GOESSCHE C01IRAÜT. IN». 42sle Jaargang (MMSAIÜi HillGADERIftG GEMEENTE-RAAD TE GOES. efr. M De uitgave dezer Courant, geschiedt Maandags en Donderdags j Gewone advertentien worden d 20 ets. de regel geplaatst. avondsuitgezonderd op feestdagen. 1 DONDERDAG 4 JANU IRIJ. Geboorte-huwelijks- en doodherigtenvan .16 regels d f 0,20. De prijs per kwartaal is I J.75franco per post f J,90. behalve het ze ge Ir egt. De inzending van advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. d® KAMEB, va* KOOPHANDEL en EABU IJKEN tï GOES, maakt door deze bekend, dat bij haar van regeringswege weder zijn ingekomen eenige stukken be treffende den handel, de scheepvaart en de nijverheid eu the van hedèh af gedurende 8' dagen bij den secretaris der kamer zullen ter inzage liggen Onder deze komen voor a. Katalogus der algemeene duitsche, industrie-ten toonstelling te Munclien in het jaar 185 k b. Gezelz Sammlung oor het koningrijk Hanover jaargang 1854 no, 87. c. Opgaven betrekkelijk invoeren van de voornaamste handelsartikelen in het vereenigd koningrijk van Groot- Brittannie gedurende de maand geëindigd 5 Augustus 1854 en de zeven maanden geëindigd 5 Augustus 1854. <1. Gelijke opgaven over de maand geëindigd 5 Sep tember 1854 en de acht maanden geëindigd 5 September 1854. Goes, 1 Januari) 1855. Op last der kamer voornoemd, ii. k. dom1nious van den bussche, Secretaris. VAN DEN DEN 29 DECEMBER 1854. AiVezij; cl In* tui* Blaaübeen' wegens ongesteldheid. Dhr van Kerkwijk als voorzitter fungerende, verzoekt de tóegeveuheid en medewerking der raadsleden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd. Daarna zegt de voorzitter het le punt aan de orde ge steld, *s het ontslag van den geneesheer en heelmeester der diaconie ter vorige vergadering, bij de behandeling van dè kennisgeving des kerkeraads nopens den toekomstige» werk kring der diaconieWas het burgemeester en wethouders niet duidelijk wat diakenen ten opzigte der geneeskundige verzorging hunner armen zouden hesluiten, doch sedert dien hehheu diakenen als daartoe door den kerkeraad gemagtigd een eervol ontslag verleend aan de heeren de Peval en Pieterse aan den laalsten met dankbetuiging voor zijne bewezene diensten; dat besluit achten burgemeester en wet houders ia strijd te zijn met de gemeentewet; dhr de Peval is in 1832 door den gemeenteraad benoemd, reeds vroeger was dit inet dhr Pieterse het geval, heide worden bezoldigd uit de gemeentekas en zijn alzoo ambtenaren der gemeente; door die besluiten der diaconie is riien alzoo getreden in de rug ten van den gemeenteraad, regten, die burgemeester en wethouders en zeer zeker ook de raad ongeschonden wen- schën te behoudende hesluiten van den kerkeraad zijn alzoo onwettig en stellen burgemeester en wethoudei s alsnu aan den gemeenteraad voor aan den heer L. C. de Peval als geneesheer en vroedmeester en den heer T. Pieterse als heelmeester, een eervol ontslag te vevleenen uit hunne be trekkingen tot de diaconie, onder dankbetuiging voor de vele diensten door hen bewezen. Naar het oordeel van burgemeester en weihouders komt dien dank aan beide heeren in ruime mate toe; zoo dhr PiÉTERSE langer zijne diensten gepresteerd en van tijd tot tijd belangrijke operatien verrigt heeft, de diensten van den heer Dl Peval waren niet minder; bij het herhaalde malen lieerschën der kinderziekte en cholera heeft die heer steeds met zovg en ijver dè belangen der armen behartigd en nim mer is er bij burgemeester en wethouders eenige klagte in gekomen; ook de diaconie armen deelden ruimschoots in die zörgA en-i,toen o. a. bij het heerschen, der cholera, ook die armen 'Van warme spijs en geneesmiddelen buiten hunne koeten voorzien zijnhebben diakenen het niet eens de moeite waardig geacht daarvoor te bedanken. Ingevolge het voorstel wordt aan beide heeren een eervol ontslag verleend, onder dankbetuiging voor hunne veelvul dige, langdurige en gewigtige diensten, uit hunne betrek king tot de diaconiedoor beiden tot algemeen genoegen waargenomen. De voorzitter herinnert de leden, dat reeds vroeger door den raad als beginsel is aangenomendat volgens art. 284 der gemeentewet alle ambtenaren der gemeente, op nieuw behooren benoemd te worden. Het is burgemeester en wethouders voorgekomen, dat het gèschikte oogenblik daar is, om tot de benoeming van eenen geneesheer, heelmeester en vroedvrouw dei* gemeente over te gaan; de jaarwedden tot nog toe aan deze betrekkingen verbonden waven zeker niet te boog.; zij, stellen mitsdien den raad voor de jaarwedden voorloopig te behouden voor den geneesheer op 350,den heelmeester op 268, en de vroedvrouw op 200,en de beide heeren tevens als verloskundigen aan te stellen, om de vroedvrouw te ad- sisteren of zoo noodig te vervangen. Hoe wenschelijk het ook geweest ware bij deze gelegenheid de instructien te gelijker tijd in behandeling te kunnen brengen was dit uithoofde van de onbekendheid met het voornemen der dia comeonmogelijk doch zulleu deze later worden ontwor pen en aan den raad voorgelegd.. Dhr van den Bosch wenscht een amendement voor te stellen en weJ, Oin aan d<^betreklying gepeesheer pene jaarwedde toe te kennen vah /'450,ih te gaan 'met den 1 .januarij 1855. ZEd. adstrueert dit, omdat in de le plaats het gevoel van billijkheid dit medebrengt en de leden van den r*»ad daarvan allen we! overtuigd zullen zijn, even als de voorzitter, die reeds in zijue voorafspraak te kennen gaf dat die jaarwedde zeker niet te hoog is; het is hij hein een punt van overtui ging, dat die bezoldiging in geene de minste vei houding staat tot de vele' moeiten en hij acht liet misschien minder noodig dit met cijfers te staven. Reeds over jaren was de bezoldiging van den stads geneesheer 250,-waarbij later is gevoegd f 60,voor de diaconie, hetgeen op grond der billijkheid mét 40,is verhoogd. Intusschén bleef de jaarwedde van de gemeente 250,—, even als over 30 jaar toen het getal armen zeker in geene verhouding stond tot dat van heden; nog vroeger had cle stad twee doctoren mei eene bezoldiging van 500,dit is na den dood van een hunner, door de afscheiding der administratie van de gods huizen vervallen; hij ziet geene kans met naauwkeurigheid aan te geven het aantal recepten er; visites, om daarnaar de bezoldiging van den geneesheer te bepalen en zou dit welügt moeijelijk* zijn, omdat hel cijfer dan misschien oneven redig hoog zoo komen maar nu het tijdstip eenmaal daar is om tot eene herbenoeming over te gaan en welligt voor langen lijd tè Bevestigen beeft 7.iül. gemeend aan eene verpligting te moeten voldoen, reeds lang door hem gevoeld, door liet voorslel om de jaarwedde te verhoogen. De Voorzitter verklaart, reeds lang overtuigd te zijn ge weest van hetgeen dhr. van den Bosch heeft aangevoerd wanneer men nagaatdat de rol der bedeelden hij het al gemeen armbestuur 200 personen bevat, die door de rege ling van het armwezen niet nog 100 vermeerderen, dan kan men het aantal gezinnen die door liet armbestuur van ge neeskundige hulp worden voorzien gerust op 450 stellen zoodat dit dan nog maar f 1,per gezin zou bedragen; bij is te meer daar voor,' omdat bij' epidemische ziekten de ge neesheer vei pligt is al die diensten te presteren, die de armen vereischenzonder eenige belooniug daarvoor te genieten of genoten le hebben, dan de bewustheid van welgedaan te hebben hij had dan ook gemeend legen de aanstaande Be grooting bij bet collegie van burgemeester en wethouders daaromtrent een voorstel te doen en te trachten eene hetere evenredigheid tusschen inoeite en belooning daar te stellen; indien de raad mogt goedvinden daartoe thans over te gaan, zal hij er gaarne zijne stem aan geven. Dhr. Verschoor vereenigt zich ten vollen met hetgeen door dhr. van den Bosch in het midden is gebragt, maar verwon dert zich, dat door dien heer niet gesproken wordt van den heelmeester en zou wenschen die jaarwedde in dezelfde evenredigheid verhoogd te zien daar door het toegenomen aantal armen ook de diensten en bezigheden van dien heer zijn uitgebreid en beide dus op verhooging kunnen aanspraak maken. Dhr. Vader frappeert het, dat, nu de werkkring van de diaconie veranderd is en de diaconie armen er voor een groot gedeelte afgaan, men eene verhooging van bezoldiging noo dig acht. Dhr. van Kerkwijk repliceert daarop, dat het groot ge deelte waarvan dhr. Vader gewaagt, zich tot 20 gezinnen bepaalt. Dhr. van den Bosch wil met een enkel woord dhr. Ver schoor beantwoorden. Hij zou niet gaarne eene verhooging. der jaarwedde van dee heelmeester voorstellen, omdat diens eigenaardige werkkring heni minder bekend is en het hem voorkomt, dat aan die betrekking veel minder omslag en bezigheden zijn verbonden, daar het aantal zieken minder bezocht moet worden en deze veelal in staat zijn, zich hetzij in het gasthuis hetzij ten huize'van den heelmeester te ver voegen. De praktijk van beiden naast elkander te voegen gaat niet op. temeer, daar de patiënten dié heelkundige hulpbehoeven bij ernstige gevallen bijna zonder uitzondering in het gasthuis wor den opgenomen, zoodat de dagelijksche en loopende werkzaam heden, door een toenemend aantal armen niet zoo zeer zijn ver meerderd of zullen toenemen, als bij dén geneesheer; wat dus de verwondering van den heer Verschoor aangaat, dat door he:n niet tevens verhooging van de jaai wedde des heelmeesters is voorgesteld, moet hij opmerken, dat het niet vast staat den een te verhoogen omdat de ander verhoogd wordt; heeft dus dhr. Verschoor dezelfde overtuiging ten opzigte van den heelmeester als den voorsteller heeft geleid ten opzigte des geneesheersdan blijft het aan hem vrijgelaten, om daar omtrent mede een amendement voortestellen. Dhr. Verschoor stelt voor, om de jaarwedde des heelmees ters te verhoogen tot 300, De Voorzitter zal eerst in omvraag brengen bet amende ment nopens den geneesheer. Al de leden verklaren zich daarvoor, zoodat die jaarwedde is bepaald op 450, De Voorzitter merkt nog op, dat bij de begrooting niet op die verhooging gerekend is en mitsdien daarvoor aanvraag op onvoorzien zal moeten geschieden. Daarna wordt in omvraag gebragt het amendement van dhr. Verschoor tot het vaststellen van de jaarwedde des heelmeesters op 300.hetgeen mede met algemeene stem men aangenomen wordt- Het voorstel van burgemeester en wethouders om de jaar wedde der vroedvrouw te bepalen op f 200,— komt alsuu in behandeling. Dhr. van den Bosch vraagt of het voornemen niet bestaat, aan de vroedvrouw de verpligting op te leggen tót het~ad~ sisteren hij de vrouwen der tot heden door de diaconie bedeelden De Voorzitter antwoordt, dat de vroedvrouw verpligt is en zal worden alle bedeelden te adsisteren djir. de Peval en Pieterse heiden verloskundigen' zijnde, zullen worden aangesteld, om bij bezwarende verlossingen of ongesteldheid der vroedvrouw, haar te adsisteren of te vervangen. Dhr. van den Bosch meent dat het niet meer dan regtvaardig zou zijn, aan de vroedvrouw voor hare vermeerderde werk zaamheden ook eene billijke vërhooging toe te kennen en stelt vöor, dit te bepalen op 40,zoo als vroeger dooi den heer de Peval werd genoten.. Dhr. Verschoor appuijeerl dit en zou dit zeer billijk achten. In omvraag gebragt verklaren alle leden er zich voor, zoodat de jaarwedde der vroedvrouw is bepaald óp 240,— Daarna worden op voorstel van burgemeester en weihouders in hunne betrekkingen gecontinueerd de heeren de Peval als geneesheer, Pieterse als heelmeester en mej. Arentz als vroedvrouw. {Vervolg en slot in een volgend nummer.) GOES 4j Januarij. Met genoegen deelen wij mede, dat de nienwejaars- hedeeling, hier wederom de gewenschte uitwerking hadt. I)e voedzame spijs en brandstoffen waren voor onze armen eene aangename verkwikking en weerden hen van de straten tot het ophalen van aalmoezen. Ingevolge zoo van deze als andere gemeenten, werd te Heinkenszand eene inschrijving tot gelijke be- deeliug geopend. Alleen in de kom dier gemeente (de geheele gemeente telt slechts 1553 zielen) collecteerde men f 252,10 en welkom was den armen ook daar het brood, spek, turf, hout enz. die daarmede beladen hoogst tevreden huiswaarts keerden. Gelijke bedeeling had te Wilhelminadorp en Kattendijke plaats, die wij vernemen met hetzelfde gevolg wetd bekroond. Uit zijne betrekking van deurwaarder bij de arrem- dissements-regtbank alhier, residerende te Heinkenszand, is op deszelf's verzoek door het provinciaal geregtshof te Middelburg eervol ontslagen, de heer B. Bemande. Bij koninklijk besluit van 30 Dpc, 1854, nc. 71 is tot surnumerair bij het vak der posterijen benoemd, de heer D. Hordijkwonende te Amsterdam. Bij gelijk besluit no, 72, is het kantoor der di recte belastingen en accijnsen, bestaande uit de gemeen ten 's Heerenhoek en Borsselen ingetrokken en inge deeld als volgt 'sHeerenhoek bij de ontvangst van 'sHeer Arends- kerke o. a. residentie Heinkenszand als hoofdplaats van het kantoor, met benoeming tot ontvanger der di recte belastingen en aecijnzen te Heinkenszand c. a. van den heer f- Ermerinsthans ontvanger te 'sHeeren hoek c. a. Borssele bij het kantoor van Ovezande c. a. onder voortdurend beheer van den heer J. Kleinhensthans ont* angel' aldaar" Men verneemt dat heden bij de directie der Goessche Maatschappij voor stoom- en zeilvaart berigt is ontvangen, dat de schroefschoener de Stad Goes aan het etablisse ment Fyenoord, met het beste gevolg is te water gelaten. Bij wet van 16 December jl. (Staatsblad no. 156) is aan den heer Jean Jaqties Felix Erasle luitenant bij het 2e regiment infanterie, geboren te Auch (kei zerrijk Frankrijk) wonende te Neuzenop verzoek de hoedanigheid van nederlander verleend. Door handeldrijvelïdenmakelaars en bij den handel belang hebbenden te Middelburg is aan E. den minister van binnenlandsche zaken een rekest in gediend, waarin op de spoedige opening van het kan toor van den rijks-telegraaf aldaar aangedrongen wordt. Dit adres, voorzien van 50 handteekeningen werd den 31 Dec. jl. verzonden. Bij wet van 25 Dee. jl. (Staatsblad no. 160) is ter aanmoediging van den invoer van granen en ande-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 1