njL Aanvragen subsidie voor evenementen 2009 Werk aan het riool Raadscommissies dé Weekkrant De Faam Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 9 l Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door Communicatie. Reacties zijn welkom! Per e-mail naar info@middelburg.nl of per telefoon op (0118)-67 50 00. Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in het stadskantoor aan cfe Kanaalweg 3. M k D D i B Li Pi G BBBBBBBBB-!!» mÊÊÊÊÊÊÊÊÊI flBBIHpBHi Meer info: www.middelburg.nl Maximaal Text: vanaf pagina 830 Als u in 2009 voor een evenementensubsidje in aanmerking wilt ko men, verzoeken we u om uw subsidieaan vraag vóór 6 oktober 2008 op te sturen. Hoe gaat de aanvraag daar voor in zijn werk? Maandag 1 september start aannemersbedrijf MJ Oomen uit Sprundel met het vervangen van de riole ring en het herstraten van de Seislaan en Sprencklaan. De werkzaamheden zullen indien het weer het toelaat 5 december 2008 afgrond zijn. Het werk wordt in 4 fases uitgevoerd: - Ie fase: Seislaan: Klarebeeklaan tot en met Seis laan huisnummer 10 - 2e fase: - Seislaan: huisnummer 10 tot Sprenck laan In.l9nb.nsls - 3e fase: - Sprencklaan: Seislaan tot Klarenbeek-aan - 4e fase: - Sprencklaan: doodlopende deel Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de heer C.J. Mouthaan van het Ingenieurs bureau van de gemeente Middelburg, bereikbaar onder telefoonnummer 67 53 91. Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden zal uitgevoerd worden door de heer R Bart van Buroinfra, bereikbaar onder telefoonnummer 06 438 33 684. i9ll9te nennL, uo n 29iiioqoiq 9ism Foto: Jan Koole ifx9 lem nabiow ri9buorl Voorafgaand aan de gemeente raadsvergadering komen de raads commissies bij elkaar. Een belangrijk deel van het raadswerk wordt hierin voorbereid. In deze commissies worden geen beslui ten genomen. Daar is de raadsver gadering voor bedoeld. Die staat op voor maandag 8 september. De commissievergaderingen begin nen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadskantoor. De commissie Maatschappelijke Zaken vergadert vandaag, woens dag 27 augustus. Op de agenda staat onder andere deelname in de Stichting Roosevelt Academy Fonds. De commissie Ruimte komt op maandag 1 september bij elkaar. Aan de orde komen fase ring uitbreiding Sint Laurens, ver keersafwikkeling toekomstige wijk Essenvelt en ontwerp bestem mingsplan Stromenwijk. Een dag later, dinsdag 2 september, heeft de commissie Algemeen Bestuur zijn vergadering. In deze vergadering gaat de commissie het hebben over onderzoek Rekenka mer 'Raad in Control'. U bent welkom om de vergaderin gen vanaf de publieke tribune' bij 'te wonen. Vlissingen, Veere en Middelburg doen samen mee aan de Open Monumentendag op Walcheren. Landelijk is deze dag uitgegroeid tot het grootste eendaagse cultu rele evenement van Nederland. De Open Monumentendag is dit jaar gekoppeld aan het thema 'Sporen'. Het is een breed thema, de archeologie is een onderdeel, maar ook landschapselementen en bouwhistorie. Het gaat om sporen van een groter geheel. Sporen van restanten, van wat er ooit was. Het kunnen ook sporen in een gebouw zijn. Maar het kunnen ook verwij zingen naar iets zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een gevelsteen. Deuren van een groot aantal monu menten op Walcheren gaan zater dag 13 september tussen 10.00 en 17.00 uur open. ledereen kan op deze dag een kijkje nemen in de opengestelde mo numenten en vaak wordt er ook nog iets extra's georganiseerd: een ten toonstelling, een muziekuitvoering of een rondleiding. Stadswa ndel i ngen Op de Open Monumentendag wor den er gratis rondleidingen door het centrum van Middelburg gegeven. Een gids neemt u mee langs fraaie monumentenpanden en door smal le straatjes. Vanaf 10.00 uur zullen er ieder uur rondleidingen vanaf het stadhuis aan de Markt-vertrekken. De laatste om 16.00 uur. Huisnamen De Middelburgse binnenstad ken merkt zich door een hoge huis naamdichtheid. Het centrum om vat niet minder dan achthonderd authentieke huisnamen. Ed de Graaf verzorgt een stadswandeling langs de panden. Hij geeft uitleg over het gebruik en de betekenis van de huisnamen en heeft hij tevens aandacht voor gevelstenen en -details, in relatie tot het huis- naamgebruik. De stadwandelingen beginnen om 10.00 uur, 11.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur. De wandeling start vanaf de Graanbeurs op het Damplein. Reservering gewenst via www.huisnamen.mburg@zeelandnet.nl. Gratis vervoer Evenals voorgaande jaren rijdt er op deze dag een oldtimer school bus tussen Middelburg en Vlissin gen. Nieuw dit jaar is een rit in zo'n schoolbus tussen Middelburg en Veere. Ook geeft de Provincie Zeeland voor iedereen de mogelijk heid de Zeeuwse monumenten te bezoeken, het openbaar stads (bus)- en (bus)streekvervoer is tij dens de Monumentendag gratis. De komende twee weken zal er via deze pagina's aandacht aan de Open Monumentendag in Middel burg worden besteed. Foto: Jan Koole - het evenement wordt mede gefinancierd door der den (provinciale subsidies, sponsorgelden, eigen bijdragen e.d.) Verder moeten de activiteiten plaats vinden in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2009. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als de betreffende activiteit al op andere wijze door de gemeente wordt gefinancierd. Bij de toekenning van het evenementenbudget streeft de gemeente naar een optimale variatie van individuele activiteiten (diversiteit in disciplines door het hele jaar heen) en naar spreiding van evenementen in tijd, aard, in houd, omvang, locaties en doelgroepen. Hoe gaat het nu verder? Burgemeester en wethouders zullen op 25 november 2008 een besluit nemen over de ingediende subsi dieverzoeken voor 2009. U krijgt vóór 1 januari 2009 van de gemeente een brief waarin staat of u subsi dieverzoek is gehonoreerd. Vanwege het beperkte evenementenbudget is het onmogelijk om alle activiteiten die aan bovenstaande criteria te voldoen te subsidiëren. Hoewel het altijd vervelend is om mensen teleur te stellen, hopen we hierbij op uw begrip. Aanmelding evenementen en vergunningaanvraag Het aanvragen van een subsidie betekent niet dat uw evenement automatisch opgenomen wordt op de evenementenkalender. Daarom vragen we u om bui tenevenementen voor 3 november 2008 aan te mel den bij de afdeling Vergunningverlening en Hand having. Een toekenning van subsidie betekent niet dat automatisch een vergunning wordt verleend voor uw evenement. U moet minimaal acht weken van tevoren de vereiste vergunning (en/of ontheffing) schriftelijk aanvragen. Voor zowel de aanmelding voor de evenementenkalender als de aanvraag voor een vergunning kunt u zich richten tot Peter Maas of David van de Voorde van de afdeling Vergunningver lening en Handhaving, telefoon: 67 53 05. Contactpersoon Voor het formulier "Subsidieaanvraag evenementen budget 2009" of voor nadere informatie kunt u con tact opnemen met de heer A. van den Buuse van de afdeling Sociaal Stedelijk Beleid, telefoonnummer 67 56 41 of per e-mail a.van.den.buuse@middelburg.nl. U dient hiervoor ge bruik te maken van het formulier "Subsidieaan vraag evenementen budget 2009". Hierop kunt u onder andere een inhoudelijke be schrijving van de acti viteiten) en een gespe cificeerde begroting in vullen. Het formulier kunt u vinden op de website van de gemeente Middelburg: www.middelburg.nl /ontdek Middelburg kunst en cultuur formulieren. U kunt desgewenst dit for mulier ook toegestuurd krijgen. Aan welke criteria moet uw aanvraag voldoen? In de loop van oktober en november worden de inge diende subsidieverzoeken beoordeeld. Bij de beoor deling van uw aanvraag zullen wij vooral kijken of uw aanvraag aansluit op het vastgestelde evenementen- beleid, het stadspromotiebeleid en het binnenstads- beleid van de gemeente Middelburg. Concreet houdt dit in dat u voor een subsidie in aanmerking kunt komen als het evenement voldoet aan één of meer dere van onderstaande criteria: het evenement sluit aan bij de reeds vastgestelde beleidsnota's Cultureel Profiel Middelburg, Evene- mentenbeleid Middelburg en/of het Stadspromo tieplan Middelburg is warmte ervaren het evenement geeft invulling aan een promotie project uit scenario 1 van het Stadspromotieplan, zoals mystiek pasen of de winkelescape het evenement geeft êxpliciet invulling aan een pro ject dat genoemd is in het Cultureel Profiel, zoals de verborgen stad, multimediale ontsluiting Middelburg, manifestaties beeldende kunst of cul turele info Middelburg het evenement creëert een aanleiding voor een een malig bezoek aan de stad, doordat het gericht is op een groot publiek of zo uniek is dat het extra (dag)bezoekers naar Middelburg kan trekken het evenement is in staat om betalende bezoekers te trekken het evenement heeft een zo breed mogelijk publieksbereik (naar categorieën, leeftijden e.d.) het evenement kan een extra impuls geven aan de omzet van ondernemers in de binnenstad (mate van "synergie" met winkels en horeca) het evenement biedt iets nieuws, in die zin dat het niet overlapt met bestaande initiatieven (bezien vanuit Walchers perspectief) het evenement draagt bij aan een goede spreiding van evenementen over het jaar (bezien vanuit Walchers perspectief) eigen inwoners, ondernemers en partners zijn actief betrokken bij het evenement het evenement is in staat om veel publiciteit te ge nereren de organisatie doet moeite om het evenement te promoten

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 9