GOESSCHE- >791 COURANT, D> 1 Ht*ï nu f lil •fi 1 II! lil |1l:a Ko i. VRYDAG, ii| !P I ail P.l-if?," i| DEN 2 JANUARY. 1 0 fcM iciüö ^•8*1 J.5CQ" Hmji I'l 1=1 «HSlCï 1 bJ V O O U S R, c n t it Papïèr vervangt van heden ar en voörutan als Courant der Stad Gm onder O&foqy van den Edelen Achtbaaren Ma- gtttraakdier Stad* het Nieuwsblad 't welk dusver onder den naam van ZeeuwfiheAvondbode is uitgekomen, en word in allesin denzelven Schryftrantop denzelven voet en tot den- rel ven uitgegevenMet dit onder fc hei d echterdat bel* zelve nu ook byzonder aan de Burgery der Stad Goestotal dat geryf kan vertrekkenals waartoe eene eigen Stads Cou rant de gelegenheid aanbied: Terwyl hetzelve (behoudende zoo volkomen eu onbelemmerdals immer de Zeeuwjth?Avond- bmiê, alle de Vryheden welke een Openbaar Gefchrifi volgens de Wetten van den Lande, btllyk vorderen en genieten mag) door van mi af zich gefteldte hebben, en gunfiig genomen te Zynonder het Patrociniumen toeverzicht des Edelen Achtbaa- Hen Magi ft raats hier boven gemeld, een al lezins voldoende be- wys oplevert, dat het oogmerk van deszelfs Gebót royeerde Önderneemersgeenen hoegenaamdenzweem heeft, van zich oeoigerleybedenkolykc of on geoorloofde Vryheden te willen aan- matigen, m datzy alleen rondborftig maar beleheiden willen trachten werkzaam tc zyntot veraangenaaming en zoo moge- lyktot nut van hetgeachte Nederktndfche Publyk Jn welke eerlyke cn welmeenende bedoelingenzy dan ook ongctwyF- feit alle voorftand, handhaving, en béfcherming van het Rechtvaardige, Grootmoedige en Wettige Gezag mogen ver hopen Zyn de omftandïgheden der Tyden en de belemmering van Correspondentieby de intrede van de?e Loopbaan, voor de Önderneemers 200 ongunftigals zy fchier by «enige mogelyk- heid wezen kunnenzoo ichrikt hen zulks nogthans niet af eene proef te noemen, of zy, midden in deze verlegenheid, uitzichten zullen kunnen bereikendie deze Goesfche Courant huh en het loopende Nieuws gil vreemde lamden, eenige Lezenswaardigheid, en wellicht bel Agtykhefó zullen moffen Öy- zetten: Het zy door het mededeelea vanStukken, die tot de Staats - Gewrochten vm Europa r of van ons eigen Land, zoo vrel zulks geoorloofd is, benoren, Het zy door het plaatfen van Verhandelingendie misfehten als zonderling en nieuw in hunne foorteven gclyk de Zetuwfche Avondbode daar tnede k voorgeganniet geheel onwelkom aan beredeneerde Overwegen zyn zullenTerwyl hunne Lezers, by de minfle ver andering dieden tvd, tot heropening van den buttenlandlchen Brief-Wisfelvcrfchaflen zales die zelfs buiten de Vreedes- Geruchten,uit hoofden van de wederzydfehebehoeftens der thans tegen elkander Krygvoercnde Vdken, in «He gevallen, eerlang mogen worden tc gemoet geziengcwisfclykin het geoe de Awndbod*teotydc van eene onbelemmerde Cori esponden - tie,voor het loopende Nieuws geweest is, biltyk als dan ter- Rond mogen verwachttendat de Goesfche* Courantmet de eigcnzelfdc zorgvuldigheid, en bedryvige aandacht be- jwerktalthans niet minderen by uitbreiding van alle pogin gen, zoo niet beter, immers veelal zoo goed, alseeoighoe genaamd Hollands Nieuwspapier worden zal, In afwachting van zoodanig oenen beteren tydzullen de Önderneemers hun loopende nieuwsvoorzeker thans wel het meeste over Holland moeten verwachten, cn zoo lang zullen hun de Holland fche - Couranten daar mede onvermydelyk voor- öil lopen Maar dit teovallige gebrek aan eersthcid cn oorfpronk- lykheid zalin dit Nieuwsblad eenigzins vergoed wordendoor dien hetzelve zorgvuldigaltoos het voornaamfle nieuws uit alle de Hollandfclie-Qmranten bevatten zal, en dus met mmder moeite en aanmerkelyk minder kosten en tyd verlet voor het hoofdzaakelyke en wezentlyke, aan de Lezers zal voldaanzoo goed, als of zy zich alle de Hollandfche Cou ranten die het licht ziendeeden aanfchalfen. Buiten dat zyn dc Önderneemers van meening, indien hen eenigzins daarindoor begunftigende Voordanders en Corres- pon' deinen, de behulpzaam© hand geboden word, een gebrek te vervullen, 'tweik alle de InlandfcheBBeuws- Papieren hebben«onder dat men befeffen kan, waar zulks recht aan mangeld» Alle Buitenlandfche Nieuwspapieren vooral de ft sn fche en Engelfchezyn zeer mededeelzaam en breed voerig in het geene tot hunnent voorvalten zy zyn het die daar door de ruimftc ftof aan alle onze Binnenlandlche Nieuwspapierenopleverenterwyl hunnen eigen Natiënt effens daarin nat uurlyk het allergrootfle belang fielten. Onze Inland, fche Tydingblftden daarentegenzyn ten dezen opziehie bvna geheel en al fiüzwygend Alleen nu wy den Vyand op eigen Bodem hebbenleest men van tvd tot tyd een Arryke), van het geene met denzelven vw valtMaar anders wemmen 'uit dezelve veeleer wat'eraan den verst afgelegenoften hoek Van Europa, dan wat in ons eigen Land gebeurt en omgaat puit fcheSpa anfehe en it aha an fche Couranten zeggen ons* wat 'erin puitsthlandSpanjen en /tallenen dus rondom hunnen eigen haart voorgevallen is, maar 'tisopnierkelyk,ons /iederland is opzichteiyk her geene zich daar 'binnen toe* 'öraagd, in de Neder land fche Nieuwspapieren, veelal een onbekend Zuiden of Magetiamfchcn Ocrd» Zou dit zonder* 8 gr linge gemis ft een vry L4hi,niet kbnnen vervuld werden zonder in gebreken te vallen, die door de Overheid en Wet ten her sDeiy^rtbu den zyn? Dit ware wel te bewonderen: Fn derhal ven Z'j'len! de Ondernemers mei nadruk zien, of zyhier in zonder onhdcheiden tc ynen met de bchoorlyke voor zichtigheid eu omzichtigheidzullen kunnen fhgen; Ten ein de het Inlands Staats-Kerkelyk en ander dageiykfch voor vallend N'euws, voor zoo verre zuiks blykbaar geene geheim zoude zynof dc Raadplegingen en Maatregelen der Overlieden vooruit zoude loopenzorgvuldig pogen medetedelenom aldus daardoor van dezen kant, dit Papier zoo veel mogelyk bclangryk voor den nieuwsgierigen te maken, zonder misda dig te zyn- Waartoe de Önderneemers dan ook by dezen, vermits* zulks bezwaarlykc doorhczoldlgb&are Correspond©!)- tie kan verkregen wordende bereidwillige hulp van zoo danige Bcgunfligers verzoeken, welke zich daartoe in de gelegenheid bevinden en «feilen willen. Voorts zal zich dit Papier, op het voetfpoor van de Zectcw* fche. Avondbode die het vervangt 4 van allo de in het Ne* der duitfch gefchreven wordende Nieuwspapierenwelke aan de Önderneemers tot hier toe oekend zyodaarin onderscheiden dat het zoo veel mogelyk een redeneeiend en inlichtend Ty- dingbladen geen droge en dorre doöreen gewarde Coutrol- le van den Tegenwoordigcn Tyd zyn zal: Maar een door rus- fchen redenenaandacht wekkend vedlag der Gebeurtenisfen dergelyken in andere Talen binnen andere Landen gefchre ven wordenen, zoo a li onder meer de vermaarde Courier de Lottdrcsvoormaals Le Courm de b Europe gefchreven word i Immers voor zoo ver den goeden wH, en naarfiige pogingen voiftaan mogen, in het van vérren navolgen van een fchooa deftig en toegejuicht voorbeeld* T Dat de Ondernemers zich daartoe,door de goed keu rig van ZeclandsIngezetenen, en nu byzonder van die der Stad Coes9 mogen aanpemcedigt zieninden zy uiet beneden zichopent- lyk*te weilTcKen. OtnpanydighéTd bdoven ry volflrekt ia de verhalen der Geheurtenbfen. Zy zullen die fteedszoofpoe- dig doeneivk overgevenzooajs zy de tydingen daarvan ont vangen en daarenboven trachten zoo veel hen mogelyk Is naauwkeurig te zyn: Doch onverfchillïgheid nopens gevoe lens welke het ware Burger belang tennaauwfle ter harte gaan kan hunne bedunkens van geen eertyke Liedöndie daar n deel nemen gevergt wordenen derbalven hebben en houden zy hunne denkbeelden: Dlete willen verbloemen of verlochenen is een geveinstheidwelke zelden in een Openbaar Gefchrift lang verholen blyven kanen derhalven wanneer het op ver handelen eriberedeka velen van ftoffenbuiten lopend nieuws, aankomtzullen de Ondernemers onbewimpelt te werk gaan, naar hun lichtnaar hunnen denktrantdie (leeds tot eene oor baare Vadcrlandfche Burger -Vryheid, maar in geenen deele, tot verderfeiyke Nieuwigheden en Omverwerpingenwaarvan de akelige en onvermydelyke gevolgenalle redelyke fchep- felcti moet doen terug komen,4overheltTerwyl zy naa het ter loets brengfen van mislydende harsfenfehimmenrypelyk onderzoekende de Gefchiedenis der Oude en Hedendaagkhe Volken, als de eenige grond, waarop men in ft Staatkundige en Burgelvkö. belangmet zekerheid bouwen kanomtrent de Demoeratieof zoogenaamde Volksregeeringniet dan vollhekt en befliicht ongunftig hebben geleerd te oordeelen. Verder zoude het te vergeefs zyn, van 'tPublick gunflen te verzoekenDe Önderneemers moeten afwachtenof zy inflaat zullen zynaan hetzelve op den duur voldoening te geven, en of dit hun Papieralseen opvolging, van de Zeeuv/* fche Avond*Bodeimmers wat den Schryftrant aangaat,nu als Goesfche - Courant niet onvoorfpoediger zyn zal. Zy le* ven intusfeben in die vleyende verzekeringdat wanneer, om dit Papier aangenaam cn nuttig te maaken zulks van hun nen yver cn pogingen zal afhangen, alsdan Goede Waar, ook zelfs gewisfèlyk Vyanden Geld hebben zal. Inmiddels zal alles aangewenden niets verzuimt worden, om deze Courant door geheel de Republiek zooveel mogelyk in trek te brengen. Kunnen de Ondernemers dit doelwit befchietenwaar op zy moeds genoeg hebben te mikken, zoo 20I dit Blad, zonder aanmaauing of uitnodiginglaat ftaan bedwang te ba- hoeven, van zelve, niet alleen tot het plnatfenvan Advertentien beguniligtmaar wat veeris gezocht en de voorkeur gegeven worden^ om dat wie wat bekend te maaken heeft na- tuurlyk zoodanig een Nieuwspapier daartoe moet verkiezen en op/peuitn, 't welk het meest word geleezen, getrokkenver zonden en her meest in allemans handen komt. Buiten dien hebben de Couranten en Nieuwspapieren ook geen het minde biilyke recht op Advertenties j Vermaardheid en aftrek Ss tendezen opzichte hun eenigfte natuurlykePrivilegie; bedwang hieromtrent moetongervf in plaats van geryf teweeg brengen en het geringde ichrift onder do Nieuwspapierenzou door zulk een middelzonder ecnlg werk van zyn Hoofd zaak te maaken, ofeenige kosten aan zjm Corrèspondentiete bcfieeden, meer voordeel kunnen bereiken, dan Schriften welke geene moeitegeen ver, geen kosten fparen, om zoo veel mogelyk fm hunne foort,tot de volkomenheid te q I n m B c M 4ï |s-a g-l s s a tj c a Sf.5 J g c; cj W 3 oh O j «3.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1795 | | pagina 1