COCOS-ZEEP. jl. Vrijdag heeft de eerste kamer hare beraadsla gingen over de onderscheidene hoofdstukken van uitgaaf voortgezet en achtervolgens, na discussie, de volgende hoofdstukken aangenomenals: hoofdstuk V (binnen- landsche zaken) VI (hervormde eeredienst) VII (r. k. eeredienst) IXs (nat. schuld) (departement van finan ciën) X oorlog 1 XI (koloniën) XII (onvoorziene uitgaven.) Den volgenden dag is het ontwerp tot voor- loppig vaststellen van hoofdstuk VIII (marine) en daarna het-ontwerp tot vaststelling der middelen, aangenomen. rusland TUlUlJK. frankrijk: •22Sste Staats-Loterij. KOPER- m BLEKSLAGERS-AI FAIRE, ENZ., ENZ, Openbare Verkooping Kapitale Hofstede Openbare Verkooping NOORD- en ZÜID-AMERIKA BRABANDER S CHOCOLADE-KOEKJES, OPROEPING. C. P. SÖUTENUAM, ten overstaan van den Notaris J. G. R18SËEUW, residerende te Goes, publiek pre senteren te verkoopen Bij de verleden Zaturdag te Middelburg in het openbaar gedane aanbesteding van het herstel en on derhoud va;i 's rijks groote wegen in deze provincie gedurende 1855, met de levering der verminkte mate rialen. is het eerste perceel, bestaande uit den weg van Middelburg over Zuid-Beveland tot Tholen aangeno men door den heer J. van der Made Bz. te Klundert voor f 8990 en het tweede, bestaande uit den weg van Breskens tot de grenzen, in de rigting van Mal de] SI :m, door den heer Fi.lis te Breskens voor 3778. MTIIk Naar luid van russische berigten, van de zijde van vorst Mentzikoff, was er tot den 20 niets nieuws voor Sebastopol voorgevallen en werden de werkzaamheden der belegeraars door het vuur der belegerden zeer belemmerd. De berigten uit Rusland melden, dat het. met de geldmiddelen niet gunstig gesteld moet zijn, ver mits de prijzen van het zout voor geheel het rijk Siberie en de landen van den Kaukasus nietuitgezon derd, aanmerkelijk zijn verhoogd De Czaar zou eene ukaze hebben uitgevaardigd, Waarin hij op straffe des doods aan zijne soldaten ver biedt, zich aan mishandeling jegens de gewonden en weerloozen na den strijd schuldig te maken. r De beide russische grootvorsten NicoLas en Michaelbevinden zich nog steeds in de R'rim. Se dert den aanvang dezer maand hebben zij met den prins Mentzikoff hun verblijf te Sinforopol gevestigd, alwaar zij de góuvernements-gebouwen bewonen. Steeds meer en meer schijnt het zeker dat de wes- tersche mogendheden niet zullen treden in Pruissens voorstel om afzonderlijk met hem te onderhandelen zoodat het te verwachten is dat Pruissenziet het zich in deze zijne bedoeling te leur gesteldzich zal aansluiten bij het Oostenrijksch-Anglo-Pransch ver bond. Men gelooft nogtans dat de weigering van Pruissen om het tractaat van den 2den Dec. mede te onderteekenengeenszints tot groote onaangenaamheden tusschen deze Staat en de Westersche mogendheden aanleiding schijnt te zullen geven. Naar men zegt heeft de lieer von Usedom in last, te Parijs en Londen de be weegredenen te doen kennendie zijne legering voor het oogenblik beletten tot het drievoudig verbond toe te treden; doch tevens moet hij de welwillende gezindheid Van Pruissen jegens de Weslersche mogendheden be tuigen, en daarop steunende, zal hij het aanbod doen van afzonderlijke onderhandelingen Dat Pruissen ook met Oostenrijk op een goeden voet wil blijven blijkt uit de zending van kolonel von Mantenffel naar Weenen. Uit de Krim is te Weenen de tijding ontvan gen; dat vorst Mentzikoff ongesteld was en in het op perbevel over het russische leger werd vervangen door den generaal Oslen Sacken Te oordeelen naar een artikel in den Conslitutionel schijnt er waarlijk het plan te bestaan om een fransch leger door Oostenrijk te doen trekkenten einde Rus land op de poolsche grenzen aan te vallen. Sommige melden zelfs dat de keizer dat leger zal aanvoeren ONDERVINDING VAN EEN ZEEMAN. Een mijner kennissen voer in 1843 ter zee, en kwam in dit jaar mij bezoekenna ruim 10 jaren op den Oceaan gezwalkt te hebben. Ik kreeg, zeide hij mij, op de eerste reis, de cholera aan boord, waaraan ik dacht te sterven. De kaptein kwam mij bezoeken en gelaste dat er dadelijk voor mij zou gebrand worden, lie hoeveelheid lijst; dat die daarna zou gemalen en gezet wordenik het af treksel moest drinkeneven als wij gewoon zijn de koffij te brandente malente zetten en te drinken Dat alles werd verrigt en ik dronk koffij-rijst-wafer uijn verminderde en de ziekte was spoedig geweken, dagen tijds at en dronk ik weder, wat de kok 'lafte. Dan één dag daarna openbaarden zich elfde pijnlijke verschijnselen, tin bezocht mij weder en zeide: wat is dat! mijn bevel niet opgevolgd! Gij moet net rijst-water te drinken en u vooral I |f gebruiken! op, was spoedig hersteld en. -e vreeseelijke ziekte aangetast PRIJZEN VAN 1000 EN DAARBOVEN. 2de Klasse. lste lijst. No. 4123, 11445 en 13469, iedereen prijs van f 1000. 2de lijst. No. 16735, een prijs van f 20,000. No. 975, een prijs van 5,000. No. 11652, een prijs van 2500. No. 76 en 5159, ieder een prijs van/1250. No. 16S0915299, 15014, 18075, 4276 en 19595, ieder een prijs van f 1000. 3de lijst. No. 19572, een prijs van 1000. ABMIT1ITIIIL Voor de blijken van deelneming, in het verlies dat ons getroffen heeft, door het overlijden van onzen geliefden Vader en Behuwd-vader JOHANNIS de JONGE Gz.betuigen wij onzen opregten dank. Goes, 1 Januarij 1855 Uit aller naam, JOH, de JONGE Jz. Du: iets te vorderen hebben vanof "Vla*- ay-- schuldig zijn aan de nalatenschap van wijlen mijnen vader JOHANNIS de JONGE Gz., wor den beleefdelijk uitgenoodigddaarvan opgave vóór 1 Maart aanstaande en betaling vóór 1 Mei 1855, aan mij ondergeteekende te doen. Goes I Januarij 1855. ADRIAAN de JONGE Gz. Onder dankbetuiging voor de gunst en het vertrouwen door wijlen onzen vader en behuwd-vader JOHANNIS de JONGE Gz.in leven Mr. Koper- en Blekslager alhiergedurende meer dan 55 jaren zoo ruimschoots genoten, geven wij ons de vrijheid aan onze stad- en landgenooten bekend te maken, dat de bovengenoemde AFFAIRE met 1 Januarij 1855aan onzen broeder ADRIAAN DG JONGE JZ. is overgegaan, hem beleefdelijk in ieders gunst en vertrouwen aanbevelende. Goes 1 Januarij 1855. Uit aller naam JOH. de JONGE Jz. De ondergeteekende ingevolge boven staande advertentie, eigenaar geworden zijnde van de van wijlen zijn' vader JOHANNIS de JONGE Gz. neemt de vrijheid zich in ieders gunst aan te bevelen. Hopende het vertrouwen waardig te wordenhetwelk mijn g«chten vader zoo vele jaren ruimschoots genoten heeft. 1% Goes, 1 Januarij 1855. Uit aller naam, ADRIAAN de JONGE Jz. in de dorpsherberg te Wemeldin- gen op Woensdag den 10 Janu arij 1855, des voormiddags om 9 ure, van eene met nagenoeg 28 bunders extra vruchtbare HOF BOOMGAARD, WEI- en ZAAILANDEN, gelegen onder IFemeldinge en Yerseke, te veilen in perceelen en in gedeeltelijke massazoo als bij uitgezette bil- letten in het breede is vermeld een en ander aanko mende de erven wijlen GATHARINA EVERTSE, en de weduwe en erfgenamen van wijlen JAN OUDEMAN. Informatien zijn te bekomen zoo ten kantore van den Notaris H. K. van den Bussche als van Mr. P. a. van Bam, te Goes. in de dorpsherberg te Driewegen JÈÊ$Sk- °P Vrijdag den 12 Januarij 1855, des voormiddags om elf ure, van 54 meestal OLMEN BOOMEN W\T (47) van eene bijzondere dikte satxMESaiöëiSlss* en lengtestaande op de door de erven KIJSSMKN bewoonde hofstede te Briewegen, allen te veilen in een pereêel. Informatien zijn te bekomen ten kantore van Mr. P. J. a. VAN Bam, te Goes. EN AUSTRALIË, vinden steeds de geschiktste scheepsgelegenheden door de kantoren van de heeren rilEüBERO ge vestigd te ROTTERDAM en LIVERPOOL. Informatien omtrent vertrekkende schepen prijzen enz. zijn mede te verkrijgen bij den agent P. VER- TREGTte Botterdam, Wijde Kerksteeg, wijk 7, n°. 8en te Goes aan het kantoor in de 's Heer Hendriksbinderenstrant, DEZE ZEEP schuimt sterk, reinigt oogenblikkelijkis be vorderlijk voor de gezondheid, heelt schrampen en schavingen zeer spoedig, zuivert en ontneemt alle scherpte aan de huid, maakt haar zacht en blank en geeft haar een jeugdig fris- schen tint. Men koopt een groot stuk yoor 15 cent. Zij is ook verkieslijk boven andere zeepen voor het was- schen van gekleurdej goederen en zijden en wollen stoffen, daar zij, van eene zuiverder en minder scherpe loog bereid, de kleuren minder aandoet en de wol niet hard maakt. De goede echte soort, die in onderstaande DEPOTS te ver krijgen is. heeft den naam H. Kerckholf zoowel op de zeep als op het etiquet. Zij onderscheidt zich bovendien van de nagemaakte soorten door hare kleur, die wit en doorschijnend is, door droogte en hardheid in het aanvoelen. De nage maakte zijn smerig in het aanvoelen even als eene vetkaars en hebben ook ongeveer die kleur. Wij verzoeken de Depothouder kalanten op deze bijzonderheden opmerkzaam temaken, met worm afdrijvende zelfstandigheden, zijn uitmuntend in hunne werking en worden 'gaarne door de kinderen genomen. De geneesheeren feijer, Geer ling, Hopman en Fahrmeister hebben ze met het beste gevolg aangewend en spreken er met veel lof van. Zij kosten 40 cent het doosje. /Amsterdam, Verkoophuis. Bergen-op-ZoomD. fouwels en C. 11. Veraart. Goes, C. VREEK.E Wed. Middelburg, dépot van hetVerkoop-huis D. van Es. Axel, j". W. Verbeek Vrolijk. Oostburg, Mej. P. J. Geelhoed. Schoondijke, A. J. Bronswijk. Tholen,T. J. Maas. Vlissingen, A- M. Kalbfleisch. Zierikzee, C. van Schaick. En in de bekende dépöts in de andere steden. CORNELIA de JONGE, weduwe van Cornei.is de HAMER, gewoond hebbende te Nieuw- en Sint Joostlund en aldaar overleden den 10 October 1854onder an deren voor een deel barer nalatenschap, als mede-erf genamen benoemd hebbende, de kinderen van PIETER de HAMER, welke zich waarschijnlijk in Zuid-Beve land ophoudenzoo worden laatstgenoemdenof wel derzelver descendenten uitgenoodigdzich ten spoe digste aan te melden bij den ondergeteekende, ten zij nen kantore te Middelburgtot het verkrijgen, van nadere inlichtingen dien boedel betreffende HUBERTUS REKKER, Procureur. De genezing van t w"-' êsJBi /-£s>-r<^» een ziek °pen •'HP ^een f'oor t'e zalf - v o sSli \\S en pillen van HOL- LOVVAY. De heer Jan Allen, te Lei- cester in de Den- awwr wmdMTrMiwji i >- markstraat No. 17 jwoonachtig; was -«!>■ ESA-dBsigP-* sedert drie jaren lijdende aan een' zieken voet, gedurende welken tijd hij geneeskundig werd behandeld, doch zonder goed gevolg. Men raadde hem sterk aan, den voet te lalen afzetten doch hij verzette zich bepaald tegen die operatie, en begon de zalf en pillen van HOI. LOW AY te gebruiken; welke na dat hij een betrekkelijk korten tijd daarin volhard had hein vol maakt deden genezen, en zijn voet is thans zoo gezond als ooit. Hij beveelt dus dit heel- en geneesmiddel ten sterk- aan, een ieder die aan diergelijke ongemakken is leidende. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt. Doosjes pillen a f 0.80. f 1,85, f3,DO, 16,75, f 13.50, f 20)50. Potjes zalf a f 0,80, f 1,85, f 3,00 f 7,05, f 13,85. f 20.95. zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hij J. W. Verheek Vrolijk, te Axel. J. P. Verlinden, te Bei' gen-op-Zoom. Den heer .1. Straatman hoofd-depóthouder te 'sBoschalsmede te Londen Strant 244, HOLLOWAY'S rita- hlissement. jljg, PUBLIEKE VERKOOPING op Donder- Ööflfe ^ag ^en Januarij 1855, des morgens te 'tfa<{»:ïS?r (jen UTe t aan (]en Zanddijk onder Kruinin- gen, bij partijtjes tot ieders gerief, van ruim 380 stuks opgaande OLMEN BOOMEN, grootendeels geschikt voor werkhout, benevens eenige CANADA- SCHE POPULIERENallen staande op en aan ge noemden dijk. Informatien zijn te bekomen bij den Edel Achtb. Heer Mr. B. V. van der BILT, te Kappelle en ten kantore van den Notaris A. W. REMB- GES, te Kruiningen. Op Zaturdag 20, Januarij 1855, des avonds 7 are, in de stad Goes, in het logement de Ko renbeurs, zal de Wel Edele Heer 11 perceelen WEI- en BOUWLAND, waarvan zijn gelegen in den Goesschen-polder 19 B. 18 R. 50E. 11 Kattendijke 1 78 15 a n Kappelle1 u 09 85 Zamen 22 B. 06 R. 50 E. Breeder bij uitgezette biljetten vermeld. Informatien zijn te bekomen bij den heer verkooper en den Notaris Bisseeutv voornoemd. te goes, rij v. kt.eeuwens St 7,oon

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 3