GEMEENTE VLISSINGEN BEKENDMAKINGEN VLISSINGEN VLISSINGEN TENTOONSTELLING MARITIEME TEKENINGEN IN MUZEEUM VERLENGD JEUGD VLISSINGEN WINT VEEL PRIJZEN ZEEUWSE FINALE PANNA KNOCK OUT VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES GEMEENTE INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE VLISSINGEN WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2008 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 www.vlissingen.nl/gemeente Ingediende aanvragen De volgende aanvragen om te bouwen, te slopen of een monu ment te wijzigen ingediend: A) Aanvraag lichte bouwvergun ning: 1. bouwen berging Donker Curti- usstraat 42 B) Aanvraag reguliere bouwver gunning: 1. vergroten kantoorgebouw Kanaalstraat 15-17 De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de ver gunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. Verleende bouw-, sloop- en gebruiksvergunningen In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: 1. plaatsen dakkapel Nieuwstraat 116,20-08-2008 2. aanbrengen reclamebord Bad huisstraat 38, 20-08-2008 3. bouwen drie garages Antoni Gaudipark 15, 27 en 35, 20-08- 2008 4. bouwen garage in een praktijk ruimte Populierenstraat 32, 20-08-2008 5. bouwen bijkeuken/berging Ger- brandystraat 31, 20-08-2008 6. uitbreiden woning Loudon- straat 46, 20-08-2008 7. plaatsen reclamezuil Gildeweg 22, 20-08-2008 8. bouwen berging Ritthemse- straat 2, 20-08-2008 9. vergroten vrijstaande woning Helmgras 6, 20-08-2008 10. uitbreiden kantoor en bouwen v.e. slijploods Oosterhavenweg 14, 20-08-2008 Tegen deze besluiten (vergunnin gen) kan door een rechtstreeks belanghebbende binnen de termijn van zes weken na de datum van verzending van de vergunning (dus niet de datum van publicatie), schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wet houders. Tevens kan een voorlo pige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg. Daarvoor is griffierecht verschuldigd. De ver leende vergunningen met bijbeho rende tekeningen kunnen na een telefonische afspraak met Dhr. W. Huige van de Afd. Publiekszaken (tel. 0118.487339) worden inge zien. Deze zijn tevens in te zien op gemeentelijke website www.vlis singen.nl/publicaties. Vrijstellingen (Wet op de Ruimtelijke Ordening) Wij willen positief beslissen op de hierna genoemde verzoeken om vrijstelling in combinatie met de ingediende bouwaanvragen: 1. oprichten serre aan achterzijde woning Zandweg 7 te Ritthem. Artikel 19, lid 3, van dë Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening bieden daartoe de moge lijkheid. Voordat wij een beslissing nemen op voornoemde aanvragen, liggen de bouw- en situatietekeningen gedurende zes weken, ingaande 28 augustus 2008 t/m 8 oktober 2008 ter inzage in het stadhuis, Paul Kru- gerstraat 1. Gedurende deze ter mijn kan een ieder schriftelijk en/ of mondeling zijn zienswijze indie nen bij burgemeester en wethou ders (t.a.v. Afd. SBP), Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN). Voor een mondelinge zienswijze dient u vooraf een afspraak te maken met Dhr. W. Huige van de Afd. Publieks zaken (tel. 0118.487339). Ontheffingen (Wet op de Ruimtelijke Ordening) Wij willen positief beslissen op de hierna genoemde verzoeken om ontheffing in combinatie met de ingediende bouwaanvragen: 1. oprichten garage op perceel Rit- themsestraat 63 te Oost-Souburg; 2. plaatsen terrasoverkapping op perceel Irenestraat 29 te Oost- Souburg; 3. aan achterzijde uitbreiden woning Braamstraat 37 te Oost- Souburg; Heel wat activiteiten hebben de afgelopen periode Vlissingen weer gepasseerd. We kunnen terug kijken op veel evenementen -die naar mijn mening- voor elk wat wils te bieden hadden. Of het nu de Kermis, Onderstroom, Nachtmarkt, Rescuedag, Strandvolley- bal, enz. was. Dit alles in het kader van o.a. "Promo ting Vlissingen". Al deze activiteiten brengen veel extra werk met zich mee voor bepaalde diensten van de gemeente. Bij deze dan ook- 'petje af" voor al die mensen die in de vroege en late uren er voor zorgen dat onze stad op tijd weer: schoon, toegankelijk en klaar is voor hét volgende evenement. Er blijven natuurlijk altijd nog heel wat punten van aandacht over als het om onze stad gaat. Waarschijnlijk heeft elke burger hier een eigen mening over, de één zal het over een losse stoeptegel hebben de ander over lawaai, slechte communicatie of wat dan ook. Maar hier is een oplossing voor! Over niet al te lange tijd zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Gelukkig leven we in een land waar een ieder zich beschikbaar kan stellen voor het raadslidmaatschap. De gemiddelde leeftijd van de huidige raad is (te) hoog. Dus bij deze roep ik al die mensen op die niet tevreden zijn over het huidige beleid. Blijf niet aan de kant staan, maar meld u massaal aan als aspirant raadslid. U bent natuurlijk van harte welkom bij mijn partij. Zo niet, kijk dan bij anderen of richt er zelf een op! Laat het spreek woord "De beste stuurlui staan aan wal" niet voor u gelden. Raadslid Ellen Lubig, fractie PvdA telefoon 0118-418617, e-mail: elubig@zeelandnet.nl Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bieden daartoe de mogelijkheid. 4. plaatsen geurfilterinstallatie bij rioolgemaal op perceel Olympia- weg 1 te Vlissingen; Artikel 4, onderdeel d van het bestemmingsplan Baskensburg II, in samenhang met artikel 3.6, eer ste lid, onderdeel c van de Wet op de ruimtelijke ordening, biedt daar toe de mogelijkheid. Voordat wij een beslissing nemen op voornoemde aanvragen, liggen de bouw- en situatietekeningen en de ontwerp-beschikking ingaande 28 augustus 2008 gedurende zes weken, (dus t/m 8 oktober 2008) ter inzage in het stadhuis, Paul Kru- gerstraat 1. Deze publicatie en het ontwerp-besluit zijn tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/publi- caties. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze indie nen bij burgemeester en wethou ders (t.a.v. Afd. SBP), Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN). Voor een mondelinge zienswijze dient u vooraf een afspraak te maken met Dhr. W. Huige van de Afd. Publieks zaken (tel. 0118.487339). Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert in het openbaar eens in de veertien dagen op een donderdag, aanvang 9.00 uur. De stukken ter behande ling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. U kunt de behandelde bouwplannen vanaf dinsdag voorafgaand aan de vergadering, raadplegen op www. vlissingen.nl/welstandscommissie. De agenda is dan ook in te zien in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. De data van de volgende welstands vergaderingen zijn 11 en 25 sep tember 2008. Vlissingen, 27 augustus 2008 B&W van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN Wegens de aanhoudende belang stelling verlengt het Zeeuws mari tiem muZEEum te Vlissingen de tentoonstelling Leendert van der Pool, maritieme tekeningen. Het is voor het eerst dat er zo'n complete overzichtstentoonstelling van zijn maritieme werk te zien is. De weg die Van der Pool de afgelopen 30 jaar als maritiem kunstenaar bewandeld heeft en de ontwikke ling die hij daarin heeft doorge maakt, is nog tot en met 5 oktober te zien in het muZEEum. Van der Pool, geboren in Nederland (1945), heeft 15 jaar op de koop vaardij gevaren. Op vrachtschepen, coasters en bergingsschepen. In zijn werk is duidelijk de invloed van deze jaren op zee terug te vinden. Zowel in onderwerp als in sfeer. Sinds 1994 woont Van der Pool afwisselend in New York, Parijs en Middelburg. Hij is autodidact en gespecialiseerd in tekeningen, pas tel en olieverf schilderijen. De afge lopen dertig jaar is zijn werk wereldwijd in musea en galeries te zien geweest. Zijn werk is tevens gepubliceerd in verschillende boe ken en opgenomen in diverse museumcollecties. Leendert van der Pool heeft ver schillende prijzen voor zijn kunst werken ontvangen. Hij is verbon den aan de universiteit van Long Island in New York City als hoofd vakdocent, werkte een aantal keer als gastdocent in Japan en geeft in Amerika en Europa workshops. Het muZEEum is het hele jaar geopend van: - Maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur - Zaterdag, zondag en feestdagen 13.00-17.00 uur U vindt het muZEEum aan de Nieuwendijk in Vlissingen, tele foon 0118-412498. www.muzeeum.nl Stadhuis Vlissingen Aanvang: 19.30 uur Donderdag 28 augustus 2008 Gemeenteraad Agenda 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Spreekrecht burgers 4. Vragenhalfuur raadsleden 5. Vaststelling notulen van de vergadering van 26 juni 2008 6. Schriftelijke vragen 7. Over te leggen stukken 8. Te behandelen raadsvoor stellen 8.1 Zonneplateaus Boulevard Bankert 8.2 Begroting 2009 en Ie begrotingswijziging 2008 LétÉ 8.3 Jaarrekening 2007 LétÉ 8.4 Jaarrekening 2007 Zeeuwse Muziekschool 8.5 Jaarrekening 2007 Stadsgewestelijke brandweer 8.6 Begroting 2009 Stads gewestelijke brandweer 8.7 Delegeren bevoegdheid sluiten standaard achtervang overeen komsten 8.8 Wijzigen benoeming collegeleden in Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Walcheren. 9. Moties 10. Sluiting Dinsdag 2 september 2008 Commissie Welzijn en onderwijs op Agenda 1. Opening. 2. Actuele zaken. 3. Rondvraag. 4. Sluiting. Donderdag 4 september 2008 Commissie Ruimtelijke ontwikkeling en havens Agenda 1. Opening 2. Introductie van de heer W. Zwam born, voorzitter van het Realisatieteam Scheldekwartier door wethouder P. Polderman 3. Actuele zaken 4. Raadsvoorstellen 4.1 Startnotitie milieu effectrapportage WCT; voorstel G.S. m.b.t. planologische proce dure 5 Rondvraag 6. Sluiting www.vlissingen.nl/ gemeenteraad Op woensdag 20 augustus 2008 werd in Heinkenszand het Zeeuws kampioenschap Panna KO gehou den. Vlissingen in beweging was sterk vertegenwoordigd met maar liefst 25 finalisten. Deze finalisten hadden zich geplaatst tijdens kwa lificatiewedstrijden in diverse wij ken in Vlissingen. Al snel bleek dat het meeste talent uit Vlissingen zich geplaatst hadden voor de knock-out fase. Degenen die zich niet hadden geplaatst voor de volgende ronde konden zich inschrijven voor de diverse recreatie toernooitjes en het Zeeuws kampioenschap hoog houden. Ook na de diverse knock-out fases bleek een groot aantal Vlissingse jongeren kans te maken op de finales. Na een korte pauze werden alle halve finalisten bekend gemaakt en kon het echte werk beginnen. Met name in de categorieën 13 t/m 14 jaar, meisjes 13 t/m 16 jaar en de categorie 15+ was het extra spannend, omdat de winnaars hiervan zich plaatsen voor het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Na ruim 200 wedstrijden was duide lijk dat Vlissingen de grote winnaar van het toernooi was. Wethouder de Bruijne van de gemeente Borsele sloot het evenement af met de prijs uitreiking. Prijzenkast Vlissingen in beweging: Categorie 10 t/m 12 jaar le plaats Marwan El- Kharbouchi (Paauwenburg) Categorie 13 t/m 14 jaar le plaats: Mohamed Hejaji (Middengebied), geplaatst voor NK in Amsterdam! 2e plaats: Imad Azzanagui (Paauwenburg) 3e plaats: Nigel Kleeman (Middengebied) www.vlissingeninbeweging.nl Categorie Meisjes 13 t/m 16 jaar le plaats: Solange de Smit (Oost-Souburg) Geplaatst voor NK Amsterdam! 2e plaats: Savannah Bozkurt (Middengebied) 3e plaats: Jaleesha Verduyn (Middengebied) Categorie 15 3e plaats: Amine Elkekkaoui (Middengebied) Recreatietoemooi Winnaar le ronde: Badr Belhadj (Paauwenburg) Winnaar 3e ronde: Tarik Aoutah (Middengebied)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 10