BLAUW GERUITE KIEL VLISSINGEN VOLGT AANBEVELINGEN REKENKAMER VLISSINGEN NIEUWSPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINCEN ACTUEEL MORGENRAAD VLISSINGEN.NL/STRAND GEMEENTE WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2008 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 communicatie<3Mtssingen,nl www.viissingen.nl/gemeente Fotografie: Ruben Oreei WERK IN UITVOERINC Vernieuwen riolering en wegdek Pr. Bernhardstraat De riolering en het wegdek In de Prins Bernhardstraat In Oost-Souburg worden ver nieuwd. De straat Is hier door afgesloten voor verkeer. Bewoners kunnen hun woning te voet bereiken. Tot 30 september 2008 kan niet geparkeerd kan worden in de Prins Bernhardstraat, tussen Nagelenburgsingel en Prins Hendrikstraat. Vernieuwen voetpad deel Boulevard de Ruyter Vanaf 25 augustus 2008 is een aanvang gemaakt met het vernieuwen van het voetpad aan de woningzijde van de Boulevard de Ruyter, tussen de huisnummers 122 en 356. Er is begonnen ter hoogte van nr. 122. De werkzaamhe den duren tot ca. 10 oktober 2008. Reinigen riolering Ritthem en deel Souburg Deze week start de gemeente met het reinigen van de riole ring in Ritthem en een deel van de oude kern van Oost- Souburg. Het gaat om het gedeelte ten oosten van het Oranjeplein en de Vlissingse- straat. Gelijktijdig wordt de riolering geïnspecteerd door middel van een videocamera. Vanaf 8 september 2008 komt het deel ten noorden van de Burgemeester Stemerding- laan aan de beurt. Het is mogelijk dat er tijdelijk enige stankoverlast in de woningen ontstaat. Dit komt door het vacuüm trekken van de riolering. U kunt dit ver helpen door alle kranen even open te draaien. Hoewel het zelden voorkomt is het niet uitgesloten dat in het riool overdruk ontstaat, waardoor water terugvloeit. Dit kan lei den tot verontreiniging van het toilet. Wij adviseren u om het toilet gedurende de reini gingswerkzaamheden af te sluiten met het deksel. www.vlissingen.nl/ werkinultvoering Burgemeester en wethouders van Vlissingen gaan als proef voor een periode van drie maanden een aantal ondergrondse afvalcontainers openzetten. Het gaat om de modellen met één toegangszuil. Bewoners hoeven tijdens de proef bij dit type hun toegangspas niet te gebruiken om afval te storten. Bij de oudere typen ondergrondse afvalzuilen moeten bewoners tijdens de proef hun pasje wél blijven gebruiken. Maar zij kunnen tijdens de proef meerdere keren per dag storten (nu kan dat maar één keer per dag). B en w hebben dit besloten omdat er vaak huis- vuilzakken naast de inworpopeningen staan. Dat komt omdat het pasje maar één keer per dag storten toelaat. En wie met twee of drie zakken komt, wil die toch kwijt... De gemeente hoopt dat hiermee het zwerfaval vermindert. De proef start op 1 september 2008. Na de proef wordt bezien of de zuilen permanent zullen worden opengesteld. www.vlissingen.nl/college Donderdag 28 augustus 2008 vergadert in het stadhuis de gemeenteraad om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en er is spreekrecht voor bezoekers over de onderwerpen die op de agenda staan. Op de agenda staan onder andere zonneplateaus Boulevard Bankert en financiële stukken GEEN INTERNET? GEEN NOOD! Heeft u thuis geen internet maar wilt u wel Vlissingen. nl bekijken? Ga dan naar het stadhuis, bibliotheek 't Spui of bibliotheek Oost-Souburg, daar kunt u Vlissingen.nl gra tis bekijken. van de stadsgewestelijke brand weer. De volledige agenda kunt u lezen op de zwart/wit informatie pagina van de gemeente Vlissin gen elders in dit blad. www.vlissingen.nl/ gemeenteraad SERVICETEAM Een put in de straat? Graffiti gezien op banken, afvalbakken of verkeersborden? Bel dan het Serviceteam Openbare Ruimte (SOR). Deze ploeg werklieden van de gemeente handelt snel klachten aan wegen, straten en plantsoe nen af. Bel naar 48 74 64. Presentatie Koksijde Rescue Sinds begin mei houdt strandwacht Albert weer een strandlogboek bij op de website. De hele zomer doet hij weke lijks verslag van bijzondere gebeurte nissen op het strand. Zondag 17 augustus was een dele gatie van de Vlissingse strand- bewaking te gast bij het reddings evenement Rescue Koksijde te België. Dit evenement werd geor ganiseerd door de Strandreddings- dienst van Koksijde, onderdeel uitmakend van de Intercommu nale Kustreddingsdienst West Vlaanderen, het IKWV. Er werden gezamenlijke reanimatie demon straties gegeven en ter afsluiting van deze dag een grote reddings demonstratie door diverse red dingsvaartuigen van het IKWV, het Belgische Rode Kruis, de brandweer, de traumahelikopter uit Brugge en de Seaking reddings helikopter uit Koksijde. Het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) en het toedienen van zuurstof door de Vlissingse strandwachten trok de nodige belangstelling van bezoe kers, media en Vlaamse hulpdien sten. Tijdens onze aanwezigheid is 4 maal daadwerkelijke hulp gevraagd, 2 kinderen met hoofd letsel na een valpartij en twee dames met respectievelijk een ver zwikte enkel en een tweedegraads verbranding aan haar arm werden door Vlissingse strandwachten behandeld. a www.vlissingen.nl/strand Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben met belang stelling kennis genomen van het rapport "Sturen met grond" van de gemeentelijke rekenkamer commissie. Het college van B&W geeft inmid dels grotendeels invulling aan de aanbevelingen in het rapport. Ondersteuning beleid Het college onderschrijft de ana lyses en aanbevelingen in het rap port en beschouwt deze als een ondersteuning van het inmiddels ingezette beleid. Het college heeft op eigen initiatief het overgrote deel van de aanbevelingen inmid dels in uitvoering. Het onderzoek vormt een momentopname uit de eerste helft van 2007. B&W wensen zich nu uitsluitend te richten op de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid in de bestuursperiode waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Verbetering grondexploitatie Inmiddels zijn er een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening en een nieuwe grondexploitatiewet van kracht. Tevens werpen de positieve resultaten van het rea lisatieteam in het dossier Schel- dekwartier een nieuw licht op de gemeentelijke grondexploita tie. Sinds de uitvoering van het onderzoek zijn tal van maatrege len getroffen op het gebied van kwaliteitsverbetering in relatie tot de grondexploitatie. Zo zijn het Deltaplan Managementcon- trol en het Concernplan 2008 in uitvoering en worden een nota "weerstandsvermogen en risi comanagement" en een nieuwe nota Grondbeleid voorbereid. Voor de projecten Scheldekwar- tier en Kenniswerf wordt een afzonderlijke projectorganisatie ingesteld. www.vflsslngen.nl/ rekenkamer Van 29 t/m 31 augustus 2008 vindt Vlissingen Maritiem plaats. Tijdens deze drie dagen gelden er verkeersmaatregelen van 10.00 tot 24.00 uur. Op de Nieuwendijk wordt eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Smalle Kade richting de Gravestraat. Vanaf de Gravestraat wordt een omleiding ingesteld via de Wilhelmina- straat en de Nieuwstraat. De oostkant van het Bellamypark wordt geheel afgesloten en aangewezen als voetgangersgebied. www.vlissingenmaritiem.nl KALENDER Vrijdag 29 t/m zondag 31 augustus Vlissingen Maritiem. Diverse activiteiten, o.a. shantykoren, modelboten en demonstraties van oude ambachten. Binnenstad Zondag 31 augustus 14.00 uur: Stadswandeling Unieke manier om de verha len van de stad te leren ken nen. MuZEEum Maandag 8 september 19.30 uur Lezing door berggids Peter Schoorstra over de hoogste van Afrika, de Kilimanjaro in Tanzania. Bibliotheek 't Spui www.vlissingen.nl/uit

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 11