dé Weekkrant De Faam INFORMATIE VAN DE GEMEENTE MIDDELBURG VEERE Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 36 INFORMATIE"? OVERHEID OEMEENTE VEWl VRIJSTE LLINGSPROCEDURES Domburg -het bouwen van een 2-onder-l-kap- woning met zomerwoning Aanloop 28 en 30 en het uitoefenen van een beroep aan huis Aanloop 28 (art. 3.6 Wro); Zoufelande - het bouwen van een paardenstal Melsesweg 11 (art. 3.23 Wro) - het vergroten van een toiletgebouw/ vervangen fietsenstalling Houtenburg- seweg 11 (art. 3.6 Wro); De (bouw)plannen zijn (gedeeltelijk) in strijd met het geldende bestemmings plan. Wij zijn van plan vrijstelling te verlenen door toepassing van ge noemd artikel. In verband hiermee lig gen de ontwerp-vrijstellingsbesluiten en ae relevante stukken van 28 augustus t/m 8 oktober 2008 ter inzage. Ge durende de genoemde periode kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze tegen een bouwplan bij het college in dienen. VERLEENDE VRUSTELUNG Grijpskerke Op 26 augustus 2008 hebben wij besloten om vrijstelling ex art. 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning te verlenen ten behoeve van de realisatie van een atelier/verkoopruim- te in de voormalige winkel/smederij aan de Kerkring 5. Dit besluit ligt, met bijbehorende stukken, van 28 augustus t/m 8 oktober 2008 ter inzage. Tijdens deze termijn kan tegen ait besluit beroep worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank, sector Be stuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA te Middelburg. Tevens kunt u de voorzie- ningenrechter van deze rechtbank ver zoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. AANLEG/BOUW/SLOOP/AAN VRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouw-/sloopvergun- ning zijn ingekomen voor: Domburg - het bouwen van 22 appartementen/ horeca/winkels/kantoor Badstraat 1; Gapinge - het plaatsen van een garage/berging Kreekweg 3; Koudekerke - het plaatsen van een inrit- en loop poort en hekwerk Kaapduinseweg 2; Serooskerke - het vergroten van een woning Noord- weg 86; Zoutelande - het plaatsen van een sanitair-unit We- renaijkseweg; Wij wijzen u erop dat tegen aanvragen géén bezwaarschrift ingediend kan wor den. Dat kan pas nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 12 weken). VERLEENDE (BOUW/SLOOP/AAN- LEG)VERGUNNINGEN/MONU- MENTENVERGUNNINGEN De volgende vergunningen zijn verleend: (tussen haakjes staat de datum van ver zending.) Aagtekerke - het vergroten van een sanitair-unit Aag- tekerkseweg 8; (14-8) Biggekerke - het vergroten van een woning Zoute- landseweg 5;(14-8) Domburg het plaatsen van een afdak tegen een loods Krommeweg 114-8) Koudekerke - het slopen van asbesthoudende dak bedekking Braamweg 10 A;(l 4-8) - het oprichten van 6 appartementen met garage/berging Tramstraat;! 14-8) - het veranderen van een zomerwo ning naar berging/schuur Dishoekse- weg 32,(14-8) Serooskerke - het slopen van een schuur Vlasstraat 13,(14-8) Veere - het plaatsen van verwarmingselemen ten Oudestraat 26a;(14-8) - vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor het plaatsen van verwarmingselemen ten Oudestraat 26a;(14-8) Zoutelande - het oprichten van omkleedruimte 9e Westerstrand;( 14-8) Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum bezwaar maken tegen de verleende vergunningen.(Zie: bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen) U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis te Domburg. AANVRAAG KAPVERGUNNING Domburg - van Teylinaenpark 9, één boom. Grijpskerke - ter hoogte van de Walcherseweg no. 256 C, één boom. Belanghebbenden kunnen van 27 ai> gustus tot 10 september 2008 een ziens wijze indienen bij de gemeente Veere, afdeling Openbare Ruimte, postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de balie Grondgebied, tel. (0118) 555 447. TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u tij dens openingstijden inzien bij de cen trale publieksbalie van het gemeente huis, Traverse 1 te Domburg. Ope ningstijden van de balie zijn van maan dag t/m vrijdag dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Op donderdag tot wk 35 19.00 uur (met uitzondering van Bur gerlijke Stand zaken). Kijk ook eens op onze website www.veere.nl. BEZWAAR/BEROEP/VOORLOPIGE VOORZIENING Tegen een groot aantal besluiten die door de gemeente worden genomen kan een bezwaarschrift woraen inge diend. Dat moet schriftelijk, gemoti veerd, ondertekend en binnen 6 we ken gebeuren. U moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen: het college van B W, de burgemeester of de ge meenteraad, Postbus 1000, 4357 ZV in Domburg. De gemeente moet de zaak opnieuw bekijken aan de hand van de argumenten die in het bezwaar schrift worden genoemd en dan een nieuw besluit nemen. Niet iedereen kan tegen elk besluit een bezwaarschrift indie nen. Iemand moet rechtstreeks gevolgen van dat besluit ondervinden. Als er spra ke is van spoed kan naast het indienen van een bezwaarschrift ook een voorzie ning gevraagd worden bij de Rechtbank. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Rechtbank Middelburg, sector Bestuur- recht, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Voor informatie kunt u bellen: (0118) 555 444. Domburg, 27 augustus 2008 Burgemeester en wethouders van Veere JRL w gemeente Middelburg BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - Benensonstraat 28: maken dak- opbouw op garage. - Hertzweg 22: plaatsen 2 kozij nen. - Noordweg 361, 363 en 365: vervangen kozijnen, ramen en deu ren. - Nadorstweg 36: uitbreiden wo ning. - Noordsingel 62: uitbreiden wo ning. - Noordweg 327: maken aanbouw. - Noordweg 453: plaatsen dak kapel. - Oude Veerseweg: oprichten werk terrein met keten. - Quarleshavenstraat 33, Nieuw en Sint Joosland: plaatsen volière. - Rotterdamsekaai 3: aanbren- ten reclame. pinhuisweg 26: plaatsen dak kapel voorzijde en verplaatsen dakraam naar achterzijde. - Tuindorp 11Arnemuiden: uit breiden woning. Informatie over deze bouwplannen is verkrijgbaar bij de vakbalie in het stadskantoor, Kanaalweg 3, telefoon 67 50 00. De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Te gen aanvragen om een bouwver gunning kunnen geen bezwaar schriften worden ingediend. NB.: Het is mogelijk dat de tekenin gen, waarop bij een positieve be slissing de vergunning wordt ver leend, afwijken van die welke in het kader van de aanvraag kunnen worden ingezien. VERLEENDE VERGUNNINGEN De volgende bouw-, (gemeentelijke) monumenten-, gebruiks- en/of sloop vergunningen zijn verleend (tussen haakjes staat de datum van verzen ding): - Arnesteinweg 50: aanbrengen nieuwe gevelbekleding (15-8). - Jazzroute 23 en 25: bouw 2 garages en verbindingsgang (20-8). - Noordstraat 30, Arnemuiden: bouw 6 apparte menten (20-8). - Mortiereboulevard 4: aan brengen reclame (15-8). - Park Veldzigt ong.: bouw kan toor/bedrijfsgebouw (15-8). - Penningnoeksingel 85/87: veranderen 2 woningen tot 1 wo ning (15-8). - Wilgenhoekweg 40: vernieu wen schuur en dak woning (15-8). Bij de hierboven genoemde beslui ten kunnen belangen van derden be trokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrech- ter oij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht ver schuldigd. VERLEENDE VRIJSTELLING EN VERGUNNING NA PROCEDU RE AFD 3.4 AWB De volgende vrijstelling van het be stemmingsplan en bouwvergunning zijn verleend: - Hofplein 7, reguliere bouw vergunning le fase: intern ver bouwen en uitbreiden woning tot 3 appartementen, bouw dakterras en bouwen carport. De vergunning en alle relevante stukken liggen gedurende zes we ken, van 28 augustus tot en met 8 oktober 2008, elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage bij de vak balie in het stadskantoor, Kanaal- weg 3. Desgewenst wordt er door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een mondelinge toe lichting gegeven op de voornoemde stukken. De belanghebbende die het niet eens is met de verleende vrijstelling ten behoeve van het uit voeren van het desbetreffende bouwplan kan vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober 2008 een gemotiveerd bezwaarschrift indie nen bij burgemeester en wethou ders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. De belanghebbende die net niet eens is met de overige gronden van voornoemd besluit komt gedurende laatstgenoemde periode een zelfde recht van bezwaar toe. Het bezwaarschrift dient onderte kend te zijn en ten minste het vol gende te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van me ning is aat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen aan de Voor- zieninaenrechter bij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De volgende rijksmonumentenver gunningen zijn verleend: - Kinderdijk 46: intern verbou wen woning. - Lange Noordstraat 25: ver bouwen voormalige winkel tot was serij/wasserette, plaatsen lift en aanbrengen deur in de zijgevel. De vergunningen en alle relevante stukken liggen gedurende zes we ken, van 28 augustus tot en met 8 oktober 2008 elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage bij de vak balie in het stadskantoor, Kanaal- weg 3. Desgewenst wordt er door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een mondelinge toe lichting gegeven op de voornoemde stukken. De belanghebbende die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die re delijkerwijs niet verweten kan wor den geen zienswijze te hebben ingediend) kan vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober 2008 een ge motiveerd beroepschrift indienen Dij de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Degene die een beroepschrift neeft ingediend en tevens van mening is dat de betrok ken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Middelburg. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht ver schuldigd. ONTWERPBESLUITEN WAAR TEGEN GEEN ZIENSWIJZEN ZIJN INGEDIEND Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat in zake de onderstaande ontwerpbe sluiten binnen de termijn van ter in zage legging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht: - Lange Noordstraat 25: verle nen van vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 voor ver bouwen winkel tot wasserij/was- serette. - Reigerstraat 5-7: verlenen van vergunning op grond van de Mo numentenwet 1988 voor plaatsen 5 ladder- of veiligheidshaken. - Hammarskjölalaan 9: verle nen van vrijstelling op grond van artikel 19, derde lid van de Wet op de ruimtelijke ordening voor uit breiden woning. - Hofplein 7: verlenen van vrijstel ling op grond van artikel 19, der de lid van de Wet op de ruimtelijke ordening voor intern verbouwen en uitbreiden woning tot 3 apparte menten, bouw dakterras en bouw carport. - Willem Arondeusstraat 59: verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19, derde lid van de Wet op de ruimtelijke ordening voor bou wen 2 schuurtjes. ONTWERP-MONUMENTEN- VERGUNNING Gedurende zes weken, van 28 au gustus tot en met 8 oktober 2008 ligt bij de vakbalie in het stadskan toor het ontwerp van een vergun ning op grond van de Monumen tenwet 1988 ter inzage voor: - Lange Delft 94: voor maken doorbraak in keuken. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Post bus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het geven van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken op te lefoonnummer 67 52 27. Belanghebbenden lopen het risico niet-ontvankelijk te worden ver klaard in hun beroep bij de admi nistratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet be stuursrecht naar voren hebben gebracht. VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19, LID 3 WRO Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de ruimtelijke orde ning vrijstelling hebben verleend van het bestemmingsplan 'Toorenvliedt' ten behoeve van het uitvoeren van enkele werkzaam heden in het kader van het ver plaatsen van de bestaande bushalte aan de Grevelingenstraat ter hoogte van De Klimopschool naar een locatie aan de Grevelingen straat gesitueerd naast het schoolge bouw van ROC Zeeland, op de ter inzage liggende situatietekening en foto als C aangegeven. Op de nieu we locatie zullen tevens een abri en haltebord worden geplaatst, het geen in strijd is met de voorschriften, met name net voorschrift 'groenvoor zieningen', van genoemd bestem mingsplan. De parkeerplaatsen die zullen ver dwijnen vanwege de aanleg van de nieuwe bushalte worden gecompen seerd naast de bestaande parkeer vakken in de Merwedestraat. Het vrijstellingsbesluit met de rele vante stukken, zoals tekeningen en foto, ligt gedurende zes weken, van 29 augustus tot en met 9 oktober ter inzage bij de vakbalie in het stads kantoor. Gedurende genoemde termijn kun nen belanghebbenden, mits zij om trent het ontwerpbesluit een ziens wijze naar voren hebben gebracht, ingevolge de bepalingen van de Al gemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Rechtbank Middel burg, Postbus 5015, 4330 KA Mid delburg. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorzie ning vragen aan de Voorzieningen- rechter bij de Rechtbank Middel burg, Postbus 5015, 4330 KA Mid delburg. Voor het behandelen van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening is griffierecht verschul digd. Kijk voor meer informatie van de gemeente Middelburg op de gemeentelijke informatiepagi na's elders in deze Faam, www.middelburg.nl en Maximaal Teletekst pagina 830.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 36