eek Krant Beachdag tijdens StrDnAfeest GroerjRuK Fusie van specialisten RÜSSEL Echtpaar rdé Deze week PAGINA 5: 25 JAAR BLAUWE JUNGLE PAGINA 16: NIEUWE ZAKEN BU ZEP PAGINA 36/37: AGENDA MET ZEEU Wachtlijsten jeugdzorg zijn flink ingekort Mid wqdm voor het mtstt dMWs Idjlcin op diiASedkraM.ytl Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl van voor Denise (14) verdient een taart Pannenkoeken eten voor Gambia Beachtennis op het Nollestrand 37 HO - weGGNeR Huis-aan-huisMedia WOENSDAG 22 JULI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 30 De VLISSINGEN - De leden van de verenigingen van Medi sche Specialisten van de bei de ziekenhuizen (Ooster- scheldeziekenhuizen en Zie kenhuis Walcheren) stem den vorige week unaniem in met de fusie van hun vereni gingen. De ontstane vereni ging gaat officieel heten Ver eniging Medische Staf Ad miraal De Ruyter Ziekenhuis en telt 160 leden. Kort wachten AZZ MIDDELBURG - De extra inzet van Stichting Agogi sche Zorgcentra Zeeland (AZZ) in Middelburg om de wachttijden in de jeugdzorg verder terug te dringen, blijkt succesvol te zijn. Op 1 januari 2009 stonden er nog 179 wachten op de wacht lijst. Op 1 juli was dit aantal gezakt tot 99 wachtenden. Het doel is om aan het eind van dit jaar de wachttij den lande lijk gezien terug te brengen tot maximaal negen weken. Dit moet worden gerealiseerd door het inzetten van extra hulpverle ners op het gebied van intensie ve pedagogische thuishulp en door het uitbreiden van het aantal pleegzorgplaatsen. Ook de ont wikkeling van de gespecialiseer de open- en gesloten behande ling in Kortgene moet een gun stig effect hebben op de wacht lijst. Jongeren zijn dan minder vaak aangewezen op hulp buiten Zeeland. DOOR TARA DE VRIEND DISHOEK - Stichting Dan ce and Art houdt op vrijdag 4 september voor de eerste keer een beachdag tijdens haar jaarlijkse StrDnAfeest. Deze wordt voor de derde achtereenvolgende keer gehouden op en rondom strandpaviljoen Kaapduin. Dit jaar is er voor het eerst een unieke samenwerking tussen Dance and Art en A- way Events Weiness. Door deze samenwerking is er naast live muziek, dans en kunst ook ruimte voor sport en spel tijdens de middagpro grammering van StrDnAfeest. De beachdag is toegankelijk voor jong en oud. Op het strand rond Kaapduin worden verschillende velden aange legd voor frisbee, beachvolley- bal en voetbal. Daarnaast wordt er een spetterende workshop gehouden. Inschrij- ven kan tot 14 augustus. Een team bestaat uit minimaal zes personen. De dag is ideaal voor een groep collega's om aan het teamgevoel te werken, de spirit in een bestaan de sportclub te verster ken of gewoon een ac tieve dag met je vrien den te hebben. De beach dag wordt afgesloten met een barbeque en 's avonds zijn de teams van harte welkom tijdens s het StrDnAfeest. In deze derde editie van StrDnA feest wordt gefeest op de beats van verschillende DJ's, zoals Benny Rodrigues, Paul Veth, Patch Park Joeri Jamison, K! Castil lo en Macellus Cheap Har mony. Verder zijn er verschil lende exposities, live kunste naars en dansoptredens. Het is van 12.00 tot 2.00 uur en meer informatie of aanmelden via 06-41856512. Potmaat 24 cm. Hoogte ca. 70 cm. Per stuk TAN DPROTH ETICUS VOOR NIEUWE EN TE REPAREREN KUNSTGEBITTEN TELEFONISCHE AFSPRAKEN OF INFORMATIE: TEL 0118-414533 WWW. ROSS EL-KUNSTGEBITTEN. NL HOBEINSTRAAT 52, VLISSINGEN GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl BIGGEKERKE - Corina de Visser geeft haar dochter De nise op voor de Jarige van de week. "Zij wordt 23 juli 14 jaar. Het is een lieve, leuke en spontane meid, ondanks dat ze al heel haar leven buikpijn heeft. Deze week wordt ze geopereerd in het Sofia kin derziekenhuis. We hopen dat Denise op haar verjaardag weer thuis is."Denise mag bij bakkerij Vader aan de Dorps straat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart af halen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl, graag met vermelding van verjaardag, naam, woon plaats en een korte uitleg. VLISSINGEN - Mge- lopen maandag (20 juli) was het echtpaar Storm uit Vlissingen ze ventig jaar getrouwd. Zij hebben dit op zondag 19 ju li gevierd in het Zorgcen trum Ter Reede, waar zij wo nen. Burgemeester Wim Dijkstra heeft het 70-jarig bruidspaar, uit naam van Hare Majesteit de Koningin, bloemen en een felicitatie brief overhandigd. AAGTEKERKE - Naar aanlei ding van de Aagtekerkse week is er op dinsdag 28 juli een pannenkoekenfeest in Aagtekerke. De opbrengst is bestemd voor de stichting Steun en Opbouw in Gam bia. Het feest is in- en om de feesttent op de hoek van de Pekelingseweg/Aagtekerkse- weg. Groot en klein is vanaf 17.30 uur welkom om onbe perkt pannenkoeken te eten voor 3.50 euro. VLISSINGEN - Stichting Pal ladium houdt volleybal en beachtennis voor jongeren op het Nollestrand in Vlissin gen. Deelnemers worden verdeeld in twee leeftijds groepen van 12-15 jaar en van 16-23 jaar. Deelname is gratis en er wordt gespeeld tussen 13.00-17.00 uur. g POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1