eek Krant Landelijk poetsen, prikken en opruimen Vijfde Ropakustrun Actie voedselbanken K9 UNIEKE VERKOOP PRIJZEN! Deel Laan der Verenigde Naties open Overname RAVZ 'dé PAGINA 7: KAARTEN VOOR HET FASHION EVENT PAGINA 19: 50 JAAR BARBIE PAGINA 53: BOEKENWEEK Deze week Letselschade? www. hogazon.nl www.palsgroep.nl Nationale Open Huizen route ONGELOOFLIJKE Hans Nieuwkamp Boomfeestdag Mini playbackshow in Het Palet Mid Wjdten usorhd wtsti vitJUWS kijkon of? diiA/edkrmt.Hl zaterdag 28 maart 'V WOENSDAG 11 MAART 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 11 De Faam weGeNeR Huis-aan-huisMedia MIDDELBURG - Een gedeek te van de Laan der Verenig de Naties is sinds 9 maart weer open voor het ver keer. Het gaat om het ge deelte van de Sandberglaan tot aan de kruising met de Beneluxlaan. Het verkeer richting Grijpskerke heeft weer vrije doorgang. Bewo ners van Griffioen 2 kunnen hun huis nu bereiken via de Beneluxlaan. Stippel uw route uit! Op www.huisiiin.nl Goes i Marconistraat 15b (0113) 22 dl 17 NU MEUBELEN VOOR Alles Is direct leverbaar zolang de voorraad strek!... www.tmcwoonwlnkels.nl OOST-SOUBURG - Hans Nieuwkamp uit Oost - Sou burg wordt zaterdag (14 maart) 52 jaar. "Wij vinden dat hij wel een taart verdient omdat hij naast zijn werk in de ploegendienst ook nog verschillende folders en De Faam rondbrengt. Verder is hij altijd druk bezig en denkt hij daarbij nooit aan zich zelf', vertelt zijn vrouw Her- ma. Hans magmet dit arti kel, bij bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oostkapelle een heerlijke verjaardags taart afhalen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jarige opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, ver jaardag en woonplaats. MIDDELBURG - Het MIC- MEC Walcheren houdt op woensdag 18 maart een boomfeest wandeling. Het is een excursie met natuurgids langs bijzondere bomen van Middelburg. Verzamelen is om 14.00 uur bij de Punt. Er wordt gewandeld naar het toekomstige Stadspark Mo lenwater en hij eindigt om 16.00 uur bij de Milieuwin kel. Deelname is gratis. VLISSINGEN - Stichting Pal ladium houdt op 18 maart een mini playbackshow in wijkcentrum Het Palet aan de Willem Roelofszlaan 2 in Vlissingen. Het is voor kinde ren van vijf tot tien jaar. Zij kunnen er vandaag (11 maart) voor oefenen. Kinde ren die mee willen doen kunnen zich opgeven bij stichting Palladium via 0118- 420460 of in het wijkcentrum op de woensdag van 13.30 uur tot 15.00 uur. MIDDELBURG - Er is een mondeling akkoord bereikt ten aanzien van de overna me van de Regionale Ambu lance Voorziening Zeeland (RAVZ) door Connexxion. In goed overleg met personeel, OR en vakbonden is een goede basis gelegd om te kunnen komen tot deze overname. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt met de ketenpartners. VEERE - De Week van Ne derland Schoon is dit jaar van 16 tot en met 21 maart. Deze week wordt afgeslo ten met de landelijke op- schoondag. In heel Neder land zijn activiteiten om de eigen buurt, wijk of omge ving schoon te maken. De gemeente Veere doet ook mee aan de Landelijke Op- schoondag op zaterdag 21 maart. De stads- en dorpsraden gaan in samenwerking met de bur gers aan de slag om het zwerf vuil op te ruimen. Het begint om 8.45 uur op de verzamel plaats waar de taakverdeling bekend wordt gemaakt, het materiaal uitgedeeld en de groep meegenomen naar het op te ruimen rayon. Het duurt tot 12.00 uur. De verzamel plaats voor Aagtekerke is bij de molen, voor Biggekerke bij de begraafplaats aan het begin van de Hogelandseweg, voor Dom burg bij Parkeerterrein ge meentehuis Domburg, voor Grijpskerke bij het JOP, voor Meliskerke de Hoek Mariekerk- seweg en Jan Vaderstraat, voor Sêrooskerke bij Praathuisje op Muntpleintje, voor Vrouwen polder Parkeerplaats H.C.R. Duinoord, voor Westkapelle bij de begraafplaats bij de toren en voor Zoutelande bij de brand weerkazerne. Voor Oostkapelle is er geen verzamelplaats, de vrijwilligers worden doorver wezen naar een andere kern. Aanmelden kan via 0118- 583300 of via 0118-594847. Op vrijdag 20 maart wordt ook met een aantal scholen een opruim- actie gehouden. De scholen krijgen daar afzonderlijk be richt van. DOOR TARA DE VRIEND DISHOEK - Het Cegelec Runningteam houdt op za terdag 21 maart in samen werking met Dynamica de vijfde Ropakustrun in Dis hoek. Het is een prestatie loop over vier en over tien kilometer vanuit Dishoek in het kustgebied tussen Dis hoek en Zoutelande. De opbrengst hiervan komt ge heel ten goede aan de Stichting Roparun onder het motto: de kwaliteit van het leven van men sen met kanker te verbeteren. De start en het secretariaat zijn weer als vanouds bij het Pan nenkoekenhuis Dishoek. Hier kunnen ook de startnummers opgehaald worden. De start van de loop is om 14.00 uur op het Plein in Dishoek. Voorinschrij- ven kost 3,00 euro en kan tot donderdag 19 maart 24.00 uur via aeromad@zeelandnet.nl. Bij de inschrijving duidelijk vermel den in de aanhef van de e-mail ROPAKUSTRUN en verder naam, voornaam, man of vrouw, de te lopen afstand, leef tijd en woonplaats. Ook kan in schrijven op de dag zelf vanaf 13.00 uur in Pannenkoekenhuis Dishoek. De inschrijfkosten zijn dan voor iedereen 5,00 euro. Naast dit loopevenement is het ook mogelijk te Nordic Walken of gewoon te wandelen. Starten hiervoor is tussen 10.00 uur en 10.30 uur en de afstand is elf of twintig kilometer. Bij het in schrijven duidelijk vermelden dat het om Nordic Walken of wandelen gaat. GOES - Bij drie supermark ten in Goes is afgelopen za terdag voedsel ingezameld voor de Voedselbanken in Zeeland. Die actie heeft genoeg spullen opgeleverd om de mensen die gebruik maken van de Voedsel- bank zo'n drie weken te voor zien. De banken kampen met tekorten, omdat ze geen spullen meer krijgen van het Rotter damse distributiepunt. Koersbaltoemooi oor ellen de vriend 17e editie va ii het sportieve seniorenevenement KOUDEKERKE - De Werk groep Walchers Koersbal toemooi houdt in samen werking met de Stichting Welzijn Veere morgen, don derdag 12 maart, voor de zeventiende keer het Wal chers Koersbaltoemooi. Een groot aantal senioren teams van Walcheren doet mee aan het toernooi dat jaar lijks vooral gekenmerkt wordt door het zeer gezellige karak ter. Elk team bestaat uit zes deelnemers die strijden om de wisselbeker. Dit jaar speelt een team van de gemeente Veere tegen een team van de Stichting Welzijn Veere. Dat doen zij buiten mededinging, als teken van waardering voor dit sportieve evenement voor de senioren. Couburg Het toernooi is in Sporthal De Couburg in Koudekerke. Om 9.30 uur gaan de wedstrijden van start. Rond 15.30 uur zul len de winnaars bekend zijn. Aansluitend zal Jan Wouters, bestuurslid van de Stichting Welzijn Veere, de prijzen uit reiken aan de winnaars. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1