1855, MAANDAG 1 JANUARIJ. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. No. 1. 42s* Jaargang, êjiF /jpF' s $F I De uitgave dezer Courant geschiedt Maandags en Donderdags avondsuitgezonderd op feestdagen. De prijs per kwartaal is f franco per post f J,90. De I Gewone advertentien worden d 20 etsde regel geplaatst Geboortehuwelijks- doodberigtcur«w J—Oregels d f ./,20. behalve het segelregt. it zending van. advertentien moet geschieden vóór drie uren des namiddags. BIJ DIT NUMMER BEHOORT HET SLOT VAN HET RAADSVERSLAGVAN 16 DECEMBER 1854 OPROEPING .yQOIt DE A ITIO V ILE WlUïlf j. Vervolg en. slot van ons vorig no.) Art, 56. De wettige woonplaats of domieilie voor de inschrijving hierboven vermeldwordt gehouden voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der ouderen en bij overlijden van beiden, die van den eerstbenoem den voogd, voor de gehuwden, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, in twijfelachtige gevallen omtrent ge huwden zal voor de wettige woonplaats gehouden wor den die plaatsalwaar zij, op den eersten Januavij van eik jaar. tot de uitoefening van eenig beroep, patent heb ben hekomen of wel voor het middel van het perso neel en mobilairof dat hetwelk in de plaats daarvan zoude mogen worden geïntroduceerdbeschreven zijn, en vóór zoo verre zij daarin niet beschreven zijn noch patent hebben bekomen de plaats waar zij zich bevinden met qeze verdere bepalingen; dat zij, die in een vreemd landuit ouders ter oorzake van 's lands dienst afwe- zendof anderzins op reis zijnde buiten het rijk ge boren zijn, zullen worden ingeschreven binnen die plaats, alwaar zij hunne wettige woonplaats hebben dat jonge lieden, door hun vader, moeder, voogd of curator achtergelaten en geen bestaan hebbendeop de lijsten van die gemeente zullen worden gebragt, alwaar hunne ouders, eerst in rang benoemden voogd of curator, het laatst hunne woonplaats hebben gehad en wanneer deze woonplaats niet bekend inogt zijn, of dat dezelve buiten het rijk is gelegen, op die van de plaats al waar zij zich bevinden. Dat zij die geene ouders, voogden of eigen beslaan hebben, zullen worden ingeschreven in de plaats alwaar zij zich bevinden. Dat de grallimenteerden en kinderen in Godshuizen en liefdadige gestichten, zullen worden ingeschreven in de plaats alwaar de Godshuizen zijn gelegen of de alimentatie geschiedt. Eu dat ten opzigte van de gevangenen, welke in de jaren der loting vallen, de regenten der gevangenissen verpligt zullen zijn. vóór den 10 Januarij van ieder jaar, aan het bestuur van de Gemeente, alwaar die ge vangeneu hunne vaste woonplaats hebben, eene naauw- keurige opgave te dóen van alleswat hetzelve voor de opschrijving'noodig heeft te weten, met bijvoeging der jnisdaad waarvan zij beschuldigd of om welke zij veroordeeld zijn geworden, en den tijd voor welken zij zijn ,gecorifiheerd. VAjrfc ,59, .Het, register zal bevatten alle jongelingen, dié nun I9dé jaar zijn ingetreden en de eerste klasse van het löopende jaar uitmaken. «Tot de gemeente in welke iemand, bij het intreden van deszelfs 19de jaar, voor de eerste klasse zal zijn ingeschreven, zal hij, met betrekking tot de nationale militie blijven behooren werwaaits hij zijn domicilie, gedurende den tijd dat hij in de jaren der nationale militie valt, möge overbrengen. «Art. 63. De atzoo outdekte personen, door den mi litie-raad, na gedaan onderzoek in hunne eerste zitting, tot de dienst voor altijd, uithoofde van lichaams gebreken of andere omstandigheden, ongeschikt bevonden wordende, of wel wanneer zij redenen kunnen allegueren, die hen van de dienst finaal vrijstellen, zullen in eene boete worden verwezen naar gelang der personen en omstandighedenvan niet minder dan vijf gulden doch niet te bovengaande de som van honderd gulden. en ingeval y.nii volstrekt onvermogen, worden gestraft, 'met eene gévangenis van vier dagen tot zes weken. «Art. 64 Tot de dienst niet zoodanig ongeschikt zijnde, dat zij finaal behooren te worden vrijgesteld, of geene voldoende redenen van vrijstelling kunnende alleguerenzullen zij tot de boete, hierboven vermeld, worden, verwezen en aan het hoofd van de hierna te beschrijven lotingslijst van de eerste klasse, welke hunnen ouderdom ook zijn magworden geplaatst* «Art. 65. Door tijdelijke ongemakken of gebreken waarvan de genezing mogelijk is, tot de dadelijke dienst buiten staat geoordeeld wordende, zullen zij tot de boeten of pcenaliteiten bij art. öff" bepaaldworden verwezen en voor één jaar worden vrijgesteld, doch het volgende jaar, of in het jaar wanneer zij tot de dienst geschikt geoordeeld worden, aan het hoofd der lotinglijst worden geplaatst. «Art. 166. De nasporingen naar de dienspligtigen der nationale militie, welke zich aan de inschrijving, aan de loting of aan de dienst mogten ontrekken zullen op gelijke wijze bestuurd worden, als ten opzigte der deserteurs van het krijgsvolk van den staat gebrui kelijk is De gearresteerden zullen aan den provincialen komrnandant worden overgegeven Dezulken, welke voor zich zeiven bij de nationale milit'e reeds dienenen thans in een der termen van vrijs!elling, bij de wet omschreven, gekomen zijn, en ten gevolge van dien hun ontslag mogten verlangen, of derzelver ouders, voogden, curators of gemagtigden worden bij deze uitgenoodigdaan heeren gecomm t- teerden tot het werk der nationale militie alhier, voor den 5 Januarij aanslaandein te zenden de schrifte lijke aanvragen om ontslag uit de dienst, met de be hoorlijke bewijzen, bij art. 2 1 der wet gevorderd; met herinnering, dat, zoo deze aanvragen niet, uiterlijk voor den J5 dürzelve maand zijn ingekomen of daarvan de bewijsstukken niet in behoorlijke orde mogten be vonden worden, dezelve niet meer zullen JÈien ge admitteerd. Eri worden bij dezen uitgenoodigd, alledegenen welke genegen mogten zijn zich voor deze stad als vrijwilligers in de dienst der nationale militie te enga geren om zich daar'oe aun te melden ten raadhuize alhier, waar aan dezelven de conditiën en voorwaarden mitsgaders de premie aan hun uit te reiken, zullen wor den kenbaar gemaakt, van heden af tot primo Tebruarij aanstaande; terwijl dezelve wel speciaal worden herin nerd, dat diegenen, die als vrijwilligers verhingen in dienst te treden, de laatste 13 maanden in deze gemeente moe ten hebben gewoond, en wijders moeten voldoen aan de verpligtingen, bij de wet ten hunnen opzigte voorge schreven. Wordende degenen, welke ten opzigte der inschrij ving hij dezen zijn vermaand gelastom ten naauw- keurigsten aan deze oproeping te voldoen terwijl de nalatig blijvende» hun zeiven zullen te wijten hebben de gevolgen die daaruit zouden resulteren. Tot de uitvoering der werkzaamheden in dezen, zijn met ons burgemeester uit den gemeente-raad, voorge dragen: de heeren Philip Vervenne, Nz. en Mr. W. G. de KnOKKE van' der MeULEN. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwendenzal deze worden gepubliceerd en aangeplakt, waar zulks gewoon is te geschieden. Aldus gedaan ten raadhuize van Goesden 23 De cember 1854 Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. W. van KERKWIJK, 1. b. De Secretaris, H. C. PILAAR. van hetzelveten kantore van den ontvanger zullen kunnen voorzien en zij die zouden vermeenen dat hun aanslag te hoog, of niet overeenkomstig is met hunne opgave, zich deswegens, met inachtneming van de voor schriften te dien aanzien wegens de dirëctë belastingen in het algemeen bestaande door tusschenkomst van den controleur der divisie, kunnen beklagen. En opdat niemand hieromtrent onwetendheid voor wende, zal deze worden afgekondigd en in de Goes- sche Courant geplaatst. Gedaan te Goes, den 30 December 1854. De Burgemeester voornoemd lmvan KERKWIJKWethouder. De COMMISSIE voor de BEWAARSCHOOL maakt bekenddat door haar in plaats van Maandag, tot het opnemen van leerlingen zal worden gevaceerd op WOENSDAG DEN .3 JANUARIJ 1855, des namiddags ten een ure, in het locaal der school op- de Beestenmarkt. De oommissie voornoemd, Namens dezelve J. W. van KERKWIJK, Vlorzilter. De BURGEMEESTER van GOES brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat het tweede suppletoir kohier, over het kwartaal van het dienstjaar 1854 1855, wegens het PA- TENTREGT, voor deze gemeente, door den heer com missaris des konings in deze provincie, den 22 De cember executoir verklaard heden aan den ontvanger van 'srijks belastingen, ter invordering volgens de wet toegezonden is. Wordende ieder belastingschuldige mitsdien vermaand en gelast, om, na bekomene kennisgeving van gemelden ontvanger, zijn verschuldigde overeenkomstig de behan delingen der wet, te voldoen op straffe van daartoe an- derzins te zullen worden gedwongen. Terwijl diegenen, welke hun aanslag-biljet niet zullen oütvangen of verloren hebben, zich van een dubbeld Goes, J Januarij. Door plaatsgebrek zijn wij ver hinderd het verslag van het verhandelde in den ge meenteraad van 29 dezer in zijn geheel mede te dealen; wij ontleenen daaraan voorloopig het volgende 1°. Aan de heeren de Peval en Pieterse isouder dankbetuiging voor hunne velelangdurige en gewig- tige diensten eervol ontslag verleend, respectivelijk als geneesheer en heelmeester van de diaconie der Her vormde Gemeente. 2». De heer de Peval is herbenoemd als geneesheer der gemeenteop eene jaarwedde van f 450,— De heer Pieterse insgelijks als heelmeester, op eene jaarwedde van f 300, Mej. Arendz insgelijks als vroedvrouw, op eene jaar wedde van f 240, 3°. Tot directeur over de leenbank is benoemd de heer T. van Heelmet 8 stemmen. 4°. Tot regent der godshuizen is verkozen bij de 2e stemming de heer G llisseeuwmet 6 stemmen. 5°. De rekening der gemeente terug ontvangen zijnde, wordt de behandeling van de daarin gebragte wijziging aangehouden. 6°. Is besloten tot kosteloozen afstand van het zoo genaamd stort voor het bouwen van een, nieuw gevan genhuis. 7°, Om de oprigting eener armen-apotheel? voor te bereiden is eene commissie benoemd.' - 'Wf V"' 8°. Aan het algemeen armbestuur is een crefliét toe gestaan van f 2000,— en de qusestie of de diaconie de bevoegdheid heeft hare bestedjelihgen naar hëfi algë- meen armbestuur te verwijzen, aangehouden, en -: 9°. Op interpellatie van den heer:<van den Bosch is voorgelezen de afwijzende beschikking op het adres aan Z. M. van den heer van Dam en anderen. Door burgemeester en wethouders is tot commies ter stedelijke secretarie benoemd, in plaats van den heer C. de Fouw eervol ontslagenden heer C. F. Lauer gepensioneerd hoofdcommies bij de plaatselijke belastingen! Den 6 December jl. mogt ffè christelijke afge scheidene gereformeerde kerk eeiie voor hen zoo' noodige theologische hoogeschool tot stand zi welke op dien dag te Kampen is geopend toepasselijke rede van ds. de Moen, naar aar' IT Croniken I 10a Geef mij wijsheid. Volgens het formulier daartoe vro hoogeschool gebruikt, werden de "V ds. de Moenvan Velzen Hrv in hun ambt als hoogleeraren schare waaronder de achtbar woonde deze plegtigheid Bij de opening waren r Uit elke provincie is curatoren te staan.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1855 | | pagina 2