Krant Valentijn verrassen in De Faam? n het zonnetje Kangoeroes mogen niet in de stad www.vierlindengoes.nl www.huisliin.nl rdé Deze week Valentijnsdag Keurmerk weg laboratorium ZiZo... daar vind je altijd Alid wqden voor hd wtsti nieuws ksjfm op de.iASedkraid.nl ^xfsjSfc BiBUör/y PAGINA 7: 65 JAAR ECHTPAAR DE NOOIJER PAGINA 27: RAMP OP 21-12-2012? PAGINA 46: KLEURWEDSTRUD DE MAANPRINSES John en Christa Bos worden samen 100 Foto's boerinnen, klas en boerengoed Meidenavond Veere BINNENSPELEN LEKKER ETEN FEESTEN 0113 211865 WOENSDAG 4 FEBRUARI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 6 WGGGNGR Huis-aan-huisMedia BEW. EX. ^ODELBV)^ MIDDELBURG - Vrienden groep De Roosjes wil John en Christa Bos uit Middel burg graag in het zonnetje zetten. "Het is een gezellig stel dat al ruim 25 jaar bij el kaar is. Een rasechte VIis- singse en een Limburger", laat J. van Oorschot namens de groep weten. John en Christa worden op 4 en 6 fe bruari allebei 50 jaar en ge ven 7 februari een feest. John en Christa mogen met dit uitgeknipte artikel een heerlijke verjaardagstaart af halen bij bakkerij Steketee aan de Kanaalstraat in Oost- Souburg. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jarige opgeven, stuur dan een foto en uitleg naar redfaam@whm.wegener.nl met naam, adres en woon plaats. MIDDELBURG - Wilt u een (stille) liefde of iemand die u dierbaar is verrassen? Stuur dan een e-mail met een korte toelichting en eventueel een foto aan De Faam. uw berichtje wordt dan in de krant van 11 fe bruari gratis geplaatst. Ver geet uw naam en adres niet, want we hebben leuke prijzen voor de liefste en or- rigineelste berichten. VLISSINGEN - Een boek over de streekdracht op Walcheren is in de maak. Ie dereen die foto's heeft van Walcherse vrouwen in boe rengoed en het leuk vindt dat dit materiaal in een boek komt, kan de foto's mailen naar: red.faam@whm.wege- ner.nl. Ook foto's van schoolklassen in boeren goed en kledingdetails zijn welkom. De foto's moeten gratis gebruikt mogen wor den in het boek en in De Faam. Een toelichting tekst bij de foto is welkom en na tuurlijk wordt de fotograaf in het boek vermeld. VEERE - Stichting Welzijn Veere houdt 11 februari een meidenavond in het kader van Valentijn. Het is vanaf 19.00 uur aan de School straat 4 in Oostkapelle. Aan melden: c.stempher@wez- lijnveere.nl door ellen de vriend toriumonderzoek). Periodiek van 2008 tevens h wel iets leuks! VLISSINGEN - De medewerkers van het Ziekenhuis Walcheren is een spreekverbod opgelegd. Ondanks dat is toch naar buiten gekomen dat de medewerkers van het klinisch chemisch labo ratorium van Ziekenhuis Wal cheren en van de Trombose- dienst Zeeland ongerust zijn. Zowel het laboratorium van het ziekenhuis als de daarbij horen de Trombosedienst Zeeland is gecertificeerd. Dat wil zeggen dat ze op alle terreinen voldoen aan de strenge normen die zijn opgesteld door een landelijk toezichtorgaan, CCKL (Coördi natie Commissie ter bevorde ring van de Kwaliteitsbeheer sing op het gebied van Labora toriumonderzoek). Periodiek toetst deze toezichthoudender of de bezochte laboratoria het toegekende kwaliteitscertificaat mogen behouden. Ook het la boratorium van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen in Goes en Zierikzee was tot eind 2008 in het bezit van zo'n kwa liteitscertificaat. Recent is dui delijk geworden dat dit labora torium op onderdelen niet vol doet aan de gestelde kwaliteits normen waardoor de accredita tie in Goes niet wordt verlengd. Het kwaliteitscertificaat van het laboratorium van het Zieken huis Walcheren en de Trombo sedienst in Vlissingen is geldig tot medio 2011. Het hoofd van het klinisch chemisch laborato rium van SOZ, sinds de zomer van 2008 tevens hoofd van het laboratorium in Vlissingen en de Trombosedienst Zeeland, heeft, gesteund door de Raad van Bestuur, vervolgens beslo ten om het abonnement van zowel het laboratorium te Goes als van het laboratorium te Vlis singen evenals de Trombose dienst Zeeland bij het toetsings orgaan CCKL met onmiddellij ke ingang op te zeggen. Hier mee vervalt ook het kwaliteits certificaat van het laboratorium te Vlissingen en de Trombose dienst Zeeland. De medewer kers zijn niet gekend in dit be sluit en zijn zeer verbolgen. Zij hebben het gevoel dat jarenlan ge inzet en betrokkenheid door middel van dit besluit teniet wordt gedaan. VliSSINGEN - Het houden van een pony of geit is voortaan ver boden binnen de bebouwde kom van Vlissingen. De ge meente krijgt te veel klachten over overlast of schade aan ge zondheidsklachten. Varkens, runderen, paarden, pony's, ezels, geiten, schapen, herten, lama's, kangoeroes, struisvogels en emoes komen er niet meer in. En mensen mogen maxi maal vijf kippen houden, en maximaal tien pelsdieren. Op Schouwen-Duiveland leidde dezelfde maatregel vorig jaar tot een ware rel. Daar is de regel in middels teruggedraaid. MIDDELBURG - Woongoed Middelburg heeft vorige week een cheque van 250 euro uitgereikt aan W. van Giesen, uit het Goudend in Dau- wendaele. Hij kreeg ook een taart en een bos bloemen. Alle bewoners van het complex no mineerden hem voor zijn behulpzaamheid met klusjes in en om het gebouw. Hij staat altijd voor iedereen met raad en daad klaar. Woon goed houdt deze actie jaarlijks voor buurtbe woners die zich op een bijzondere manier in zetten voor hun straat of buurt. De andere ge nomineerden kregen ook allemaal een bos bloemen. VLISSINGEN - "Als zieken huis Walcheren uit Vlissin gen verdwijnt vind ik dat heel slecht. Vooral voor mensen in de bijstand die geen geld hebben om naar het Oosterschelde Zieken huis in Goes te reizen", roept Els van Kuyk. Ze heeft afgelopen zaterdagmiddag samen met ruim 3500 an dere ontevreden Zeeuwen gedemonstreerd voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis op Walcheren. Even voor drie uur stond het stadhuisplein vol met betogers. Onder hen veel leden van de SP die met hun hesjes en ander propagandamateriaal de aan dacht trokken. Terwijl Wim Hirdes van de lokale Partij Vlis singen de aanstichter van de protestmars is. "Deze opkomst is uniek. Vooral omdat Vlissin gen helemaal geen proteststad is. Wij protesteren om het be houd van het ziekenhuis kracht bij te zetten. Ik denk dat deze tocht zin heeft. De bestuurders van het ziekenhuis zijn hiermee te beïnvloeden", zegt hij hoop- vol. Later blijkt dat de ziekenhuisdirec tie geenszins van plan is om de plannen te wijzi gen en dat het zie kenhuis aan de Koudekerkse- weg op den duur verdwijnt. Dezelfde heeft niet de moeite geno men om voor de deur van het Vlissingse ziekenhuis de petitie tussen de betogers in ontvangst te nemen. Dat is later veilig achter gesloten deuren gebeurd. Actievoerder T. Kosten uit Vlissingen: moeten twee volwaardige zie kenhuizen blijven. In Vlissin gen en Goes." D. Hondsmerk eveneens uit Vlissingen: "De fusie tussen de ziekenhuizen is niet goed. Ziekenhuis Walche ren is eerst opgeknapt en wordt uiteindelijk afgebroken. Het is van de zotte dat er zo geld wordt weggegooid." J. Scheer- meijer uit Oost-Souburg roept: "Waardeloos! Het ziekenhuis in Goes is veel te ver weg." Plaats genoot Piet van Iwaarden vult aan: "Heel slecht die fusie. Zie kenhuis Walcheren moet blij ven vanwege de goede bereik baarheid. Ik protesteer omdat de plannen er doorgedrukt worden zonder goedkeuring van de bevolking." Addie Flo- resse uit Vlissingen zegt: "Het ziekenhuis verhuizen naar Goes is niet goed. Kijk bijvoor beeld maar naar de A58 baby.Duizenden mensen op de been om 'hun ziekenhuis' te redden. U zoekt een droomhuis? U vindt een droomhuis! POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 eek Faam Geere Passage 8 I Middelburg DOOR MARCEL VAN DER VOORT FOTO: JAAP W0LTERBEEK

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1