BLAUW GERUITE KIEL GEEN BIJDRAGE PROVINCIE VOOR TIMMERFABRIEK VLISSINGEN WERK IN UITVOERING VACATURE IN DE SPORTRAAD KALENDER VRIJSTELLINGSREGELING VOOR HET RECREATIEF STAANDWANT- VISSEN IN DE WESTERSCHELDE KOUWE KLAUWE TOCHT IN VLISSINGEN RAAD VERGADERT PAPIERLOOS DE IJSFABRIEK EEN WEEK EERDER GEOPEND BEKENDMAKINGEN NIEUWS EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN WOENSDAG 25 JANUARI 2012 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld Bodemsanering voor uitbreiding Orionis, Kenniswerf Deze week start de bodemsa nering op de locatie tussen het huidige gebouw van Orionis en het spoor. Dit in verband met de uitbreiding van Orionis. Het betreft hier de eerste fase van de totaal uit te voeren bodem sanering op deze locatie. De grondwerkzaamheden duren 2 tot 4 weken. Daarna zal gedu rende 6 tot 12 maanden een grondwatersanering uitgevoerd worden. De grondwatersane ring en de bouwwerkzaamhe den van Orionis zullen tege lijkertijd plaatsvinden. Na de sanering is de locatie geschikt voor het gebruik door Orio nis. Voor het uitvoeren van de bodemsanering is een subsidie van het Ministerie verkregen. Werkzaamheden Kromwegensingel Maandag 30 januari 2012 star ten de werkzaamheden in de Kromwegensingel. De werk zaamheden duren tot 27 april 2012. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Fase 1 Stemer- dinglaan hoek Kromwegensin gel start maandag 30 januari en eindigt vrijdag 10 februari 2012. Er wordt een rijbaan afge sloten voor het verkeer. Het verkeer wordt over één rijbaan geleid middels verkeerslichten. www.vlissingen.nl/ werkinuitvoering De Sportraad vertegenwoor digt alle sportverenigingen in de gemeente Vlissingenen en bestaat uit vier bestuursleden. Onlangs is één van hen, wegens drukke werkzaamheden, opge stapt. De overige leden van de Sportraad zien deze vacature graag op korte termijn ingevuld. De Sportraad Vlissingen is op zoek naar een vertegenwoor diger voor de volgende spor ten: zwemsporten, danssport, biljarten, dammen, schaken, sjoelen, handboogschieten en schietsport. De informatie over de vacature en hoe u kunt rea geren vindt u op de website van de Sportraad. De sluitings datum van de vacature is vrij dag 10 februari 2012. www.vlissingen.nl/ sportraad Zaterdag 28 januari 2012 21.00 uur The Steel Breeze Muziek De Piek Zondag 29 januari 2012 13.00 uur Koopzondag Centrum Tot zondag 4 maart 2012 13.00 uur (wo t/m zo) Wall Street Tentoonstelling Dependance deWillem3 www.vlissingen.nl/uit Foto: Ruben Oreel Het college van B&W van de gemeente Vlissingen heeft deze week vernomen, dat de kans op een bijdrage van de provincie Zeeland voor de huisvesting van Omroep Zeeland in de Timmer fabriek heel klein is. Het gaat om een bijdrage van 2 miljoen. Zonder de bijdrage van de pro vincie voor een deel van de onrendabele investeringen, kun nen de plannen van BOEi voor Omroep Zeeland in de Timmer fabriek niet worden uitgevoerd in de geplande vorm. Overigens, voor het onrendabele deel van de investeringen ten behoeve van de Timmerfabriek zal het college een beroep blijven doen op de pro vincie. Het college van B&W van de gemeente Vlissingen heeft in een brief aan Omroep Zeeland te kennen gegeven, dat zij samen met de omroep in gesprek wil gaan over de ontstane situatie. Er wordt gekeken naar alternatieven voor de huisvesting van Omroep Zeeland. De Timmerfabriek is een icoon voor Vlissingen en er wordt veel waarde gehecht aan een goe de herbestemming van het pand. www.scheldekwartier.nl Éénmaal per kalenderjaar en voor afgaand aan de visserij dient u zich aan te melden en te melden waar het net uitgezet zal worden. Hierbij worden de volgende gegevens gere gistreerd: naam, adres, geboorteda tum, meldingsnummer. Het door de gemeente verstrekte meldingsnummer moet duidelijk zichtbaar worden aangegeven op een aan het vistuig verbonden bord je. Er mag slechts met maximaal één net per persoon gelijktijdig worden gevist, met een maximale lengte van 30 meter. Deze regeling is ingegaan per 1 januari 2012. www.vlissingen.nl Op 28 en 29 januari 2012 organi seert Het Arsenaal in Vlissingen weer een 'Kouwe Klauwe tocht'. Tijdens deze tocht neemt een bio loog de bezoekers mee op een bij zondere ontdekkingsreis naar het strand van Vlissingen. De deel nemers bekijken en beleven het strand op een andere manier en ontdekken welke bijzondere schel pen en dieren er leven. Koude han den gegarandeerd! Bijzondere collectie De tocht is een aanvulling op het aanbod van Het Arsenaal, waar een unieke schelpencollectie te zien is en waar het mogelijk is om bij zondere zeedieren van over de hele wereld van dichtbij te bewonderen. Programma Om 11.30 uur vertrekt de groep vanuit Het Arsenaal over de dijk naar het strand van Vlissingen. Met visnetten en handen gaan de deelnemers op zoek naar zeester ren, krabben, visjes, garnalen en wormen. De vangst wordt uitge zet in een aquarium van Het Arse naal, zodat deze later nog eens te bewonderen is. Reserveren is niet nodig. Geïnteresseerden kunnen zich op beide dagen vanaf 11.00 uur aanmelden in Het Arsenaal. Na drie maanden proefdraaien is de gemeenteraad nu overgestapt op digi tale vergaderstukken. Het gemeente bestuur is inmiddels gewend aan het gebruik van de iPad. Donderdag 2 februari 2012 is de eerste raadsverga dering waar alleen de agenda nog op papier voor het publiek klaarligt. Als u de stukken wilt zien, kunt u dit op twee manieren doen. 1. Viawww.vlissingen.nl/gemeen- teraad worden de agenda en bij behorende stukken gepubliceerd. U kunt deze zelf downloaden en indien gewenst zelf printen. 2. Als u een iPad heeft, kunt u via de AppStore de app Poli tiek Archief downloaden. U kunt dan de stukken voor de vergadering opzoeken. Dit kan voorafgaand aan de vergade ring, maar ook als u al in de raadzaal zit. Daar is namelijk vrij toegankelijk wifl. De app Politiek Archief biedt een overzicht van alle bestuurlijke vergaderstukken van" de deelnemen de gemeenten. U kunt bijvoorbeeld ook de vergaderstukken van andere Zeeuwse gemeenten bekijken, zoals Middelburg, Goes en Terneuzen. www.vlissingen.nl/ gemeenteraad Van vrijdag 10 t/m zondag 26 februari 2012 is DE IJSFABRIEK dagelijks geopend voor degene die in een Oud-Hollandse sfeer willen komen schaatsen. Uiter aard zal ook deze periode de warme chocomel en het broodje rookworst niet ontbreken.Naast het schaatsen zijn er andere activi teiten zoals Oud-Hollandse spelle tjes, een knutsel- en leestafel en de spectaculaire draailadder. Met medewerking van Vlissin gen in Beweging start in de week van 13 t/m 17 februari 2012 het schoolschaatsen tijdens school tijden. De baan zal hier speciaal voor worden gereserveerd. Naast het schoolschaatsen zal het pro gramma aangevuld worden met diverse activiteiten. www.ijsfabriekvlissingen.nl Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ont vangen: 1. aanpassen gevelpui Lange Zelke 89A (12-01-2012) 2. slopen en verbouwen Bellamy- park 44/Achter de Kerk 3 en 5 (16-01-2012) 3. uitbreiden woning Meindert Hobbemalaan 79 (16-01-2012) 4. plaatsen kas op volkstuincom plex Levenslust - tuin 47 (18-01-2012) 5. verwijderen asbesthoudend materiaal Van Hoogendorpweg 34 (18-01-2012) 6. opsplitsen winkel tot 2 wonin gen Hercules Segherslaan 37 (19-01-2012) De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften wor den ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergun ning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omge- vingsrecht (Wabo) Reguliere procedure: Verleende omgevingsvergun ningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunnin gen hebben verleend: 1. verwijderen asbesthoudende gevelbeplating Koningsweg 2 (17-01-2012) 2. slopen deel van winkel/woning Bellamypark 44/Achter de Kerk 3-5 (19-01-2012) Bezwaar Bij de hierboven genoemde beslui ten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belang hebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, afdeling Bedrijfsvoering, juridische zaken, Postbus 3000, 4380 GV Vlis singen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebben de die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de recht bank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffie recht verschuldigd. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omge- vingsrecht (Wabo) Uitgebreide procedure: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ver gunning hebben verleend: 1. aan DEME Building Materials B.V. voor het bijplaatsen van een bre ker aan de Europaweg Zuid 2K/2S te Ritthem (sectie M perceelnum mer 1064). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschik king niet gewijzigd. Inzage De beschikking en de bijbeho rende stukken liggen met ingang van 27 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstij den inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur wor den ingezien (Dhr. W. Huige, tele foon 0118-487339 of email whe@ vlissingen.nl). Beroep en voorlopige voorziening Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift tegen het besluit indienen bij de sector Bestuursrecht van de recht bank Breda. Beroep kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Op deze regel bestaan 2 uitzonde ringen: a. Het beroep beperkt zich tot de eventuele wijzigingen in de beschikking die afwijken van het gepubliceerde ontwerp. b. Belanghebbende kan redelijker wijs niet worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbe schikking te hebben ingediend.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2012 | | pagina 10