BLAUW GERUITE KIEL agenda STRANDPOST IN AANBOUW VLISSINGEN WERK IN UITVOERING GEEN INTERNET? GEEN NOOD! KALENDER VLISSINGEN MARITIEM SERVICEBUS RIJDT VOLGENDE WEEK WEER SCHEMA SERVICEBUS - BEKENDMAKINGEN NIEUWS EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2011 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld Start aanleg fietsstraat boulevards op 1 september Vanaf 1 september begint de aanleg van de fietsstraat op de boulevards. In de week die hier aan vooraf gaat, zuilen er voor bereidende werkzaamheden plaatsvinden. In totaal wordt er gedurende zeven weken aan de boulevards gewerkt. Om overlast te voorkomen en de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden, is er voor gekozen om de boulevards in verschillende fases aan te pak ken. Voor meer informatie over het project en de planning kunt u terecht op www.vlissingen.nl/ boulevards. Afsluiting fietspad jordaensl^an Van 29 augustus tot 2 sep tember 2011 is het fietspad Jordaenslaan afgesloten voor het fietsverkeer. In deze peri ode wordt het fietspad omge legd en voorzien van een asfaltlaag. Er wordt een omlei dingsroute ingesteld voor de fietsers en-dit wordt aangege ven door middel van bebor- ding. www.vlissingen.nl/ werkinuitvoering Heeft u thuis geen internet maar wilt u wel Vlissingen. nl bekijken? Ga dan naar het stadhuis, bibliotheek 't Spui of bibliotheek Oost-Souburg, daar kunt u Vlissingen.nl gratis bekijken. Glrl Zondag 21 augustus 14.00 uur Stadswandeling Een unieke manier om de verha len van de stad te leren kennen. MuZEEum Dinsdag 23 augustus 19.30 uur Rondleiding Door het natuurgebied Rammekenshoek (schor en bos) en het fort. Fort Rammekens www.vlissingen.nl/uit De nieuwbouw van de strand- post op de Nolledijk loopt op schema. Half september kan er begonnen worden met de inrichting van de post. Op de begane grond komt een ruime eerste hulp post en een stal ling voor het 4x4 vier hulp verleningsvoertuig en andere noodzakelijke reddingsmid delen. Verder zullen nieuwe openbare toiletten en een toi let voor mindervaliden wor den opengesteld. De verdiepingsvloer wordt inge richt met een instructie- en/of bemanningsverblijf, pantry, kan toorruimte voor de coördinator strandbeheer en kleedruimten voor de strandwachten. Na gereedkomen van het nieuwe strandpaviljoen begin 2012 zal als laatste de hoge uitkijktoren boven op de strandpost paviljoen wor den geplaatst. Van daar uit zal de de centrale post strandbewaking worden georganiseerd. De nieuwe strandpost is mede mogelijk gemaakt door financi ële steun van de Europese Unie, in het kader van het Interreg IV A project "120 Kilometer Kustkwali- teit". In het voorjaar 2012 zal voor het publiek een open dag worden georganiseerd waarbij de strand wachten u graag een rondleiding in hun nieuwe onderkomen zullen aanbieden. www.vllssingen.nl/strand In het hart van Vlissingen is het van 25 t/m 28 augustus 2011 weer traditioneel Vlissingen Maritiem. Op donderdagavond wordt het evenement geopend met een concert van het Genie orkest in de St. jacobskerk. In de daarop volgende dagen vinden talloze maritieme acti viteiten plaats in en om de bin nenstad rond het jaarthema stoom- en sleepvaart. Ook het Scheldekwartier en de Dokhaven worden wederom om gebouwd tot evenemententerrein. Het publiek wordt vermaakt rqet muziek, zang, maritieme attrac ties, een maritieme markt, stand werkers, fototentoonstelling, een vrijmarkt voor kinderen en nog veel meer. Op zondagmiddag 28 augustus vindt de traditionele vlootschouw langs de boulevards plaats. Het volledige programma van Vlissin gen Maritiem staat op de website. www.vlissingenmaritiem.nl Volgende week rijdt de Servicebus van de gemeente Vlissingen weer. Heeft u vragen, klachten of ideeën op het gebied van de openbare ruimte? Bezoek dan in uw eigen wijk of dorp de Servicebus van de gemeente Vlissingen. Vanuit de bus ondernemen wij actie om uw vraag klacht zo snel mogelijk op te lossen. Schema De Servicebus rijdt elke even week door de gehele gemeente en stopt op vaste plaatsen! www.vlissingen.nl/serviceteam Dag en tijd Wijk Maandag 22 augustus 2011 09.00- 11.30 uur Winkelcentrum Paauwenburg 13.00- 15.30 uur Winkelcentrum Paauwenburg Dinsdag 23 augustus 2011 09.00-11.30 uur Bloemenlaan (zuidzijde basketbalveld) 13.00- 15.30 uur Ter Reede (ingang Vredehoflaan) Woensdag 24 augustus 2011 09.00-11.30 uur Kanaalstraat (tegenover de Bruna) 13.00- 15.30 uur Oranjeplein Donderdag 25 augustus 2011 09.00-11.30 uur Winkelcentrum Papegaaienburg 13.00-15.30 uur Winkelcentrum Papegaaienburg Vrijdag 26 augustus 2011 09.00-11.30 uur Scheldestraat (Mies Bloemenhuis) 13.00- 15.30 uur Fonteyne Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 1voor het bouwen van een brandtrap en balkon Kasteel straat 215 A (04-08-2011) 2. voor het bouwen van een tuin huis Wilhelmina Druckerlaan 82 (08-08-2011) 3. voor het kappen van twee bomen Sint Maartenlaan 16 (09-08-2011) 4. voor het bouwen van een dak terras Bouwen Ewoutstraat 29 (09-08-2011) 5. voor het slopen van de luifels Walstraat 43t/m89 (even) en 68t/ml06 (oneven) (10-08-2011) 6. voor het plaatsen van een dak kapel Marinestraat 19 (10-08-2011) De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de ver gunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure: Verleende omgevings vergunningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunnin gen hebben verleend: 1voor het verplaatsen van een overkapping Engelandweg 12 (10-08-2011) 2. voor het slopen van opstallen en een betonvloer Langeleen- weg 1 (10-08-2011) 3. voor het uitbreiden van de woning aan de rechterzijkant Vondellaan 24 (10-08-2011) Bezwaar Bij de hierboven genoemde be sluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen bin nen zes weken na de tussen haak jes staande datum een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, afdeling Bedrijfs voering, juridische zaken, Post bus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voór- zieningenrechter van de recht bank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg verzoe ken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Verdagen beslissingstermijn omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij van de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen de beslis singstermijn hebben verdaagd: 1. voor het veranderen van een milieu-inrichting aan de President Rooseveltlaan 743 te Vlissingen (01-07-2011) 2. voor het veranderen van een milieu-inrichting aan de aan de Poortersweg 15 te Vlissingen (15-07-2011) Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uitgebreide procedure: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlis singen maakt bekend, dat zij, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3, van de Wabo, op 12 augustus 2011 een omgevings vergunning hebben verleend voor de bouw van 21 woningen aan de Slijkstraat 1 t/m 13 en 43 t/m 69. Inzage De beschikking en de bijbehoren de stukken liggen met ingang van 18 augustus 2011 gedurende zes

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2011 | | pagina 10