www.middelburg.nl r r L Het woord aan raadslid Chris Dekker Oriëntatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Wijzigingen dienstverlening en gratis parkeren O www.de-faam.nl De Faam woensdag 8 mei 2013 8 Zorgen over de Zorg Enkele weken geleden heeft de SGP-fractie in Middelburg een bij eenkomst belegd met mensen vanuit zorginstellingen, zoals vrij willige thuiszorg. Op die manier proberen we vanuit de politiek samen met zorgverleners na te denken over de grote verande ringen in de zorg. Er is ons veel aan gelegen om contact te hou den met de praktijk, want de ver anderingen die er aan komen zijn enorm. De taken van de gemeente ver schuiven de laatste jaren steeds meer naar sociale taken en zorgta ken. De Wmo-taken, Jeugdzorg, Passend onderwijs enz., het wordt vanuit de Rijksoverheid allemaal op het bordje gelegd van de ge meente. Die moet het gaan rege len. En dat is een gigantische taak. Maar wel een taak die we als SGP buitengewoon belangrijk vinden. Het gaat over de zorg voor men sen. En vaak zijn dat zwakkere en kwetsbare mensen. Juist die groep verdient onze speciale aandacht. Foto: Aart van Belzen Terug naar samenleven Maar het probleem is natuurlijk het geld. Het moet allemaal goedko per, omdat in het verleden een zorgstelsel is opgebouwd dat on betaalbaar is gebleken. De over heid regelde alles. Dat gaat veranderen. Vandaar dat steeds meer nadruk gelegd wordt op de eigen kracht van de hulpvrager en de eigen soci ale netwerken. Daarmee wordt be doeld het zoeken naar oplossingen binnen de eigen kring, familie, ken nissen, buurt, kerk, enz. Dat is mooi bedacht, maar dat gaat niet vanzelf. Onze samenleving is nauwelijks meer een samenleving, maar lijkt uitgegroeid tot een verzameling in dividuen. Dat is een regelrecht ge volg van de individualiseringsgolf van de laatste decennia, leder leeft voor zichzelf. Dat blijkt onhoudbaar. Gelukkig maar, want we zijn geschapen om samen te leven en elkaar te hel pen. Voor christenen is dat het op één na grootst gebod: Je naaste liefhebben; omzien naar elkaar. De veranderingen in de zorg dwingen ons weer terug te keren naar een zorgzame samenleving. Daar gaan wij voor! U ook? Chris Dekker Fractievoorzitter SGP chr-dekker@kpnplanet.nl www.middelburg.sgp.nl Belangstelling voor vrijwilligerswerk, maar nog vol vragen? Wat past bij mij? Bij welke organisaties kan ik vrijwilligerswerk doen? Of wat voor soorten vrijwilligerswerk zijn er? Kom naar de oriëntatiebijeenkomst vrijwilligerswerk op dinsdag 21 mei in het gebouw van Porthos aan de Sint Sebastiaanstraat 12. De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur. De deelnemers bezoeken drie vrijwilligersorganisaties op locatie. De mid dag start in Porthos Middelburg, waar u meegenomen wordt in de wereld van vrijwilligerswerk. Daarna volgt te voet een bezoek aan de vrijwilli gersorganisaties Manteling, Terre des Hommes en Resto VanHarte. Bij Resto VanHarte is de afsluiting van de middag met een kopje koffie. Deelname is gratis. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 mei via vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl of (0118) 75 14 00. Stadskantoor De gemeentelijke balies zijn donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei gesloten. Huisvuil Het huisvuil van donderdag 9 mei wordt een dag later, vrijdag 10 mei, opgehaald. Wij vragen u het huisvuil voor 7.00 uur buiten te zetten. Gratis parkeren Met Hemelvaartsdag mag u op straat en in de parkeergarages gratis parkeren. INFORMATIE VAN DE GEMEENTE MIDDELBURG WIJZIGING ARBEIDS VOORWAARDENREGELING GEMEENTE MIDDELBURG Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken bekend dat zij in de vergadering van 12 maart 2013 heb ben besloten tot wijziging van de Ar beidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (53ste wijziging). Deze wijziging betreft wijziging van hoofdstuk 1 Oa dat gaat over de voor zieningen bij werkloosheid en aanpas sing als gevolg daarvan van het sociaal statuut (artikelen 1 Od: 1 t/m 10d:39, inclusief reglement commissie Van werk naar Werk en de artikelen 15:1:10a:7 en 15:1:10a:15). Deze wijziging treedt met terugwer kende kracht in werking op 1 april 2013 en ligt voor een ieder gedurende twaalf weken (vanaf 9 mei tot 2 augus tus) ter inzage in de informatiehoek van het stadskantoor. Kopieën van de stuk ken zijn aldaar voor een ieder tegen betaling verkrijgbaar. EINDVERSLAG INSPRAAK PROCEDURE HERINRICHTING NOORDWEG SINT LAURENS' Voor de herinrichting van de Noord- weg te Sint Laurens is een inspraakpro cedure doorlopen. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken be kend dat zij in hun vergadering van 23 april 2013 het eindverslag van deze in spraakprocedure met het bijbehorende inspraakrapport en definitief planont- werp hebben vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerp dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen, zijn er parkeer vakken verschoven en zijn er aanpas singen gedaan aan het groen om tegemoet te komen aan de wensen van een aantal bewoners voor aanpassin gen rondom de eigen woning. Inzage Het eindverslag met het bijbehorende inspraakrapport en definitief planont- werp liggen tot en met 22 mei elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage in het stadskantoor bij de vakbalie Ver gunningen, Bouwen en Wonen. Ko pieën zijn daar tegen betaling verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider de heer Joost Lievense, telefoonnummer (01 18) 67 55 06. VERKEERSMAATREGEL SINT LAURENS Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken de volgende verkeers maatregelen bekend. Op de Noordweg te Sint Laurens wordt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingesteld tussen de aansluitin gen met de Leliëndaalseweg en de Wil- genhoekweg. Op dit gedeelte van de Noordweg worden de voorrangsregelingen op de kruispunten opgeheven. Langs dit gedeelte van de Noordweg wordt het tiets/bromfietspad omgezet in een verplicht fietspad. Het eenrichtingsverkeer op de Van Cit- terssfraat tussen de aansluitingen met de Van Serooskerkelaan en de Noord weg wordt opgeheven. Inzage Het besluit ligt tot en met 19 juni elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage in het stadskantoor bij de vakbalie Ver gunningen, Bouwen en Wonen. Ko pieën zijn daar tegen betaling verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.W. Lievense, telefoonnummer (0118) 67 52 91. Bezwaar Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, van 9 mei tot en met 19 juni, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een om schrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 van de Algemene wet be stuursrecht). Belanghebbende U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2 van de Algemene wet be stuursrecht). Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een per ceel in de directe omgeving van de weg waarop een besluit betrekking heeft. Bij een willekeurige verkeersdeel nemer is dat onderscheid onvoldoende aanwezig. Een belanghebbende die redelijkerwijs verweten kan worden dat hij geen be zwaar heeft gemaakt, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht). Voorlopige voorziening Vereisen uw belangen met spoed tijde lijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzie ningenrechter van de rechtbank Zee land-West-Brabant. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningenrechter, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht ge heven; dit recht bedraagt 160 voor natuurlijke personen (individuele perso nen) en 31 8 voor niet-natuurlijke per sonen (zoals verenigingen, stichtingen, B.V.'s). BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER Kennisgeving ontwerp van besluit tot opleggen maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken bekend dat zij voorne mens zijn over te gaan tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van Timmerfabriek en Interieurbouw Wondergem B.V. geprojecteerd op het perceel plaatselijk bekend als Klevers- kerkseweg 69. Het gaat om voorschriften als bedoeld in artikel 8:42, lid 1 van de Wet milieu beheer en artikel 2.20 lid 1 en 2.20 lid 5 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteiten- besluit) en de bijbehorende Regeling al- gemene regels voor inrichtingen milieu eheer (ministeriële regeling). Op basis van artikel 2.20 lid 1 en 2.20 lid 5 van het Activiteitenbesluit en de bijbeho rende ministeriële regeling bestaat het voornemen maatwerxvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid en ge dragsregels. Het ontwerpbesluit en de op het besluit betrekking nebbende stukken liggen ge durende zes weken, vanaf woensdag 8 mei tot en met woensdag 19 juni elke werkdag tijdens kantooruren ter inzaae bij de vakbalie van de gemeente Mid delburg. Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage termijn een zienswijze over vorenstaande, naar këuze, schrif telijk of mondeling naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze dient te wor den ingediend bij het college van bur gemeester en wethouders van Middelburg, postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Ook kan, indien daarom wordt verzocht, tijdens een gesprek een zienswijze mondeling kenbaar worden gemaakt, via toestelnummer (0118) 67 52 48. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken be kend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen (tussen haakjes staat de datum van ont vangst): Leliestraat 31: bouw aanbouw (24-4). Oosterse Lageweg, volkstuin complex: bouw tuinhuisje (63425) (25-4). Informatie over deze aanvragen is ver krijgbaar bij de vakbalie Ruimte in het stadskantoor. De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen aanvra gen om een omgevingsvergunning kun nen geen bezwaarschriften worden ingediend. id dat zi| de volaenc gunningen, hebben verleend (tussen akjes staat de datum van verzen- NB.: Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke in het kader van ae aan vraag kunnen worden ingezien. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken be kend dat zij de volgende omgevings- vergunn haakjes ding): Hans Lipperheystraat 4: vervangen garagedeur (3-5). Oude Dijk 10, Nieuw- en Sint Joosland: bouw agrarische bedrijfsloods (3-5). Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) betanghebbenden kun nen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij bur- lemeester en wethouders van iddelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene die een bezwaarschrift heeft in gediend en tevens van mening is dat ae betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening aan vragen aan de Voorzieningenrechter bij ae Rechtbank Zeeland - West-Bra bant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een der gelijk verzoek is griffierecht verschul digd. KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken be kend dat zij in het kader van de Wet al gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de vol- 9e Mi aende aanvraag de beslistermijn te ver lengen r weken: lengen met een termijn van maximaal 6 Voor: het intern verbouwen van het pand. Locatie: Nieuwe Burg 40. Nieuwe uiterste beslisdatum: 26 juni 2013.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 8