Het woord aan raadslid Wim Kant Vluchtelingen vertrokken uit Middelburg f 27 november aanvragen en afhalen reisdocument niet mogelijk Noord-Korea Het lijkt hier Noord-Korea wel riep de SP de laatste raadsvergadering die ging over de bezuinigingen geërgerd uit. Zij waren ontevre den over het stemgedrag van de coalitiepartijen. De SP liep vervolgens demons tratief de Raadszaal uit, Groen Links, LPM en D66 meetrekkend. Reden van deze uitspraak was dat de coalitiepartijen in de ogen van de SP het democratisch proces verstoren door vooraf onderling afspraken te maken. Vindt u het vreemd dat collegepar tijen die samen een verbond zijn aangegaan afspraken met elkaar maken? Nee natuurlijk niet! In Den Haag is dit alledaagse werke lijkheid. Overigens gebeurt dit in Middelburg als voltallige coalitie hoogst zelden en alleen in uiterste noodzaak. En die noodzaak was er afgelopen week. Middelburg bevindt zich in een uiterst moei lijke situatie en kan zich geen bestuurscrisis veroorloven. Er zit nu een prima college van B&W en Foto: Aart van Belzen uiteenvallen van de coalitie zou maanden van onzekerheid en voor al besluiteloosheid brengen. En er moeten stevige besluiten genomen worden. Een crisis zou de gemeente verder in de penarie helpen en zou de burger veel geld kosten. Was er een dreigende crisis dan? De WD dreigde te breken met het college als de belastingverhoging met 15% door zou gaan. De andere coalitie partijen waren genoodzaakt water bij de wijn te doen en de verhoging te beperken tot 7,5%! Dat scheelt de gemiddelde huizenbezitter toch maar liefst 22,50 per jaar! Keerzijde is dat meer moet worden bezuinigd op subsidies. Niet een korting van 25% zoals eerder door enkele collegepartijen samen met LPM en Groen Links bedacht, maar 37,5%. Gevolg is dat de kinder boerderij met 45.000 wordt gekort i.p.v. met 30.000. Ook de sportverenigingen worden nu 14.000 meer gekort. Beste huizenbezitter u kunt tevre den zijn?! En als tegenprestatie kunt u misschien het subsidieleed verzachten door vrijwillig een do natie te doen aan kinderboerderij, sport of een van de andere orga nisaties die gekort worden. Giften kunt u van de belasting aftrekken, dat scheelt! Wim Kant Fractievoorzitter CDA wimkant@icloud.com Vrijdag 27 november wordt in het stadskantoor alle appara tuur vervangen waarmee reis documenten worden verwerkt. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat betekent dat u op die dag niet terecht kunt voor de volgende producten: Aanvraag reisdocumenten (paspoort identiteitskaart). Afhalen reisdocumenten (paspoorten identiteitskaart). Spoedaanvragen die op donder- dag 26 november vóór 15.00 uur zijn gedaan kunnen pas op maandag 30 november in persoon worden opgehaald aan de balie van het stadskantoor. Wij adviseren u daarom hier rekening mee te houden bij uw aanvraag voor een nieuw reisdo cument. De 200 vluchtelingen uit de crisisnoodopvang in Middelburg zijn vorige week dinsdagmiddag vertrokken. Zij werden sinds woensdag 4 novem ber opgevangen in sportcentrum De Kruitmolen. Vele medewerkers en vrijwilligers waren in touw om het verblijf van de vluchtelingen zo prettig mogelijk te maken. De crisisnoodopvang is rustig verlopen. De vluchtelingen toonden zich dankbaar voor de gastvrijheid van de Middelburgers. De groep vluch telingen werd vervolgens opgevangen in de crisisnoodopvanglocatie in gemeente Olst-Wijhe. Foto: Peter Wisse Dank Wij willen alle vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen die zich de afgelopen dagen hebben ingezet hartelijk danken. Zonder hun inzet had de gemeente Middelburg de crisisnoodopvang niet mogelijk kunnen maken. De gemeente bedankt ook de verschillende sportverenigingen die gebruik maken van de Kruitmolen en de omwonenden voor hun me dewerking. Tot slot danken we Sint John, Brasserie Panneke, Landwinkel Weststrate, Bakker Bart en de Huifkar voor het schenken van fruit en een tussendoortje. INFORMATIE VAN DE GEMEENTE MIDDELBURG ge' VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders hebben be sloten het parkeren te verbieden op een aan de Walravenstraat te Nieuw en Sint Joosland gelegen parkeer vak, behalve voor de gehandicapte waarvoor het parkeervak is bestemd. Burgemeester en wethouders hebben besloten het verkeersbesluit om het parkeren te verbieden op een aan de Nieuwstraat te Middelburg gelegen parkeervak, behalve voor de gehan dicapte waarvoor het parkeervak is bestemd in te trekken. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na de dag van ae bekend making van dit besluit, een bezwaar schrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen be zwaar heeft gemaakt, kan geen beroep instellen bij ae rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht). Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht 'artikel 6:16 van de Algemene wet stuursrecht). Online bezwaar maken Uw bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen. U vindt het webformulier via: www.middelburg.nl Bestuur en Or ganisatie Meer Bezwaar tegen ge meentelijke besluiten. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u uw inlogcode van DigiD nodig. Voorlopige voorziening Walravenstraat Vereisen uw belangen met spoed tijde lijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar heat gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzienin- genrechter van de rechtbank Zeeland- West-Brabant. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningen rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een der gelijk verzoek wordt griffierecht geheven; ait recht bedraagt 165 voor natuurlijke personen (individuele personen) en 328 voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen, stichtingen, B.V.'s). Het volledige verkeersbesluit ligt bij de vakbalie van de afdeling Vergunningver lening en Handhaving, Kanaalweg 3 te Middelburg ter inzage. BELEIDSREGELS OPLAADINFRA- STRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUI GEN GEMEENTE MIDDELBURG Burgemeester en wethouders van Middel burg maken bekend dat zij op 7 oktober 2015 hebben besloten tot vaststelling van de Beleidsregels oplaadinfrastruc- tuur elektrische voertuigen gemeente Middelburg. In deze beleidsregels worden particu lieren, bedrijven, netwerkaanbieders en aanbieders van openbare oplaadinfra- structuur duidelijkheid gegeven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen. Deze beleidsregels treden in werking op 19 november 2015 en liggen gedurende twee weken, van 19 november tot en met 2 december 2015, elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek bij de hoofdingang van het stadskantoor, kopieën zijn daar tegen betaling verkrijgbaar. De beleids regels zijn ook te raadplegen op www. middelburg.nl Bestuur en organisatie Meer Lokale regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Reijnierse, telefoonnummer (0118) 67 52 15. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidings procedure Burgemeester en wethouders maken be kend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen (tussen haakjes staat de datum van ontvangst): Abeelseweg 13: bouw opslag loods (5-11). Asserlaan 5: renoveren en uitbrei den woning (5-11 Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden: uitbreiden kerkgebouw (10-11). Dwars kaai 4 t/m 26: vernieuwen kozijnen voorgevel (5-11). Lange Delft 119: wijzigen gevelre clame en schilderen pui (10-11). Langeviele 59: uitbreiden winkel pand (10-11). M. Smallegangehof 23: bouw intern dakterras (1 1-1 1). Oude Werfstraat 3: plaatsen zon nepanelen (9-11). Informatie over deze aanvragen is verkrijgbaar bij de vakbalie Ruimte in het stadskantoor. De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen aan vragen om een omgevingsvergunning kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. NB.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke in het kader van ae aan vraag kunnen worden ingezien. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidingsproce dure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omge vingsvergunningen, hebben verleend (tussen haakjes staat de datum van verzending): Asserlaan 1wijzigen deur in raam [v.d. woninaj (9-11). Koningin Julianalaan 4, Arne muiden: aanleggen in-/uitrit (9-11). Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrok ken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakies staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen aij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening aanvragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN Reguliere voorbereidings procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maxi maal o weken: Voor: bouwen 18 appartementen en re aliseren 22 overdekte parkeerplaatsen. Locatie: Jan Campertstraat 1 -35 (oneven nrs.). Nieuwe uiterste beslisdatum: 7 januari 2016. VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat hij de volgende exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.17 van de APV heeft verleend (tussen haakjes staat de datum van verzending): Sint Janstraat 40 (13-11). Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrok ken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2015 | | pagina 8