(iOLSMIIi: COURANT. >0. 3, 42s,e Jaargang, 5 Openbare Herverpachting. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags j avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f J,75, franco per post f J,90. De inzendim Gewone adver ten tien worden d 20 ets. de regel geplaatst. Geboortehuwelijks- en doodberigtenvan dóregels d F d,lQ. behalve het zegelregt. van advertentien moet geschieden vóór drie uren. des namiddags. MAANDAG 8 JANUARIJ» BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van GOES, zullen op Zaturdag den 13 Januarij 1855, des namid dags ten een ure, in hel openbaar, ten raadhuize, an dermaal trachten te verpachten Den GROND gelegen in de oude Achterhaven, ius- schen de Kleine Kaai en den Molendijk bekend sectie D no. 509 24,-2 el. "510224 511 824 en uit 5121531 zamen groot 2321 el- voor den tijd van drie jaren, ingegaan den 1 Januarij 1855 en eindigende den laatsten December 1857, met legt van optie voor de driB volgende jarenaan de zijde van den pachter. Waarvan de conditiën ter secretarie ter lezing zul len liggen van heden af tot den dag der verpachting. Gedaan ten raadhuize van Goes, den 6 Januarij 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. W. van KERKWIJK, Wethouder, De Secretaris, H. O. PILAAR. mmm vergadering VAN OEN GEMEEMTE-BAAB TE GOES. DEN 29 DECEMBER 1854. Fervo'g en slot vnn ons vorig 110. Overgegaan zijnde tot de benoeming- van een lid voor de -directie der leenbank Vvorden lot sicmopnemers benoemd •de beeren Smallégange en SoütlTndam. Tot die betrekking- waren aanbevolen de beeien T. van Heel en J. A. A. Fransen van de Putte. Dadelijk bij de eerste stemming- "Verkrijgt de heer van Heil 8 stemmen, terwijl 2 biljetten in blanco waren gelaten, zoodat de heer van Heel benoemd is. Als voren wordt overgegaan tot de kenze van een regent over de godshuizen, waartoe waren voorgedragen de heeren J. de Fouw YYz. en J. G. Risseeuw. Bij de eerste stemming vei krijgt ieder dier beeren 4 stem men, terwijl twee biljetten in-blanco waren. Bij de tweede vrije stemming verkrijgt dhr. Risseeuw 6, *lhr. de l ouw 3, stemmen terwijl een blanco biljet in de bus was, alzoo is dhr. .1. G. Bissbeuw benoemd. Wordt gelezen missive van gedeputeerde staten, ten geleide van de goedgekeurde rekening over 1853waarbij de uitga ven zijn verminderd met 191v26, te veel betaald wegens jaarwedde van den secretaris, omdat de verhooging dier jaarwedde eerst is ingegaan den 8 December 1853, den dag dat zij door den koning is vastgesteld. Op voorstel van den vooiziller wordt besloten die zaak aantehouden om burgemeester en wethouders in de gele genheid te stellen daaromtrent bij de volgende vergadering- een voorstel te doen. Almede wordtgelezen eene missive van den beer Com- inissaiis des Konings aan burgemeester en wethouders van den 48 December II. waarbij te kennen wordt gegeven: dal bij het verslag over den staat der gevangenis op nieuw de wensch tot stichting van een huis van arrest is geuit, en de minister overtuigd dat bet nu gebezigde ongeschikt en het dringend noodzakelijk is daarin te voorzien verzocht heeft te mogen weten of' hel terrein vroeger tot hedoeld einde afgestaan, alsnog kosteloos voor het rijk verkrijgbaar zou zijn en of de eigenaar van het daarop staand woonhuis nog genegen isT dat voor 1000 afteslaan. De Voorzitter zegt: dat hij burgemeester en wethouders bezwaarheeft bestaan toestemmend opdien briefte antwoorden •omdat zij wenschten alvorens het gevoelen van den raad in tewinnen; het door den minister bedoeld *en aangeboden terrein is het zoogenaamd Stortbuiten de Oostpoortmet brandspuithuisje en brugwachters-woning, tot welks afstand door den vorigen raad in 1847 was besloten; terwijl het buis waarvan de brief gewaagt toebehoort aan C. Dronkers. die «daarVoör in dien lijd 1000,vroeg en bet nog zou willen afstaan voor dien prijs, indien bet hem gelukken mogt eene woning voor dienzelfden prijs in de buurt te bekomen; daar «venwel de prijzen der buizen sedert hooger zijn, zou het welligt kunnen zijn dat daarop nog 400,moei bijgevoegd worden cn zouden burgemeester en wethouders het voor -dat geval raadzaam en billijk achten, dat bel rijk hoogstens Y200,en de gemeente bet overige voor bare rekening nam, daar door de stichting eener1 nieuwe gevangenis voor Ret bestuur meer ruimte zou gewonnen worden. Dhr. van den Bosch vraagt of het bedoelde terrein wel •in allen deele geschikt is, daar de gevangenen om voor de vegthank gehragt te worden, door de halve stad moeten ge voerd worden; hij vraagt of het rijk welligt niet meer zou gediend zijn met het locaal der oude of nieuwe beurs? De Voorzitter zegt, dat, bet bedoeld terrein is onderzocht en in allen deele geschikt bevonden, door den heer "Warn- sinok; terwijl alle overige localiteiten 0. a. ook het terrein, waarop nu de afgescheidene school is gebouwd te klein waren; het vervoer der gevangenen, door een gedeelte der stad, zal evenipin a's. op andt^L» plaatsen, een groot hezwaar opleveren. Na nog eenige discussie is het voorstel aangenomen. Op voorstel van burgemeester cn wethouders wordt de commissie voor het armwezen, met de heeren de Peval als geneesheer en T. Pjeterse als heelmeester, benoemd tot het voorbereiden van de oprigting eener armen apotheek om daar omtrent te dienen van berigt en voorstel. Wordt gelezen missive van heeren regenten over den al- gemeenen armen, daarbij te kennen gevende, dat bij hen ontvangen is de lijst der bedeelden door de diaconie der hervormde gemeente na 1 Januarij niet meer bedeeld zullende worden, waarop 97 namen voorkomen, o- a. 4 bestedelingen in de godshuizen der gemeente. Regenten geven als hunne iheening te kennen, dat de di aconie wel hare bedeelden kan wegzenden maar geenszins gereg-tigd is bet algemeen armbestuur met besteding-kosten te bezwaren daar de wet spreekt van onderstand, niet van bestedingskosten. De behoeften voor de heide eerstkomende maanden worden begroot op 2000 waarvoor het armbestuur crediet-opening verzoekt. Hel eerste punt levert stof tot eenige cliscussiëndoch wordt aangehouden, terwijl het crediet van ƒ2000,wordt toegestaan. De staatsbladen 144155 worden overgelegd. Op de vraag des voorzitters of een der leden nog iets heeft voor te stellen, verzoekt de heer tan den Bosch ver lof aan den raad tot het doen eener vraag aan burgemeester eb' wethouders dit verleend Zijnde, zegt ZEd. 'Er is voor eenigen tijd aan ilcÈze vergadering gezondeneen adres van beklag over den inhoud der rededoor burge meester en wethouders uitgesproken hij gelegenheid van de behandeling van een adres, houdende bezwaren tegen den hoofdelijken omslag; niet alleen beeft men daarvan aan den raad kennis gegeven, maar heelt aan dat adres de meest mogelijke publiciteit gegeven; indien bet waar is wat men verbaalt, dan zou er op dat adres beschikt zijn en zou hij verlangen, bijaldien daartegen bij burgemeester en wethouders geene bezwaren bestaan, dat die beschikking aan den raad werde medegedeeld. De Voorzitter antwoordt daarop, dat er van den heer commissaris des konings bij burgemeester en wethouders is ingekomen een geleide brief met de door den lieer van den Bosch bedoelde dispositie ter kennisneming en uitreiking zoo als in den regel geschiedt, hebben burgemeester en wethouders van die dispositie voor het archief afschrift ge- 1 nomen en daarna met geleide brief aan de adressanten ver zonden; tot heden was de medetteeling daarvan niet geschied, omdat men vermeende dat de adressanten, die de meest mogelijke ruchtbaarheid aan hun adres hebben gegeven, de dispositie eveneens zouden openbaar gemaakt hebben hij wil gaarne door voorlezing .aan liet verlangen van dhr. van den Bo.scii voldoen bijaldien daartegen geene bezwaren bij zijnen mede wethouder bestaan. Deze verklaard hebbende daarin geen bezwaar te zien, verzoekt dhr. de knokke van der Meulen dat het bedoelde adres insgelijks voorgelezen worde, betgeen bij de toezen ding aan den raad niet geschied is. Dhr. van den iioscn acht die voorlezing overbodig en brengt in herinnering dat die juist toen is nagelaten om dat bet adres niet alleen door de courant publiek gemaakt, maar bovendien bij de leden van den raad rondgezonden is. Dhr. Verschoor appuijeert liet gezegde van dhr. van den Bosch en is tegen de voorlezing. Dhr. de Knokke van der Meulen neemt zijn voorstel tot voorlezing van het adres terug. Het door den heer van Dcn Bosch bedoelde stuk, daarop uil bel archief gehaald, wordt voorgelezen, daaruit blijkt: dal de minister van binnenlandscbe zaken, uit kracht van de magliging van Z, M. den koning beschikkende cp bei adres van den heer van Dam Éfh andere ingezetenen aan de adressanten te kennen geeft: dat bij onderzoek gebleken is., dal burgemeester en wet houders niet hebben bedoeld eenigen blaam op de adressan ten te werpen en dat liet niet gebleken is, dat burgemeester en wet houders, bij liet mededeelen van bun gevoelen over bet aan den gemeenteraad ingediend rekest inbreuk zouden hebben gemaakt op liet regt van petitie. Voor welks mededeeliog dhr van den Bosch dank betuigt. Niemand verder bet woord verlangende of eenig voorstel te doen hebbende, sluit de voorzitter de vergadering. hebben medegedeeld en verzocht dan ook een jongentje dat haar een eindweegs naar den zeedi jk vergezelde, te huis //den goeden dag// te zeggen. Een schaapherder haar bemer kende enViwaad vermoeden opvattende, kwam in tijds oin haar doornat maar levend tot op den kruin van den dijk te dragen, die inmiddels de huisgenooten ter hulp ging roepen. 'Zoodra mogelijk toegesneldzag men haar, hunne komst bemerkende, wederom op handen en voeten over steenen en palen kruipen en op nieuw zich in zee storteu waaruit zij levenloos werd opgehaald. Te Vlissingen huwde dezer dagen een gewezen bakkers-knecht van 39 jaren eene niet onbemiddelde vrouw van 76 jaren. De vrouw slecht ter been, moest door den bruidegom in en uit het rijtuig dat hén naar het raadhuis reed, gedragen worden en evenzoo bereikte zij op de armen van haren echtgenoot de gemeenschap pelijke woning. Dezer dagen is uit de gevangenis te Woerden ontslagen zelrc-re K., na 42 jaren, waarvan 25 te dier stedegekerkerd te zijn geweest. Gedurende zijne veeljarige gevangenschap hield hij zich onledig met het werken in been. Een schipdat als kunststuk wordt bewonderd is van hem in been vervaardigd en naar den minister van justitie gezonden. GOES 8 Januarij. Het karnwerktuigafkomstig van de arnhemsche tentoonstellingbreeder vermeld in ons n°. 93 van 1854, zal naar wij vernemen, eerstdaags verloot worden. Bij beschikking van wijlen den Hoog Welgeb. heer W. baron Huyssen van Kattendijke is aan de armen der hervormde gemeente aldaar eene som van/ISO, als gift geschonken. In den avond van verleden dingsdag, heeft zich te Eors- selen de huisvrouw van P. K. volgens opgaaf nagenoeg 7 0 jaren, in zee verdronken. Men schrijft de oorzaak aan huis- selijke oneenigheid tusschen hare stiefkinderen toe. Meermalen moet zij reeds haar plan van zelfmoord RUSLAND TURKIJE. Volgens eene dépêche van generaal Canroberi dd. 25 December, zullen de geallieerden weldra in staat zijn om weder eene offensive hooding aan te nemen, de troe pen waren met het beste vertrouwen bezield. Eene andere dépêche van 22 bevorens, meldt, dat Sebastopol, niettegenstaande het slechte weder, door een netwerk van loopgraven omringd is, die de reeds bestaande belegeringswerken versterken. Omtrent;, de britsche troepen in de Krim luiden de berigten ongunstig, door verregaande gebrekkigheid van het bestier der militaire overheden, verkeeren de zelve in eene schier volslagen desorganisatie en ten gevolge van dien jammerlijk ontredderden toestand, in groot gevaar. DUITSCHLAND. •Te Weimar is eene schandelijke kerk- en grafroof ontdekt. Toen namelijkeenige dagen geledeneen vreemdeling de vorstelijke grafstede bezoeken wilde waar ook het stoffelijk overschot van Schiller en Göthe rustbemerkte de begeleider tot zijnen schrik, dat de tweede zeer goed gesloten deur opengebroken en de kisten in de graven van den groothertog Karei Au gustus en dat zijner gemalinalsmede die in liet graf 'des laatst geslorvenen groothertog Karei t'rederik ge schonden waren, terwijl de gorden boordsels van het kleed over de kisten en van de lijken zeiven de ringen, het goud der epauletten en andere zaken van waarde weggeroofd zijn. Deze diefstal, die blijkbaar met ge welddadige braak gepaard geweest en door verscheidene personen geschied moet zijn, heeft eene algemeene ver ontwaardiging en ontsteltenis te weeg gebragt, ENGELAND Londen. Een te Oxford verschijnend dagblad levert een staaltje van vaderlandsliefde, dat zelfs volgens engelsehe be grippen nieuw mag genoemd worden. Wij lezen daar de volgende advertentie: //Soldatenweduwen, grijpt toe! Een weduwenaar van een goed karakter met 5 kinderen biedt zich aan de weduwe van een' bij de Alma ge vallen soldaat te trouwen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den heer Higgs, kleermaker te Oxon. Dit aanbod moet beschouwd worden als eene bijdrage tot het nationaal fonds voor soldatenweduwen,// Te Londen heeft een zekere heer Williams, te Pembrokegeschut van een nieuw model en zamenge- steld uit verscheidene stukken uitgevonden. Het kan gemakkelijk gedemonteerd worden, terwjjl een man het dan nog op zijn rug kan dragen. Ter verscheping' voor het leger in de Krim liggen te Southampton 2000 kagchels gereed. "Volgens tijdingen nit Constantinopel van den 28, was aldaar eene zamenzwering onder de italianeu en grieken ontdekt, met het doel om de engelsehe en fransche te vermoorden.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1