KKHfSSr WJITISEio ItlIWITMIlSSi MIFlIBMIIi. GRAANMARKT TE GOES. IIIBKSTKDIIf;. te levensmiddelenter zake der niet algemeene heffing van de bijzondere maatregelenwelke in naburige sta ten genomen zijnom aldaar dien te begunstigende heffing der regten op den invoer van aardappelen gierstryst en ryst in doppen of paddy, tarwe en ge pelde speltrogge, maïs of turksche tarwegerst en mout, boekweit, haver en ongepelde gerstbrood, be schuit en meel van alle graansoorten benevens semoule gesehorst tot den lsten Oct. 1855. Tot op gezegd tijdstip worden van genoemde granen en levensmidde len de volgende regten van invoer geheven als: van gierst, 1 cent de 100 pond, rijst in doppen of pad dy 2 cent de 100 pond, rijst 3 cent de 100 pond, aardappelen 5 cent de 10 pondde overige soorten behalve brood, beschuit en meel, van alle graansoorten, alsmede semoule, welke/4,10 de 100 ponden betalen, 10 cent per last. Bij de voordragt op de brievenposterijenwordt voorgesteld het briefport te bepalen op 5 cents voor den afstand van 30 ned. .mijlen voor een enkelen brief van 15 wigtjes, of daar beneden en op 10 cents voor den afstand van meer dan 30 ned. mijlen. De regering meent, dat dei3e trap van het briefport, zonder groot bezwaar voor de schatkistkan vervallen. Naar wij vernemen zijn de volgende vroegere dijkbazen thans als werkbazen verplaatst, als: I van de Velde van de Margarethapolder naar Borsselen; van der Beek van den Eendragt- naar den Kouden- polder; Kolijn, tot heden dijkbaas van den vrijen Nieuwen Neuzenpoldcr, naar de watering Baarzande c. a.; A. Wright van de watering van Walsoorden naar den EendragtpolderA. Blok van Ellewoutsdijk naar den Margarethapolder; P. J. Visser van Oud- en Jong- Breskens naar Walsoorden L. Lauret van Philippine naar de Hoofdplaat; M. van Poperinghe van Bruinisse naar Oud- en Jong- Breskens Hurget van den Tien honderd- en Zwartepolder naar Bruinisse; B. Breas van Baarzande naar Oud-Noord-Beveland, en P. de Munck van Waarde naar den Magdalenapolder bij Biervliet. Uit Axel meldt mendat het aan Hare Konink lijke Hoogheid prinses Frederik der Nederlanden be haagd heeft aan de aldaar voorleden jaar opgerigte brei- school voor minvermogende meisjes, de aanzienlijke som van vijftig gulden te schenken. In den nacht van 1 op 2 dezer is omstreeks half 4 ure 'srijks stoom-vaartuig Cycloop, kapt. Zwaanshals, na bij voortduring met stormweder te hebben geworsteld, een uur bezuiden Zandvoordvrij hoog op strand ge worpen. De bemanning is behouden aan wal gekomen, met uitzondering van vier schepelingen, die te vroeg over boord schijnen te zijn gesprongen en daarbij zijn verongelukt. Voor de verpleging van de officieren, zoowel als van de verdere schepelingen in het badhuis van Zandvoord is, zooveel mogelijk, gelegenheid gegeven en gezorgd en van Haarlem is eene afdeeling dragonders naar Zandvoord getrokken om op de plaatswaar de schipbreuk is voorgevallen voor de goede orde en de veiligheid van het rijks eigendom te waken. Bij het stranden is het achterschip zwaar beschadigd en het roer afgestoten. Het laat zich niet aanzien dat het schip zal kunnen worden afgebragt. Uit Knocke] op de vlaamsche kust wordt van den 28 Dec. gemeld, dat aldaar was aangedreven het lijk van een persoon oirca 35 a 40 jaren oudwelke een' kopere plaat op de borst hadmet de woorden Hollandsch loodsman van Vlissingen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze loods zich aan boord bevonden heeft van een of ander schip naar Antwerpen bestemd dat in de omstreken van de Paardemarkt met man en muis vergaan is, Denzelfden dag is aldaar een stuk van een wrak aangedreven van circa 80 voet lengteen te oordeelen naar de zware ijzeren verbindingskanten is dit sfkomstig van hetzelfde schip, waarvan reeds den 23 een stuk te Heijst en een ander te Blankenberg aan gedreven is. De Roiterdamsche Courant deelt den volgenden kwinkslag mede als toespeling op het jaartal des nieuw begonnen jams Het zal een goed en goedkoop fooijenjaar zijn, want iedereen krijgt twee vijfjes, zonder dat het iemand iets kost. RUSLAND TURKIJE. Men wil dat geene bestorming van Sebastopol zon plaats hebben voor dat zoo wel deturksche, als de fransche en de engelsche versterkingstroepen bij het leger in de Krim zouden zijn aangekomenalsmede dat de eigenlijke bestorming door de franschen zou credaan wordenterwijl de engelschen en turken de buiten Sebastopol gelegerde russische krijgsmagt zou den aantasten. ERANKRIJK. Een zeer oorlogzuchtig artikel in den Constitutionel, waarin ook de oorlogsgeest geschets wordt die in En geland heerschteindigt met deze woorden Berigten uit Petersburg en Warschau melden, dat keizer Ni co laas groote strijdkrachten zamen trekt en zijne on derdanen fanatiseert. Hij bedenke echter wel, dat hij daar bij aan het Erankrijk van Napoleon III de wapens in de hand geeftdie het niet zal nederleggentot dat het wraak genomen heeft voor het Erankrijk van Na poleon I. REGENTEN over den Algemeenen Armen, maken dankbaar melding, eenev ontvangene gift groot f 25, (bankbiljet n°. 824)., ter extra-bedceling. Op uitdrukkelijk verzoek van den onbekenden gever voegen zij er bij, dat die gift door hem is geschonken, omdat hij tot zijn' spijt,, zijne gewone bijdragen voor taan aan de diaconie alhier moet onthouden, op grond van den ondoordachteri oti betrenrenswaardigen maat regel, door den breeden kerkeraad opziehtens het arm wezen in deze gemeente genomen. Gons den 2 Jannarij 1855. Regenten voornoemd, R. B. van den BOSCHVoorzitter J. R1SSEEUWAmanuensis Goes, 4 Januarij 1855. De Directie der Zuid-bevelandsche Dorcas, maakt langs dezen weg aan hare leden en begunstigers bekend], dat zij in de vorige mand tot haar groot genoegen aan tachtig huisgezinnen de navolgende door haar ver vaardigde kleedingstukken heeft kunnen uitdeelen; als: 116 hemden, 29 rokken, 17 lakens, 12 dekens, 30 schorten, 3 paar koussen en 24 luijeTmanden. Met de meeste dankbaarheid maakt zij ook melding van eene gift van vijfentwintig gulden in Nov. 11. aan haar ter hand gesteldmogt dit liefdewerk navol ging vindenten einde in staat gesteld te worden in den volgenden winter eene ruimere bedeeling te kun nen doenwaartoe zij hare inrigting bij deze minzaam aanbeveelt. MIDDELEN VAN VERVOER. STOOMBOOT DE SCHELDE. oren vin vertrek IX de fljund DECEMBER 1854. (Dagelijks uitgenomen des Zondags.) van VLISSINGEN naar BRESKENS: voorinidd. 7ure Terug: voorin: 71 ure van VLISSINGEN 'naar NEUZEN voormidd. 8J ure. Terug van Neuzen 'smiddags 12t ure. van NEUZEN naar HÖEDKKKNSKKRKE voorni. 10; ure. Terug van lloedekensk. voormidd. 11 ure. BSE'* Te Vlissingen in de Banunekenspoort is een bord het welk aanduidt het vertrek uit de Wester- ol' Marinehaven. GENTSCHE SCIIROEFSTOOM BOOT. Van Gent naar Rotterdam. Alle Zondagen om 4( ure 'smorgens (om des avonds in Rotterdam aan te komen.) Van Rotterdam naar Gent Alle Woensdagen 's morgens 3 ure, en neemt dan te Neu zen wederom passagiers voor Gent, enz. op. DINGSDAG 2 JANUARIJ 1855. Alle granen heden gevraagd: De nieuwe Tarwe/10,80 a J 11,25. dito Rogge f 8,25 a f 8,50. W. Gerst 4,65 a f 4,80. Z Gerst 4,50 h f 4,80. Korte Haver f 4.Voer Haver 3,a f 3,50. Groene Erwten f 8,40 h 8,60. Witte en Bruine Boonen 9, Paardeboonen 6,ti f 6,25. Die gënegéu zijn aantenemen de le vering van de benoodigde DOOD KISTEN voor de algemeene Armen, kunnen daaromtrent informatien bekomen bij den laatst- ondergeteekenden en moeten hunne inschrijvings-bil- jetten bezorgen bij den eerst-ondergeteekendenvóór of op Maandag den 8 Januarij e. k. Goes den 2 Januarij 1855. Regenten over de algemeene Armen te Goes, R. B. van den BOSCH, Voorz. J. RISSEEUW, DIRECTEUREN dek APGEBRANDE MEESTOOT DE DRIE KW ART IEREN, EjtiiéSa te Krabbendijkeproviucie Zeeland, zijn voornemens op Donderdag den 18 Januarij 1855, des namiddags ten een ure, in het gemeentehuis aldaar publiek aan te besteden 1°. DEN HERBOUW VAN GEMELDE MEE- STOOE. en 23. HET NIEUW MOLENWERK, met STAM PERS, BAK en TOE BEHOOREN. Zolleade Donderdag dat llden bevorens, des mor gens elf wrede aanwgtring in loco gedaan worden en voorts nadere information op franco aanvrage te beko men zijn bij den Ingenieur en Architect L. Ph. de LANNÉE de BETRANCOURT, te Goes, bij wien ook na den dag der aanwijzing, des Zondags uitge zonderd na óén ure des namiddagsinzage der plans en inlichtingen te verkrijgen zijnals ook dagelijks mede uitgenomen des Zondags, bij den heer G. van DOORNboekhouder van gemelde meestoof te Krab bendijke. Directeuren voornoemd W. van LIERE, Voorzitter. G. van DOORNBoekhouder. De ondergeteekende sedert jaren lijdende aan eene zwakke maag, waardoor eene slechte spijsvertering ontstondzoo heb ik op aanraden van den heer KONING; apotheker te schagen, bij wien ik weder de huishouding waarnam, gedu rende drie maanden de REYALENTA, afkomstig uit het VERKOOPHUIS, waarvan genoemde heer KONING dépóthou- der is gebruikt en verklaar hiermede openlijk, dat ik daar door zoodanig hersteld bendat thans alle spijzen zonder eenigen hinder door mij gebruikt worden. Ik ken nog vele andere gnnstige gevallen van genezingen door de ujÉVALKftiTA zoowel bier in schagen als'in het boeren land. Schagen N. 11. 12 December 1854. MAARTJE ROGGEVEEN, Geb. SMIT. De prijs der KLVALLATA is 87j c. 2, 3.50, 8. 16. Dubbel geconcentreerde ƒ4 ƒ7 16 24. Hoe grooter de bus hoe voordeeliger de verhouding lus- schen prijs en gewigt. DU BARRY'S Boekjes worden gratis afgegeven. Zij is te verkrijgen in onderstaande dépots. Amsterdam, Verkoophuis. Axel, J. IV. Verbeek Vrolijk. Bergen-op-Zoom. D. Pouwels en P. F. Appelboom. Goes, C. VREEKE Wed. Middelburg, dépot van het Verkoophuis. Oostburg, Mej. P. J.Geelhoed. Schooudijke, A. .1. Bronswijk. Tholen, T. J. Maas. Vlissingen, A. M. RalbHeisch. Zierikzce. C. van Schaick. En in de bekende dépots in de andere steden. De pillen van HOL LOW A Y zijn zeer aanbeve lenswaardig in ge vallen van galziekte en bedorven maag. Uittreksel uit eeuen brief' van deu lieer D.. E. Evans; reizi- ger in handelszaken te Chestergedagteekend 7 .September 1853aan den pro fessor HOLLOW AY. Mijn heer! sedert eenigen tijd was ik smartelijk lijdendeaan galziekte gebrekkige s pijsvertering en bedorven maag. In de hoop daarvan te herstellen ge bruikte ik eene menigte geneesmiddelendoch bij geen een derzelve vond ik de minste baat. Intuschen werd mij dooi den heer Hugh te Harlech aangeraden uwe pillen te gebruiken, en met genoegen kan ik umededeelen dat zij in weinig tijds mijne eetlust herstelden, zoodat ik thans de beste gezondheid geniet. (geteekend) I). li. Evans, Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen ais vo|>»t. Doosjes pillen a f 0,80. f 1,85, f3,00, f6,75, f 13.50 f 20,50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f7,05. f 13.85^ f 20,95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. W. Verbeek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, tu Der gen-op-Zoom. Den heer J. Straatman. hoofd-depöthoud«T te 'sBosch, alsmede te Londen Strant 244. HÖLLOWAY'S éta blissement. ««lillik OPENBARE VERKOOPING bij partijtjes, behoeve den gezworen L. ROTTIER, te Borssele en ten overstaan van den Notaris PRUMERSte Ellewoutsdijkop Don derdag den 18 Januarij 1855, voormiddags 10 ure, in eene weide tegen het dorp Borsselevan 100 zoo OLMEN als ESSCHEN BOOMEN OP STAM, waar van 60 stuks ter dikte van 1 el tot 1,75 el in omtrek, lang 6 a 7 el. UMT 0Ë II/1YII TE HOOP 43 stuks OLMEN BOOMEN, staande op de hofstede bewoond door AllB. DE PREE, gemeente Hoede- Icenskerke. Informatien te bekomen bij den eigenaar Mr. P. LENSHOEK van KERKWIJK. De ondergeteekende maakt aan zijne geachte stad- en landgenooten bekend, dat zijne winkel ruim gesorteerd is van allerhande KUIPERS" WERK waaronder KAARNTOBBENalle soorten van TONNEN, enz. Hij belast zich met alle bestel lingen en staat voor de deugdzaamheid van elk te le veren stuk éón jaar in. Zich in de gunst aanbevelende, hoopt hij, men zich van zijne soliede en civiele bediening zal overtuigen. J. van de VELDE, in de Voorstad. te goes, bij V. kt.eeüwens h zoon

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2