eek Krant 5e Roparun rommelmarkt Loterij steunt museum Carnaval in zorgcentra Vlissingen fdé Deze week PAGINA 2: MOET KOOPZONDAG BLIJVEN? PAGINA 12: DISCRIMINATIE DOET ZEER PAGINA 27: OORLOGSDAGBOEKEN VLISSINGEN Bram wil niet weten dat hij 60 wordt deweekkrant.nl Afsluiting op- en afrit A58 Arnestein Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl ri^hL, ROTS-VAST GROEP (VER)HUREN IS NU DÉ OPLOSSING! WWW. ROTSVAST. N L Meer Zeeuwse bedrijven failliet Kinderen maken spelenderwijs kennis met Van Gogh Zomer en Simons weg is geen 1 april mop WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 8 De Faam 'ODFI BEW. EX. WGGGNGR Huis-aan-huisMedia VLISSINGEN - "Ik wil mijn zwager Bram Moorlag uit Vlissingen aanmelden voor een verjaardagstaart. Hij wordt op 23 februari zestig jaar. Dat wil hij niet weten en ook niet vieren, maar omdat hij het leuk vindt om anderen in de maling te ne men, vind ik het leuk om dat nu eens terug te doen", vertelt zijn schoonzus Leni Davidse. Bram mag met dit uitge knipte artikel een heerlijke verjaardagstaart afhalen bij bakkerij Steketee aan de Kanaalstraat in Oost-Sou burg. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een ja rige opgeven, stuur dan een foto en uitleg naar red.faam@whm.wegener.n 1 met naam, adres en woon plaats. Bje eigen wereld op VLISSINGEN - Stichting Palladium viert op donder dag 19 februari Carnaval in de zorgcentra Weyevliet en Scheldehof in Vlissingen met de bewoners. Deelne mers kunnen zich laten schminken en hun rollator laten versieren. Het carnavalsgedruis is van 14.30 tot 16.30 uur en de toegang is gratis. VLISSINGEN - Rijkswaters taat is sinds afgelopen maandag werkzaamheden aan het uitvoeren aan de zuidzijde van de A58. De oprit van de A58 richting Goes en de afrit van de A58 vanuit Vlissingen zijn dan afgesloten. Aan de noord zijde van de A58 blijven de oprit richting Vlissingen en de afrit vanuit Goes open voor het wegverkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven door middel van borden. Op dinsdag 17 februari houdt Rijkswaters taat een voorlichtingsbij eenkomst voor bedrijven in Middelburg over de ver keersmaatregelen in het eerste half jaar van 2009. De bijeenkomst is van 17.00 tot 19.00 uur bij Rijkswaters taat in de Deltazaal aan de Poelendaelesingel 18 in Middelburg. MIDDELBURG - Het Zeeuws Museum heeft een bijzondere bijdrage ontvan gen van de BankGiro Loterij. De komende vijf jaar wordt aan het Zeeuws Museum jaarlijks 200.000 euro uitge keerd. De begunstigden van de BankGiro Loterij zijn alle maal unieke culturele instel lingen met veel bezoekers, een landelijk bereik, maar veelal met een regionaal ka rakter. DOOR ELLEN DE VRIEND MIDDELBURG - Het Cege- lecrunningteam houdt za terdag 4 april de inmiddels traditionele rommelmarkt. Dit keer niet in de garage van Connexxion maar in een hal van de gemeente Middelburg (naast Auto center) aan de Oostperkweg in Middelburg. Er staan ongeveer honderd kra men met rommel en etenswa ren. Alles voor het goede doel: trachten de kwaliteit van het le ven van mensen met kanker zo veel mogelijk te verbeteren. Hiervoor probeert het Cegele- crunningteam, met prominente hardlopers en fietsers, door het organiseren van diverse evene menten en het zoeken van sponsors zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting Roparun. In 2007 nam het team voor het laatst deel aan de run en behaalde van de 205 deelne mende ploegen een fantasti sche eerste plaats. Vorig jaar werd het materiaal, de voertui gen, kleding en sponsoring weer op peil gebracht om dit jaar weer te kunnen vlammen. In 2007 brachten de evenemen ten en de run 35.250.00 euro op. De rommelmarkt is van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Van en naar het NS sta tion rijdt een gratis bus. winnaars in woonbemiddeling Vestigingen en een ruim aanbod in heel Nederland Rots-Vast Groep: 40,4811 AC* Breda londetoetoai 45.4331 JH M'dtietburg UITSPANNING ORANU ZON Op zaterdag 21 februari Bourgondisch buffet 21,50 P.P. reservering gewenst In de winterperiode iedere za. en zo. geopen d www.uitspanningoranjezon.nl Vrouwenpolder Telefoon: 0118-594735 MIDDELBURG - Vorig jaar zijn tien procent meer Zeeuwse bedrijven failliet gegaan dan in 2007. Dat blijkt uit cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statis tiek (CBS). Vooral in de tweede helft van 2008 vroe gen veel bedrijven faillisse ment aan. Landelijk was de stijging minder groot. Een reis in de Van Gogh Museumbus DOOR MARCEL VAN DER VOORT VLISSINGEN - Ziekenhuis- directeuren Rob Zomer en Hans Simons gaan per 1 april weg. Het personeel van Zie kenhuis Walcheren heeft dat maandagochtend tijdens een bijeen komst te horen ge kregen. De mede werkers van de Oosterschelde Ziekenhuizen in Goes en Zierikzee zijn 's middags ingelicht. Rob is directeur van Ziekenhuis Walcheren en heeft de afge lopen perio de veel kritiek gekregen over zijn opstelling bij de fu sieperikelen van bei ziekenhuizen. Een groot deel van be volking van Walcheren wil niet dat het ziekenhuis uit Vlissin gen verdwijnt. Hij zou zich te veel laten leiden door de wil van zijn collega uit Goes. Abvakabo- bestuurder Marlieze Warnaar zei dat opstappen van de direc teuren de enige manier is om de ziekenhuizen te redden. Leerlingen van De Burcht Rietheim vonden het geweldig in de Van Gogh Museumbus DOOR LIZA KATS AAGTEKERKE - De Van Gogh Museumbus maakt haar ronde door Zeeland en brengt een bezoek aan vier Walcherse scholen. Deze scholen wotrnen een door Rabobank Walcheren/ Noord-Beveland georgani seerde wedstrijd. De prijs: een bezoek aan het Van Gogh Museum in Amster dam en een rit in een echte Amerikaanse schoolbus. De scholen moesten zich op een creatieve manier aanmel den en verantwoorden waarom juist zij moesten winnen. Eén van de winnaars is de Jhr. W. Versluijsschool uit Aagtekerke. Leerlingen uit groep zeven maakten een grote houten schoolbus. De bus was versierd met hun foto's en bij elke foto hing een briefje met de motiva tie van het kind. Op donderdag 12 februari was het dan zover en kwam de museumbus de leerlingen ophalen. J. de Kam, werkzaam op de Versluijs school en juffrouw in groep ze ven: "Ik heb de kinderen van te voren les gegeven over Van Gogh. Ze vonden het echt hart stikke leuk. Iedereen had er zin - in. En de kinderen hadden lek kere snoepjes mee voor in de bus, je weet hoe dat gaat." Aan boord kreeg iedereen een reis gids, vol met puzzels, strips en raadsels over Van Gogh. Een maal aangekomen in Amster dam werden de kinderen in drie groepjes verdeeld en rond- F0T0: BURCHT RIETHEIM geleid door het museum. "Ze luisterden echt geïnteresseerd. Maar veel van wat er werd ver teld, wisten ze door de lessen al" zegt de juf. Na de rondlei ding mochten de kinderen aan de slag in een speciaal kindera telier. Terug op school kregen ze een kaart met de tekst: ik ben een echte Van Gogh expert. Het project is een initiatief van het Van Gogh Museum en de Ra bobank. Het doel is om kinde ren al jong kennis te laten ma ken met kunst. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1