WONINGAANB ■BJFILMAGEN pINKELS Vq mMMMKT Of eekkrant.nl Mtï Verleidelijke Lentewijnen voor slechts 4,99! OUDE MARKT VLISSINGEN Bestel nu: weekkrant.nl/webwinkel INFORMATIE VAN DE GEMEENTE VEERE €-Gt99 Week WEBWINKEL deweekkrant.nl/webwinkel GEMEENTE - Beukenlaan 36, het kappen van een boom (26-4); Bon 19 - Verleidelijke Lentewijnen 2 és# i ln Reggio Barbera Piemonte DOC 2012 Pierre Baptiste Pays d OclGPSyrah-Grenache Rosé 2012 Roblemonte Valencia DO Blanco 2012 krant kijk voor meer aanbiedingen op C www.de-faam.nl De Faam woensdag 8 mei 2013 10 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (tussen haakjes staat de datum van ontvangst) Domburg - Hogehilweg 5, het aanleggen van een inrit (30-4); Oostkapelle Vrouwenpolder - Koningin Emmaweg 14, het bou wen van een woning (23-4); Zoutelande - Duinweg 10, het bouwen van een kippenhok (28-4); De aanvragen kunnen uit meer dere activiteiten bestaan. Een be zwaarschrift kan pas worden ingediend nadat het college op de aanvraag heeft beslist. Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis, wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 447 of per e-mail gemeente@veere.nl. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (reguliere voorbereidingsproce dure - tussen haakjes staat de datum van verzending) Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33, het uitbreiden van een logiesge bouw (3-5); Vrouwenpolder - Dorpsdijk 46, het vergroten van de schuur (3-5); - Faelweg 1het bouwen van een toiletgebouw (3-5); - Fort den Flaakweg 3, het verbou wen van de woning (3-5); Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar maken bij het college. (Zie: bezwaar, be roep en voorlopige voorziening). De vergunning en de bijbeho rende stukken kunnen tijdens deze periode worden ingezien. VASTSTELLING UITVOERINGSREGELS GROEN- EN RESTSTROKEN Wij hebben op 16 april 2013 de nota met uitvoeringsregels voor het in gebruik geven van groen- en reststroken vastgesteld. Deze nota is in te zien bij de centrale pu- blieksbalie op het gemeentehuis en na te lezen op onze website www.veere.nl onder loket - visie en beleid - beleidsnota's - uitvoe ringsregels groen- en reststroken. Deze uitvoeringsregels treden in werking op de dag na publicatie. MEDEDELINGEN I.V.M. HEMELVAARTSDAG Openingstijden Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei. Vragen via de e-mail en de website worden de eerstvolgende werkdag behandeld. Geboorteaan gifte moet altijd binnen 3 werkda gen na de geboortedag gebeuren. Daarbij tellen de weekeinden en bovengenoemde data niet mee. Duobakken In plaats van donderdag 9 mei worden de duobakken in Westka- pelle en Zoutelande op vrijdag 10 mei geleegd. In plaats van vrijdag 10 mei worden de duobakken in Aagtekerke, Meliskerke en Dom burg op zaterdag 11 mei geleegd. Dit kan vroeger of later zijn dan u gewend bent. Zet daarom uw duobak op de aangegeven inza- meldagen voor 7.30 uur buiten. COMMISSIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Maandag 13 mei 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Traverse 1 te Domburg. Agenda: - Bestemmingsplan Buitengebied - Digitalisering rechtsbescherming bezwaren - Digitalisering rechtsbescherming klachten COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Dinsdag 14 mei 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Traverse 1 te Domburg. Agenda: - Jaarrekening 2012 Orionis Walcheren COMMISSIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Woensdag 15 mei 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Traverse 1 te Domburg. Agenda: - Visie centrum Zoutelande - Stad Veere, bestemmingsplan - Veelzijdig Veere - Actualisatie scenario "Beperkte groei" RIGO onderzoek "Het woonklimaat in Veere" - Differentiatie afvalstoffenheffing TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de centrale publieks- balie van het gemeentehuis, Tra verse 1 te Domburg. Openingstijden van de balie zijn op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag avond tot 20.00 uur (met uitzon dering van Burgerlijke Stand zaken) en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Kijk ook eens op www.veere.nl. BEZWAAR/BEROEP/ VOORLOPIGE VOORZIENING Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden inge diend. Tegen een groot aantal besluiten kan alleen door be langhebbenden een bezwaar schrift worden ingediend. Dat moet schriftelijk gebeuren, on dertekend zijn, binnen de ge noemde termijn (vaak 6 weken na de verzenddatum aan de aan vrager) en moet tenminste het volgende bevatten: naam en adres indiener; dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge richt; de gronden van bezwaar. U moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de be slissing heeft genomen: het col lege, de burgemeester of de gemeenteraad, Postbus 1000, 4357 ZV in Domburg. De ge meente moet de zaak opnieuw bekijken en neemt een besluit op het bezwaar. Als u het daar nog niet mee eens bent, kunt u hier tegen binnen zes weken in be roep gaan. U doet dat in de meeste gevallen bij de sector be stuursrecht van de rechtbank. Als er sprake is van spoed kan naast het indienen van een bezwaar schrift ook een voorlopige voor ziening gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter. Voor infor matie (0118) 555 444. Domburg, 8 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Veere Tmtelfrisse en verfijnde Spaanse witte wijn Stuivende, frisse geur met aroma's van citrusfruiten groene appel mO vO Achternaam: Straat: Plaats: Postcode: Tl I f~l I I Telefoon: E-Mail: Ik machtig Buckaroo Payment Bankrekening; v Services in opdracht van Wegener S Media éénmalig het verschuldigde i111111111 r111111n bedrag te incasseren van: |j Stuur deze bon in een envelop naar: Webwinkel, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg. Handtekening: Hierbij bestel ik 'Verzendkosten: Gratis bezorging ter waarde van 5,95 per order aantal □x 1 doos Reggio Barbera 2012 4,99* per fles aantal QQ x 1 doos Pierre Baptiste Rosé 2012 4,99* per fles aantal [j [j x 1 doos Roblemonte Valencia 2012 4,99* per fles Voornaam: Laat u verrassen en geniet van deze fantastische Lentewijnen. Heerlijk op het terras in de zon! Intens rode kleur met een paarse rand Uitbundige en frisse geur met nuances van fris rood fruit zoals kersen en frambozen 1 Elegante Franse rosé met indrukken van rijp rood fruit Volle en frisse smaak met impressies van aardbeien en rode bessen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 10