Uit de kunst Workshop Djembé WEGAFSLUITINGEN A58 (KNOOP PUNT DE POEL), N57 EN N59 Cursussen uitwisseling Hartstichting aanwezig bij Maritiem Viissingen Weekkrant |De Faam FIETSTOURTOCHT "RIDE FDR THE ROSES" AFSLUITINGEN EN TIJDEN OMLEIDINGSROUTES KUNSTDAG Cultuur, muziek kunst centraal in Koudekerke Bazaar voor Stichting Heifer Opening nieuwe brandweergarage Praisemiddag Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 26 ZONDAG 31 AUGUSTUS 2008 VAN 09.00 UUR T/M 17.00 UUR Op 31 augustus 2008 vindt fietstourtocht 'Ride for the Roses' plaats in Midden Zeeland. Hiervoor wordt tussen 09.30 uur en 16.00 uur een groot aantal rijkswegen, provinciale wegen, waterschapswegen en gemeentelijke wegen afgesloten. Pas uw reisschema aan, mijd de genoemde afgesloten wegen en probeer na 17.00 uur te reizen. Houd rekening met een langere reistijd. A58 knooppunt de Poel (10.00 - 16.00) beide afritten afgesloten in de richting Goes en Zierikzee N59 "De Tol" aansluiting N59/N256 (09.30 - 12.00] afgesloten vanaf Zierikzee via de Zeelandbrug naar Goes N59 Rotonde Zierikzee (11.00 - 12.00] afgesloten in de richting Zierikzee, richting Goes en richting Burgh-Haamstede N57 bij Serooskerke (Schouwen) (11.00 - 12.30) afgesloten in de richting Zierikzee en richting Burgh-Haamstede N57 ter hoogte van Burgh-Haamstede (11.00 - 13.30) -> afgesloten in de richting Zierikzee en richting Middelburg* N57 Rotonde Banjaard tussen de Veersegatdam en de Oosterscheldekering (11.15 - 13.30) afgesloten in de richting Burgh-Haamstede en richting Goes Verkeer op de A58 richting Goes afslag 35 via de N289 Verkeer op de A58 richting Noord-Beveland en Zierikzee afslag 39 via Middelburg en de N57 Verkeer vanuit Hellegatsplein richting Brouwersdam, Renesse, en Burgh-Haamstede vanaf de N59 bij Oude Tonge via de N215 en de N57 Verkeer vanaf de Philipsdam richting Brouwersdam, Renesse, en Burgh-Haamstede via de N59 bij Oude Tonge, de N215 en de N57 Verkeer op de N59 richting Zierikzee, Renesse, en Burgh-Haamstede bij Nieuwerkerk via de Stolpweg, de Nieuweweg, de Zuiddijk, de Roterijdijk, de Kloosterweg, de Lange Blokweg, de Heuvelsweg, de Delingsdijk en de Eikerzeeweg. Het kruisen van de genoemde wegen kan, op het moment dat het peloton passeert, leiden tot een vertraging die kan oplopen tot ongeveer 1 uur. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Schakel uw GPS uit. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de tijden opschuiven. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie, www.rijkswaterstaat.nl Rijkswaterstaat nederland moet door. (vgnAnggr Beter) INFORMATIE: WWW.VANANAARBETER.NL - TELETEKST - RADIO - TELEFOON 0800-8002 (GRATIS) Koudekerke uit de Kunst met workshops, muziek en natuurlijk uiteenlopende kunstvormen, foto: john muller door karin ocké KOUDEKERKE - De Ondernemers Vereni ging van Koudekerke houdt van maandag 1 september tot en met zaterdag 6 september voor de derde keer Kou dekerke uit de Kunst. Dit jaarlijks evenement rondom de Kunstroute staat dit jaar in het te ken van cultuur, mu ziek en kunst Wethouder Jan Bostelaar van de gemeente Veere opent deze kunstweek op maandagochtend om tien uur en het jeugdkoor van basisschool 't Klinket luidt deze week in met Holland se meezingers, 's Avonds verzorgt het koor Te Quiero een optreden in de Muziek tent op het Dorpsplein. Bij slecht weer wordt uitgewe ken naar de Couburg. De volgende avond lezen Kou- dekerkse dichters en schrij vers in kleine groepjes voor uit eigen werk tijdens de door tara de vriend MIDDELBURG - Jaar lijks komen er tientallen stichtingen naar COS Zeeland, voor advies over het opzetten van een kleinschalig ontwik kelingsproject en subsi diemogelijkheden. Spe ciaal daarvoor heeft COS een cursusaanbod ont wikkelingssamenwer king vanaf 18 septem ber. De NCDO cursussen uitwis seling bieden gerichte ken nis en praktische informa tie, die gebruikt kunnen worden voor internationale ontwikkelingsprojecten. De cursus geeft relevante infor matie aan iedereen die al enkele jaren bezig is met een ontwikkelingsproject, maar ook voor iedereen die aan het begin van een pro ject staat. De cursussen worden gegeven door Ron Martens. Er is gelegenheid voor uitwisseling tussen verschillende organisaties en er is ruimte voor reacties en vragen van de deelne mers. De cursussen zijn in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De eerste is op donderdag 18 september van 17.15 tot 20.15 met als thema publiciteit. De twee de cursus is op donderdag 6 november van 17.15 tot 20.15 uur met het thema efectief fondsen werven. Aanmelden kan tot vrijdag 5 september via 0113-250051. VUSSINGEN - De Neder landse Hartstichting heeft op 30 augustus een mobiele informatiestand tijdens Maritiem Viissin gen. Het staat op het Ar- senaaiplein in Viissingen en het thema is gezonde levensstijl. Voeding en Beweging zijn enkele ac tiepunten. Daarom wordt er ook fruit en groente aangeboden dat gespon sord is door Maas en Zoon uit Middelburg. Sport- en Gezondheidsin stituut Smid in Viissingen geeft een demonstratie. VROUWENPOLDER - Camping de Bokke- sprong in Vrouwenpol der houdt op 19, 20 en 21 september de workshop Djembé, Afrikaanse dansen en tai-chi. Het begint om 16.00 uur. Het kost 222,00 euro inclu sief alle lessen, twee maal overnachting, twee maal ontbijt, twee maal lunch en twee maal avondeten. In schrijven kan via 0118- 592800. Voorleesavond in Woon- trend Zeeland. Voor de kin deren zijn er activiteiten op woensdagmiddag om één uur bij Intratuin. Ze kun nen dan voor één euro van hun pannenkoek een kunstwerk maken. Dezelf de middag worden er workshops gegeven in Ba sisschool De Sprong. De driedaagse Kunstroute start op donderdag. Zowel bin nen als buiten de bebouw de kom exposeren 30 beel dende kunstenaren hun werken in eigen huis, atelier of op lokatie. Vrijdag staat in het teken van de muziek en op zaterdag is er een ver rassende nijverheidsmarkt. GRIJPSKERKE - Op de Kerkring in Grijpskerke js op zaterdag 30 augus tus vanaf 9.00 uur een bazaar. Er is een grote rommelmarkt, een ver koop bij opbod en een verloting met het rad van avontuur. Voor de kinderen zijn er spelle tjes en activiteiten. De opbrengst is bestemd voor een project van de Stichting Heifer Neder land. Deze stichting steunt mensen in ont wikkelingslanden door het geven van dieren. Zo levert een geit al vol doende melk, mest en inkomen om een gezin volledig in haar levens onderhoud te voorzien. SEROOSKERKE - Bur gemeester Rob van der Zwaag opende afgelo pen zaterdag een nieu we braridweergarage in Serooskerke. De oude brandweergarage was uit zijn jasje gegroeid, vandaar dat er nu nieuwbouw is. VUSSINGEN-De Pink stergemeente Shalom houdt op 31 augustus een familie Praisemid dag met de Molukse gastspreker Ronald Wa- kanno. De molukse jon geren Praisegospelband Received zingt gospel liedjes. Ook werkt rap per Jeremy Deug mee. Aanvang is 13.45 uur in de Adventkerk aan de Kerklaan in Viissingen. STELLENDAM BROUWERSDAM [N215L VIDOELHAfiNIS N57, SEROOSKERKE (SCHOUWEN)! GOEREE OVERFLAKKEE BROUWERSHAVEN OUDETONGE N59, ROTONDE ZIERIKZEE .NIEUWERKERK PHILUPSQAM S-GRAVENPOLOER afgesloten route ABBENOIJKE omleidingsroutes BERGEN OP ZOOM

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 26