V*/ Vlissingse binnenstad is schoon uitvaartcompact.nl B CO S 20% KORTING TROUW- KOSTUUM De Nationale Daltondag: open dag Tweemaster-Kameleon Tijdelijke huisvesting voor jongeren \1R/. Hoge nood op de boot PAGINA 5: PROBLEMEN LAAN DER VERENIGDE NATIES PAGINA 17: FASHION EVENT VEERE PAGINA 20: NIEUWBOUW TER REEDE Crematie voor 1800 euro Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl Deze week Opa Adrie de Rijke verdient een taart! Boaz Black neemt afscheid uitvaart in essentie geheel op internet te regelen Nieuwe kunst- en cultuurklassen Mid uwjdm uoor hd miste, rieuws kijim oj> AiwumwtMi WGGGNGR Huis-aan-huisMedia VLISSINGEN - Vorige week is de binnenstad van Vliss- ingen grondig schoonge maakt. Met behulp van stoommachines zijn de Sint Jacobspassage, Lange Zel- ke en aanliggende straten flink aangepakt. Deze grote schoonmaak is de aftrap van het project Intensive ring Binnenstad-Schoon. Op 21 maart wordt Bossen- burgh opgeschoond. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 MIDDELBURG - "Wij willen opa Adrie de Rijke aanmel den als jarige opa van de week. Hij wordt vandaag (4 maart) 58 jaar. In het dage lijks leven is hij vrachtwa genchauffeur, al 33 jaar lang. Dus heeft hij wel een lekkere taart verdiend", vinden Leo en Corina Blok. Adrie mag met dit uitgeknip te artikel een heerlijke ver jaardagstaart afhalen bij bakkerij Steketee aan de Ka naalstraat in Oost-Souburg. Graag wel eerst even bestel len! Wilt u ook een jarige op geven, stuur dan een foto en uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met naam, adres en woon plaats. VLISSINGEN - Na vijf jaar sa men oefenen, plezier maken en optreden gaat de band Boaz Black The Soul Patrol stoppen, maar niet voordat op feestelijke (lees: muzikale en swingende) wijze van al haar fans afscheid is geno men. Zaterdag 14 maart is het zover, in het Arsenaal Theater geeft de band nog eenmaal het beste van zich zelf. De formatie bestaat uit 13 gedreven muzikanten aangevuld met een aantal danseressen, die de werve lende choreografie extra elan geven. Men omschrijft de muziek zelf als 'Non-stop soul power till you drop' en slaat daarmee de spijker op z'n kop. Inmiddels mag ge rust gesteld worden dat Boaz Black The Soul Patrol een begrip is geworden. Het optreden begint om 21.00 uur. Gratis kaartjes zijn te reserveren bij: het Arse naaltheater, Zwier gitaar bouw in Vlissingen of Spin, Vinyl CD speciaalzaak in Middelburg. WOENSDAG 4 MAART 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 10 De dansers van Piloböfü: Sint-Jacobstraat 28 - Vlissingen 06-53702910 www.tizzart.nl opeen WAT IS HIEROP UW ANTWOORD? |BOS*MEN»SHOPl OOST-SOUBURG - De Na tionale Daltondag valt dit jaar op woensdag 11 maart. De Nederlandse Daltonver eniging organiseert de dag voor de tweede keer. Er zijn drie Dalton scholen in Zeeland gevestigd. In heel Ne derland zijn er nu driehonderd dertig scholen. Het Dalton on derwijs bestaat ongeveer hon derd jaar en gaat uit van drie principes: zelfstandigheid, sa menwerken en verantwoorde lijkheid. De leerlingen leren planmatig werken en hun werk op een juiste manier in te de len. Dit komt van pas in het voortgezet onderwijs. De Tweemaster-Kameleon is de enige Daltonschool op Wal cheren. De school zag het leer lingenaantal het afgelopen jaar groeien met tien procent. Dat is een goede prestatie, aange zien het totaal aantal leerlingen op Walcheren afnam. Kenmer kend voor de Tweemaster zijn onder andere de dag- en week taken, de tutorsystemen en het maatjesleren. Belangstellen den kunnen op 11 maart te recht bij de Tweemaster-Ka meleon. De bezoekers mogen vrijblijvend binnen wandelen tussen 8.30 uur en 12.15 uur. Kinderen uit groep acht ont vangen de bezoekers en leiden ze rond. Ook geven de kinde ren zelf uitleg bij de verschil lende activiteiten. Aanmelden voor de open dag is niet nodig. Een informatiepakket kan aan gevraagd worden via de websi te van de school. VLISSINGEN - Tweeëntwintig bewoners van de Foyer de Jeu- nesse in Vlissingen kunnen tij delijk in vervangende woon ruimte terecht. Dit dankzij wo ningcorporatie L'Escaut. In de Foyer de Jeunesse worden jon geren door Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland begeleid bij het zelfstandig leren wonen. Door een brand raakte het ge bouw van de Foyer de Jeunesse op de hoek Nieuwstraat en Wal- straat ernstig beschadigd. L'Es caut is eigenaar van het pand en verwacht dat het opknappen enkele maanden in beslag neemt. MIDDELBURG - Nehalennia Stedelijke Scholengemeen schap in Middelburg begint in augustus met kunst- en cul tuurklassen vanaf de brugklas. De klassen zijn voor havo/vwo- leerlingen die breed geïnteres seerd zijn in kunst en cultuur. Modules die aan de orde komen zijn dans, drama, musiceren, audiovisuele vorming, theater techniek, creatief schrijven, schilderen en handvaardigheid. De persoonlijke voorkeur van de leerling speelt een belangrij ke rol. Het accent ligt vooral op het praktisch bezig zijn met kunst en cultuur. De leerlingen volgen de modules op momen ten dat de overige leerlingen an dere vakken volgen. In samen werking met onder andere de Theaterstichting Zeeland en de Zeeuwse Muziekschool kiezen de leerlingen een programma. Na de brugklas kunnen de leer lingen doorgaan met de kunst en cultuurklas of overstappen naar een reguliere tweede klas. Een open dag is op 3 maart van 15.30 uur tot 21.00 uur op de lo catie aan de Breeweg 71E in Middelburg. VLISSINGEN - Passagiers die nodig naar het toilet moeten op het fietsvoet- veer Vlissingen-Breskens van Veolia hebben pech. De toiletten kunnen niet worden gebruikt. Tot voor kort mocht het toiletwater op de Westerschelde geloosd worden, de strengere wetge ving heeft dat veranderd. De opslagtank aan boord moet nu in een tank aan de wal geleegd worden, maar de mensen van Veolia mogen dat nog niet. Zij moeten, volgens de vereisten, eerst tegen bepaalde ziekten ingeënt worden. Tot dat alle maal is gedaan blijven de toi letten aan boord dicht. MIDDELBURG - Het we reldberoemde dansgezel schap Pilobolus uit New York staat dinsdag 17 maart in de Stadsschouw burg Middelburg met enke le hagelnieuwe choreogra fieën. Het gezelschap, bestaande uit zes dansers onder leiding van Moses Pendleton, heeft wereld wijd een grote reputatie opge bouwd met repertoire dat wordt gekenmerkt door vernuftige, acrobatische en visueel specta culaire danskunst. De moderne choreografieën van Pilobolus ontstaan uit gezamenlijke im provisaties van vier choreogra fen, waarin humor en inventivi teit de ruimte krijgen. "We dachten alle mogelijkhe den van het menselijk lichaam te kennen, maar Pilobolus on derzoekt en hernieuwt ze kom pleet" schrijft Le Monde over de groep. "Bij Pilobolus ontmoet sierlijkheid fysieke behendig heid en dat leidt tot bewegingen die zowel lyrische reacties als verbazing oproepen" vindt ook The Sunday Oregonian. "Als u nog nooit iets van Pilobolus hebt gezien, dan is het nu tijd!" aldus Daily News. In 2001 was Pilobolus voor het laatst in Nederland. Het op treden begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop via: 0900-33000: en www.theaterverkoopze^ land.nl. ózs-qnt Deze unieke aanbieding geldt alleen voorde bruidegom, de vader en de schoonvadervan de bruidegom Goes, Lange Vorststraat 56, Middelburg, Lange Delft 1, Middelburg, Lange Delft 37. www.bosmenshop.nl DOOR UZA KATS FOTO: JOHN KANE DOOR J0SIE KNEEPKENS

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1