DE WIJK IN: GRIFFIOEN HET WOORD AAN RAADSLID NELLIE DE BONT STADSKANTOOR DICHT OUDE VEERSEWEG AFGESLOTEN dé Weekkrant De Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 8 Meermussenkast aan de gevel van een woning in de Griffioen In februari presenteerde wethou der Albert de Vries voor het eerst de wijkplannen van de tien Middelburgse wijken. De plannen zijn het resultaat van de door het gemeentebestuur twee jaar gele den ingeslagen weg om de bewo ners meer te betrekken bij hun eigen wijk. Het laatste wijkplan in de reeks van tien, die op deze pagina wordt toegelicht, is het wijkplan van de Griffioen. De Griffioen kent binnen de wijk enke le stichtingen die zich inzetten voor een betere leefbaarheid binnen de wijk. Bomenbuurt Zo is er de stichting Bomenbuurt Griffioen Duurzaam. Deze stichting vertegenwoordigt 112 woningen van Woongoed. De stichting ziet het als taak om het unieke karakter van de bomenbuurt te behouden en te verbeteren. Zo heeft de stichting en de gemeente Middelburg een beheersovereenkomst gesloten waarbij de stichting het onderhoud en beheer over de bomenbuurt heeft gekregen. Ook zet zij zich in om de mussenstand in de Griffioen te verbeteren door middel van een Mussenproject. De Wijk De stichting Griffioen 'de Wijk' is de anderen stichting. Zij is tijdelijk gehuisvest op het terrein van de OPDC, in afwachting van de definitie ve huisvesting aan de Elzenlaan. Zij heeft tot doel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Ook de kinde ren helpen een handje mee om de wijk leefbaar en schoon te houden. Elke woensdagmiddag is er een Troepgroep die zwerfvuil opruimt. Op verschillende plekken zijn aan hui zen en gebouwen panelen met daar-- op gedichten van wijkbewoners bevestigd. Deze gedichten zijn door spiegeling slecht leesbaar. Door ach ter de panelen platen te zetten wordt dit euvel opgelost. Woonomgeving De wijktafel heeft de gemeente ver zocht om het parkeeroverloopterrein aan de van Sandberglaan een nieuwe bestemming te geven. Gedacht wordt aan een educatieve tuin. Met de buurtbewoners is er al overleg geweest. Zij staan hier in meerder heid positief tegenover. Wijkplan In het wijkplan staan ook de plannen van de gemeente Middelburg, Woon goed, politie, Stichting Welzijn Middelburg en Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk. Zo heeft de gemeente Middelburg aangegeven om de riolering in een groot deel van de bomenbuurt te ver vangen. Daarbij wordt ook gekeken of een gelijktijdige aanleg van een apart hemelwaterriool mogelijk is, zodat wateroverlast tot het verleden behoort. Het wijkplan Griffioen is te lezen in de informatiehoek van het stads kantoor en te bekijken op middel burg.nl. Wijkmanager is Harry Siebelink, Frank Streng is wijkwet houder. Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over raadsvoorstellen die tot zijn werkterrein behoren. Aan het einde van elke commissiebehan deling wordt het advies van de com missie aan de raad vastgesteld. De commissie verricht daarmee voor werk voorafgaand aan de maandelijk se gemeenteraadsvergadering. Deze staat op voor maandag 21 mei. De commissies beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadskantoor. De commissievergadering heeft ook de functie van informatieverstrek king. Los van de te behandelen voor stellen kan elk raadslid in de com missie via de rondvraag informatie van het college vragen. Ook u als burger kan gebruik maken van een raadscommissie om in een vroeg stadium invloed uit te oefenen. Via de griffier van de commissie kunt u als burger of als vertegenwoordi ger van een belangengroep spreek tijd aanvragen om uw wensen en meningen duidelijk te maken over de geagendeerde punten. Na de uiteen zetting kunnen de commissieleden vragen stellen aan u, als inspreker. De commissie Maatschappelijke Zaken vergadert vandaag, woensdag 9 mei. Op de agenda staat onder andere de beleidsnotitie 'Buitenkunst Middelburg 2007-2010', de jaarreke ning en - verslag 2006 met de begro ting 2008 van de SDW. Morgen, donderdag lO^nei, komt de commissie Algemeen Bestuur bij elkaar. Aan de orde komt reclamebe lasting, startnotitie Aanpak uitgangs- geweld en vindt de politiek-bestuur- lijke behandeling van de Programma verantwoording 2006 plaats. Maandag 14 mei vergadert de com missie Ruimte. Zij gaan het onder andere hebben over de aanpak van graffiti en de herontwikkeling van het winkelcentrum Stromenwijk. U bent welkom om de vergaderingen vanaf de publieke tribune bij te wonen. In verband met Hemelvaartsdag zijn er wijzigingen in het ophalen van het huisvuil. Op donderdag 17 mei wordt geen afval opgehaald. De vuilniswagen komt een dag later, op vrijdag 18 mei. Wij vragen u het huisvuil voor zeven uur 's ochtends buiten te zetten. U vindt de gewijzigde datum ook op de afvalkalender. "De vergaderzaal uit, de wijk in" Politiek wordt pas leuk als je in con tact bent met de bewoners. Daarom spreken wij binnen de PvdA fractie af wie er naar welke wijktafel gaat en wie informatieavonden voor bewo ners bijwoont. Af en toe vergaderen wij ook op locatie, buiten het stads kantoor. Op die manier vergaren we zelf informatie en is er een mogelijk heid om direct van gedachten te wisselen. Daarnaast plannen we jaarlijks drie tot vier werkbezoeken aan een wijk. We maken op zo'n dag afspraken met de wijkbeheergroep, de wijkver- eniging, het bestuur van de speeltuin of sportclub in de wijk. Maar we gaan ook gewoon op straat het gesprek met u aan. Op deze manier krijgO en wij een indruk hoe het gaat in de wijk, of mensen er met plezier wonen, of juist niet. Voor zover mogelijk doet de hele fractie daar aan mee. De eerste wijk die we dit jaar bezocht hebben is Nieuw Middelburg, op 1 juni gaan we naar de Binnenstad, op 14 september naar de Magistraat- wijk en op 16 november zijn we in Dauwendaele te vinden. Maar daar laten we het natuurlijk niet bij, want met alle signalen en opmer kingen moeten we wel wat doen, anders heeft een bezoek aan uw wijk geen enkele zin. Dus gaan we daarna aan de slag en proberen we antwoor den te vinden op uw vragen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoor beeld door contact op te nemen met de wijkmanager, vragen te stellen aan het college, een motie in te die nen of samen met de bewoners een actie organiseren. Inmiddels hebben we al een gesprek gehad met de wijkmanager over ons bezoek aan Nieuw Middelburg. De resultaten kop pelen we dan uiteraard terug naar de wijk. Graag tot ziens in uw wijk, Nellie de Bont Fractie PvdA bontjn@zeelandnet.nl Waterschap Walcheren is deze week begonnen met de eerste werkzaamheden voor het nieuwe gemaal Poppekinderen tussen Middelburg en Veere. Het nieuwe gemaal vervangt het opvoerge- maal Veersche Watergang dat op het tracé van de nieuw aan te leggen N57 staat. Het werk duurt tot medio 2008. Om ervoor te zorgen dat het over tollig polderwater bij het nieuw te bouwen gemaal komt, moeten er waterlopen gegraven worden. Deze waterlopen worden ruim van opzet en krijgen, natuurvriendelijke oevers. Ze sluiten aan op de Veersche Watergang en het natuur gebied dat tuseen de Oude Veerseweg en de kanaaldijk ligt. Omdat de waterlopen zowel de Veerseweg als de Oude Veerseweg kruisen, komen hier verkeersbrug- gen. Door de bouw van'een landbouw- brug over de Zanddijksche Sprink en aansluitend de bouw van een ver- keersbrug is de Oude Veerseweg vanaf de kruising Oude Veerseweg en Oostperkweg tot 13 juli afgeslo ten. Het verkeer wordt omgeleid. Bij de Veerseweg wordt te zijner tijd een parallel liggende omleiding gere aliseerd tijdens de hele bouw, waardoor het verkeer tussen Middelburg en Veere met beperkte hinder kan doorgaan. Op Hemelvaartsdag (17 mei) en op vrijdag 18 mei is het stads kantoor gesloten. Ook de SDW en het CWI zijn deze twee dagen dicht. Maandag 21 mei is het kantoor weer open. Parkeerkelders De parkeerkelders zijn op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) gesloten.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 8