MlVffliWIH'iUPeFaam Hof van Tange afgesloten Gemeentelijke balies gesloten Commissie straatnaamgeving Senioren gaan weer in Beweging Het woord aan raadslid Nellie de Bont Mogelijk extra verkeersdrukte Woon Advies Commissie zoekt leden Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 8 Op het parkeerterrein Hof van Tange staat het circus Werona. Circusvoorstellingen zijn er van woensdag 27 tot en met zondag 31 augustus. Het parkeerterrein Hof van Tange is vanwege circusvoorstellingen en opruimtijd afgesloten tot en met maandag 1 september 10.00 uur. In verband met een personeelsbijeenkomst zijn de balies van de gemeente op vrijdagmiddag 5 septem ber vanaf 12.00 uur gesloten. De gemeente is deze middag dan ook niet telefonisch bereikbaar. Het stadskantoor blijft wel geopend voor klanten van de Socialde Dienst Walcheren en CWI. Op dinsdag 2 september vindt er een openbare vergadering plaats van de commissie Straatnaamgeving. Deze vergadering zal worden gehouden van 9.00 tot 11.00 uur in het stadskantoor, Kanaalweg 3. Op de agenda staat onder andere de (her)benoeming van straten in Arnemuiden. De maand september staat weer bijna voor de deur en dit bete kent dat het nieuwe sportsei- zoen op het punt staat te begin nen. Niet alleen voor de sport verenigingen, maar ook voor de Galm- en sportgroepen voor se nioren die Middelburg kent. GALM is een sportstimulerings- strategie voor senioren en staat voor Groninger Actief Leven Mo del. GALM onderscheidt zich van an dere strategieën door zich: - specifiek te richten op sportief niet actieve senioren; - aan te haken bij de specifieke wensen van de doelgroep; - de deelnemers langdurig te begeleiden en te stimuleren; - het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten centraal te stellen. GALM in Middelburg In Middelburg kunnen senioren vanaf september weer deelne men aan activiteiten waarbij ple zier, sport en spel centraal staan. Wilt u dus iets doen aan uw fit heid of aan uw gezondheid en lijkt dit echt iets voor u, kom dan gerust eens kijken tijdens één van de activiteiten. Deze vinden plaats op: Woensdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 in sporthal de Kruitmolen, Dau- wendaele. Donderdagochtend van 08.50 tot 09.50 uur en 10.00 tot 11.00 uur in sporthal de Nassaulaan. Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal Het Pa let, Magistraatwijk. Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal in Sint Laurens. De contributiekosten voor 40 we ken bedragen 90 45 in okto ber en 45 in januari). Mocht u vragen en/of opmerkin gen hebben over de activiteiten, dan kunt u altijd contact opne men met Patrick de Guchteneire, telefoon 67 57 97 of Dennis Winne, telefoon 67 56 76, maar u kunt natuurlijk ook zelf een kijkje komen nemen. U bent altijd van harte welkom. U bent welkom om de vergade ringen vanaf de publieke tribune bij te wonen. Even bijkomen In de media staat de zomer be kend als komkommertijd. Het is' een periode waarin niet veel ge beurt. Veel mensen waren met vakantie en de achterblijvers had den geen geweldig weer. Maar er was wel van alles te doen in onze stad. Gelukkig maar, want ondergete kende behoorde tot de thuisblij vers en dan zijn al die activitei ten leuk om eens te bezoeken. En dan ben je niet de enige. Van de Smaeck van Zeeland tot boe kenmarkt, van Danceparade tot kermis, stuk voor stuk activitei ten die toeristen trekken. En niet alleen toeristen natuurlijk, want Middelburg is een prachtige stad, voor bezoekers maar ook voor haar bewoners. Inmiddels zijn de meeste vakan ties voorbij, zijn de scholen weer begonnen en keert langzaam aan de rust weer terug in de stad. Waarmee ook de lange wachttij den voor de brug weer tot nor male proporties zijn terugge- Foto: Mieke Wijnen drongen. En de bezoekers van onze stad draaien niet meer tot in het oneindige rondjes door het centrum op zoek naar een par keerplaats. We kunnen dus weer opgelucht ademhalen. Ook het zomerreces is voorbij en je zou kunnen stellen dat er deze zomer qua lokale politiek niks gebeurt is en dat u uw raadsleden niét gemist heeft. Geen nieuws is goed nieuws toch? Het was voor ons ook even een periode om bij te komen. Maar inmiddels zijn de eerste enveloppen met de raadsstukken weer op de mat geploft. Het poli tieke handwerk kan weer begin nen, de tijd om bij te komen ligt achter ons. Er is volop werk aan de winkel. En omdat wij graag de hele raadsperiode betrokken wil len zijn met wat er in uw wijk speelt zullen wij net als de afge lopen 2,5 jaar ook het komende 1,5 jaar weer regelmatig bij u in de buurt te vinden zijn. Zijn u deze zomer dingen opge vallen in onze stad, waar wij als PvdA volgens u wat aan moeten doen? Of zijn er zaken in uw wijk waar u ons in wilt betrekken? Wij horen dat dan graag van u. Nellie de Bont PvdA bontjn@zeelandnet.nl Foto: Jan Koole Gemeente Middelburg en VAC Zeeland onderzoeken de haal baarheid van een heroprichting van de adviescommissie in Middelburg. De VAC of WAC (Woon Advies Commissie) be oordeelt woningbouwplannen en brengt daarover advies uit aan gemeenten, architecten en opdrachtgevers in de bouw. Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van het wonen en daarmee de leefbaarheid van zowel bestaande als toekomsti ge woningen en de woonomge ving op het gebied van prakti sche bewoonbaarheid, veilig heid en duurzaamheid. Middelburg bouwt de komende jaren veel nieuwe woningen. De veranderingen in de huishou denssamenstelling en de vergrij zing van de bevolking zorgen voor een toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen. De gemeente maakt daarom afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties over de eisen waaraan nieuwe woningen mini maal moeten voldoen. Om de bouwplannen vooraf te toetsen aan deze eisen en na oplevering de tevredenheid van bewoners te onderzoeken overweegt de ge meente de wederoprichting van een Woon Advies Commissie. Hiervoor zijn nieuwe leden no dig, zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Een WAC bestaat uit vrijwilligers die belangstelling hebben voor woningbouw en bereid zijn cursussen te volgen om te worden opgeleid tot bouw plantoetser. De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van ver gaderingen en het beoordelen van bouwtekeningen. Voor geïnteresseerden organi seert de gemeente in samenwer king met de VAC Zeeland op maandag 15 september 2008 om 20.00 uur een voorlichtingsbij eenkomst voor geïnteresseerde inwoners van Middelburg. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u dan aan voor 10 sep tember via email r.wondergem@middelburg.nl of via telefoonnummer 67 57 57. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rutger Wondergem, telefoonnummmer 67 57 57, of kijk op de website van stichting VACpunt Wonen: www.vacpuntwonen.nl of op 5 Door verschillende wegafsluitingen en omleidingen tijdens de Ride for the Roses aanstaande zondag 31 augustus op Schouwen- Duiveland en Noord- en Zuid Beveland, moet in en rond Middelburg rekening gehouden worden met extra verkeersdrukte.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 8