Groot feest voor 66-jarig Arti START Dé handleiding voor wie op zijn eetpatroon en gezondheid wil letten Win een reis, een boek of een cadeaukaart van de Huishoudbeurs VE HERINRICHTING ROOSJESWEG TE DOMBURG Kijk op koolhydraten Winnen met winters beeld 'Thuis hadden ze een paplepel om carnaval mee in te gieten' GEMEENTE Altijd actueel: de-faam.nl woensdag 25 januari 2012 De Faam pagina 38 www.deweekkrant.nl/webwinkel www.de-faam.nl Stichting Arti Carnaval in Goes viert dit jaar het 66-jarig bestaan, en dus een waar carnavalsjubileum. Deze fees telijke gebeurtenis wordt za terdag 28 januari gevierd met een receptie (van 20.00 tot 21.30 uur), gevolgd door een feestavond in café Baarends aan de Voorstad 17 in Goes. Leon Janssens Goes Op 3 februari 1946 werd het ge mengde zangkoor Arti et Amici- tiae opgericht en er werd beslo ten om met carnavalsmaandag een bal masqué te organiseren voor de koorleden. Vanwege de grote belangstelling zijn er later ook niet-leden toegelaten tot het bal, dat uitgroeide tot een ware happening in de Ganzenstad. Dansorkest The Orpheans, destijds een vermaarde band in de regio, zorgde voor de juiste muziek. Het Schutters hof (Dam) was dé feestzaal, de bezoekers kwamen steeds vaker gekostumeerd en er werd gehost en gesprongen. Later ging het carnaval verder onder de naam Arti en werd Goes omgedoopt tot Hanzehat. Freek Soeters, carnavalprins van 1981 tot 1991, herinnert zich het carnaval in Het Schut tershof. "Bij ons thuis hadden ze een paplepel om carnaval mee in te gieten. Daar zie ik met genoegen op terug." Tijdens de Hanzehatse periode van Prins Freek beleefde Arti hoogtijda gen met 1500 bezoekers op het grote carnavalsbal op maandag avond in De Prins van Oranje. Ton Jalink als prins Fonske en Ko Westdorp als prins Kobus, zijn illustere voorgangers, had den daar de basis voor gelegd. In 1975 kreeg prins Kobus voor het eerst de gouden sleutel van Goes/Hanzehat van burge meester Huber. De burgervader werd prompt benoemd tot Rid der in de Orde van 't Hanzehat en kreeg daarbij een levende gans overhandigd. Tegenwoordig wordt bij de sleuteloverhandiging voor de burgemeester gekozen voor een ludiek aardigheidje. Zo kreeg burgemeester Van der Zaag bij het 600-jarig bestaan van de stad Goes een taart met 600 kaarsjes. Na Freek kwamen prins Lex, afwisselend elf jaar in functie, prins Adrie (Ven- tevogel), Prins Lowie (Wim de Greeve) en tegenwoordig prins Vincent (Sinke). Erwin Mijnsbergen, medewerker van Arti, en jarenlang Raad van Elf én adjudant van prins carnaval: "Indertijd in 'De Prinse' dat waren goede tijden, altijd volle bak. Tegenwoordig moet je bok- Toenmalig burgemeester Van der Zaag krijgt een taart van Arti. FOTO: LEON JANSSENS sen om de mensen bij elkaar te krijgen. Twee jaar wegens ver bouwing niet in De Prinse en uiteindelijk het sluiten van dit zalencomplex heeft daar geen goed aan gedaan. Nu is onze thuisbasis café Baarends en daar vinden, behalve de kroe gentochten, alle activiteiten plaats. Iedereen is daar zaterdag van harte welkom." 't Is t'r één om in te liesten De jubilerende Stichting Arti heeft zo'n vijftig actieve medewerkers die zich jaar lijks inzetten en ondermeer in september altijd de Arti boottocht organiseren voor mensen met een beperking. Dit jaar wordt een bijzonder jaar, 66 jaar Arti. Het car navalsmotto van Hanzehat slaat er op: 't Is t'r één om in te liesten'. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (tussen haakjes staat de datum van ontvangst) Aagtekerke - Geschieresweg 3, het slopen van de bestaande opstallen en het bouwen van een loods (13-1); Domburg - Eb en Vloed 22, het aanbouwen van een berging (17-2); - Ooststraat 1, het wijzigen van de en tree, gevel van.de winkel (13-2); Oostkapelle - Park Westenduin, het kappen van bomen (13-1); - Torenstraat 50, het kappen van een heg en het vervangen van de erfaf- scheiding (16-1); Westkapelle - Adriaan Virulystraat ongenummerd, het bouwen van een 2 onder 1 kap- woning met garage/berging en het maken van een uitweg (13-1); - Oude Zandweg,ongenummerd, het bouwen van een paardenstal (12-1); - Oude Zandweg ongenummerd, het bouwen van een paardenstal (12-1); De aanvragen kunnen uit meerdere activiteiten bestaan. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat het college op de aanvraag heeft beslist. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (reguliere voorbereidingsprocedure - tussen haakjes staat de datum van verzending) Grijpskerke - Loodhol, het plaatsen van een tuin- kas op een volkstuin (12-2); Meliskerke - Mariekerke 14, het bouwen van een garage/hobbyruimte (12-1); Oostkapelle - Dorpsstraat 52, het verbouwen van een hotel en het slopen van een ber ging (12-2); Zoutelande - Duinweg 81, het bouwen van een woning met berging (12-1); - Duinweg 119, het slopen van de voormalige Botterbar (12-2); Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar maken bij het college. (Zie: bezwaar, beroep en voorlopige voorziening). De vergunning en de bij behorende stukken liggen tijdens deze periode ter inzage. ONDERGRONDSE CONTAINERS HUISHOUDELIJK RESTAFVAL Wij zijn van plan in 2012 een aantal ondergrondse containers voor huis houdelijk afval te plaatsen. Het betreft de volgende locaties en aantallen in de volgende kernen: Domburg: - Aanloop: 1 container op de hoek bij het parkeerterrein tegenover de Brouwershof ten behoeve van de ap partementen in Brouwershof en de woningen Aanloop 8 t/m 18. - Kesteloostraat: 1 container op de hoek Kesteloostraat - Brouwerijweg ten behoeve van de appartementen Brouwerijweg 8 t/m 22 en de wonin gen Brouwerijweg 1 t/m 9A. Oostkapelle: - Dunopark: 2 containers op de hoek Dunopark - Vroonweg ten behoeve van de woningen in het Duopark en de appartementen Vroonweg 14-16. Voordat wij een beslissing nemen lig gen de tekeningen van de locaties met de bijgehorende stukken ter inzage van 26 januari t/m 9 februari 2012. Tijdens deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college. Buiten ope ningstijden kunnen de stukken inge zien worden na telefonische afspraak, Centrale Publieksbalie, tel. (0118) - 555447. UITVOERINGSBESLUIT Domburg - vaststellen van het gewijzigde uit voeringsbesluit behorende bij de par- keerverordening Domburg. Veere - vaststellen van het gewijzigde uit voeringsbesluit behorende bij de par- keerverordening Veere Deze besluiten liggen van 25 januari t/m 7 maart 2012 ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebben den een bezwaarschrift indienen bij het college TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u inzien bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 te Dom- burg. Openingstijden van de balie zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op donderdag tot 19.00 uur (met uitzondering van Bur gerlijke Stand zaken). Kijk ook eens op www.veere.nl BEZWAAR/BEROEP/VOORLOPIGE VOORZIENING Tegen een aanvraag kan geen be zwaarschrift worden ingediend. Tegen een groot aantal besluiten kan alleen door belanghebbenden een bezwaar schrift worden ingediend. Dat moet schriftelijk gebeuren, ondertekend zijn, binnen de genoemde termijn (vaak 6 weken na de verzenddatum aan de aanvrager) en moet tenminste het vol gende bevatten: naam en adres indie ner; dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het be zwaar is gericht; de gronden van be zwaar. U moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de beslis sing heeft genomen: het college, de burgemeester of de gemeenteraad, Postbus 1000,4357 ZV in Domburg. De gemeente moet de zaak opnieuw bekijken en neemt een besluit op het bezwaar. Als u het daar nog niet mee eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken in beroep gaan. U doet dat in de meeste gevallen bij de sector be stuursrecht van de rechtbank. Als er sprake is van spoed kan naast het in dienen van een bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter. Voor informatie (0118) 555 444. Domburg, 25 januari 2012 Burgemeestér en wethouders van Veere GEMEENTE Van 30 januari tot april 2012 wordt de Roosjesweg te Domburg heringericht. Er wordt o.a. een rotonde aangelegd op de kruising Roosjesweg, Dr. J.G. Mezgerweg en Traverse. Deze periode is de kruising afgesloten voor al het verkeer. Al het verkeer wordt omgeleid. De planning is om voor Pasen klaar te zijn, met de complete herinrichting van de Roosjesweg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2012 | | pagina 38