r r f Milieukeurmerk voor watersportvereniging Arne Culturen ontmoeten elkaar in winkelcentrum Dauwendaele Beursvloer Zeeland r Controle hondenbelasting van start r Verloren of gevonden voorwerpen verloren of gevonden.nl Twee nieuwe bruggen Toorenvliedt WWII GEMEENTE MIDDELBURG Watersportvereniging Arne is er in geslaagd om de jachthaven van Middelburg in aanmerking te laten komen voor het keur merk van de FEE (Foundation for Environmental Education). Op vrijdag 17 mei hijsen zij daarom de Blauwe Vlag. Watersportvereniging Arne heeft in samenwerking met gemeente Mid delburg de doelstelling om watersport voor regionale bewoners bereik baar te houden en om het (watersport)toerisme te promoten. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspannin gen die watersportvereniging Arne als jachthavenbeheerder op dit ge bied heeft geleverd. Voor de toerist die Middelburg bezoekt is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede jachthavens. FEE is een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit inmid dels 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoor lichting. Op 16 mei worden de keurmerken landelijk uitgereikt. Op 17 mei zal een extra uitreiking in Middelburg plaatsvinden bij watersportvereniging Arne, die als eerste haven op Walcheren die dit keurmerk gaat ontvangen. De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wereldwijd wordt uitge reikt aan meer dan 3500 stranden en jachthavens. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aan getoond hebben schoon en veilig te zijn. Op zaterdag 11 mei is er in winkelcentrum Dauwendaele een multiculturele markt. Een werkgroep van bewoners, organisaties en ondernemers hebben dit evenement georganiseerd met als doel een positieve aanzet te geven aan de onderlinge verhoudin gen in Dauwendaele. Daarnaast wil de groep het winkelcentrum neerzetten als het sociale hart van de wijk. Dauwendaele is een wijk waarin verschillende werelden elkaar ontmoe ten. Diverse culturen hebben hun thuis gevonden in deze wijk. Bezoe kers kunnen ervaren hoe mooi en waardevol deze diversiteit in Dauwendaele kan zijn. De ontmoetingsdag biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier de gastvrijheid van de verschillende culturen te ontdekken. De multiculturele markt wordt om 11.00 uur geopend door wethouder Ed de Graaf. Deze dag wordt ingevuld met een cultuurshow waarbij de historische Zeeuwse klederdracht niet ontbreekt. Kinderen kunnen spelen in een groot ballenbad of een balletje trappen in de pannakooi. De jeugd kan meedoen aan een workshop rappen die wordt gegeven vanaf 10.00 uur. De resultaten hiervan worden vanaf 14.00 uur gepresenteerd. Ook de di verse wijkorganisaties zullen zich op deze markt presenteren. De werkgroep wil in de toekomst meerdere evenementen gaan organise ren die de samenhang van de wijk kunnen bevorderen. Op dinsdag 28 mei vindt de Beursvloer Zeeland plaats in de Timmer fabriek, Koningsweg 37 in Vlissingen. Deze editie richt zich op de Walcherse samenleving. De Beursvloer is hét netwerkevenement waarbij vraag en aanbod in vrij willigerswerk en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen centraal staan. Bedrijven, serviceclubs, scholen, overheid, maatschappelijke- en vrijwilli gersorganisaties ontmoeten elkaar en maken matches in een ontspan nen en dynamische sfeer. De organisatie is in handen van Stichting de Zeeuwse Uitdaging. Programma 16.30 uur: 16.50 uur: 17.00 uur: 18.30 uur: 18.40 uur: 19.30 uur: ontvangst en registratie (inloop tussen 16.30 en 16.50 uur) welkomstwoord en opening door wethouder R. van Dooren van de gemeente Vlissingen en wethouder S.J. Szarafinski van de gemeente Middelburg begin van de Beurs - slag op de gong einde van de Beurs - slag op de gong bekendmaking matches en napraten met borrel, hapjes en broodjes einde In uw gemeente moet u belas ting betalen voor het houden van een hond. Voor zover be kend betalen vrijwel alle inwo ners die één of meer honden hebben hondenbelasting. Toch is een regelmatig terugkerende controle nodig om tot een goede uitvoering van deze be lastingregeling te komen. Vanaf mei 2013 Medewerkers van het bedrijf Legi tiem gaan in mei steekproefsgewijs huis-aan-huis controleren. Zij dra gen kleding met het bedrijfslogo. Ook hebben zij een le gitimatiebewijs waar naar u altijd kunt vragen. De controleurs zullen u enkele vragen stellen over het wel of niet hebben van één of meer honden. Treffen zij bij u een hond aan die nog niet in het hon denbelastingbestand van de gemeente is op genomen, dan wordt u alsnog in de gelegen heid gesteld om aan gifte te doen. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen. Let op: De controleur vraagt nooit om geld. Er vindt dus geen beta ling aan de controleur plaats. Als u niet thuis bent zal de contro leur ter plaatse een beoordeling maken over het wel of niet aanwe zig zijn van één of meer honden. Bij een vermoeden van de aanwezig heid van één of meer honden, waar voor geen aangifte is gedaan, wordt een aangiftebiljet achtergelaten. Dit aangiftebiljet moet binnen twee weken ingevuld en ondertekend aan de gemeente worden terugge stuurd. Ook als u geen houder bent van een hond bent u verplicht het aangiftebiljet terug te sturen. Tarief hondenbelasting Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde 'verordening honden belasting' betaalt iemand voor het houden van één hond 64,65 per jaar (2013). Mensen die twee hon den hebben betalen 129,30 extra, in totaal dus 193,30. Voor de derde en volgende hond moet per hond nog eens 129,30 extra betaald worden. Aangeven van een hond Wanneer u een hond heeft, bent u dus verplicht dit aan te geven. Misschien heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet in de gele genheid geweest daarvan aangifte te doen. U kunt het aangifteformu lier verkrijgen in de publiekshal van het stadskantoor of via de website www.middelburg.nl. Bel voor meer informatie met een van onze medewerkers van de samenwerking belastingen Middel- burg-Vlissingen, 0118 - 675772. Sleutels, fiets of bril kwijt? Ring, bankpas of handtas ge vonden? De gemeente beheert de verloren of gevonden voor werpen en dus niet meer de politie. U kan melding doen van een verloren of gevonden voorwerp 24 uur per dag via www.verlorenofgevonden.nl. Of tijdens de reguliere openings tijden bij de balie van de ge meente. Iets verliezen is niet fijn, iets terug vinden wel. Als je een voorwerp vindt, doe dan zo spoedig moge lijk aangifte via www.verlorenofge- vonden.nl of de digitale balie op de website van de gemeente. De vinder mag het voorwerp zelf thuis bewaren voor de rechtmatige ei genaar. De gemeente brengt vin der en eigenaar met elkaar in contact. Heeft u geen computer of wilt u het voorwerp niet thuis be waren, dan kunt u het afgeven aan de balie van de gemeente tijdens de reguliere openingstijden. Ook als u een voorwerp heeft verloren, kunt u dat melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Officiële documenten Gevonden rij- en reisdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart, pas poort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeentelijke balie. Bent u rij- of reisdocumenten kwijt? Dan moet u persoonlijk aan gifte doen bij de politie. Fietsen en grote voorwerpen Orionis Walcheren verzorgt voor de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen het ophalen, bewaren en registreren van fietsen en grote voorwerpen. Neem bij verloren en gevonden fietsen contact op met Orionis Walcheren via telefoon nummer: 06-50850163 of e-mail: verlorenofgevonden@ orioniswalcheren.nl Stadspark Toorenvliedt met bijbe horend cultureel erfgoed wordt opgeknapt met Europese subsi die. Het gaat onder meer om het verbeteren van de entrees en het groen, het plaatsen van spelele menten voor de jeugd en het onder de aandacht brengen van het verhaal over de Tweede We reldoorlog waarbij de elf bunkers een belangrijke rol spelen. 15 mei U kunt zich tot 10 mei aanmelden via www.beursvloerzeeland.nl. wordt er weer een nieuwe stap gezet: twee bruggen worden ge plaatst, ter hoogte van de kinder opvang. Met het plaatsen van de bruggen komt er een nieuwe ontsluiting vanuit de Stromenwijk. Het wandel pad wordt daarna aangelegd. Wet houder Saskia Szarafinski geeft aan tevreden te zijn met de stap pen die worden gezet om het park aantrekkelij ker te maken. "In de zomer volgend jaar moet alles klaar zijn, alle werkzaamheden lopen op schema." Voor de bruggen is gekozen HER1TAGE voor hout met het FSC-keurmerk. "De gemeente Middelburg heeft het milieu hoog in het vaandel staan. De keuze voor dit materi aal was eenvoudig. In 2011 won de gemeente al de FSC Opdracht gever Award. Later is ook een FSC-convenant afgesloten met an dere Zeeuwse gemeenten. We doen ons best om verantwoorde stappen te nemen op het gebied van milieu", licht Szarafinski toe. De opdracht voor het plaatsen van de bruggen is gegund aan Orionis die de werkzaamheden uitvoert in samenwerking met aannemingsbe drijf Fraanje uit Lewedorp. Het plaatsen van de bruggen neemt circa drie weken in beslag. www.de-faam.nl De Faam woensdag 8 mei 2013 9 Bezoekadres: Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg Postadres: Postbus 6000 4330 LA Middelburg Telefoon: (0118)67 50 00 E-mail: info@middelburg.nl Internet: www.middelburg.nl Twitter: @Gem Middelburg Facebook: gemeentemiddelburg Openingstijden stadskantoor: Maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 16.30 uur Donderdag 8.30 tot 20.00 uur Foto: Aart van Be/zen 'Investeren in je toekomst Grena»«nc>iii)dend wnnwelumspfoyawn» 2007-2013 HtOegefnanoml door óf Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 9