STICHTING PALLADIUM: CURSUSSEN- ALGEMENE INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER STICHTING PALLADIUM In Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem worden cursussen, work shops en activiteiten georganiseerd door Stichting Palladium. Deze vinden plaats in accommodaties die in beheer zijn bij de stichting en in accommodaties die hiervoor van de gemeente Vlissingen of anderen worden gehuurd. Een cursus heeft een bepaalde duur, een vrij strak schema en staat onder leiding van een docent. Het cursus geld moet vooraf worden betaald door middel van een door u onder tekende éénmalige machtiging. Wanneer 80% van de lessen wordt bijgewoond, ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat. In geval van een activiteit komt men bijeen om, onder begeleiding, samen iets creatiefs of recreatiefs te ondernemen of gewoon om elkaar te ontmoeten. Voor meer informatie over de cur sussen/workshops en activiteiten: www.stichtingpalladium.nl Inschrijven cursussen en work shops Inschrijven voor één of meer cursussen en/of workshops kan uitsluitend met het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Aan name gebeurt op volgorde van bin nenkomst. U krijgt een bevestiging zodra bekend is of een cursus door gaat en wanneer. U dient het inschrijfformulier ruim voor aanvang van de cursus/work shop in te leveren bij het wijkcen trum waar de cursus/workshop plaatsvindt of het centraal kantoor van de stichting. Ook voor activiteiten kan men zich opgeven bij de wijkcentra en het centraal kantoor. Doorgang cursussen/ activiteiten Cursussen/activiteiten gaan alleen door bij voldoende animo. Boven dien geldt voor alle cursussen en activiteiten: vol vol. Nieuwe cursussen en activiteiten kunnen gedurende het gehele seizoen van start gaan. Kortingsregeling Inwoners van de gemeente Vlis singen met een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor een sociaal culturele bijdrage regeling voor volwassenen. U kunt deze regeling aanvragen bij de balie van het Stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Cliënten van de Sociale Dienst Walcheren kunnen bij deze dienst een bijdrage aan vragen. U kunt maar van één kor- tings- of bijdrageregeling tegelijk Gegevens cursist (of ouder/verzorger indien de cursist minderjarig is) Gelieve in te vullen met blokletters Naam: Adres:. Postcode en woonplaats:. Telefoonnummer: E-mail: Tevens invullen wanneer het de opgave van een kind/minderjarige betreft Voornaam: Achternaam: Geboortedatum:. Cursusgegevens (per cursus een inschrijfformulier invullen) Cursus: gebruikmaken. U dient zelf voor deze aanvragen zorg te dragen. Stichting Palladium heeft hierin geen bemiddelende rol. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kan een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld. Deze stichting biedt ondermeer hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Deze regeling is bedoeld voor ouders/verzorgers met een laag inkomen. Stichting Leergeld is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 418930. Korting Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) Stichting Palladium verzorgt ook activiteiten in het kader van MBvO. Zorgstroom geeft op de MBvO-gym- nastieklessen een korting van €13,60 (per jaar) aan alle mensen die dona teur zijn van Zorgstroom X-tra. Korting met De Pas (SWvO) 50 plussers kunnen met De Pas van Stichting Werkt voor Ouderen 10% korting krijgen op deelname kosten van een cursus of activiteit voor ouderen. Om in aanmerking te komen voor deze korting dient een formulier ingevuld te worden en moet De Pas worden getoond. Tussentijdse beëindiging cur sussen De inschrijving geldt voor het totale aantal lessen per cursus zoals in het aanbod is vermeld. Tussentijdse beëindiging van de cursus is niet mogelijk. Uitzonderingen worden gemaakt voor gevallen van lang durige ziekte (langer dan 4 weken) of verhuizing naar een woonplaats buiten een straal van 20 kilometer van de cursusplaats. Tussentijdse afmelding en het ver zoek tot restitutie van cursusgeld dient te allen tijde schriftelijk te worden gedaan aan Stichting Pal ladium, Postbus 51, 4380 AB Vlis singen. De restitutieregeling wordt, indien gehonoreerd, toegepast vanaf de datum waarop het schriftelijk ver zoek is ontvangen. De restitutie wordt als volgt berekend: de cursist dient de volgende kosten te voldoen: 25% van de totale cursusprijs indien de schriftelijke afmelding is ontvangen binnen 1/4 deel van het totale aantal lessen van de cursus. 50% van de totale cursusprijs indien de schriftelijke afmelding is ontvangen binnen de helft van het totale aantal lessen van de cursus. 75% van de totale cursusprijs indien de schriftelijke afmelding is ontvangen binnen 3/4 deel van het totale aantal lessen van de cursus. 100% van de totale cursusprijs indien de schriftelijke afmelding is ontvangen binnen 3/4 deel van het totale aantal lessen van de cursus. Kosten cursussen en activiteiten Voor deelname aan activiteiten is maandelijks een bedrag verschul digd. Voor kosten zie activiteit. De inloopactiviteiten, zoals soos en het vrije biljarten, zijn gratis. De deelnamekosten aan cursus sen/workshops en activiteiten zijn exclusief materiaal, tenzij anders vermeld. Openingstijden wijkcentra Het wijkcentrum is open wanneer er cursussen en activiteiten plaats vinden. Iedereen is van harte wel kom. Er is altijd een vers bakje kof fie of thee verkrijgbaar. Eenmalige activiteiten Voor eenmalige activiteiten is op woensdagavond en op zaterdag en zondag de hele dag het wijkcen trum beschikbaar. Er moeten wel voldoende vrijwilligers beschik baar zijn. Cursisten, bezoekers en wijkbewoners kunnen zelf ideeën aandragen en deze melden bij de beheerder. Verhuur Verenigingen, instellingen, bedrij ven en particulieren kunnen in het wijkcentrum ruimte(n) huren. Geen medewerking kan worden verleend aan het verhuren van ruimte(n) voor bruiloften en par tijen. De beheerder geeft u graag meer informatie. Startdatum: Dag en tijd: Accommodatie: Kosten: Inwoners van gemeente Vlissingen met een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor een sociaal culturele bijdrageregeling voor volwassenen. U kunt deze regeling aanvragen bij de balie van het Stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Cliënten van Sociale Dienst Walcheren kunnen bij deze dienst een bijdrage aanvragen. U kunt maar van één korting- of bijdrageregeling tegelijk gebruikmaken. U dient zelf voor deze aanvragett zorg te dragen. Bank/girorekening: t.n.v. Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de éénmalige machtiging waarmee Stichting Palladium het cursusgeld ad zal incasseren. Het cursusgeld wordt geïncasseerd na aanvang van de cursus. Handtekening Inleveren ruim voor aanvang van de cursus bij het wijkcentrum of het centraal kantoor.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 12