INFORMATIE VAN DE GEMEENTE MIDDELBURG EN DE GEMEENTE VEERE INFORMATIE Te'OVERHEID G E M E E N T I VEE*! E AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (tussen haakjes staat de datum van ontvangst) Serooskerke - Boshoekweg het slopen van een woning, (8-8); Veere - Kraaienestweg 1het wijzigen van het bestemmingsplan, (9-8); De aanvragen kunnen uit meer dere activiteiten bestaan. Een be zwaarschrift kan pas worden ingediend nadat het college op de aanvraag heeft beslist. VERLEENDE OMGEVINGS VERGUNNINGEN (reguliere voorbereidingsproce dure - tussen haakjes staat de datum van verzending) Koudekerke - Breeweg 21het bouwen van een stal, het plaatsen van voer- silo's, uitbreiding van de win kel, het plaatsen van een melkkoeltank en het slopen van voersilo's, (1 1-8); Oostkapelle - Hoge Duvekotsweg 4, het uit breiden van een landbouw- loods, (9-8); Veere - Markt 37-39, het plaatsen van kozijnen in de achter- en zijgevel van de woning/schuur, (9-8); Zoutelande - Willebrordusplein 3, het restaureren van het orgel, (9-8); Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar maken bij het college. (Zie: bezwaar, beroep en voorlopige voorzie ning). De vergunning en de bij behorende stukken liggen tijdens deze periode ter inzage. VERZOEK (GEDEELTELIJK) INTREKKEN OMGEVINGS VERGUNNING (tussen haakjes staat de datum van ontvangst) Wij hebben een verzoek van de vergunninghouder ontvangen om de volgende omgevingsvergun ning (gedeeltelijk) in te trekken: Domburg - Weststraat 24, het bouwen van een recreatiewoning, (10-8); Het verzoek kan uit meerdere ac tiviteiten bestaan. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat het college op het verzoek heeft beslist. VERLEENDE VRIJSTELLING UITBREIDING MINICAMPING Grijpskerke Wij nebben op 5 augustus 201 1 vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) om de uitbreiding naar 25 stand plaatsen van het kleinschalig kampeerterrein aan de Steen- arachtsweg 4-6 te Grijpskerke (minicamping "De Kreekrug") mogelijk te maken. Het vrijstel- lingsbesluit is op 9 augustus 201 1 naar de aanvrager verzon den. Het vriistellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 1 8 augustus t/m 29 september ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn be roep instellen bij de rechtbank Middelburg. OVEREENKOMST OVER GRONDEXPLOITATIE Op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, zijn wij op 1 1 augustus 201 1 een overeen komst aangegaan over grondex ploitatie met de heer J.P. Cop- poolse, Torenstraat 14, 4356 BH Oostkapelle. De overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Veere(kaart Domburg sectie H, nummer 1 147 gelegen aan Molenweg 6 te Oostkapelle. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt van 22 augustus t/m 30 sep tember 201 1 ter inzage. TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u inzien bij de centrale pu- blieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 te Domburg. Opening stijden van de balie zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 1 6.00 uur. Op donderdag tot 1 9.00 uur (met uitzondering van Burgerlijke Stand zaken). Kijk ook eens op www.veere.nl BEZWAAR/BEROEP/VOOR LOPIGE VOORZIENING Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden inge diend. Tegen een groot aantal besluiten kan alleen door belang hebbenden een bezwaar schrift worden ingediend. Dat moet schriftelijk gebeuren, onder AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN ■fc.. (Reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de vol gende aanvragen om een omge vingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsproce dure van toepassing is, hebben ontvangen (tussen haakjes staat de datum van ontvangst): Abeelseweg 9: sloop asbesthoudende platen (6-8). Vrijlandstraat 31-33: realiseren parkeerdek op kantoorgebouw (10-8). Informatie over deze aanvragen is verkrijgbaar bij de vakbalie in het stadskantoor, Kanaalweg 3, telefoon (0118) 67 50 00. De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen aanvragen om een omge vingsvergunning kunnen geen be zwaarschriften worden ingediend. NB.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van aie welke in het kader van de aanvraag kunnen worden ingezien. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (Reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de vol gende omgevingsvergunningen, hebben verleend (tussen haakjes staat de datum van verzending): Dokstraat 18: dakkapel achterdakvlak (9-8). Howlin' Wolfstraat 14: veranderen vooraanzicht woning (9-8). Molendijk 72, Nieuw en Sint Joosland: aan bouw garage met zolder (10-8). Nederstraat 29: realiseren uitweg (1 1-8). Noordweg 226: realiseren bad-/slaapkamer begane grond (9-8). Noordweg 388: bouwen schuur (8-8). Oude Koudekerkseweg 54: dakkapel achterdakvlak I9"?)". Schuitvlotstraat 24: ver bouwen woning en vergroten balkon (9-8). Walcherseweg 224 (naast nr. 230): verbreden inrit (9-8). Bij de hierboven aenoemde be sluiten kunnen belangen van der den betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen zes weken na dè datum van het be sluit een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middel burg. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening aanvra gen aan de Voorzieningenrech- ter bij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN (Reguliere voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene be palingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de vol gende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: gedeeltelijk verwijderen muur en plaatsen hekwerk: Goudend 2 Nieuwe uiterste beslisdatum: 21 september 201 1 ONTWERPBESLUITEN WAARTEGEN GEEN ZIENS WIJZEN ZIJN INGEDIEND (Uitgebreide voorbereidings procedure) Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat inzake de onderstaande ont werpbesluiten binnen de termijn van ter inzage legging geen zienswijzen naar voren zijn ge bracht: Houtkaai 1: aanbrengen reclame. Korte Burg 2, Abdij 3 en 4 en Balans 2: aanbrengen route/aanduidingsborden. Lange Noordstraat 53: herstellen kroonlijst en schilde ren pand. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (Uitgebreide voorbereidingsprocedure) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene be palingen omgevingsrecht vergun ning hebben verleend voor: Molenwater 117: vervan gen stoep, dakvenster en reno vatiewerkzaamheden (5-8). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. De vergunning en alle relevante stukken ligt gedurende zes weken, van 1 8 augustus tot en met 28 september 201 1elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage Bij de vakbalie in het stadskantoor. Desgewenst wordt er door de afdeling Vergunning verlening en Handhaving een mondelinge toelichting gegeven op de voornoemde stukken. De belanghebbende die het niet eens is met de verleende omge WET MILIEUBEHEER (Kennisgeving besluit tot vaststel len maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij op grond van artikel 2.20, eerste en vijfde lid van het Activi- tekend zijn, binnen de ge noemde termijn (vaak 6 weken na de verzenddatum aan de aanvrager) en moet tenminste het volgende Bevatten: naam en adres indiener; dagtekening; een omschrijving van het Besluit waartegen net bezwaar is ge richt; de gronden van be zwaar. U moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen: het college, de burgemeester of de gemeenteraad, Postbus 1000, 4357 ZV in Domburg. De ge meente moet de zaak opnieuw bekijken en neemt een Besluit op het Bezwaar. Als u het daar nog niet mee eens Bent, kunt u hierte gen Binnen zes weken in beroep gaan. U doet dat in de meeste gevallen bij de sector bestuurs recht van de rechtbank. Als er sprake is van spoed kan naast het indienen van een bezwaar schrift ook een voorlopige voor ziening gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter. Voor infor matie (01 18) 555 444. Domburg, 17 augustus 2011 Buraemeester en wethouders van Veere vingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van de desbe treffende activiteit kan vanaf 19 augustus tot en met 29 sep tember 201 1 een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het beroepschrift dient onderte kend te zijn en ten minste het volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagte kening, omschrijving van het Be sluit waartegen Beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Middelburg. Voor zowel het behandelen van een beroepschrift als van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. ONTWERPBESLUIT WAAR TEGEN GEEN ZIENSWIJZEN ZIJN INGEDIEND Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat inzake onderstaande ontwerpbe sluit binnen de termijn van ter in zage legging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht: Sta d sa m ba c hts weg 4: ver lenen van ontheffing op grond van artikel 3.23, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor bouw opslagloods met showroom en kantoren. teitenbesluit maatwerkvoorschrif ten hebben opgelegd voor "eetcafé ae Konincj", gele gen aan de Turfkaai 17-19. De maatwerkvoorschriften bepa len dat er in de inrichting een ge- luidbearenzer dient te worden aangebracht. Het Besluit waarbij de maatwerk voorschriften zijn gesteld en de bijbehorende stukken liggen ge durende zes weken, van 1 8 au gustus tot en met 28 september 201 1elke werkdag tijdens kan tooruren ter inzage oij de vakba lie in het stadskantoor, Kanaal- weg 3. Desgewenst wordt er door de afdeling Vergunningver lening en Handhaving een mon delinge toelichting gegeven op de voornoemde stukken, telefoon nummer (01 1 8) 67 55 70. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be stuursrecht binnen zes weken na genoemde datum (1 8 augustus 201 1tegen dit besluit een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voor zieningenrechter, sector Bestuurs recht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor het behande len van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Kijk voor meer informatie van de gemeente Middelburg op de gemeentelijke infor matiepagina's elders in deze Faam, www.middelburg.nl en Maximaal Teletekstpagina 830. www.SOSnoordzee.nf Zo'n 160.000 mensen hebben een vorm van autisme. Steun hen en hun familie. Geef op GIRO 6003. www.psychischegezondheid.nl Doe mee: word vrijwilliger of donateur De vrijwilligers van de Zonnebloem geven elke dag kleur aan het leven van zieken, gehan dicapten en hulpbehoevende ouderen, leder op hun eigen manier, in hun eigen omgeving. Ook bij jou in de buurt is de Zonnebloem op zoek naar mensen die dichtbij iets willen betekenen voor een ander. Als vrijwilliger of als donateur. Kijk op www.zonnebloem.nl of bel met 0900-50006000. Want de Zonnebloem is ook op zoek naar jou. DE ZONNEBLOEM

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2011 | | pagina 20