Campagne begint in Westerscheldetunnel Conferentie over huiselijk geweld Zeeuwse stichting houdt herinnering aan De mooiste Op 't web Molens zonder grenzen Politie zoekt dieven van een pinpas Markt voor Kenia Campagne Tulv/"NNAiiilDe Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 45 waffe. Daarnaast krijgen ze ook steeds vaker tips van particulie ren, die weten dat er bijvoor beeld onder hun akker een toe stel ligt. "Vorige week kregen we nog twee exacte locaties van een boer uit Waarde." Behalve de contacten met de vliegeniers en hun familie, ver zamelen Martien van Dijk en zijn vrienden ook alles wat te maken heeft met de luchtoorlog. In loods D2 op vliegveld Midden Zeeland is een deel daarvan tij delijk uitgestald. "We hebben plannen voor de bouw van een museum, waarin deze verzame ling een permanent onderdak kan vinden. Dezer dagen zijn we bezig met de financiering van die plannen. Nu de laatste vlie geniers uit de Tweede Wereld oorlog de leeftijd der zeer ster ken bereiken, is het belangrijk dat hun ervaringen een vaste plaats krijgen voor de toekomst. De fundering van het Wings to Victory-museum in Zee land zijn nog niet gemetseld, maar op het web is de stich ting al aanwezig. Via de website www.wings- tovictory.nl is de verzame ling al virtueel te bewonde ren. MIDDELBURG - De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland opent vrijdag 11 mei de ten toonstelling Molens zonder nzen, over de molens van Zwinstreek. De opening dt om 15.45 uur verricht door directeur Wim Scholten van de SCEZ. Sprekers zijn de voorzitter van de Vereniging De Zeeuwse Molen, Ton Ver- bree, en historisch-geograaf Aad de Klerk. De conservator van het provinciaal Molen centrum MOLA, Walter Van den Branden, en gedeputeer de Harry van Waveren. MIDDELBURG In de Ont- moetingskerk in Middelburg is zaterdag 12 mei een boe ken, rommel en bloemen markt, waarvan de opbrengst naar de straat en weeskinde ren in Kenia gaat. De markt is er van 9.30 tot 14.30 uur. Ook kunnen kinde ren meedoen aan spelletjes en workshops. VLISSINGEN - De politie Zee land zoekt getuigen van een beroving op het Stadhuisplein in Vlissingen. Op maandag 23 april rond 19.15 uur wilde een 45 jarige Vlissinger geld pin nen uit de geldautomaat op het Stadhuisplein. Het signa lement van de beide daders: man van 20 tot 25 jaar oud, 185 meter lang, Antilliaans ui terlijk, grijsrood gekleurd vest met een capuchon. Dader twee had een hele donkere huidskleur. Hij droeg een blauwe of zwarte baseballpet. door frank husslage MIDDELBURG - Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Zeeland vele honderden vliegtuigen neergestort. Van veel vliegtuigen en hun bemanning is nooit meer iets gehoord, maar ze zijn zeker niet vergeten. De mensen van Wings to Victo ry blijven de omgekomen vliegeniers herdenken en ze geven de informatie over de luchtoorlog door aan vol gende generaties. Vliegtuigmonteur en piloot Mar tien van Dijk is voorzitter van de stichting Wings to Victory. Op de vraag waar de belangstelling voor de luchtoorlog vandaan komt, vertelt de Zeeuwse derti ger dat het één een logisch ge volg van het ander is: "Zoals zo veel jongens van mijn leeftijd raakte ik in mijn jeugd geïnteres seerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit mijn opleiding tot vliegtuigmon teur ging die belangstelling van zelf uit naar het luchtvaartdeel van die historie." En met die eerste stap is volgens Martien het vervolg onontkome- lijk: "Je begint met interesse in praktische dingen, maar meer en meer krijg je te maken met de menselijke kant van het verhaal. Uiteindelijk kom je terecht bij de oude vliegeniers die in de oor logsjaren hier gevlogen hebben. Martien van Dijk is een ech te vliegtuiglieftiebber. Tij dens het interview op vlieg veld Midden Zeeland was hij regelmatig niet helemaal bij de les. Steeds als er een vlieg tuig landde of opsteeg moest Martien even kijken wie en wat het was. De grote attractie van deze middag was de landing van een originele Gipsy Moth tweedekker. Volgens Mar tien is deze Gipsy Moth "De mooiste die er nu op de we reld rondvliegt." Het vliegtoestel is net volle dig gerestaureerd en is pas sinds een half jaar weer in het luchtruim te vinden. Tot half april is dit voormalige lesvliegtuig van de Engelse oorlogspiloten te bezichti gen in hangar 2D op Midden Zeeland. Je spreekt deze ooggetuigen, ze komen op bezoek en soms vlie gen we ze zelfs rond boven het gebied waar ze ooit zelf crash ten." Langs de Zeeuwse kust zijn veel vliegtuigen neergestort. "Er was hier veel afweergeschut. Daar naast ligt Zeeland ook logisch op de route van Engeland naar het Rührgebied." De mensen van Wings to Victory pluizen archie ven uit van de RAF en de Luft- Martien van Dijk in 'de mooiste Gypsy Moth van de wereld', zoals hij het verwoordt, foto: frank hus- slage door an0eska gijzel GOES - 'Stop! Let op, voor dat je iemand onderuit schopt. Stop! Let op en wacht voordat je iemand zomaar uitlacht.' Met die woorden doet Roel Felius uit Goes een oproep voor de landelijke anti-pestencam- pagne. 'Want voordat je het weet, heeft iemand pijn.' STOP! is de titel van het lied te gen pesten dat Roel Felius en Glenn Eilbracht onlangs uit brachten. Glenn werd op school veel gepest en heeft daarover een website gemaakt. Via die si te kwam Roel met hem in con tact. De jongens inspireerden elkaar, Roel schreef de song tekst ep melodie en samen zon gen ze het lied in. "Het is be langrijk dat er iets tegen pesten gedaan wordt", vertelt de Goe- senaar, "omdat er op 91 procent van de basisscholen gepest wordt. Iemand pesten betekent iemand onzeker maken, belem meren in wat hij is, iemand con tinu omlaag halen." Roel is zelf nooit slachtoffer ge worden van pesterijen. Wel kreeg hij vervelende opmerkin gen nadat hij in 2003 het Junior Songfestival won en regelmatig op tv was. "Veel mensen vinden dat leuk, veel ook niet", vertelt hij. "Ik vond die plagerijtjes niet prettig, maar ik kon er realis tisch naar kijken: het was niet tegen mij als persoon bedoeld. Ik heb er geen blijvende menta le schade aan overgehouden." Die schade ontstaat wel bij kin deren die langdurig gepest wor den. Zijn advies aan hen is: "Blijf altijd in jezelf geloven en van je zelf houden. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar het is het beste om het aan iemand toe te ver trouwen, bijvoorbeeld een goe de vriend of vriendin. Of ga naar een website waar je je verhaal kwijt kunt." Pestkoppen moeten zich be wust worden van wat ze ande ren aandoen, meent Roel. Pes ten zal nooit stoppen, maar door er aandacht aan te beste den kan het wel minder wor den. Daarom roept hij in STOP! anderen op om tot actie over te gaan. Heeft Roel eigenlijk zelf wel eens iemand gepest? "Ja, als ik eerlijk ben wel ja", bekent hij. "Er was op de basisschool een jongen die door iedereen gepest werd. Ik was gewoon een meel oper." De Goese zanger zou dat nu niet meer doen. "Daarom heb ik ook die single uitge bracht." BORSELE - Uit een klanttevre- denheidsonderzoek dat vorig jaar door de Westerscheldetun nel is uitgevoerd, is gebleken dat een aanzienlijke groep klanten zich onprettig ofwel opgesloten voelt tijdens de tunnelrit. Dit gevoel wordt mede veroor zaakt door de lengte van de tun nel, de verlichting en de breedte van de rijbanen. Van deze groep klanten is het merendeel vrouw. Wat vrouwen angstig maakt zijn praktische, realistische situaties als pech krijgen in de tunnel, zonder benzine komen te staan, en onbekendheid met vlucht routes. De Westerscheldetunnel komt in actie. De snelheid op het Tolplein is teruggebracht naar dertig kilometer, er is trajectcon trole in de tunnel ingesteld en in de tunnel zijn om de kilometer broden geplaatst waarop te le zen is hoe Ver het eind van de tunnel is. De Westerscheldetun nel zou graag zien dat onder gronds rijden een vast onderdeel wordt van de rijopleiding. Veel jonge bestuurders komen pas na het behalen van hun rijbewijs in een tunnel en dit leidt tot onze kerheid en soms tot onveilige si tuaties. De Westerscheldetunnel bespreekt dit onderwerp lande lijk met het CBR en biedt in de tussentijd aan rijscholen de mo gelijkheid om leerlingen ervaring met de tunnel te laten opdoen. Alle 150 rijscholen in Zeeland krijgen informatie, lesmateriaal en tien gratis passages door de tunnel. In mei en juni kunnen bestuurders zich bij de Wester scheldetunnel opgeven voor een gratis rijles via 0900-2358866. GOES - De Hogeschool Zee land, TAO en Scoop ontwik kelen samen met het Ad- vies- en Steunpunt Huise lijk Geweld Zeeland een na scholingsaanbod voor de ondersteuning, begeleiding en behandeling van slacht offers en plegers van huise lijk geweld. Dinsdag 22 mei is er in De Mythe in Goes een werkconferentie. Daar worden de laatste Zeeuw se ontwikkelingen op het ge bied van de aanpak van huise lijk geweld én het nascholings aanbod gepresenteerd. Dit om dat in Zeeland in toenemende mate een beroep wordt gedaan op politie, justitie en de hulp verlening voor de ondersteu ning, begeleiding en behande ling van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is zowel kindermishan deling, jongeren die hun ouders mishandelen, relationeel ge weld en eergerelateerd geweld. De conferentie is bedoeld voor iedereen die met deze doel groep werkt. Meer informatie is verkrijgbaar via: 0118-682500. pesten zat! Roel Felius maakte samen met Glenn Eilbracht een singel tegen pesten, foto: pr De single en videoclip STOP! zijn uitgebracht als vervolg op de vorig jaar gestarte an- ti-pestencampagne van de Landelijke Stichting Tegen- Zinloos Geweld en Stichting Kinderpostzegels Neder land. Pesten is een groot probleem dat voorkomt in alle soorten en maten, niet alleen op het schoolplein maar ook via sms, e-mail en chatprogramma's. Aan de campagne is een actie ver bonden, waarbij basis schoolkinderen - individu eel of met de klas- ideeën te gen pesten kunnen insturen. De origineelste plannen worden beloond met een speciaal meet-and-greet- optreden van Roel Felius en Glenn Eilbracht. Meer info: www.stop-pesten.nl.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 45