BLAUW GERUITE KIEL BURGERSLACHTOFFERS TWEEDE WERELDOORLOG agenda VLISSINGEN WERK IN UITVOERING ROMMELMARKT (RECTIFICATIE) KALENDER VAN RANDWIJKLEZING DOOR KADER ABDOLAH KONINGINNEDAG SPREEKUUR BELLAMYPARK WIJZIGINGEN OPHALEN HUISVUIL APRIL 2011 BEKENDMAKINGEN GEMEENTE Verkeersafzetting Boulevard Bankert Donderdag 21 april 2011 is het verkeer van 12.00 uur tot 13,30 uur gestremd tussen de Kenau Hasselaarstraat en de Trompweg op de Boule vard Bankert. Met uitzon dering van voetgangers en fietsers. Dit in verband met kraanwerkzaamheden. Werkzaamheden Gerbrandystraat Donderdag 14 april 2011 zijn de werkzaamheden gestart aan het fietspad en de par- keerstrook in de Gerbrandys traat, tussen de Zuidbeekse- weg en de Vlissingse Kleiweg. Het fietspad, de parkeerstrook en één rijbaan worden afge sloten voor alle verkeer. Voor het fietsverkeer wordt er een omleidingsroute inge steld via de Zuidbeekseweg en de Wildbaan. Autoverkeer wordt via één rijbaan geleid. Alle afsluitingen zijn aange geven middels bebording. De werkzaamheden duren tot vrijdag 15 juli 2011 www.viissingen.nl/ werkinuitvoering In de Blauw geruite kiel van 13 april 2011 is de verkeerde tijd vermeld. De rommel markt op woensdag 20 april 2011 en op de overige data worden gehouden van 13.00 tot 17.00 uur. Overige data rommelmarkt - woensdag 11 mei 2011 - woensdag 8 juni 2011 - woensdag 29 juni 2011 - zaterdag 16 juli 2011 - zaterdag 23 juli 2011 - woensdag 3 augustus 2011 - woensdag 24 augustus 2011 woensdag 21 september 2011 urn Rockabilly night vrijdag 22 april 2011 22.00 uur Muziek De Piek Vlissingse Paasmarkt Zondag 24 april 2011 10.00 uur Boulevards van Vlissingen Martin Hutchinson Zaterdag 23 april 2011 21.00 uur Muziek Razzmatazz Oost-Souburg Groove to Chill Zaterdag 30 april 2011 12.00 uur Dance Zware plaatwerkerij www.vlissingen.nl/uit NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN WOENSDAG 20 APRIL 2011 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: Ruben Oreel, gemeente Vlissingen Op 4 mei worden leder jaar de Nederlandse slachtoffers her dacht van oorlogshandelingen. Tegenwoordig worden niet al leen de slachtoffers van de Twee de Wereldoorlog herdacht, maar ook de Nederlanders die zijn om gekomen bij oorlogen, gewapen de conflicten en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. Hierbij vielen vele dodelijke slachtoffers. Vaak wordt er tijdens herdenkin gen gesproken over het aantal slachtoffers, veelal zonder naams vermelding of de wijze waarop zij zijn omgekomen. Onderzoek burgerslachtoffers De Oorlogsgravenstichting heeft in 2009 een verzoek gericht aan alle gemeenten om een lijst op te stel len van de burgers die door een beschieting of bombardement in de betreffende gemeente zijn om gekomen. De nabestaanden zien een dergelijke opgave vaak als nati onale erkenning van de status van hun familieleden als oorlogsslacht offer. Mede op basis van dit ver zoek heeft het Gemeentearchief Vlissingen een uitgebreid onder zoek verricht naar de burgerslacht offers in Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem. Een uitgebreid onderzoek in de overlijdensregisters, de rapporten van de diverse Diensten Luchtbe scherming en dagboeken heeft geresulteerd in lijsten voor Vlissin gen, Oost- en West-Souburg en- Rit them. Hierin zijn ondermeer de personalia opgenomen, de overlij densdatum, plaats en mogelijke oorzaak van overlijden. Duidelijk is vast komen te staan dat raadpleging van deze bronnen niet voldoende is om een volledig beeld te schetsen. Na publicatie van de lijsten voor Oost- en West- Souburg en Ritthem in de Sou- burgsche Courant van mei 2010 zijn er diverse reacties binnenge komen op grond waarvan de lijs ten zijn aangepast. Oproep Door publicatie van de lijsten met Vlissingse burgerslachtoffers hoopt de gemeente Vlissingen reacties te ontvangen om ook deze lijst zo compleet mogelijk te maken. Het gaat hierbij om Vlissingers (hier woonachtig vanaf 10 mei 1940) die in Vlissingen of elders door oorlogs geweld om het leven zijn gekomen. De conceptlijsten liggen ter inzage in de bibliotheek (Oost-Souburg en Vlissingen), het stadhuis aan de Paul Krugerstraat en het Gemeen tearchief Vlissingen aan de Helle- bardierstraat. Ook zijn de lijsten in te zien op de gemeentelijke website en het Gemeentearchief Vlissingen. Graag roept de gemeente Vlissingen uw hulp in om de lijsten zo com pleet mogelijk te maken en op deze wijze de burgerslachtoffers een naam te geven. U kunt contact opnemen met het Gemeentearchief Vlissin gen, tel. 0118-487331 en e-mail: gemeentearchief@vlissingen.nl. www.vlissingen.nl/ burgerslachtoffers Kader Abdolah, columnist en schrijver van o.a. 'Het huis van de moskee' en van het laatste boeken weekgeschenk De Kraai, houdt op 5 mei 2011 in de Sint Jacobskerk in Vlissingen de twaalfde Van Rand wijklezing. Sinds 2005 is de toespraak, genoemd naar de schrijver, journalist en ver zetsheld H.M. van Randwijk (1909- 1966) onderdeel van het Bevrijdings festival Zeeland. In de lezing staan de begrippen vrijheid en verdraagzaam heid centraal. De lezing begint om 10.30 uur. Er bestaat elk jaar grote belangstel ling voor de lezing. Gratis kaarten zijn vanaf 30 april verkrijgbaar bij de Cultuurwerf, Oranjestraat 4, Vlissingen. De Van Randwijklezing wordt georganiseerd in het kader van de Maand van de Vrijheid en het Bevrijdingsfestival Zeeland door de gemeente Vlissingen, de Cul tuurwerf, Provincie Zeeland en de PZC. De eerste fase van de herinrichting van het Bellamypark loopt ten einde. De feestdagen naderen. Zo ook Koninginnedag en 5 mei. Dagen die worden gevierd op het Bellamypark. Om eventuele vragen te beantwoorden, houden project leider Gijs Bastiaanssen en Lodewijk Hage een spreekuur op woensdag 27 april 2011 van 17.00 tot 19.00 uur. Locatie: De KEET op het Bella mypark. U bent van harte welkom. www.vlissingen.nl/bellamypark Zaterdag 30 april 2011 organiseert de gemeente Vlissingen vanaf 9.45 uur een muzikale aubade op de Oude Markt (naast de Sint Jacobskerk) in Vlissingen. Met medewerking van de Koninklijke Harmonievereniging Ons Genoegen, de Deltaband en de Jeugd Delta- band. Een mooie start van een feestelijke Koninginnedag. Naast de aubade zijn er deze dag talloze activiteiten in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Een greep uit de activiteiten.' een oranje- loop, de jaarlijkse vrijmarkt, kinderspelen en een spetterend Konin- girmebaL De komende dagen wordt het huisvuil in de gemeente Vlissingen als volgt gewijzigd opgehaald: Vrijdag 22 april 2011 ongewijzigd ophalen huisvuil Maandag 25 april 2011 GEEN ophalen huisvuil Dinsdag 26 april 2011 ophalen huisvuil 25 en 26 april Op 25 en 26 april wordt er geen grofvuil opgehaald. Voor informatie: telefoon 0118 - 487500 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 1vervangen constructieve vloer de Visserstraat 17 (07-04-2011) 2. kappen boom Talmalaan 27 (07-04-2011) 3. aanbouwen woning Badhuis straat 64 (07-04-2011) 4. kappen 16 bomen Zeewijk singel/van Steveninckstraat (08-04-2011) 5. verwijderen asbesthoudende materialen Zinderweg 1 (07-04-2011) 6. vervangen reclame Schelde- straat 24(11-04-2011) 7. verwijderen asbesthoudende materialen Vincent van Goghlaan 225-239 (12-04-2011) 8. gebruiken hotel/pension Spuistraat 63 (12-04-2011) 9. plaatsen 20 voet container Bosweg 7 (13-04-2011) De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen om- gevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure: Verleende omgevingsvergun ningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergun ningen hebben verleend: 1in stand houden en verbouwen 6 (tijdelijke) units Vlissingestraat(K)27 Volkstuin complex "Levenslust" (07-04-2011) 2. uitbreiden garage en woning Badhuisstraat 205 (08-04-2011) 3. verbouwen woning Schubert- laan 31 (08-04-2011) 4. aanbouwen woning Gerbran dystraat 40(11-04-2011) 5. plaatsen opbouw garage Zandweg 41 (13-04-2011) De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de tussen haakjes staande datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis te Vlissingen. De beschikking met bijbehorende tekeningen kunnen na een telefo nische afspraak met dhr. W. Huige van de Afdeling Publiekszaken (tel. 0118-487339) worden ingezien. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegep dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burge meester en wethouders van Vlissin gen, ter attentie van de Commissie voor de bezwaarschriften, 4380 GV te Vlissingen. Kennisgeving ontwerpbeschik king Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uitgebreide procedure: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor nemens zijn vergunning te verle nen: 1in gebruik nemen hotel/ pension Nieuwendijk 25 2. gebruiken buitenschoolse opvang Oranjeplein 41 Inzage De ontwerpbeschikking en de bij behorende stukken liggen met ingang van 21 april 2011 gedu rende zes weken ter inzage in het stadhuis te Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens ope ningstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op don derdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whe@vlissingen.nl).

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2011 | | pagina 10