eek Krant De Faam fdé 1000 senioren voor games 5 f io jgyNSEBIBUo^ BEW.EX. PAGINA 5: SECRETARESSES GENIETEN BU CUU CONSULT PAGINA 7: WEDSTRUD VAN MINI MUNDI PAGINA 44: DE PASSIE VAN DJ HARDWELL NS stopt met dienstverlening Bibliobus Ouderwets hardcore-avondje deweekkrant.nl Kampioenswedstrijd VC Vlissingen Ringrijden en een markt bij Simnia Werkzaamheden wegen in Oostkapelle Zeelandia versterkt MULTIMATE vlaggenset 8 95 Kozijnenambacht Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl Mid uerqetm uoor hd miste. deuWs hfat af diwedkratd.Ml Vervroegde Sluitingstijden Letselschade? www.palsgroep.nl Centrum Vlissingen wordt schoongemaakt Vlissingen zet in op economie, onderwijs en infrastructuur Een lekkere taart voor Niels (18) WOENSDAG 22 APRIL 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 17 WGGGNGR Huis-aan-huisMedia AAGTEKERKE - "Die jeugd van tegenwoordig... Die is gewoon lëuk! Onze Niels wordt op27 april achttien jaar. Echt een felicitatie waard. Wij hebben gewoon een fantastische zoon, die best wel eens in het zonnetje gezet mag worden", zeggen Kees en Barry Rottier. Niels mag, met dit artikel, bij bakkerij Steketee aan de Ka naalstraat in Oost-Souburg een heerlijke verjaardags taart afhalen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jarige opge ven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. MIDDELBURG - De NS stopt definitief met de dienstverlening op de Bi- blioservicebus omdat klan ten in de NS stations ook een treinkaart kunnen ko pen. De NS gaat in de OV- chipkaart investeren. Een nieuwe samenwerkings partner op de Biblioservice- bus is Woonburg in de ge meente Veere. MIDDELBURG - In Bar American in Middelburg is op vrijdag 24 april weer een ouderwets hardcore-avond je. Als hoofdact treedt één van Nederlands beste hard core bands op, Enemy Ground. Support bands zijn My City Burning en Kudra Mata. Het begint om 21.30 uur en entree is 5,00 euro. Qje eigen wereld op VLISSINGEN - Bij voldoende belangstelling rijdt een sup portersbus naar de kam pioenswedstrijd van Haar steeg tegen VC Vlissingen. Aanmelden kan tussen 19.00 en 21.30 uur in de kantine van de VC Vlissingen. De kosten bedragen voor vol wassenen 12,50 euro en jeugd t/m 12 jaar 7,50 euro. Nadere info: 0118-850982. DOMBURG - Bij zorgcentrum Simnia in Domburg is zater dag 9 mei ringrijden in hoe rendracht. Tussen 10.00 en 17.00 uur wordt gereden. Verder zijn er kramen, kinderspelen, tuin- plantjes, moederdagcadeau tjes en allerlei lekkers. OOSTKAPELLE - De werk zaamheden aan de verharding van de Fort den Haakwqg in Oostkapelle zijn 21 april be gonnen. In drie dagen wordt een laag van de asfalt gefreesd en de betonbanden worden vernieuwd. De weg is tot 24 april afgesloten voor verkeer. Vandaag (22 april) starten ook de werkzaamheden aan de as- faltlaag in de Zoekweg. MIDDELBURG - Zeelandia Middelburg heeft slagvaardig gereageerd op het vertrek van doelman Rick Wiegmans. De Middelburgers zijn rond met keeper Tim Blind van RCS. Te vens keert Eddy de Looff ko mend seizoen terug bij zijn club. Ook Patrick Joossens speelt komend seizoen, na een verblijf bij JVOZ, weer op de Veerse Poort. kijk voor meer aanbiedingen binnen in de krant MIDDELBURG - Danza Cuba is een van de vaste bespelers van het Gran Teatro.de la Havana, het belangrijkste theater van Havana. Het dansgezelschap bestaat geheel uit vrouwen die zich laten begeleiden door een uitste kende band. Gisteren was danza Cuba in Middelburg te zien en 25 april staan zij in het Scheidetheater in Terneuzen. Het juiste adres voor al uw hardhouten kozijnen. www.kozijnenambacht.ni Tel. 0118-620040 Diodeweg 37 Middelburg In verband met Koninginnedag hanteren wij gewijzigde sluitingstijden. Voor de editie van woensdag 29 april is de uiterste inlevertijd voor advertenties donderdag 23 april 17.00 uur. WGGGNGR huis-aan-huisMedia r oT l£:J Hincis «n Powerp'atecentrum AllSoor rsBodyGym Wij zijn verhuisd! OPEN DAG Za. 25 april v.a. 13.00 uur Diverse demonstraties springkussen Walensingel 65 Middelburg Telefoon 0118 - 63 45 66 www.allsportsbodygym.nl VLISSINGEN - De binnen stad in Vlissingen wordt weer aan een grote schoon maak onderworpen. Er worden onder andere kauwgomresten verwij derd. Dit is een actie van de Stichting Vlissingen Promotie, met goede medewerking van de gemeente. Het werk wordt zaterdag 2 mei gedaan, van 11.00 tot 13.00 uur. Iedereen die mee wil helpen kan zich melden op het terras van La Reine aan de Lange Zel- ke. Vorig jaar was de schoonmaak actie een doorslaand succes en de stad superschoon. MIDDELBURG - De organi satie van de Senior Games laat weten dat er duizend in schrijvingen binnen zijn voor het sportevenement voor vijftigplussers. De spe len gaan op 7 september in zeeland van start. In dertien gemeenten worden tweeën twintig takken van sport ge daan. De organisatie rekent op ongeveer vierduizend deelnemers. Het hoofdpro gramma is bedoeld voor se rieus sportende vijftigplus sers. Hard doorwerken DOOR ELLEN DE VRIEND VLISSINGEN - Hard door werken aan de lopende gro te projecten, het verder aantrekkelijk maken van de gemeente en inzetten op economie, onderwijs en in frastructuur. Dat zijn de be langrijkste voorstellen van burgemeester en wethou ders van Vlissingen voor de jaren 2010-2013. Als de raad met de voorstellen instemt, worden ze opgenomen in de begroting. Het voorlopig jaarresultaat 2008 van de ge meente Vlissingen bedraagt 3,5 miljoen euro positief. Het colle ge gaat, na afronden van de ac countantscontrole, voorstellen om dit resultaat in te zetten voor een structurele verbetering van de financiële positie van de ge meente. Dit bestaat uit het ver hogen van de algemene reserve en het extra afschrijven van ma teriële vaste activa. Ook over 2009 zijn reeds een aantal finan ciële meevallers zichtbaar voor een bedrag van 2,7 miljoen eu ro. luist in deze economisch moeilijkere tijden wil het colle ge deze financiële meevallers inzetten om de economie sti muleren. Daarom gaan zij dit jaar beginnen met de restaura tie van de kerktoren in Oost- Souburg èn het aanvalsplan voor het nog aantrekkelijker maken van de binnenstad. Ook het komende jaar wil het college veel aandacht schenken aan de reeds lopende grote projecten, zoals de Stadshaven, de plan vorming rond het Bellamypark en de herstructurering van het Middengebied. De kadernota wordt behandeld op 28 april. g POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1