eek Krant b co s L Open Dag nieuw verpleeghuis 20% KORTING TROUWKOSTUUM Ter Reede Mid vergden (Uweékrmé.nl Herman Koch fdé PAGINA 5:24 UUR VAN DE BOULEVARD PAGINA 7: OPEN HUIS BU DRUGSOPVANG PAGINA 12: VLISSINGEN VIERT 400 JAAR NEW YORK Deze week Etalages gevuld uoor hd miste nieuws kijken op Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl Zaterdag 28 februari van 13.00 tot 16.00 uur ingang Vredehoflaan Vlissingen op een WAT IS HIEROP UW ANTWOORD? boekhandel Spui Letselschade? Gratis advies www.palsgroep.nl Her diner-€ 19,95 Taart voor mevrouw De Lange (85) Krimp economie Weken vrijwilliger Oude Markt 5 Vlissingen t 0118 - 422170 Aftrap van de 24 uur van de Boulevard 3 74-0- WOENSDAG 25 FEBRUARI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 9 De Faam WGGGNGR Huis-aan-huisMedia DOOR ELLEN DE VRIEND VLISSINGEN - In het Arse naaltheater in Vlissingen werd afgelopen zaterdag de aftrap gegeven voor de mara thon 24 uur van de Boule vard. Dit evenement op za terdag 20 en zondag 21 juni is een initiatief van de Rotary- club Vlissingen. Doel is 75.000 euro bijeenbrengen voor onderzoek naar multip le sclerose (MS) bij kinderen. Er zijn nog vier maanden te gaan en we moeten nog vreselijk veel werk verzetten", vertelt voorzitter Frans van Spaandonk van de Ro- taryclub. "We gaan op 20 juni om 15.00 uur op de boulevard in Vlis singen beginnen met vierentwin tig uur non-stop fietsen op spin- VLISSINGEN - De ondernemers uit Vlissingen mogen van make laarskantoor Aerssens Pateer de leegstaande etalages in de Sint Jacobspassage inrichten. Dit om de enigszins verlaten passage wat op te fleuren. Op dit moment gaat het om vier etala ges die winkeliers aan het in richten zijn. In de Walstraat- Zuid is inmiddels ook al een eta lage gevuld. -A< Stichting Werkt voor Ouderen Deze unieke aanbieding geldt alleen voor de bruidegom, de vader en de schoonvader van de bruidegom lBOS»MEN*SHOPl Goes, Lange Vorslslraat 56, Middelburg, Lange Dclfl 1, Middelburg, Lange Delft 37. www.bosmenshop.nl 0800-899 85 33 MIDDELBURG - Tot eind mei loopt de Stop Kindermisbruik scholenactie. Scholie ren van het middel baar onderwijs, mbo en hbo worden opge roepen om zoveel mo gelijk fondsen te wer ven voor Stop Kinder misbruik. De schooi die de meeste fond sen heeft opgehaald wint een optreden van Nick Simon. Stop Kindermisbruik is op gericht door onder an dere Yoianthe Cabau van Kasbergen en Ar jan Erkei. Informatie: www.stopkindermis- bruik.nl. (Foto: P.R.) Een echte aanrader! MIDDELBURG - De families Brasz en De Lange geven hun moeder, mevrouw De Lange uit Middelburg, op voor de Taart van de week. "Zij viert 28 februari haar verjaardag en wordt 85 jaar. Eigenlijk een dag te vroeg, want zij is geboren op de schrikkeldag 29 februari 1924. Ze heeft altijd voor ons klaargestaan en daarom wil len we haar verrassen met een berichtje en een lekkere taart." Mevrouw De Lange mag, met dit artikel, bij bak kerij Vader aan de Dorps straat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart af halen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faain@whm. wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. MIDDELBURG - Het Cen traal Planbureau (CPB) meldde dat de Nederlandse economie krimpt met 3,5 procent. De Zeeuwse econo mie krijgt ook zware klap pen. Dit weekend luidde de Brabants Zeeuwse Werkge versvereniging al de nood klok. Het gaat niet in alle sec toren slecht, want het toeris me heeft voor de komende zomer al meer boekingen dan vorig jaar. MIDDELBURG - De periode van 14 tot 28 maart is uitge roepen tot de Zeeuwse we ken van de vrijwilliger. Er worden dan diverse activi teiten gehouden voor een door vrijwilligers en organi saties. Óp 17 maart zijn er gratis workshops in Middel burg. Meer informatie: www.vrijwiUigerszeeland.nl. Twee echtparen dineren in een restaurant om een vergrijp van hun kinderen te bespreken... Fietsen voor MS fietsen. Er komen tachtig fietsen tussen de Strandveste en de Sar- dijntoren te staan. Bedrijven, par ticulieren, scholen, verenigingen, buurvrouwen, noem maar op kunnen voor 500 euro een spin- fiets adopteren. Het team van die fiets gaat de trappers tot zondag 15.00 uur in beweging houden. We denken aan vier tot achten veertig mensen per team, maar dat maakt ons eigenlijk niet uit. Natuurlijk is de prestatie leuk, maar het gaat om de opbrengst voor MS Research." Jan Jacobs, directeur van de Stichting Vlissin gen Promotie vult aan dat alle fietsers ook een sponsorkaart krij gen. "Die kaart laten zij volteke- nen door familie, buren, vrienden en collega's en die opbrengst komt nog bij die van de spin- fietsen. Als we onze doelstel ling van 75000 euro bijeen- brengen, dan betekent dat twee jaar onderzoek naar MS in Neder land." De organisatie heeft nu de spinfietsen geregeld maar zoekt nog sponsoren voor podia, tech niek en geluid. Frans: "Ook lijkt ons een silent disco handig, met koptelefoontjes voor de fiet- en de coach, zo dat zij 's nachts de omwonenden niet wakker houden." Voor de 24 uur van de Boulevard komen er ook lezingen van Job Cohen, wiens vrouw MS heeft en van Ronald Giphart die een moeder heeft met de ziekte. Verder is er 19 juni een benefietconcert van MS ambas sadrice en fadozangeres Cristina Branco. De website www.24uur- vandeboulevard.nl is begin vol gende week operationeel. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1