begint weer Kort Walchers nieuws uitjes Fietsen weg bij het station Geheimen Bellamypark Heeft u nieuws? Meedoen metamorfose? Onroerend goed, tuin en interieur; al het woonnieuws is te vinden op www.deweekkrant.nl/wonen Woensdag 17 Augustus 2011 Kijk verderop voor 100% korting. Waterschap baggert om de 8 jaar Solexraces in Biggekerke Meditatief lopen Natuurdag met veel activiteiten Keurmerk voor Sint Jans hospice Anders parkeren Badhuisstraat De Faam Jaargang 112 Nummer 33 Oplage 54.435 Heeft u nieuws voor De Faam, een reactie op een artikel, wilt u meepraten over een onderwerp of heeft u een probleem waar u tegen aan loopt? Laat het ons weten! www.de-faam.nl Wilt u. meedoen aan de metamorfose in De Faam of weet u iemand die het heel erg verdient? Kijk dan snel hoe u zich aan kunt melden. Het artikel staat op de voorpagina van 3 augustus. www.de-faam.nl Half augustus start water schap Scheldestromen met het baggeren van waterlopen. Boven de Westerschelde worden waterlopen zowel binnen als buiten de be bouwde kom gebaggerd. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2012. Door eens in de acht jaar te baggeren, houdt het water schap de bodem op diepte en blijft de afvoer van water naar de gemalen gewaarborgd. Redactie Veere De baggerwerkzaamheden worden in dezelfde periode uit gevoerd als de jaarlijkse maai- werkzaamheden. Dit jaar wordt in de volgende gebieden gebaggerd op Wal cheren: in de omgeving van Vrouwenpolder/Oostkapelle en in Arnemuiden. Direct be trokkenen worden door het Waterschap geïnformeerd. Voor meer informatie over het baggeren kunnen mensen contact opnemen met de af deling waterbeheer van het waterschap, bereikbaar via het centrale telefoonnum mer 088-2461000 (lokaal tarief) Om schade aan eigendom men te voorkomen verzoekt het waterschap aan eigena ren en grondgebruikers om over de waterloop hangende takken te verwijderen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Uitmondingen van afvoerbuizen en van drainages mogen niet in de waterloop uitsteken, maar moeten in het talud zijn weg gewerkt. Ook vraagt het wa terschap om vistuigen zoals fuiken uit de waterlopen te verwijderen. Hiermee wordt beschadiging voorkomen, zowel aan eigendommen van particulieren als aan machi nes van het waterschap. www.scheldestromen. nVbaggeren Middelburg Buiten de fietsenstallingen staan dagelijks tientallen fiet sen geparkeerd. Hierdoor zijn perrons, stationsrestauratie en kaartautomaten lastig be reikbaar. Daarom ruimt de gemeente dinsdag 16 augus tus de fietsen, die rondom het NS-station in Middelburg niet in de daarvoor bestemde beu gels staan. Eigenaren kun nen hun fiets, die tijdens de ruimingsactie verwijderd is, ophalen tegen betaling van 15 euro, op vertoon van le gitimatiebewijs en passende fietssleutel van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur en 15.00 uur bij Gered Gereedschap aan de Ar- nesteinweg in Middelburg. Vlissingen Het Vlissingse Bellamypark geeft haar geheimen prijs. Kel ders en gewelven zijn opgegra ven en schatgravers uit Vlis singen steken hun spade's op plekken uit een ver verleden. Dit zijn kelders die nog niet bekend waren. Donderdag rond 9.00 uur werd het wegdek aan het Bellamypark-noord, ter hoogte van de Kerkstraat, uitgegraven. Niets bijzonders dan resten van de oude kademuren en de plek waar de ijzeren brug was. In de middag werd dat anders want toen kwamen restanten van de oude ijzeren brug onder de grond vandaan en grote ge deelten van de kademuren. Oude stenen en vormen van gewelven trokken al snel de Vlissingse schatgravers, die als bijen op de honing af kwamen. Een schatgraver ter hoogte van de leerwinkel vertelde dat het vol zit met kelders. "Dat weet waar schijnlijk nog niemand. Tijdens het graven kwamen diverse tegelfragmenten naar boven uit een periode rond 1600." Tijdens de opgra vingen is de telefoonleiding beschadigd geraakt en kon den omwonenden niet bel len. Monteurs hebben dit opgelost. Biggekerke De twaalfde editie van de so lexrace in Biggekerke wordt op 20 augustus verreden. Er rijden veel meer dan honderd Solexen mee. Door het toenemende aantal deelnemers moesten er manches verreden worden. Naast spectaculaire manches voor specials, de snelle deel nemers die zo'n 60 kilometer per uur halen, worden ludieke manches verreden. Hierin rij den traditiegetrouw de meest originele creaties mee. Tijdens de Solexdag is het niet alleen oude tweeewielers wat de klok slaat, want met een grootse show zijn ook auto-oldtimers goed vertegenwoordigd. De solexraces beginnen om 16.00 uur met de eerste ludieke man che. De races gaan door totdat om 19.00 uur de dag feestelijk afgeslotenwordt met live mu ziek van Reginald Peene. Vlissingen Wandelen met aandacht, een kans om in het 'nu' te komen en om contact met jezelf te maken. Dat kan vrijdag 19 augustus. Verzamelen is om 19.30 uur bij de Kanovijver aan de Van Woelderenlaan in Vlissingen. Er wordt ongeveer anderhalf uur gelopen. Mee doen kost 5 euro. Aanmelden via; 06-28625349. Westkapelle Deze zesde woensdag start vanuit het Polderhuis om 10.00 uur met een familiewandeling met de boswachter door het Vroon. Ook vertrekt om 10.00 uur Koos de Vuilnisman vanaf de campings aan de Joossesweg voor een spannende Opschoon- tocht langs de Kreek, dat is voor kinderen én volwassenen. Koos doet zo'n tocht ook om 12.00 uur bij de dijk. Vertrek is vanuit het Polderhuis. Op de Markt is van 11.00 tot 17.00 uur een Na- tuurmarkt met een mega mos- selpan, tuinadvies en planten, bloemdecoraties, biologisch eten, -drinken en -duurzame producten, en een biologische wijnproeverij. Kinderen kun nen vanaf 11.00 uur meedoen aan een natuurspeurtocht op de Markt en bij het Polderhuis, 's Middags kunnen zij ponyrij den en staat in de tuin van het Polderhuismuseum een bees tenboel. Middelburg Het Sint Jans hospice De Casembroot in Middelburg kan zich vanaf deze week/High Care' hospice noemen. Als eni ge hospice in Zeeland voldoet het hospice aan alle (110) kwa liteitscriteria die door de Asso ciatie van zelfstandige high care hospices gesteld worden. Het hiermee verkregen Keurmerk Palliatieve Zorg is een kroon op het werk van alle mensen die bij de zorg in het Sint Jans hospice De Casembroot betrokken zijn. Baron W. van Lawick van Pabst, schatmeester van de Johanniter Orde Nederland, een samenwerkingspartner van Zorgstroom in het Mid delburgse hospice, zal op 31 augustus het bij het keurmerk behorende certificaat uitreiken aan de medewerkers. Er zijn in Nederland diverse voorzie ningen voor zorg in de laatste levensfase. Dit varieert van speciale afdelingen in verpleeg huizen, tot 'bijna-thuis-huizen' en hospices. De geboden zorg en de wijze van zorgverlenen loopt uiteen. Het verkrijgen van het Keurmerk Palliatieve Zorg betekent dat in het hospice een hoge mate van kwaliteit wordt geleverd. Vlissingen In de Badhuisstraat in Vlis singen zijn de kleine par- keermeters met een maxi mum parkeertijd van twee uur vervangen door kaart jesautomaten. Binnenkort zullen ook de parkeermeters in de Glacisstraat tussen de Badhuisstraat en Hobein- straat worden verwijderd en moet ook daar een kaartje bij de automaat worden gekocht om te mogen par keren. Maximaal Gelijk met deze aanpassing is de maximale parkeertijd komen te vervallen en is de betaalmogelijkheid uitge breid. Naast alleen munt geld kan er nu ook met de chipknip betaald worden.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2011 | | pagina 1