BLAUW GERUITE KIEL WOONBEURS IN DE TIMMERFABRIEK VLISSINGEN EEN SCHOON STRAND HEB JE ZELF IN DE HAND EVEN CHILLEN NIEUWSBRIEF GROOTE MARKT WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2011 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118)487000 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld Ondanks dat de zomerse temperaturen het de laatste tijd helaas laten afweten, zijn er gelukkig toch enkele dagen bij geweest dat de stranden druk werden bezocht. Op dit soort dagen worden grote hoe veelheden consumptieafval achtergelaten in de ruim 200 afvalbakken die over de Vlissingse stranden staan verspreid. Helaas laten ook veel strandbezoekers na een dag strandplezier hun afval gewoon ach ter in het zand, soms zelfs pal naast een afvalbak. De medewerkers van Leté, Orionis Walcheren, Loon bedrijf Harthoorn BV en de strandwachten hebben er dagelijks hun handen aan vol dit afval handmatig en machinaal te verwijderen om het strand de volgende dag weer hagelschoon aan te kunnen bieden. www.vlissingen.nl/strand Anders ligt het bij klachten over openbare orde en veiligheid. Over nachtelijk kabaal, rondhangende jeugd bij een leegstaand schoolge bouw en in brandgangen. Mensen voelen zich niet veilig. De hang jeugd komt vaak uit een andere buurt. Gewoon, omdat ze elkaar opzoeken en een plekje zoeken om "te chillen". Ook bij dit soort klachten en vragen zorgen we, dat ze op de goede plek terecht komen en onze burgemeester neemt serieuze zaken mee in het regelmatige veiligheidsoverleg met de politie. Groot verschil met de eerst genoemde klachten is, dat deze steeds weer terug komen. Het is een beetje dweilen met de kraan open. Is de rust op de ene plaats weergekeerd, dan duikt er elders weer een probleem op. Gemeente, politie, woningcorpora ties, scholen en andere instanties doen hun best. De sociale controle blijft echter onmisbaar. Dat begint bij de jongeren zelf en bij hun ouders, maar ook verenigingen en buurthuizen zijn belangrijk. Van jongeren in de" straat hoorden we dat ze een plek voor zichzelf willen. Als daar iets in te verbeteren is horen we dat graag en ik roep de jeugd dan ook op, wensen en ideeën, ook als ze die al eens ergens anders gedropt hebben, aan ons door te geven. De gemeenteraad vertegenwoordigt immers ook jullie! Geerard Eckhardt, raadslid Partij Souburg Ritthem Telefoon: 0118-462903 email: gjeckhardt@zeelandnet.nl www.partijsouburgritthem.nl Informatie 'Werelds Wonen Walcheren' vindt plaats in de Timmerfabriek, Konings weg te Vlissingen, van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september. Ope ningstijden alle dagen van 11.00 uur -17.00 uur. Toegang en parkeren zijn gratis. Voor jonge kinderen is er een speelgelegenheid. Op de woonbeurs is het beste woningaanbod van Walcheren te vinden, maar ook de nieuwste woontrends en alle dienstverlening rondom het kopen en inrichten van een eigen huis. 'Werelds Wonen Walcheren' richt zich op inwoners van Walcheren en omstreken. www.wereldswonenwalcheren.nl Onder de naam 'Werelds Wonen Walcheren' vindt van 23 tot en met 25 september 2011 de woonbeurs Walcheren plaats in de Timmerfabriek In Vlissingen. weken ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstij den inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur wor den ingezien (Dhr. W. Huige, tele foon 0118-487339 of email whe@ vlissingen.nl). Beroep en voorlopige voorziening Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebben den een gemotiveerd beroep schrift tegen het besluit indienen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Middelburg. Beroep kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbe sluit. Op deze regel bestaan 2 uitzonde ringen: a. Het beroep beperkt zich tot de eventuele wijzigingen in de beschikking die afwijken van het gepubliceerde ontwerp. b. Belanghebbende kan redelijker wijs niet worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbe schikking te hebben ingediend. Tegelijk met het beroep kun nen belanghebbenden een ver zoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Middelburg. Onze beschikking wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is grif fierecht verschuldigd. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert in het openbaaT eens in de 3 weken op een donderdag, aanvang 9.00 uur. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. U kunt de behandelde plannen vanaf dinsdag voorafgaand aan de vergadering, raadplegen op www. vlissingen.nl/welstandscommissie. De agenda is dan ook in te zien in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. De data van de volgende wel standsvergaderingen zijn 1 en 22 september 2011. Bestemmingsplan Paauwen- burg - Groot Lammerenburg Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke orde ning, bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juli 2011 het bestemmingsplan 'Paauwen- burg - Groot Lammerenburg' heeft vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestem mingsplan zijn wijzigingen aan gebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp. Deze wijzi gingen betreffen het vervallen van de wijzigingsbevoegdheid van de functieaanduiding 'sportveld' naar de functieaanduiding 'manege, het redactioneel aanpassen van de regels van de bestemming Lei ding en het aanpassen van de regel met betrekking tot de omvang van de bestaande bebouwing voor de voorgevel, voorzien van de 'speci fieke bouwaanduiding - 1'. De wij zigingen ten opzichte van het ter visie 'gelegen ontwerp zijn opge nomen in hoofdstuk 7 van de toe lichting. Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijlagen lig gen met ingang van 18 augustus 2011 voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. De digitale versie van het bestemmingsplan en de bij lagen zijn raadpleegbaar via de wettelijk verplicht gestelde web site www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718. BPPG01-VG01. Deze website is ook te bereiken via het webadres van de gemeente www.vlissingen. nl/bestemmingsplannen (rubriek 'vastgestelde bestemmingsplan nen), waar een link staat aangege ven naar genoejnde wettelijk ver plicht gestelde website. Tegen het vastgestelde bestem mingsplan staat, op grond van artikel 8.2., lid 1, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening, voor een belanghebbende met ingang van 19 augustus 2011 gedurende een periode van zes weken beroep open bij de Afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belang hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 30 septem ber 2011. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voor ziening is ingediend bij de Voor zitter van de Afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vlissingen, 17 augustus 2011 B&W Vlissingen Postbus 3000 4380 GV Vlissingen GEMEENTE NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN Bij regelmaat krijg ik als raadslid een vraag, tip of klacht van een burger. Vaak gaat dat over de leef omgeving. Een onveilig kruispunt, slechte staat van het wegdek, verzakte stoep, overhangend groen. Het is goed, om rechtstreeks te horen wat er onder de mensen leeft. De vragen die Partij Souburg Ritthem krijgt kunnen vrijwel altijd in overleg met de verantwoordelijke wethouder en zijn organisatie worden opgelost. In de rest van de gemeente is dat niet anders. We krijgen daarover dan ook vaak veel positieve reacties. Onlangs is de nieuwsbrief Groote Markt verschenen. Deze is huis-aan-huis ver spreid in de omgeving van dit nieuwbouwproject. De nieuwsbrief bevat een over zicht van de plannen voor nieuwbouw en de openbare ruimte. Ook kunt u lezen over de indrukwekkende vondsten bij de opgravin gen. Hebt u geen nieuws brief hebt ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd in de ontwikkeling van een van de oudste stadsdelen van Vlissingen? Dan kun u de nieuwsbrief ophalen op het stadhuis of downloa den vanaf onze website. 'ourei, www.vlissingen.nl/ grootemarkt

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2011 | | pagina 11