending van. advertentien moet geschieden vóór drie, uren des namiddag Gewone udrertentieu worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboorte-, huwelijks- en doodbcrigtenvan d6 regels d i' d.W. behalve het zegel re gt. De BURGEMEESTER van GOES, maakt bij deze aan de ingezetenen dezer gemeente bekend Dat de kohieren no. 4 en 5 der PJÜltSONJiLli BELASTINGover het dienstjaar 1854, op den 29 December 11. door den heer Comrriissaris des Konings in deze provincie executoir verklaard, op heden ter invordering aan den ontvanger van 's Rijks Belastingen gezonden zijn. Zullende dus een iegelijk na bekomene kennisgeving van zijnen aanslag, verpligt zijn, dien over eenkomstig de bepalingen der wet te voldoenop straffe van anderzins daartoe te zullen worden gedwon gen terwijl diegenen, welke hun aanslagbiljet niet zullen ontvangen hebben zich van een dubbeld van hetzelve ten kantore des ontvangers zullen kunnen voorzien en zijdie zonden venneenendat de aanslag niet overeenkomstig is met hunne opgave of met de plaats gehad hebbende tauxatie, opneming en telling, zich deswege schriftelijkmet inachtneming der voor schriften ten dien aanzien, wegens de directe belastin gen in hét algemeen bestaande, door tusschenkomst van den controleur der divisie kunnen beklagen. En opdat niemand hieromtrent onwetendheid vooi- wende, zal deze worden afgekondigd op de gebruike lijke wijze. Gedaan to Goes, den 6 Janunrij 1855. 1 )e Burgemeester voornoemd er. -rr. vn lAnxviv vvidK TVetllüuael'. GOES 11 Januarij. in 1854 zijn in deze gemeente geboren 189 perso nen waarvan 96 van het mannelijk en 93 van het vrouwelijk geslacht: lev:nloos aangegeven 9, waarvan 5 van het mannelijk en 4 van het vrouwelijk geslacht; gehuwd 45 paren; overleden 174, waarvan 86 van het mannelijk en 88 van het vrouwelijk geslacht, daaronder zijn 8 elders overleden. De wett'gè bevolking op l Januarij 1855 bedroeg 5525 de ieitelijke 5433. In de vergadering van de kamer van koophandel en fabrieken alhier, gehouden op gisteren den 10 dezer inaand is tot voorzitter dier kamer gekozen de heer Ollo Ferhagen en tot plaatsvervanger de heer P. Burgerrespectivelijk in de plaats van de heeren Fransen aan de Putte en O. Verhagen voornoemd. Uit een particulieren brief uit Haamstede, aan ■het Handelsblad medegedeeld, wordt het volgende, met betrekking tot de Hendrika ontleend liet lijk, te Burgt begraven, is, naar men verneem!, dat van den 19jarigen heer M. Koevoetuit Rotterdam. Hij was als secretaris aan de familie van Deun geat tacheerd. Op eene plaat bij Haamstede liggen 4 of 5 lijken; de branding maakt het echter onmogelijk ze te krijgen. Zij zijn vermoedelijk reeds tot bederf over gegaan. Men heeft er een kleurling bij opgemerkt, van wiens lijk het hoofd bijna was afgescheiden, alsmede een ge deelte van been en arm. Allen hebben zeemans kleederen aan. Men zegt dat een schipper van Burgtsluis langs den Banjaard is gevaren en in den top van zijn mast geklommen zijnde, in den romp der IJendrilca lijken heeft zien l'ggen. Zonder zich aan groote ongelukken bloot te stellen kan men er echter wegens de hevige branding, niet bijkomen. Den 26 Nov. jl. werd door het bestuur der vev- eeniging ter bevordering van de belangen der boek handels, aan de tweede kamer der Staten-Generaal een verzoekschrift ingediend, ten einde bij herziening dei- wetten op de posterijende bezwaren opgeheven te zien, welke uit het misbruik der bemoeijingen van postkantoren met alles wat den boekhandel betreft, ontstaan; voor namelijk wat aangaat de onregtvaardigheid van portvrij vervoer voor ambtenaren der posterijen, waar boekhan delaren bezwaard zijn met patïat-, vragten enz. waar door iedere eerlijke concurentie onmogelijk is. De voor- loopige behandeling van dit onderwerp in de zitting van 13 December jl. niet van dien aard zijnde, om het gezegd bestutir wegens een geheel gunstigen uit slag gerust te stellen, heeft hetzelve besloten alle boek handelaren in dit rijk uit te noodigen een rekwest van adhassie vóór de hervatting der zittingen aan de kamer in te zenden'twelk naar wij vernemen algemeenep bijval vindt. In eene op gisteren te Middelburg gehouden buitengewone vergadering van het aldaar gevestigde departement der Maatschappij tot nut van l algemeen belegd om te besluiten over het al of niet wenschelijke van eene verandering in artikel 4 der n euwe wetis besloten dat door het departement eene verandering van dat artikel der wet wenschelijk wordt geacht. Daarna is besloten een voorstel op de punten van beschrijving voor de eerstvolgende algeuieene vergadering te doen plaatsen, strekkende om artikel 4 van de wet der maatschappij te wijzigen en dat artikel dus te lezen Al wie het doel der maatschappijzoo als het in ast. 1 omschreven is, wil helpen bereiken, kan, tot welk christelijk kerkgenootschap hij ook belioore, als gewoon lid der Maatschappij worden aangenomenmet inachtneming der huishonJelijke bepalingen, door de departementen voor het verkiezen en toelaten van hun ne leden vastgesteld. Men leest iu de 'Tijd het volgende: lloog eene zeldzame ove'-'eiifcA*'--*--"-'''r-,v^cUs-o jaren niet zal plaats hebben is liet jaar dat wij zijn ingetreden, ten aanzien der dagen der week en de datums der maanden volkomen gelijk aan 1849. Maar zonder linger is op l zoo nabij zijnde tijdvakken de zondags letter dezelfde en alle veranderlijke feestdagen, zonder uitzondering, vallen op dezelfde datums en dagen. Jlzoo komen Septuagesima; Ai-ehdag, Pasehen, Hemelvaarts dag, Pinksteren, de H.. Sacramentsdagde Advent en de Ontvangenis in 1855zonder eenige verandering gelijk in 1849, alsmede de qi aterteinperdageii. Alzoo zouden wat de berekening des tijds betreftde alma nakken van 18 49 voor 1855 kunnen dienen. Sedert de invoering der postzegels in Engeland, zijn daar niet minder dan 350 millioenen zulke zegels gebruikt. Aangaande den persoon die nit de gevangenis te Woerden is ontslagen en kunststukken uit been vervaardigde, verneemt men nader dat het kunstig schip, door hem den minister van justitie aangeboden wer kelijk van nit de soep. verkregene beenderen vervaar digd is en dat 'L. Ex. bij het teruggeven van dat kunst stuk, eene gepaste toespraak tot hem gehouden en hem op liet hart gedrukt heeft in de goede voornemens en het beter gedrag te volharden, welke hij in den kerker aan den dag had gelegd. Men meldt uit Arnhem dat daar verleden zondag- een treffend ongeval plaats had. Eeh ingezeten in de gemeente Neerijnen, zich voor weinige .dagen bij zijne bloedverwanten alhier bevindende, woonde namelijk gis teren avond eene godsdienstige zamenkomst in de Korte- straat aldaar bij en op uitnoodiging van het aanwezige gezelschap zullende voorgaan in het gebedviel hij bij het aanroepen van het Opperwezen bewusteloos neer. Terstond werd geneeskundige hulp ingeroepen doch te vergeefs de allerwaarschijnlijkst door eene beroerte ge troffen voorbidder was reeds overleden. Eene der afschuwelijkste doch gelukkig eene der zeldzaamste misdaden werd eenig-e dagen geleden in de gemeente Borgerhoutbij Antwerpen gepleegd. Ja cobus de Grootuit de gemeente Besóijen, arrondisse ment 's Hertogenboschvijfentwintig jaren oud en nog geen jaar gehuwdpoogde zijne wettige vrouw met phosphorus te vergiftigen. Naar het schijnt en alge meen verhaald wordtzou hij eene oude vrouw alleen om haar geld getrouwd hebben en wilde hij zich nu van haar ontdoen, ten einde met eene jonge en schoone op nieuw in den echt te kunnen treden. Dit Althans wordt voor de eenige nanleidende oorzaak gehouden. Oin welke redenen hij zich. met zijne vrouw naar Borgerhout had begeven, is vooralsnog- onbekend. Opmerkenswaardig is het, dat deze misdaad, in België gepleegd, te 'sHerto- henbosch zal behandeld worden en zulks krachtens'aft, 2 van het wetboek van strafvordering. liigewoonlijk gced onderigte kringen; wordt thans verzekerd, dat de keuze voor eenen nieuwen mini.-tér van marine, hoogst waarschijnlijk vallen zal op den kapitein ter zee S.nil van Jen Broedse. Laatstleden zondag zijn de predikanten der Neder - duitsche Hervormde gemeente te Leiden voor het eerst opgetreden gekleed met toga en baret. Door liet gemeente-bestuur te Neuzen is aan ieder der heeren P. Bui/ze en van Pienbruek geneeskundigen en aan den lieer J. de Witofficier van gezondheid bij het garnizoen aldaar, een aanzienlijk ge schenk uitgereikt, ter gedachtenis der buitengewone en volijverige jlieusten, gedurende het heerschen der cholera binnen die gemeente door hen aan behoeftige lijders bewezen. Het nederlandsche Zendeling-genootschap heeft in 1854 aan giften en legaten ontvangen de aanzien lijke som van bijna 41,000. Sedert eenige maanden is in Engeland, een groot- aantal kinderen van hot vrouwelijk geslacht bij den burgerlijken stand aangegeven ouder den. voornaam Alma. Met den eersten Januarij van dit jaar is in wer king getreden een nieuw reglement op het examen ter toelating tot de evangeliebediening in de ned. herv gparrestefffi rlonr de algemejue sjinode, bij besluit van den 30sten Augustus 1854. Vele van de daarin voorkomende bepalingen zijn nog al afwijkende van het- geen bij het tot nu toe vigerende reglement was vast gesteld. RUSLAND TURKIJE. Eene telegrafische deper.be uit Weenen meldt dat de conferentie tussehen de gevolmagtigden van Oos tenrijk, Érankrijk, Engeland en Rusland aldaar gehou den was. Tot het aankpoopen van vredes-onderhande- lingen zijn .vier punten tot grondslag aangenomen. Rusland is tot de vier punten toegetreden, en heeft slechts enkele wijzigingen van weinig belang daarin verlangd en verkregen- Terwijl de diplomatieke onderhandelingen in vol len gang- zijn staan in do Krim de legers nog .altijd vijandelijk tegen elkander over. De laatste berigten loopen totden 28. De russen, dié, onder aanvoering •van generaal Osten-Sachnmet 45,000 mail. en...80 stukken geschut, (zooals verhaald wordt) tegen -Kiipa- toria waren opgerukt, hebben de bemagtiging die^plaats te vergeefs beproefd, o .„.r-r. Den 23,December -1Lwnsde bevolking,- der tui-k- selie .hoofdstad ..getuige, van een tooneeV*za.o als, gelijk leen:berigtgever zegt,- in Turkije -,en, inzonderheid,,-in het turksche leger nog zelden of nooit gezien -was. Solimau-pacha en Alalel-bey ondergingen., eep gedeelte der straf waartoe zij door een' krijgsraad: van-., turksche militareii veroordeeld waren, omdat zij,, bij, .den .a.%Yfll der russen op de position der geallieerden, te Bal-,ïkjfi®), aan hunne troepen het hazenpad, gewezen- hadden Zij werden op een der openbare pleinen van Konstahtino- pelna eene ernstige strafrede van den minister van oorlog aangehoord te hebben, vau hunnen rang en on- derscheidingsteekenen ontdaan geboeid en voor zeven jaren naar den galeikerker gezonden. De talrijke me nigte toeschouwers gaf door gejuich hare tevredenheid te kennen over deze strafoefening, die, naar m.-n hoopt, strekken zal om bij de officieren van het turksche leger het besef van pligt en verantwoordelijkheid weder te verlevendigen. Onder de slagtofférs van den storm van dén 14 Nov. behoort de pothografist die door de engelsche regering afgezonden was om dé' vesting op te' némen, met zijne helpers en toestel; almede de duikers- toe-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1