Altijd Ut debuurt'. Ir r dot Skills? Wolken als voorspellers Beiaardier wordt klok Met de familie naar museum A Mfl Enthousiast? WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018 INFORMEERT INSPIREERT AMUSEERT GEMEENTE WERKT DERTIG JAAR DE VOORTAAN OP AF- DRAADONTSPANNER OVERIGE INHOUD: NEUT IN DE VER WACHTING TECHNIEK LEERT VAN VIJFTIG JAAR PINK NATUUR FLOYD A mem amadore.nl/vacatures Buideltje üe Faam® Redactie: Edisonweg 37e, 4382 NV Vlissingen 0 088-013 6920 0redactie.faam@persgroep.nl 0 www.de-faam.nl H DeFaamWalcheren Q @de_faam BHHHI I soenlijke verbindingsmidde len, zoals bijvoorbeeld C2000 portofoons waarmee we as sistentie kunnen vragen. Op zo'n portofoon zit een nood knop die je locatie aan de meldkamer doorgeeft". Wrang Extra wrang was het voor Jer ry om achteraf te horen dat twee collega-toezichthouders in de buurt waren. "Met een C-2000 portofoon had ik rechtstreeks aan die andere toezichthouders om assisten tie kunnen vragen." Er is samenwerking tussen collega-organisaties, particu lieren en de RUD, maar er is meer nodig om elkaar te kun nen ondersteunen in het werk. Natuurmonumenten dringt landelijk aan op inten sivering van toezicht en pleit voor meer geld en ondersteu ning van de overheid. Natuur is een onderdeel van het bui tengebied en het tekort aan toezichtcapaciteit en midde- Op de zelfde dagen en daar naast ook op 28 februari, steeds van 13.30 tot 14.30 uur, is er voor dezelfde families een rondleiding langs de ten toonstelling Romeinse Schat ten. Tijdens de rondleiding bekijken de bezoekers allerlei bijzondere Romeinse voor werpen die gevonden zijn langs de Nederlandse en Zeeuwse kust. Kust In de rondleiding Rondje Ro meinse Kust - halte Zeeland, neemt specialist-archeoloog Robert van Dierendonck de bezoekers mee door de ten toonstelling Romeinse kust. Dat doet Van Dierndonck op zondag 18 februari van 13.30 tot 14.30 uur. Reserveren Voor deze rondleidingen is het belangrijk om vooraf te reser veren. Dat kan via het e-mail- adres rondJeidingen@ zeeuwsmuseum.nl De activi teiten tijdens de voorjaarsva kantie zijn gratis toegankelijk. De entree tot het museum is voor museumkaarthouders en voor kinderen tot en met 18 jaar is gratis. Daarnaast is de entreeprijs voor volwassenen is 9,50 euro per persoon. Vorige maand is een boswachter van Natuurmonumenten in onze Zeeuwse duinen aangevallen. Dit gebeurde nadat hij twee mannen aansprak op een overtreding. VLISSINGEN - De mannen lie pen met drie loslopende hon den buiten de paden in een natuurgebied. Ze waren er niet van gediend op deze overtreding aangesproken te worden en gingen de bos wachter te lijf. Gelukkig raakte de boswachter bij dit handge meen niet gewond. Een ge brek aan goede verbindings middelen maakte dat de boswachter lastig assistentie in kon roepen. Natuurmonu menten maakt zich al langer zorgen om de veiligheid van toezichthouders in het buiten gebied en vraag daarom drin gend om ondersteuning. Politie weg De afjgelopen jaren nam.de ca paciteit voor toezicht in het buitengebied af, doordat de VLISSINGEN - De toneelvoor stelling over De beiaardier die in een klok veranderde speelt onder andere Katinka Polder man mee. De voorstelling is 22 maart te zien in Cinecity, Vlis singen en op 6 april in de Zeeuwse concertzaal in Mid delburg. De voorstelling vertel het verhaal vart de vader van de voormalig stadsbeiaardier van Goes, die van de toren sprong. Centraal staat de be werking voor de beiaard van Perfect Day van Lou Reed. SEROOSKERKE - De verander lijkheid van het weer weer spiegelt zich in de wisseling van de wolkenhemel. Van grijze laag tot schaapjeswol ken, van blinkende stapelwol ken tot dunne windveren. In die schijnbare chaos bestaat meer orde dan op het eerste gezicht lijkt. Wolkenman Paul Hattiga Verschure geeft woensdag 28 januari een le zing over wolken. U maakt kennis met de wolkentypen en ziet waaraan u die kunt herkennen. Niet alleen de hoogte waarop ze drijven, politie zich grotendeels heeft teruggetrokken. Toezichthou ders in dienst van terreinbe heerders moeten het werk nu grotendeels alleen opknap pen. Jerry Meijs, boswachter bij Natuurmonumenten: "We doen ons uiterste best om de overlast terug te dringen, maar hebben onvoldoende middelen om deze taak goed te kunnen uitvoeren. We zijn goed opgeleid, hebben poli- tiebevoegdheden en zijn uit gerust met geweldsmiddelen, maar het ontbreekt aan fat maar ook de vormen in de wolken en de manier waarop ze het zonlicht weerkaatsen zijn leidraad voor de determi natie van een wolkenlucht. Wie in de tuin in de weer is, heeft met het weer te maken. In deze lezing leert u aan de hand van de wolkenlucht een eigen weersverwachting te maken. Erg handig voor ieder een met een tuinhart. De le zing begint 28 februari om 19.30 uur in De Zandput, Zandput 5, Serooskerke. Le den Groei 8( Gloei gratis toe gang, voor niet-leden 5 euro. Vorige maand is een boswachter van Natuurmonumenten in onze Zeeuwse duinen aangevallen. Dit gebeurde nadat hij twee mannen, die hun hond los lieten lopen waar dat niet mag, aansprak op die overtreding. FOTO: NATUURMONUMENTEN. Worden aso's ons de baas? Families met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kun nen op 20, 21, 22, 27 en 28 fe bruari en op 1 maart steeds van 13.30 tot 16.00 uur een zo genaamd Romeins buideltje maken in de werkplaats van het museum. Buideltjes wa ren onmisbaar voor de Romei nen, ze bewaarden er geld en andere belangrijke eigendom men in. Schatten MIDDELBURG - In het Zeeuws Museum aan het Abdijplein in Middelburg is in de voorjaars vakantie van alles te doen voor jong en oud. Het muse um is ook in de vakantie dins dag tot en met zondag open van 11 tot 17 uur. Bekijk de ten toonstelling Romeinse kust, bouw een Romeinse tempel met Kapla doe mee aan de kleurwedstrijd, geef Nehalen- nia kleur en nog veel meer.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2018 | | pagina 1