Dagverzorging in verpleegcentrum Buitenrust mm Sint Jans hospice De Casembroot ontwikkelt verder Tempur kussens Zorgstroom X-tra Nieuws Nieuwe aanbieders in het Zorgstroom X-tra pakket 2008 Verpleegcentrum Buitenrust in Middelburg is vooral bekend als kleinschalige woonvoorziening. Naast deze woonvoorziening bestaat er ook een zogenaamde 'dagverzorging'. Het woord 'dagverzorging' zegt het al. Het is een voorziening waar (voornamelijk) ouderen overdag een zinvolle besteding wordt geboden. Deze zinvolle besteding hoeft niet altijd een serieuze bezigheid te zijn. Gezelligheid is ook heel belang rijk. Er is ook plaats voor het uit oefenen van de eigen hobby. Sommige bezoekers van de dag verzorging ontdekken op de dag verzorging zelfs hun (verborgen) talenten en ontwikkelen op latere leeftijd nog een (nieuwe) hobby. Bezoekers wonen over het alge meen nog zelfstandig. Zij bezoe ken de dagverzorging omdat zij bijvoorbeeld niet altijd zelf inhoud aan hun daginvulling kunnen geven of omdat de mantelzorger ontlast moet worden. Een aantal dagen van de week, afhankelijk van de indicatie, wordt de bezoe ker op de dagverzorging welkom geheten door enthousiaste mede werkers. Het aantal dagen dat iemand per week de dagverzor ging mag bezoeken is afhankelijk van wat het CIZ (het Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt. Zonder indicatie is het niet moge lijk de dagverzorging te bezoeken. De dag wordt gezamenlijk doorge bracht in een sfeervolle ruimte. Ook bestaat de mogelijkheid om zich even terug te trekken in een aparte ruimte, bijvoorbeeld voor een middagdutje. Gedurende de dag worden de bezoekers bege leid door een team van activitei tenbegeleiders en verzorgenden. Zij zorgen voor een dagprogram ma en begeleiden bezoekers tij dens individuele activiteiten. De dagverzorging is gevestigd in het gebouw van verpleegcentrum Buitenrust. In dit gebouw zijn een groot aantal voorzieningen aan wezig, waar de bezoekers van de dagverzorging gebruik van kun nen maken. Zo is er een kapsalon, een pedicure, een Grand café, een terras, een collectie uitleenboeken van de Zeeuwse bibliotheek, een computer met internetaansluiting en een fysiotherapieruimte. Meer informatie over de dagver zorging Buitenrust is verkrijgbaar via telefoonnummer 0118- 610306. Sint Jans hospice De Casembroot bestaat in oktober alweer 6 jaar. Deze voorziening, onderdeel van zorgaanbieder Zorgstroom, biedt mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in de laatste fase van hun leven verkeren de mogelijkheid om deze tijd zo comfortabel en ontspannen mogelijk te beleven. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en de mogelijkheden van de bewo ners. Er is een 24 uurs ondersteuning door vakbekwame, maar vooral ook zeer betrokken verpleegkundigen, die samen met (huis)artsen en ande re professionele hulpverleners de bewoner ter zijde staan. Ook zijn er voorzieningen getroffen en moge lijkheden gecreëerd om het voor de naasten van de bewoner mogelijk te maken deel te nemen aan de zorg. Naast deze menselijke ondersteu ning wordt er alles aan gedaan om ook de omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. De inrichting van het hospice is comfortabel en gezellig. Alle bewoners hebben een eigen kamer met badkamer. Er is plaats voor eigen spulletjes en ook huisdie ren zijn welkom. Het hospice is in de afgelopen 6 jaar niet stil blijven staan. Voortdurend wordt er gewerkt aan verbetering van de zorg en de faciliteiten. Nieuwe badkamer en complementaire zorg Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een badkamer die volledig is aangepast om mensen die zeer zorgbehoeftig en vaak ook bed legerig zijn toch te kunnen baden. De badkamer is voorzien van een hoog-laag bad en er zijn zodanige technische hulpmiddelen aange bracht dat een bedlegerige bewoner zonder veel inspanning toch kan baden. Door de hoog-laag voorzie ning van het bad wordt het comfort voor de bewoner geoptimaliseerd en de rugbelasting voor de verpleeg kundigen tot een minimum terugge bracht. Bij werkbezoeken aan andere hos pices deden de verpleegkundigen ideeën op, die in de badkamer zijn verwerkt. Eén van die ideeën is de aandacht voor zogenaamde complementaire (aanvullende) zorg. Door gebruik te maken van etherische oliën en muziek ter ontspanning wordt extra bijgedragen aan het welbevinden van de bewoner. De realisatie van de badkamer is mede een initiatief van familieleden van een overleden bewoner die haar laatste levensfase in het hospice heeft doorgebracht. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid van de omge ving van de bewoner bij de omstan digheden en werkwijze groot is. Deze wederzijdse betrokkenheid (van zowel professionals als familie) resulteert in een omgeving waar het, ondanks de soms zware omstandigheden, goed verblijven is. De bouw van de badkamer wordt gefinancierd door de Johannitterorde. De officiële inge bruikneming van de badkamer is gepland medio september 2008. Meer hierover kunt u dan lezen op de website van Zorgstroom (www.zorgstróom.nl) Informatieavond Voor iedereen die hiervoor belang stelling heeft houdt de stichting 'Vrienden van het Hospice' een informatieavond op 16 september a.s. Op deze avond zullen de voorzit ter van de stichting, een huisarts die betrokken is bij de medische zorg in het hospice en een vrijwilliger spre ken. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Concert- en gehoorzaal aan de Zorgstroom X-tra is de voordeelpas van Zorgstroom. Deze pas is er voor iedereen en geeft niet alleen recht op tal van aanbiedingen van Zorgstroom zelf, maar ook van ondernemers bij u in de buurt. Met X-tra bieden wij u gemak en service die buiten onze reguliere zorg valt. In onze folder staan alle aanbiedin gen, maar er komen er regelmatig bij. Houd daarom de website, www.zorgstroom.nl, in de gaten voor de laatste aanbiedingen. Voor de kosten hoeft u het in ieder geval niet te laten want u heeft al een pas voor €8,95 per huishouden per jaar. En dat is met de uiteenlopende voordelen snel terugverdiend. Naast de website houden we u ook middels deze pagina in uw huis- aan-huis blad op de hoogte van nieuwe aanbiedingen die nog niet in de folder staan. Deze keer zijn dat: Massagepraktijk Maras Prinsenlaan 61, Middelburg T: 06-14039921 msAtf pcflwn Maras Massage heeft een nieuwe praktijk geopend in Middelburg. Met een ervaring van 30 jaar bieden zij een scala van mogelijkheden zoals: diverse soorten massages, figuur- en houdingcorrectie, infrarood cabine, mobiele massagetafel, massage workshop, massage cadeaubon etc. Dit alles tegen een zeer betaalbare prijs (voor meer informatie zie: www.maras-massage.nl). Bovendien krijgt u met de X-tra pas 5,00 korting per massage sessie, ongeacht welke! Voor verzorgde voeten: Pedicure F.dith Minderhoud Thorntonlaan 2, Koudekerke T: (0118) 552677 Edith is een gediplomeerd pedicure meer informatie over deze kus sens of over andere mogelijkhe den, dan bent u van harte welkom in onze winkel. Het Thuiszorgcentrum Zeeland is telefonisch bereikbaar onder nummer 0118-410401. Een goede slaaphouding is belang rijker dan u denkt. In onze winkel vindt u Tempur hoofdkussens met unieke drukverlagende eigen schappen. Deze kussens mogen een week uit geprobeerd worden, zodat u zeker weet dat u de juiste aanschaf doet. Ook bijbehorende kussenslopen zijn te koop bij Thuiszorgcentrum Zeeland in de Badhuisstraat 104 te Vlissingen. Verder zijn er nog andere Tempur artikelen in ons assortiment, zoals bijvoorbeeld reiskussentjes, verschillende zit kussens en kniekussens. Wist u dat er ook fietszadeldekjes van Tempur zijn? Deze geven extra comfort tijdens het fietsen. Wilt u Zorgstroom Voor verpleging, verzorging en hulp thuis; Zorg- en Verpleeg- centra; Maatschappelijk Werk Walcheren; het Consultatiebureau en het Thuiszorgcentrum Zeeland voor de uitleen, verkoop en verhuur van artikelen voor verpleging, verzorging, comfort en gemak thuis. Breestraat 15 Postbus 323, 4330 AH Middelburg telefoon: 0118-684000 fax: 0118-684204 e-mail: info@zorgstroom.nl die deskundig behandelt en advi seert. Zoals alle pedicures in het X- tra pakket is zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aange sloten bij de brancheorganisatie. Zij is in het bezit van de specialistische aantekening "diabetische voet"en "reumatische voet". Indien u op Walcheren woont, komt zij desge wenst voor de behandeling bij u thuis. Uw voordeel met de X-tra pas: 1,00 euro korting op de basisbe handeling. Extra voordeel bij CZ: Bent u al verzekerd bij de Cf. maar nog niet via Zorgstroom X-tra? Dan kunt u per de eerste van de vol gende maand al profiteren van 5% korting op de basisverzekering en 5% op de individuele aanvullende verzekering. Bovendien kunt u als CZ-klant met de Permanente en Tijdelijke Reis-verzekering goed en voordelig verzekerd zijn tijdens uw vakantie(s). Deze reisverzekeringen zijn speciaal door OHRA ontwikkeld voor CZ-klanten en sluiten precies aan op uw CZ-zorgverzekering. Sluit u voor 1 oktober 2008 de Permanente Reisverzekering voor CZ-klanten af, dan kunt u ook nog gebruikmaken van het introductie aanbod, waarmee u minimaal 100 en maximaal 300 retour krijgt. Bent u nu elders verzekerd dan kunt per 1 januari 2009 overgaan naar de CZ. Uiteraard profiteert u dan niet meer van het introductieaan bod van de reisverzekering, maar u kunt volop profiteren van de vele extra's die de CZ zorgverzekering biedt, zoals: wachtlijstbemiddeling en bemiddeling naar een second opinion van Best Doctors. Voor meer informatie zie www.cz.nl of bel gra tis (0800) 024 44 88. Kijk voor alle andere voordelen in de Zorgstroom X-tra folder of op www.zorgstroom.nl. Wilt u ook pro fiteren van vele voordelen? Aanmelden kan via T: (0118) 68 40 00 of E: info@zorgstroom.nl.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 45