eek Krant (J OPEN DAGEN Overlast van ijspegels 23 JANUARI 24 JANUARI uan 10.00 -14.00 uur www.stc-r.nl Bevolking Zeeland is met 368 mensen gegroeid (VER)HUREN IS NU DÉ OPLOSSING! ÏÏSÏÏSU,, Glad ijs zorgt voor overuren in de gipskamers Vlissingen en Goes Grappige haltes bij Connexxion Deze week PAGINA 2/3: FILE OP DEA58 PAGINA 7: STAGE IN NEPAL PAGINA 21: GEBOREN LANGS DE SNELWEG Nieuwe bedden voor ziekenhuis Goes Nut mjdm uoor het Laatste nuuWs ksjjm op diweékrcuéMl Droomhuizen? Zoek op www.huisliin.nl Taart voor Stefanie (8) uit Amemuiden Nieuwjaarsattentie voor bewoners van zorgcentra Schrijfwedstrijd WOENSDAG 14 JANUARI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 3 WGGGNGR Huis-aan-huisMedia De Faam BEW. EX. DFLB^ BORSSELE - De vrieskou zorgt voor condens in de Westerscheldetunnel. Ver volgens druppelt dat naar be neden en bevriest. De ijspe gels kunnen een meter lang worden en leveren, als ze niet worden verwijderd, gevaar op voor het verkeer. Daarom moet de tunnel een paar keer per dag dicht om de ijspegels weg te halen. Dat duurt on geveer een kwartier. De pe gels hangen voornamelijk bij de inrit van de oostbuis op Zeeuws-Vlaanderen. VLISSINGEN - Deze maand krijgt Het Oosterscheldezieken- huis in Goes 225 nieuwe bed den. Het ziekenhuis in Vlissin- gen kreeg in oktober 2008 al 225 nieuwe bedden. De nieuwe, moderne bedden geven de pa tiënt meer comfort en kwaliteit, maar betekenen ook een be langrijke verbetering van de ar beidsomstandigheden voor verpleegkundigen en verzor genden. Belangrijk voordeel van de nieuwe bedden is dat ze elektrisch verstelbaar zijn. Tweewielerspecialist voor uw racefiets, mountainbike of hybridefiets 14, 15,16 17 januari INTRODUCTIE PRINCIPIA FIETSEN Nü 10% introductiekorting Rikkeweie 2 Serooskerke (bedrijventerrein De Zomne) Telefoon 0118 - 596381 SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE van 18.00-21.00 uur informatienummer: 010 - 44 86 444 Zeeland groeit DOOR ELLEN DE VRIEND MIDDELBURG - Vorig jaar zijn er 369 Zeeuwen bijge komen. Zeeland telde op de eerste dag van dit jaar 381.002 inwoners. In 2007 groeide de bevolking van onze provincie met slechts 94 mensen. Middelburg is met 199 nieuwe inwoners de snelste groeier op Walcheren. Het inwonertal is toegenomen tot 47.528 burgers. De groei werd veroorzaakt door een geboorteoverschot, er wer den meer kinderen geboren, in totaal 478, dan er mensen over leden, in totaal 400. Ook vestig den meer mensen zich in de ge meente dan er vertrokken, 2.660 schreven zich in en 2.539 schre ven zich uit. De populatie is in Middelburg met 147 mannen en met 52 vrouwen toegeno- pT ROTS-VAST GROEP I winnaars in woonbemiddeling 0158-611412 Vestigingen en een ruim aanbod in heel Nederland midde!biirg@rors*3st.nl men. De vrouwen zijn echter nog steeds in de meerderheid. Op 31 december woonden er 23.188 mannen en 24.340 vrou wen in de stad. De gemeente Veere kreeg er acht nieuwe be woners bij en groeide tot 21.983 mensen. Opvallend is dat daar nog steeds meer mannen dan vrouwen wonen. Veere telt nu 11.034 mannen en 10.949 vrou wen. In tegenstelling tot Mid delburg en Veere is in Vlissingen sprake van 93 inwoners minder dan in 2007. In de rest van Zeeland steeg het inwonertal in Kapelle het hardst met 228 inwoners. Het aantal inwoners van Zeeuws- Vlaanderen is in 2008 met 149 mensen afgenomen. In 2008 kreeg Nederland er per saldo 76.000 inwoners bij, bijna 30.000 meer dan in 2007. VLISSINGEN GOES - "Het af gelopen weekeinde zijn er in het Vlissingse Ziekenhuis Walche ren en het Oosterschelde Zie kenhuis Goes tweehonderd mensen in de gipskamer be handeld na een val op het ijs of vanwege uitglijden door glad heid. Beide ziekenhuizen zijn gelijk opgegaan wat betreft de ongevallen", zegt woordvoerder Jaap Nelemans van de zieken huizen. "Het is topdrukte ge weest", gaat hij verder. "Vorige week was dat al te merken, maar zaterdag en zondag waren veel mensen vrij en gingen het ijs op. Wij hebben vooral te ma ken gehad met polsfracturen. Bij binnenkomst wordt een röntgenfoto gemaakt en dan gaat het gips erom. Af en toe lie pen de wachttijden tot een uur of langer op. Er is geen extra personeel ingezet. Bovendien zijn er weinig reserves beschik baar. Dus er is volgens het nor male rooster gewerkt", aldus Jaap. "Ik heb begrepen dat er extra ambulances zijn ingezet. In het weekeinde hebben wij al leen wit gips omgegaan. Later bij de arts mogen ze een kleurtje kiezen", besluit Jaap. ARNEMUIDEN - Stefanie Ja- cobse uit Amemuiden wordt zondag (18 januari) acht jaar. "Ze kijkt er al weken naar uit en is al druk aan het aftellen. Ze is altijd vrolijk en afgelo pen zomer heeft ze voor de lol de Arnemuidse dracht aangetrokken", vertellen haar papa Arco en mama In- grid. Stefanie mag, met dit uitgeknipte artikel, bij bak kerij Vader aan de Dorps straat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart af halen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. MIDDELBURG - Op het hal tebord van buslijn 53 in de Koestraat in Middelburg stonden, sinds de nieuwe dienstregeling medio de cember, de plaatsnamen Foutelande, Melifkerke en Biffekerke. Het blijkt om een grap te gaan van een medewerker van Con nexxion, die geïnspireerd was door de dongel-recla- me van de KPN. MIDDELBURG - Directie en medewerkers van het Zeeuws Archief gaan als nieuwjaarsattentie een set historische ansichtkaarten van Middelburg aanbieden aan de bewoners van woon-, zorg- en verpleegcentra in de gemeente Middelburg. De feestelijke uitreiking van de eerste ansichtkaartensets is in samenwerking met zorg organisatie Zorgstroom op vrijdagmiddag 16 januari in Grand Café Buitenrust. MIDDELBURG - Uitgeverij Holland organiseerde sa men met kinderboeken schrijfster Anneke Wiltink uit Veere de schrijfwedstijd Jong Talent voor kinderen. Op za terdag 17 januari wordt in De Drvkkery in Middelburg van 14.00 -15.00 uur bekend gemaakt, wie de eerste, tweede en derde prijs heeft gewonnen. WALCHEREN - Het prachtige weer in het afgelopen weekeinde leverde bijzonder mooie plaatjes op. Voor veel men sen was het alweer jaren geleden dat zij de schaatsen onderbonden. De schaatsverkopers deden goede zaken en ook voor de IJsverenigingen was de afgelopen vveek een opsteker. Verderop in De Faam kunt u genieten van nog meer foto's van deze wondere wereld, foto: andré van oer velde ^^•el-fueo 't Groentje 9, Domburg, 0W8-S8658S ^^°*cOlïl b POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 b BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1