Fietsenopruimactie rond station en stadhuis Het woord aan raadslid Chris Dekker INFORMATIE VAN DE GEMEENTE MIDDELBURG i Vuurwerk Elk jaar hoop ik dat het draagvlak groter wordt om het vuurwerkge- weld tijdens nieuwjaarsnacht af te schaffen. Dan hoop ik (tegen beter weten in) op meer bewust wording van het volstrekt inconse quente gedrag. Het vuurwerkfestijn valt immers onder de categorie: geldverspilling, mi lieuvervuiling, straatvervuiling, ge luidsoverlast, niet diervriendelijk en ook (maar dat lijkt tegenwoor dig minder belangrijk) niet mens vriendelijk. Er is maatschappelijk weliswaar een toenemende aan dacht voor het welzijn van mens, dier en milieu, maar de laatste dag van het jaar lijkt iedereen dat vergeten! Daar komt bij dat het vuurwerk steeds zwaarder en gevaarlijker wordt. Dat alleen is al een reden om serieus te overwegen vuur werk te verbieden. De totale schade in Middelburg be draagt dit jaar ongeveer 40.000 euro. En dat is dan alleen nog maar de materiële schade aan ge- Foto: Jan Koole meentelijke eigendommen! Daar komt alle persoonlijke letsel nog bij. En die schade is vaak niet in geld uit te drukken. Bovendien begon het nieuwe jaar op zondag; de rustdag! Een dag bij uitstek voor bezinning; om Gods zegen te vragen voor het nieuwe jaar. Dat is een beter begin! Burgemeester Het jaar was nog maar net begon nen en dan kondigt de burgemees ter zijn vertrek aan. Uit de eerste reacties merk ik dat velen het erg jammer vinden. Tien jaar geleden maakte ik deel uit van de vertrouwenscommissie die op zoek moest naar een nieuwe burgemeester. Dat was best lastig, want Middelburg maakte in die tijd, bestuurlijk gezien, een moeilijke pe riode door. Er was een burgemees ter nodig waar veel van geëist zou worden, maar bovenal iemand die samenbindt. Het was duidelijk dat het niet gemakkelijk zou zijn ie mand te vinden die aan alle eisen voldeed. Maar volgens mij hebben we in Middelburg een burgemeester gekregen die aan meer eisen vol deed, dan we gesteld hadden. We zullen echter opnieuw op zoek moeten! Chris Dekker Fractievoorzitter SGP chr-dekker@kpnplanet.nl www.middelburg.sgp.nl Vorige week dinsdag zijn rond het NS station en het stadhuis fiet sen verwijderd, die niet in de daarvoor bestemde beugels ston den. Bij het station zijn er 33 fietsen weggehaald. Bij het stadhuis stonden er tijdens de actie geen fietsen verkeerd. De eerstvolgende opruimactie staat gepland in de week van maan dag 13 februari. Buiten de fietsenstallingen staan dagelijks tientallen fietsen geparkeerd. Bij het station zijn hierdoor perrons, stationsrestauratie en kaartautoma- ten lastig bereikbaar. Vooral ouderen, gehandicapten en hulpdiensten on dervinden hier hinder van. Tijdens de actie was de situatie rondom het stadhuis in orde, maar doorgaans is ook daar een toename van overlast waargenomen. Fiets weg? Eigenaren, die hun fiets missen en die tijdens de actie verwijderd is, kun nen die na telefonische afspraak, telefoonnr. (0118) 67 57 41, ophalen tegen contante betaling van 15 euro en op vertoon van legitimatiebewijs en passende fietssieutel. De (brom)fietsen zijn ondergebracht bij de ge meente loods aan de Kleverskerkseweg (achter de Voedselbank). Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren met de backoffice Parkeerbeheer van de gemeente Middelburg, te lefoon (0118) 67 57 41. INSPRAAK FIETSVRIENDELIJKE SEGEERSWEG EN DIAMANT De gemeente Middelburg wil de fiets route tussen de binnenstad en de Mor- tiere verbeteren. Daarnaast wordt in het kader van het Europese project Bike Friendly Cities de stad fietsvriende- lijker gemaakt. De herinrichting van de Segeersweg als fietsstraat en een fiets pad in de Diamant horen hierbij. Door deze aanpassingen wordt het comfor tabel fietsen tussen de fietstunnel in het verlengde van de Segeersweg en de Roozenburglaan. Voor deze plannen wordt een inspraakprocedure gevolgd. Plan fietsstraat Segeersweg De Segeersweg wordt ingericht als fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer is toegestaan, maar is 'te gast'. De weg krijgt rood asfalt met aan weerszijden stroken van grijze betonstraatstenen. Langs de Segeersweg mag niet meer op ae rijbaan worden geparkeerd. Aan beide zijden van de weg komt een aele onderbroken streep. Als alter natief komt er een nieuwe parkeer- strook buiten de rijbaan met twaalf plaatsen ten noorden van de Segeers weg, kort voor de aansluiting met de Diamant. ietspad I Er komt in de Diamant een fietspad van rood asfalt en 3,5 meter breed. Het fietspad komt aan de zuidoostzijde van het bestaande voetpad tussen de Se geersweg en de Saffier/Topaas. En sluit aan op de fietsstraat Segeersweg, waardoor een herkenbare en comforta bele fietsverbinding ontstaat. Het fiets pad wordt 3,5 meter breed en komt aan de zuidoostzijde van het bestaande voetpad. Inzage Het plan voor de herinrichting van de Segeersweg en Diamant en het bijbeho rende ontwerpverkeersbesluif liggen zes weken ter inzage: van 30 januari tot en met 9 maart 2012. Hiervoor kunt u elke werkdag tijdens kantooruren terecht bij de vakbalie Ruimte in het stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg. Kopieën zijn daar tegen betaling verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met projectleider Peter van Dijke op telefoonnummer (0118) 675 390. Zienswijze Tijdens de inzageperiode kunnen be langhebbenden mondeling of schriftelijk bezwaar maken tegen de herinrichting en de gewijzigde parkeerbestemming door een zienswijze in te dienen. Uw zienswijze richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen bij ae recht bank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht). ANTERIEURE EXPLOITATIE- OVEREENKOMST Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 12 januari 2012 een anteri- eure exploitatieovereenkomst als be doeld in artikel 6.24, lid 1 Wro hebben gesloten voor de locatie Prooij- enseweg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie Y nummer 12. Een zakelijke beschrijving van de in- houd'van deze overeenkomst ligt van 26 januari tot en met 22 februari 2012 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor. Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden inge diend. VASTGESTELDE BRANCHELIJSTEN VOOR 2012 Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken bekend dat met ingang van heden ter inzage liggen de con form de marktverordening de vastge stelde branchelijsten voor markten in de gemeente Middelburg voor het jaar 2012. De branchelijsten liggen met ingang van 25 januari tot en met 6 maart 2012 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie van de afdeling Vergunning verlening en Handhaving in het stads kantoor. WET MILIEUBEHEER (1) Kennisgeving besluit tot opleg gen maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken bekend dat zij op basis van voorschriften als bedoeld in artikel 8.42, lid Ivan de Wet milieubeheer en de artikelen 2.20 lid 1 en 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit en de bijbeho rende ministeriële regeling maatwerk- voorschriften hebben opgelegd met betrekking tot geluid en gedragsregels ten aanzien van: -Tralinco, Grenadierweg 31. Het besluit waarbij de maatwerkvoor schriften zijn gesteld en de op het be sluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes weken, van 26 januari tot en met 7 maart 2012 ter in zage bij de vakbalie in het stadskan toor. Desgewenst wordt er door de af deling Vergunningverlening en Handha- 'icntin ving een mondelinge toelicnting gegeven op voornoemde stukken, tele foonnummer (0118) 67 52 48. Beroep De belanghebbende die het niet eens is met de opgelegde maatwerkvoorschrif ten en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht (dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten daarteg'en geen zienswijze te hebben ingebracht) kan vanaf 27 januari tot en met 8 maart 2012 schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien een beroepschrift is ingediend en men van mening is dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan men tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzitter van de afde ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. WET MILIEUBEHEER (2) Kennisgeving besluit mobiel bre ken bouw- en sloopafval Burgemeester en wethouders maken be kend dat zij op 11 januari 2012 de vol gende melding hebben ontvangen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: - Muidenweg 3, Arnemuiden: Kok Lexmond BV voor mobiel breken van bouw- en sloopafval op campingter rein van 26 januari - 1 april. Er wordt in de genoemde periode gedu rende 2 dagen gewerkt en alleen op werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. AANVRAGEN OMGEVINGS VERGUNNINGEN (Reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken be kend dat zij de.volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen (tussen haakjes staat de datum van ontvangst): - Jacob Catsstraat 29 en 31, Ko ningin Julianastraat 2 t/m 38 en Ï7 t/m 25 en Prins Hen drikstraat 23 t/m 33: renoveren 32 eengezinswoningen (13-1 - Koudekerkseweg 202: aanbren gen overstek bestaande houten schuur (11-1). - Onder den Toren 3: plaatsen an tenne (heli video ontvangststation) (IJ-I). - Pinksterbloemlaan 19, Arne muiden: plaatsen dakkapel (16-1). - Vlasmarkt 16/18: wijzigen kozij nen (11-1 Informatie over deze aanvragen is ver krijgbaar bij de vakbalie in het stads kantoor, telefoon (01 18) 67 50 00. De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen aanvra gen om een omgevingsvergunning kun nen aeen bezwaarschriften worden ingediend. NB.: Het is mogelijk dat de tekeningen, 'waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke in het kader van de aan vraag kunnen worden ingezien. VERLEENDE OMGEVINGSVER GUNNINGEN (Reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken be kend dat zij de volgende omgevingsver gunningen, hebben verleend (tussen haakjes staat de datum van verzen ding): - Binnendijk 16, Arnemuiden: ex ploiteren theeschenkenj (16-1). - Fazantenhof 95 en 97: samen voegen 2 appartementen (16-1). - VolKerakstraat 59: plaatsen dak kapel voor- en achterdakvlak woning (16-1). - Voltaweg 27D: bouw bedrijfspand, aanbrengen reclame en'realiseren m- uitrit (18-1). Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kun nen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene die een bezwaarschrift heeft in gediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening aanvragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuurs recht, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. ONTWERPBESLUIT WAARTEGEN GEEN ZIENSWIJZEN ZIJN INGE DIEND (Uitgebreide voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders van Mid delburg maken bekend dat inzake de onderstaande ontwerpbesluit binnen de termijn van ter inzage legging aeen zienswijzen naar voren zijn gebracht: - Herenstraat 10: verlenen van om- 'gevingsvergunmng deling zolder en plaatsen aan achterzijde. voor wi ziaen m- aakkapel VERLEENDE OMGEVINGSVER GUNNINGEN (Uitgebreide voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings- recht vergunning hebben verleend voor: - Potten markt 22: intern verbou wen pand tot horecagelegenheid en aanbrengen reclame. - Pijpstraat IA: uitdiepen kelder en maken kelderluik. - Wagenaarstraat 14: aanbren gen balkon met toegangsdeuren aan achtergevel. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. De vergunningen en alle relevante stukken liggen gedurende zes weken, van 26 januari tot en met 7 maart 2012 ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor. Desgewenst wordt er door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een mondelinge toe lichting gegeven op de voornoemde stukken. De belanghebbende die het - niet eens is met de verleende omge vingsvergunning ten behoeve van de desbetreffende activiteit en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht (alsmede degene die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben in gebracht) kan vanaf 27 januari tot en met 8 maart 2012 een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht bank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te be vatten: naam en adres van de indie ner, de dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt in gesteld en de gronden van het beroep. Degene die een beroepschrift heeft in gediend en tevens van mening is dat ae betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vra gen aan de Voorzieningenrechter bij ae Rechtbank Middelburg. Voor zowel het behandelen van een beroepschrift als van een verzoek om een voorlo pige voorziening is griffierecht ver schuldigd. woensdag 25 januari 2012 De Faam pagina 8

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2012 | | pagina 8