DE PILLEN VAN HOLLOWAY, Openbare Ferkooping Kap i la Sc Hofstede, OPENBARE" VIIIJWIÏLDÏE VERKOOPM UJKHEDEN baarland EXTRACT uit (le registers van den Burger end der stad Goes December J854 Gehuwd L. van Hove en M. Noorthoeve. Geboren Den 2den, Anna, dochter van Josias Risseeuw en Diena Margaretha van den Bree. den 4dên. Cornelia Clara, dochter van Petrus Adrianus de Leeuw en Su sanna Pieternella Briels. den 5den. Johanna Bernardina, .dochter van Hubertus de Jonge en Rosalia Warrens, den 7den. Johannes, zoon van Johannes van Maldegem en Jannetje Wagenaar. Dingenns, zoon van Johan nes Hubertus Jacobs en Elisabeth Dirkse. den Uden. Marinus Johannes, zoon van Marinus Johannes Bakker en Maria Lablans. den 6den. Jan, zoon van Johannes Geluk en Elisabeth Verweij. Adriaan en Leen, twee lingzonen van Klaas Proos en Levina Hogerheide. den 18den. Dingenis zoon van Jacob Verburg en Neeltje Weststrate. den 20sten. Jacomina, dochter van Laurus Almekinders en Elisabeth Lamsue. Sara,,dochter van (Tacob Semeijp en Maartje Kramer den 2]si»en. Louisa1 Erancina, dochter van Jan Hendrik Corneli? Kakebeeke en Pieternella Jacoba Stokmans. den 28sten. Johannes Eranciscus, zoon van Joseph van Rossum en Helena Elisabeth op den Kamp Dus 8 van het mannelijk- en 6 van het vrouwelijk geslacht» in het geheel 14. Overleden Den lsten. Catharinaoud 4 jarendochter van Adriaan Touw en Catharina Cornelia Harinck. den 3den. Jannetje Verhoed'? oud 58 jaren. - Aarnout Pietev oud 13 maanden, zoon van Cornelis Batus en Maatje Schertzing. den llden Janna Christiaanseoud 64 jaren, weduwe van Jacobus Wabeke. den 13den. Caro- lusoud 9 maanden zoon van Johannes Eranciscus de Koning en Rosalia Cornu. den 15den. Isabella Thijsse, oud 79 jaren, weduwe Gellink. den 16den. Gerrit den Herderoud 64 jaar. Adriaan, oud 7 weken, zoon van Dirk Smit en Mina Arnoldi. den 22sten. Neeltje Kamerlink, oud 61 jaren, den -21sten. Maria, oud 2 maanden, dochter van Pierre Jean Cardon en Anna Maria Kotrupt den 24sten. Anna Catharinaoud 4 jarendochter van Adriaan Pierse en Maria Totté. den 28sten. Johanna Anthonia Kruijsse, oud 45 jaren, den 31slen. Balthazar Josephus Hogardie, oud 57 jaren Dus 5 van het mannelijk- en 8 van het vrouwelijk geslachtin het geheel 13. Levenloos aangegeven Den 22sten. Een kind van de mannelijke kunne van Reinier Willemse Moeliker en Paulina Johanna Strijars. cotinrstoMiEvriE. Plaatsgebrek belet ons aan liet vrtzoek va» lieert le voldoen in hel eerstvolgend nummer zal oen en i inzenders van stukken ander worden geplaatst. DIAKENEN bij de Hervormde gemeente alhier, berig- ten met een dankbaar gevoel, djen ontvangst der volgende giften en voldoen daarbij aan het verlangen der gevers of geefsters door de mededeeling van het volgende Als in de namiddag-collecte 2,50 met het volgende briefje //Dewijl ik mij zou schamen, zoo liefdeloos te zijn, //als dezulken die niet aarzelen als leden der Hervormde //kerk hunne regtmatige armen ondersteuning te ont- //Zeggen, zoo zal ik volharden in het weldoen aan allen: //te meer dewijl ik hoogst ingenomen ben met de billijke ven wettige orde van zaken van thans en in de avond-collecte de som van 50,— (in vijf munt biljetten van 20,met het volgende schrift. //Als een bewijs dat de handelingen des kerkeraads vuiet algemeen worden afgekeurd en dat er ook zijn, //die den gemeente-raad verantwoordelijk stellen voor //de gevolgen van de genomene maatregelontvangen //Diakenen hierbij ƒ50,ter extra-uitreiking san hunne //bedeelden. //De gever voegt alleen daarbij de verzekeringdat //deze gift zijne handreiking aan andere liefdadige, in- //stellirigen geenszints zal beperken. De milde gevers heil Goes 8 Januarij 1.855. Namens diakenen voornoemd M. A. RAMONDT, Voorzitter. J. C. DOM1NICUS van uen BUSSCHE, Secretaris. De ondergeteekende brengt ter ken nis van de belanghebbendendat hij met den eersten Januari) zijne betrek king als HOOFD-INGENÏF/UR der NÉDÉRLAND- SCHE LANDAANWINNING MAATSCHAPPIJ heeft verlaten en de dienst heeft overgegeven aan den heef J. II. MULLER, civiel-ingenieur te Kruiningen. Bath, 4 Januari) 1855. Jonkh. J. R. P. ORTT. zijn een zeer uitmuntend middei voor Scorbutieke huidziek te. Uittreksel uit eenen brief van den heer Abittchinnst te Laemington gedagteekend 25 November 1852, aan den profes sor HOLLOWAY. «Mijnheer! Een man genaamd Jan Margos- his, te Leamington woonachtig in de regentstraat n. 19, had sedert acht jaar scorbutieke huiduitslag aan de lippen en ten laatste verspreide zich deze over het geheele bene denste gedeelte van het aangezigt, hij beproefde alle soorten van geneesmiddelen doch alles te vergeefs. Eindelijk werden hem deze pillen aanbevolendeze bragten reeds de drie eerste dagen eenige verbetering in zijnen toestand voort, en korten tijd daarna was hij geheel hersteld. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt. Doosjes pillen af 0,80, f 1,85, f3,00, f6,75, f 13.50 i f 20.50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05. f 13,85. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Ber gen-op-Zoom. Den heer J. Straatman hoofd-depöthouder te 'sBosch. alsmede te Londen Strant 244. HOLLOW AY'S éta blissement- De heer G. WASMAN; te Winschoten, is zoo vriendelijk geweest ons mede te deelen.dat de vrouw van een timmer man, in oude Beertadoor de van tering genezen is. Zij moet zeer erg geweest zijn, daar de doctoren in Beerta en Witre£hoten beiden haar opgegeven hadden. De REVALENTA is geen medicament maar een voed sel. Een ontbijt, lusschenuüHje of avond eten van ggK VA- TA is niet duurder dan van ander voedsel. Het is een smakelijk, voedend en krachtgevend meel, dat ligt verteert nooit verzuurt en hijzonder gunstig op de spijsvertering werk t. Zij geneest alle ziekten die uit slechte spijsvertering ont staan; er zijn dus geene waartegen zij niet met hoop op goed gevolg kan gebruikt worden. De prijs der KEVilLK^TA is 87| c. 2. 3.50, 8- 16. Dubbel geconcentreerde 4 7 ƒ16 24. Hoe grooler de bus hoe voordeeliger de verhouding tus- schen prijs en gewigt. DU BAPrRY'S Beekjes worden gratis afgegeven. Zij is le verkrijgen in onderstaande depóts. Amsterdam, Verkoophuis. Axel, J. W. Verheek Vrolijk. Bergen op Zoom. D. Pouwels en P. F. Appelboom. Goes, C. VREEKE Wed. Middelburg, depót van bet Verkoophuis. Oostburg. Mej. P. J.Geelhoed. Schoondijke. A. J. Bronswijk. Tbolen, T. J. Maas. Vlissingep, A. M. Ralbfleisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende depóts in de andere steden. in de dorpsherberg te IVemeldin- gen op Woensdag den 10 Janu ari) 1855des voormiddags om 9 ure, van eene met nagenoeg 28 bunders' extra vruchtbare HOE, BOOMGAARD, WEI- en ZAAILANDEN, gelegen onder Wemeldinge en Yerselcete veilen in perceelen en in gedeeltelijke massa, zoo als bij uitgezette bil- letten in het breede is vermeldeen en ander aanko mende de erven wijlen CATHARINA EVERTSE en de weduwe en erfgenamen van wijlen JAN OUDEMAN. Information zijn te bekomen zoo ten kantore van den Notaris II. K. van ben Bussche als van Mr. P. J. A. VAN Dam, te Goes. VAN DE HIERONDER VERMELDE GOEDEREN, GEL KG EN IN DE PROVINCIE ZEELAND ARRONDISSEMENT GOES- k -^sJuL N». l. De AMBACHTSHEER- BAKENDORP en STUIVE- ZANDEmetde daaraan ver bonden regten BENEVENS a. 14 bunders, 71 roeden en 85 ellen BINNENDIJK met Grasgewas, 3559 Olmen en 1561 Canadaboomen, gelegen in de gemeente Baarlandkadaster sectie A no. 40, 40a, 404, 40a, 40/7, 40e, 78, 78a, 78b, 137, 137a, 1374, 137c, 137/7 en 191, sectie B, n°. 1, 1 bis, 156, 15647c, 1567er, 171, 171 a en 17li, en sectie 1), n°. 6, 6a, 64 en 335en"in de gemeente Hoedekens- kerhe, sectie A. n°. 167, 167a en 1674; in de Grond belasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van 192,30; b. 10 bunders, 22 roeden en 40 ellen ZEEDIJK met Grasgewas, gelegen in de gemeente Baarlandka daster sectie Cn°. 446 un 447sectie D, n°. 1244 322, 322a, 3224, 440 en 441, en sectie E, n°. 29; in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van 61,21 e. 21 bunders87 roeden en 83 ellen SCHOR VERGRAVEN GROND, ZIJ-KANTWEG, WEI LAND, RIETVELD, WATERGANG en WATER, gelegen in de gemeente Baarlandkadaster sectie B n°. 65bis, 7 347c, 884, 104c, 134bis, 13947c en 15 047c, sectie C, n°. 8247c, sectie D, n°. 247c, 45 47c, 49 47c, 74a, 153, 15 3 47c, 2414, 249, 24947c, 323, 324, 376, 444 en 445, en sectie E, n°. 30, 31 en 3147c; in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inko men van f 31,30 d. 18 ERFPACHTEN of CIJNSEN van onderschei dene perceelen in de, gemeente Baarland, te zamen be- loopende f 99,85 'sjnars e. Eene OBLIGATIE en VERBANDBRIEF ten laste der Hervormde Gemeenten van Baarland en Oude- lande, groot in kapitaal/3900, rentende 3 pCt. 'sjaars. N°. 2. Eene HOFSTEDE, met SCHUREN, BOOM GAARD. BOSCH, WEI- en BOUWLAND, DREEF, ZIJKANTWEG, VERGRAVEN GROND en WA TERGANG, te zamen groot 39 bunders, 1 roede en 15 ellen, bepoot met 785 Olmen Boomen, gelegen in de gemeente Baarland, kadaster sectie B, n°. 127, 12747c, 128, 182,183, 185 en 222, sectie C, n°. 43,53, 5347c, 83, 8347c, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 9247c, 169, 181, 18147c, 190, 218 en volgende tot en met 22947c, 373, 374 en 376 en volgende tot en met 379, en sectie D, n°. 93, 163, 164, 195, 19547c, 346, 370 en 397; in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van 665,49 en bezwaard met drie Erfpach ten, te zamen groot f 62,50 'sjaars, ten behoeve van de Kerk en de Diakonie der Hervormden en van de Algemeene Armen van Baarland. N°. 3. Een WOONHUIS en ERVE. met een VIJVER, TUIN en BOOMGAARDnabij de Kerk der Her vormden in de gemeente Baarland, kadaster sectie C, n°. 215, 2l547c, 217 en 413, ter grootte van 64 roe den en 10 ellen en in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van f 75,21. N°. 4. Een perceel WEILAND, groot 90 roeden en 40 ellengelegen in den Vlieguitpolder der gemeente Baarland, kadaster sectie A, n°. 27 en 2747c en in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar in komen van 26,97. N°. 5. Een perceel WEILAND. ZIJKANTWEG en WA'l ERGANG, groot 58 roeden en 89 ellen, gelegen in den Stellepolder der gemeente Baarland, kadaster sectie A, n°. 115, 1 1547c, 126, 12647c en 180 en in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar in komen van f 9,48. N°. 6. Een perceel WEILAND en WATERgroot 1 bunder en 56 roeden., gelegen in den Zuidpoklei' der gemeente Baarland, kadaster sectie E, n". 36 en 37, en in de Grondbelasting aangeslagen naar een be lastbaar inkomen van 28,64. N°. 7. Een perceel WEILAND RIETLAND en WATERGANG, groot 5 bunders, 9 roeden en 60 ellen, gelegen in denzelfden Polder, kadaster sectie E, n°, 19, 53 en 59 en in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van f 41,66. n°. 8. De AMBACHTSHEERLIJKHEID oude- lande met de daaraan verbonden regten, BENEVENS a 12 bunders,. 65 roeden en 70 ellen DIJK en VERGRAVEN GROND, met Grasgewas en 3961 Olmen- en 212 Canadaboomen, gelegen in de gemeente- Oudelandekadaster sectie A, n°. 77 en volgende tot en met 77g, 105a, 1054, 105c en 106 en sectie B, n°. 1 en volgende tot en met 1/7, 5, 91, 9147c, 914/'ca, 297 en 2 9 7 47c, in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van f 264,58. 4. 3 ERFPACHTEN van perceelen in de gemeente Oudelande te zamen groot f 30,'sjaars. No. 9. Een .perceel WOLAND en ZIJKANTWEG groot 2 bunders, 9 roeden en 78 ellen, gelegen in de gemeente Oudelandekadaster sectie An°. 117 en 11767c, en in de Grondbelasting aangeslagen naar eëir belastbaar inkomen van t 39,74. N°. 10. Een perceel WEILAND, groot 3 bunders, 49 roeden en 40 ellen, gelegen binnen laatstgenoemde gemeente, kadaster sectie A, n°. 116, 118 en 119 en in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inkomen van f 67,92. N°: 11. Een perceel WEILAND, groot 1 bunder, 64 roeden en 70 ellen gelegen binnen de laatstge noemde gemeente, kadaster sectie A, n°. 120 en in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaar inko men van f 36,23. No- 12. Een perceel WEILAND en ZIJKANTWEG, groot 35 roeden en 30 ellen gelegen als het voor gaandekadaster sectie B, n°. 112 en 11247c en in de Grondbelasting aangeslagen naar een belastbaai' in- komen van 5,11 No. 13. Een perceel WEILAND en ZIJKANTWEG, groot 77 roeden en 70 ellen, gelegen aan den Plasweg in dezelfde gemeentekadaster sectie Bn°. 38 en •3 847c en in de Grondbelasting aangeslagen naar een. belastbaar inkomen van 6,21. De veiling en voorloopige toewijzing zullen gehouden worden op Donderdag den 25sten dar. nar ij J855, des voormiddags ten 10 ure, in het gebouw Musis Sacrum, aan de Lange Haven te Schiedam en de afslag en- be paalde toewijzing den volgenden daginsgelijks des voormiddags ten 10 ure, terzelfder plaatse; zijnde in middels inlichtingen te bekomen bij den Rentmeester van voorschreven Goederenden Edel Achtb. Heer P. BRUGGEMAN, Burgemeester van en te Baarland,-de Notarissen SANDER en PAATS te Rotterdamde Makelaars H. C. RIJNBENDE en J. BAKKER, te Schiedam, en de Notarissen Mr. K. A. POORTMAN en H. M. BREMERaldaar. - TE OOKS, 1ÏT.1 v. kt,eeuw ens zoon

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2