Mum- butUnium. FEUILLETON, ONTWAAKT. No. 1563. Zaterdag 12 November 1910. 20' Jaarg Buitenland. Binnenland. GROESCHE COURANT Abonnement per 3 maanden 0.50, franco per post door het geheele rijk 0.55, voor België ƒ0.625 en voor Amerika 1 dollar voor 3 kwartalen bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij boekhandelaren en brievengaarders. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels 25 cents, elke gewone regel meer 5 cents. Groote letters naar plaats ruimte. Bij abonnement lager tarief. Advertentiën worden ingewacht tot Dinsdag- en Vrijdag middag te twee ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag;- en Vrijdagravond bij den uitgever C. DIELENAN te Breskens. Het 40-millioen-ontwerp trekt natuur lijk ook in het buitenland de aandacht. Zoo ziet België in het versterken van de haven van Vlissingen eene af sluiting van Antwerpen en de onmoge lijkheid voor Engeland om België daad werkelijk te hulp te komen in geval van schending van het grondgebied. Maar rijst ook niet de vraag als Ne derland zijn kust poogt te versterken of dan ook de landzijde dezelfde positie vraagt. Wat zal het baten als men een groo te mogendheid ter zee wil beletten in eene landing, en aan de grenzen trekt een groot leger ons land binnen Het blijft inderdaad een moeilijk pro bleem. We hebben'laatst gemeld, dat Koning Albert, in tegenstelling met Koning Leopold, die dit al in jaren niet meer deed, het Belgische parlement, per soonlijk met eene troonrede zou openen. De schitterende wijze waarop de nieu we Koning deze traditie zou herstellen is door de socialisten aangegrepen om een demonstratie op touw te zetten, ten gunste van het algemeen stemrecht en van eene ontbinding der Volksvertegen woordiging. Bij den tocht naar het gebouw van het Parlement zpn in de Koninklijke straat duizenden papieren met bovenge noemde leuzen en proppen papier in de richting van het rijtuig geworpen, zon der evenwel de Koning te raken of diens kalmte te storen. Langs den geheelen weg dien de stoet nam, wisselden de kreten„Leve de Koning 1" en „leve het algemeen stem recht elkander af. De Koningin, die het eerst de Kamer binnenkwam werd met eene geestdriftige ovatie ontvangen, waartusschen enkele schuchtere stemmen voor het algemeen stemrecht getuigden. Maar ook den koning werd eene har telijke begroeting bereid. Echter vlogen tal van papiertjes in de zaal met alge meen stemrecht en ontbinding. De socialistische afgevaardigde Van der Velde riep toen tegen het publiek op de tribune, dat zijne partij niets tegen den Koning had, maar dat dit publiek zich uitdagend had aangesteld. Nadat het tumult was bezworen, kon de Koning de voorlezing der troonrede aanvangen. In algemeene trekken leek ze op die in andere landen. Begrijpelijkerwijze werd daarin ook de tentoonstelling herdacht. Deze is nu gesloten met een passend ceremoniëel. Ten laatste is deze expositie, die al meermalen, en 14 Augustus op onrust barende wijze, tegen brand te kampen had, andermaal door het vuur geteisterd. Behalve op eind October, hebben nog even voor de sluiting, de vlammen een drietal huizen van Brussel kermis in de asch gelegd. Tot op het laatste oogenblik is het bezoekers blijven stroomen. Maar nauw zijn de deuren gesloten of het slooperswerk neemt een aanvang, om binnen korten tijd van al de pracht niet anders meer te zien dan een open vlakte, die evenwel ten spoedigste zal worden dienstbaar gemaakt om vol te bouwen. Er is in Z u i d - W a 1 e s (Engeland) een werkstaking uitgebroken aan de mij nen van een steenkool-trust en waaraan BOOO arbeiders deelnemen. Daarbij zijn Maandag ernstige troebe len voorgekomen. 's Ochtends even voor vieren gaf een hoornblazer het sein voor de stakers. Het was woest weer, storm en regen, maar de straten vulden zich spoedig met de mannen. De vrouwen juichten hun toe, toen zij hun betooging begon nen. De beweging was goed voorbereid, want snel waren alle toegangen tot de mijnen bewaakt. Makkelijk was dit niet, want er zijn veel toegangen. De Glamor-mijn bijv. heeft er tien, die op grooten afstand van elkaar liggen. Geen machinist of stoker kon aan zijn werk gaan. Aanstonds was hij omringd door een kring stokers, die hem aldus overreedden niet aan het werk te gaan. "Van 4 tot 8 uur bleven de stokers zoo in weer en wind ae wacht houden, en niemand kon er door. Alleen de man nen, die beneden de paarden moesten voeden, werden tot de mijnen toegelaten. De directeur van de trust, was vroeg bij de hand en bleef een groot deel van den ochtend op het terrein. Toen hij verscheen werd er gejouwd, met eenig gejuich er tusschen door. Maar in den middag gebeurden er erger dingen. De stakers maakten zich meester van de machinegebouwen. Da delijk haalden zij de vuren uit en dus werden de machines stop gezet. Dit was zeer ernstig, aangezien nu de ven tilators niet meer werkten. De ruim 300 paarden, die beneden waren, liepen daardoor gevaar te stikken. Maar er kwam politie, die de stakers verdreef, en de vuren werden opnieuw aangemaakt om de ventilatoren weer aan het werk te zetten. 's Avonds laat werd de politie echter overmeesterd. Dit alles ging niet zon der dat er over en weer klappen wer den uitgedeeld. Bedenkelijker nog was het, dat de stakers de electrische-kracbtfabriek trach ten te vermeesteren, want hield die op te werken dan zou de mijn vol water loopen. De directeur hield er met een troep mannen stand. Dr Crippen die te L o n d e n we gens moord op zijn vrouw ter dood ver oordeeld is en Dinsdag zou worden op gehangen, heelt onverwacht uitstel van dit vonnis gezien een Amerikaansche advocaat beweert, dat Crippen's vrouw zich heimelijk in Chicago ophoudt. Dinsdagavond is de najaarszitting der Prov. Staten van Zeeland door den Com missaris der Koningin geopend 40 le den waren aanwezigde heeren Noor- dijke en Mulder, beiden voor Goes, wa ren met kennisgeving afwezig. Door den heer Van Dalsum was een adres ingezonden in zake het sluiten van geldleeningen door gemeentebestu ren, a om daaruit onderhoudskosten van straatwegen te bekostigen en b om een jaarlijksch subsidie aan polders voor aanleg of onderhoud te kapitaliseeren, welke hij in strijd acht met de gemeen te-wet, zoodat hij deze zaak in de Prov. St. brengt, daar deze door middel van Ged. St. toezicht op een goed en nuttig financieel beheer der gemeenten oefenen. Zijn adres kon echter niet wonden toegelaten, omdat het reglement bepaalt dat leden der Staten uitsluitend tijdens de zitting mondeling inlichtingen vra gen, moties voorstellen enz. De eerstvolgende zitting werd bepaald op Vrijdag 18 Nov., des voormiddags 10 ure, waarin behalve de voorstellen van Ged. Staten nog zullen worden behan deld de benoeming van een lid der Eer ste Kamer en een door den heer Die- leman, mede namens de heeren Eras- -t-o-t- 10. Zoo verliet hij mij, en zeer kort daar op overmeesterde mij, hoe ik mij 'er ook tegen verzette, een zware slaperig heid. Mijn gedachten werden onsamen hangend en de rede scheen mij te ver laten. Mijn hoofd viel eerst naar de eene en toen naar de andere zijde. Het laatste wat ik mij kan herinneren is, dat er een sterke arm om mij heen ge slagen werd, die verhoedde dat ik uit mijn stoel rolde. Wat het ook voor een drank geweest zij, de werking was zeer sterk en snel. Uren achtereen bleef ik in een staat van gevoelloosheid en toen ten laatste de werking ervan verzwakte en toen ik langzamerhand en met groote geestin spanning tot eenig bewustzijn terug keerde, kwam het mij voor, dat ik op een bed lag, en toen ik het eindelijk waagde mjjne armen uittestrekken en om mij heen te tasten, en tot de over tuiging kwam dat dit mijn eigen bed was, zal het niemand verwonderen dat ik tot mij zeiven zeideIk heb den al- lervreeselijk8ten droom gehad, die ooit door een gemarteld brein veroorzaakt werd. Na deze inspanning verviel ik opnieuw in een staat van halve bewusteloosheid maar met de volle overtuiging dat ik mijn bed geen oogenblik verlaten had. Mijne-vreugde wegens deze ontdekking was onbeschrijfelijk. Doch, hoewel mijn geest zich herstel de, kon dit van mijn lichaam niet ge tuigen. Het was of mijn hoofd moest barsten, en mijn tong was droog en perkamentachtig. Naarmate mijn be wustzijn terugkeerde, lieten zich deze pijnlijke gewaarwordingen meer gevoe len. Ik zette mij overeind in mijn bed en drukte mijn handen tegen mijne klop pende slapen. O, mijn lieveling 1 hoorde ik mijn oude verpleegster zeggen, eindelijk komt hij bij. Daarop vernam ik de zachte, vriendelijke stem van een man Ja, uw heer zal spoedig weder ge heel hersteld zijn. Wees zoo goed en laat mij uw pols voelen, Mr Yaughan. Een zachte vinger werd op mijn pols Wie is dat? vroeg ik. Ik ben dokter Deane, om u te die nen, antwoordde de vreemdeling. Ben ik ziek geweest? Hoelang? Hoeveel dagen Slechts eenige uren. Gij behoeft u in geenerlei opzicht ongerust te maken. Leg u weer neder en houd u een poos rustig. Zijt gij dorstig? O jaik sterf van dorst- mij water. Zij deden dit. Ik dronk gretig, en voelde mij wat verfrischt. En nu, juffrouw, hoorde ik den dokter zeggenmaak hem wat slappe thee gereed, en als iets wenscht te eten, moogt gij het hem geven. Ik kom later nog wel eens zien. Dokter Deane vertrok, waarop de ou de Priscilla mijne kussens opschudde om het mij meer gemakkelijk te maken. Thans was ik volkomen wakker, en keerde de herinnering aan het nachtelijk voorval in alle bizonderheden en zóo duidelijk terug, dat het in geen geval op een droombeeld geleek. Hoe laat is het? vroeg ik. Bijna middag, Master Gilbert, ant woordde Priscilla op een droevig ver wijtenden toon. Middag 1 Wat is er dan met mij gebeurd De oude dienstbode weende. Ik hoor de haar snikken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Groesche Courant | 1910 | | pagina 1