blauw ur;^, m OPSPUITEN STRANDDEEL HULP BIJ DIGI-PROBLEMEN TUINWEDSTRIJD STEUN DE LOKALE MIDDENSTAND SUBSIDIE GROENE DAKEN STICHTING ROAT BIEDT HULP NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN VLISSINGEN Woensdag 6 mei 2020 Redactie: Team Klantcontact en Communicatie Postbus 3000, 4380 CV Vissingen Telefoon: 14 0118 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld. Door de stormen afgelopen win ter is er veel zand en duin weg geslagen aan de zuidwestkust van Walcheren. In maart 2020 is na meting door het Waterschap en Rijkswaterstaat gebleken, dat vooral op Vlissings grondgebied, tussen strandpaviljoen Piet Hein cn de overgang ter hoogte van de Burgemeester van Woelderenlaan, de veiligheidsgrenzen zijn bereikt. Rijkswaterstaat heeft besloten een suppletie uit te voeren op deze stranden. Een suppletie houdt in dat er zand wordt opgespoten op de stranden. Dit zorgt er voor dat de waterkering weer aan de veilig heidseisen voldoet. De waterkering wordt gevormd door de duinen en de stranden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 11 mei. Bij de strandovergangen staan bor den waarop wordt aangegeven wel ke regels er gelden voor het betre den van het strand. www.vlissingen.nl/nieuws De tuinwedstrijd 'Zeeland veran dert mee, jouw tuin ook?' is ge start. Alle Zeeuwen kunnen hier aan meedoen. De wedstrijd maakt deelnemers bewust van de gevol gen van klimaatverandering. Er zijn vaker plensbuien, lange droge periodes en hete dagen. Ook in Zeeland. U kunt een tuin of bal kon zo inrichten dat u minder last heeft van dat extreme weer. Hoe doet u mee? Maak een ontwerp van uw ideale klimaatbestendige tuin: bijvoorbeeld een tekening, collage, moodboard of maquet te. De hoofdprijs is een tegoedbon voor een tuincentrum naar keuze ter waarde van 150 euro. Deelne men aan de wedstrijd kan tot en met 21 juni van dit jaar, zodat er genoeg tijd is om na te denken over een mooi ontwerp. De tuinwedstrijd wordt georgani seerd door de Samenwerking Kli maatadaptatie Zeeland. In deze samenwerking hebben meerdere organisaties in Zeeland hun krach ten gebundeld om ervoor te zorgen dat schade door klimaatverande ring zo min mogelijk toeneemt. www.zeelandverandertmee.nl Veel ondernemers en verenigingen in Vlissin gen, Souburg en Ritthem maken zware tijden mee. De regering heeft maatregelen aange kondigd om hen zoveel mogelijk te helpen. Ook onze gemeente heeft deze handschoen opgepakt en legt de komende drie maanden geen nieuwe belastingaanslagen op. Daarnaast neemt de gemeente geen verdergaande maat regelen tot invordering van reeds opgelegde belastingaanslagen voor bedrijven. Tevens is er onder andere een tegemoetkoming in loon kosten, tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandigen en een verruiming van kredieten. Veel van onze lokale middenstanders bedenken nog steeds creatieve oplossingen om u als inwoner toch te kunnen blijven bedienen. Restaurants zijn gaan bezor gen, andere bedrijven geven waardebonnen uit. Er kan online betaald worden met een "tikkie", maar dit is niet oneindig rekbaar. De lokale middenstand redt het niet zonder onze steun in deze moeilijke tijden, hoe lang deze ook nog mogen duren. Als inwoners kunnen ook wij ons steentje bijdragen. Wees loyaal en koop lokaal! Peter Stoel, VVD Tel: 06-81901225, e-mail: peter_stoel@hotmail.com Veel mensen weten de DigiDesks van de bibliotheken te vinden met vragen over de smartphone, tablet, e-reader, laptop of sociale media. Door de tijdelijke sluiting van de bibliotheken zijn de Digi- Desks ook niet te bezoeken. Daar om biedt ZB telefonisch hulp bij digi-problemen. De telefonische helpdesk is van maandag tot en met vrijdag bereik baar tussen 10.00 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur. De hulp is gratis. Door te bellen naar 0118-654233 krijgt u een stagiair van de ICT- opleiding van Scalda te spreken. De stagiair bekijkt op welke manier het probleem het best verholpen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door een filmpje met goede uitleg te stu ren, met Teamviewer mee te kijken op de laptop of pc, via videobellen of door u aan te melden voor één van de toekomstige cursussen of workshops. www.dezb.nl Het klimaat verandert. Daarom krijgen we ook in Zeeland steeds meer te maken met wateroverlast, hittcstress en droogte. U kunt zelf maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderen de klimaat in uw omgeving be perkt wordt. Bijvoorbeeld met de aanleg van een groen dak. Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand met een geschikt dak in de bebouwde kom in Vlissingen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. De regeling staat ook open voor Ver enigingen van Eigenaren en gara ges. Een groen dak is voorzien van waterbergende planten of struiken. Soms staan er ook bomen en zon nepanelen op het dak. Zo'n groen dak zorgt voor een vertraagde wa terafvoer, zodat de belasting op het riool bij hevige regenbuien minder wordt. Ook zorgt het voor verkoe ling in de zomer en verwarming in de winter. Bovendien verbetert een groen dak de biodiversiteit. Omdat alle beetjes helpen, wil de Provincie de aanleg van groene da ken stimuleren. Wie zijn dak wil bekleden met planten, kan rekenen op een subsidie van maximaal 50% van de aanlegkosten, met een maxi mum van 25,- per vierkante me ter. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 15 november 2020. www.zeeland.nl/ subsidie-aanvragen Vanwege het coronavirus is er veel veranderd voor mensen. Er is weinig of geen contact met elkaar. Praktische problemen zoals bood schappen doen is soms een pro bleem voor mensen. Ook zijn de kinderen thuis en zij hebben soms (extra) hulp nodig met huiswerk. Het Opbouwwerk en Jongerenwerk van Stichting ROAT probeert in beeld te krijgen welke mensen juist nu hulp nodig hebben. De stichting heeft naar aanleiding van de (hulp) vragen een aantal projecten opgezet voor de kwetsbare mensen en men sen die moeite hebben met het on dersteunen van kinderen met hun schoolopdrachten. Stichting ROAT werkt voor deze projecten samen met lescaut, studenten van het CIOS en de Hogeschool Zeeland, het vrijwil - ligerspunt van de gemeente Vlis singen, de zorgorganisaties en vele vrijwilligers uit Vlissingen. Ook de lokale verenigingen, kerken en veel professionele organisaties zetten zich in om de gevolgen van de coronacri sis te verlichten. Er gebeurt ontzet tend veel en er is behoefte aan con tact, verbinding en samenwerking. Schroom niet en neem contact op met stichting ROAT, zodat zij u kunnen helpen. Telefonisch be reikbaar via 0640267069 of e-mail j.bostelaar@stichtingroat.com. www.stichtingroat.com VERGADERINGEN Schriftelijke consultatie raadsvoorstellen Commissie Ruimte - Algemeen Sociaal 14 mei 2020 Zie voor de agenda en stukken vlisslngen.raadsinformatie.nl BEKENDMAKINGEN U kunt bekendmakingen van de gemeente Vlissingen digitaal raadplegen via https://zoek.offi- cielebekendmakingen.nl/zoe- ken/gemeenteblad. De volledige teksten zijn daar te vinden. ABONNEREN OP Wilt u op de hoogte gehouden worden van de bekendmakingen in uw eigen woonomgeving? Dat kan. U kunt zich abonneren op 'Berichten over uw buurt' via www.overheid.nl. Op onder staande gemeentelijke website vindt u meer informatie. www.vlissingen.nl/ bekendmakingen LINTJESREGEN 2021 Kent u iemand die zich al lange tijd op een bijzondere manier en zonder eigenbelang inzet voor de samenleving? Dan komt deze persoon wellicht in aanmerking voor een koninklijke onder scheiding. Iemand aanmelden voor een lintje kan tot 1 augus tus 2020. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 14 0118 en vragen naar mevrouw M. Pieter- sen-Verhoef of een e-mail sturen naar mverhoef@vlissingen.nl. www.llntjes.nl BEKENDMAKINGEN U kunt bekendmakingen van de gemeente Vlissingen digitaal raadplegen via https:// zoek.nfficiclchckcndmakingcn.nl/zockcn/ gemeenteblad. Dc volledige teksten zijn daar te vinden. Activiteitenbesluit milieubeheer - Jac. Rijk International B.V., Duitslandwcg 11 te Vlissingcr. Wet milieubeheer - Van Citters Beheer B.V., Europawcg zuid 4 tc Ritthem Vlissingen, 6 mei 2020 B&W Vlissingen Postbus 3000 4380 GV Missingen VOLG ONZE GEMEENTE OOK VIA SOCIAL MEDIA C t M t N T t

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2020 | | pagina 9